Hostivař – Vršovice: postup prací v červnu až srpnu 2018

Zastávka Praha-Eden (vizualizace SŽDC s.o.).

Po přípravných pracích, kdy v prostoru někdejšího vršovického seřaďovacího nádraží proběhlo zaměřování kabelů, kácení a mýcení, objevily se první nové betonové patky sloupů trakčního vedení a započala demontáž kolejí, začne v pondělí 4. června 2018 první z řady rozsáhlých výluk v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl.n., II.část“. Zjednodušeně řečeno tak opravdu stavebně započne modernizace a přeložka trati č. 221 Benešov u Prahy – Praha od km 177,570 přes někdejší vršovický „ranžír“ do osobního nádraží Praha-Vršovice až po jižní portály vinohradských tunelů.

Jak již bylo mnohokrát v médiích zmíněno, v nové stopě trati (kdy se tato tak vlastně částečně – jen ovšem v přímější podobě – vrací tam, odkud byla stavbou seřaďovacího nádraží kdysi „vypuzena“) vzniknou dvě nové zastávky (stanice) Praha-Zahradní Město a Praha-Eden a bude zmodernizována stanice Praha-Vršovice. Zrušena bude současná zastávka Praha-Strašnice. Na tělese zrušené trati je plánována cyklostezka.

Již zmíněná první výluka však do provozu na trati z Benešova do Prahy nijak nezasáhne, neboť zde dojde k demontáží kolejí a trakčního vedení (TV) v někdejším odjezdovém nádraží vršovického „ranžíru“. Do provozu na trati zasáhnou až denní výluky první traťové koleje v červenci a srpnu (viz níže).

O plánovaných výlukách jsme poprvé informovali již takřka před dvěma lety. Postup prvních etap stavebních prací se od té doby nezměnil, změnil se jen jejich sled.

Od 4. června 2018 budou v odjezdové skupině seřaďovacího nádraží vyloučeny tyto koleje:

 • kolejově staniční koleje č. T2 až T22, napětově koleje č. T2 až T22 a „kusá kolej“ (od ÚO 6 po ÚP 505) a to z důvodu trhání kolejí a snesení TV

Jedná se tedy o zahájení prací v lokalitě Eden, v místě budoucí nové železniční zastávky (v prostranství před bývalým ústředním stavědlem „Odjezd“).

Odjezdová skupina vršovického seřaďovacího nádraží – stručný popis

Celé odjezdové nádraží vršovického „ranžíru“ bývalo ovládáno (až do ukončení provozu seřaďovacího nádraží jako celku v prosinci roku 1999) z Ústředního stavědla „Odjezd“ (km 10,515 spojky Praha-Běchovice – Praha-Vyšehrad) pomocí releového zabezpečovacího zařízení s číslicovou volbou, dokončeného v roce 1995. Dnes je odtud ovládána jen zbylá část někdejšího rozsáhlého kolejiště. Na jednoduchých a křižovatkových výhybkách (č. 202 až 216, 239, 452 až 462) jsou namontovány elektromotorické přestavníky EP 600. Kromě výše vyjmenovaných výhybek jsou ovládány z ÚSt. „Odjezd“ i výkolejky č. 1., 2., 6. až 8.

Výraznou dominantou nad kolejištěm odjezdové skupiny je v km 10,475 ocelový silniční nadjezdový most, zvaný „Bohdalecký“ nebo také „Železný“. V km 10,132 je pak silniční podjezd ulice U Vršovického hřbitova. Nedaleko odtud na hlavní trati č. (220) 221 (Č.Budějovice) – Benešov u Prahy – Praha v km 181,141 bývala i Odbočka Železný Most (zrušena 1.12.2006, dále do úplného zrušení na jaře roku 2015 jen hradlo) s populárními oddílovými mechanickými návěstidly a předvěstmi, oblíbeným místem železničních fotografů. Odbočka umožňovala výjezdy nákladních (manipulačních) vlaků z odjezdového nádraží ve směru na Prahu-Hostivař a Benešov u Prahy.

Čtěte také  Stav vršovického "ranžíru" před zahájením stavby, 1. část

Manipulační koleje odjezdového nádraží a jejich celkové/užitné délky:

Koleje mají trakční vedení v celé své délce, po kolejích je však provoz vozidel v elektrické trakci zakázán z důvodu chybějících propojek zpětného trakčního proudu. Koleje č. T2 až T12 jsou bez pravidelných prohlídek a měření, považují se  za neprovozované a vyloučené. Po koleji č. T14 je povolena jízda maximální rychlostí 20 km/h.

 • T2 – 637/637 m,
 • T4 – 637/637 m,
 • T6 – 744/744 m,
 • T8 – 841/841 m,
 • T10 – 821/821 m,
 • T12 – 849/849 m,
 • T14 – 862/862 m.

Sudé koleje odjezdového nádraží a jejich celkové/užitné délky:

Koleje mají trakční vedení v celé své délce, po kolejích je však provoz vozidel v elektrické trakci zakázán z důvodu chybějících propojek zpětného trakčního proudu. Koleje č. T16 až T18 jsou bez pravidelných prohlídek a měření, považují se za neprovozované a vyloučené. Elektricky nesjízdná je též spojovací kolej č. 91 a kusá kolej „Kanál“.

 • T16 – 789/789 m,
 • T18 – 716/716 m,
 • T20 – 597/597 m,
 • T22 – 597/597 m.

Liché koleje odjezdového nádraží a jejich celkové/užitné délky:

Koleje mají trakční vedení v celé délce a jsou elektricky sjízdné. Běžně používány pro jízdy vlaků (viz níže). Elektricky sjízdné jsou také spojovací koleje č. 93, 94, 95 a 97.

 • T1 – 736/699 m, hlavní vjezdová a odjezdová kolej,
 • T1a – 568/260 m, pro jízdy vlaků z Prahy-Vršovic do Prahy-Vršovic seř.n. – vjezd.n. a opačně,
 • T3 – 378/375 m, hlavní vjezdová a odjezdová kolej,
 • T3a – 280/240 m, pro jízdy vlaků z Prahy-Vršovic seř.n. – vjezd.n. do Prahy-Vršovic a opačně,
 • T3b – 268/213 m, pro jízdy vlaků z Prahy-Vršovic do Prahy-Vršovic seř.n. – vjezd.n. a opačně,
 • T5 – 244/209 m, vjezdová a odjezdová kolej,
 • T7 – 607/597 m, vjezdová a odjezdová kolej,
 • T9 – 298/298 m, kusá kolej – jen pro odjezdy,
 • T11 – 183/167 m, vjezdová a odjezdová kolej pro vlaky směr DKV Praha PJ Praha-Jih (ONJ) odjezdová skupina.

Vybrané stavební práce – červenec 2018

V červenci budou zahájeny práce na nové traťové koleji, rekonstrukci mostů, nástupišť a podchodu.

Od 20. července 2018 během nočních výluk (vždy od 23.50 do 05.00 hod.) bude probíhat pažení mostu ulice „V Korytech“ (km 8,295) a vyloučena bude spojovací kolej č. 95 včetně TV a staniční kolej č. 9 – jen TV a záhlaví odjezdové mezi návěstidly Se9 a OSc.

Ve dnech 7., 8., 17., 18. a 19. července proběhnou z důvodu betonáže základů sloupů TV denní výluky (vždy od 8.55 do 14.20 hod.) 1.traťové koleje trati č. 221 Benešov u Prahy – Praha

Ve dnech 14. až 16. a 28. až 30. července budou z důvodu zřízení/zrušení provizorní přeložky pro stavbu kabelovodu soupravové vlaky přijíždět/odjíždět na/z odstavného nádraží Jih přes vjezdovou skupinu ONJ. V těchto dnech bude též vyloučeno zhlaví střední navazující na koleje v odj.n. č. T3 až T11 po náv. Sc3, napěťově traťová kolej na ONJ a spojovací kolej č. 97 mezi dopravnami Praha-Vršovice odj.n. a os.n.

Ve dnech 14. a 15. července bude provedena demontáž výhybky č. 187 a kolejově tak bude vyloučena dálková kolej „A“ v seř.n.

Ve dnech 25., 26. a 27. července v denních výlukách (vždy od 14.00 do 21:30 hod.) budou z důvodu betonáže základů sloupů TV vyloučeny v „čekačkách“ staniční koleje č. 101, 102, 103, 103a, 104a (bez TV), 106s (jen TV), spojovací koleje č. 94 a 95 (včetně TV), zhlaví čekací a odjezdové navazující na staniční kolej č. 9 a 10 po náv. KSc, OSc, 94Sc, záhlaví a zhlaví malešické navazující na staniční kolej č. 9 a 10a po náv. ML a 1ML

V noci z 29. na 30. července bude z kolejiště v osobním nádraží Praha-Vršovice vyjmuta výhybka č. 74 a následně od 31. července začne nepřetržitá výluka zhlaví od návěstidla (dále jen náv.) Se48 po náv. Se52 a části staniční koleje č. 17c od náv. Se52 do km 183,975 a od téhož data až do 6. srpna z důvodu zkrácení dvou a prodloužení jedné brány TV i části zhlaví od náv. Sc1 a Sc3b po náv. Se3 a Se2.

Od 1.7. do 2.9.2018 budou vyloučena tato zařízení:

 • čekací koleje: staniční kolej č.104 bez trakčního vedení – do km 0,600, trakční vedení bude mezi izolacemi v km přibližně 0,300 – 1,140,
 • odj.n.: kolejově staniční koleje T2 až T12, „kusá Kanál“, T18 až T22, T 22 „kusá“,
 • zhlaví vjezdové navazující na zmíněné koleje (po námezník výhybky č. 189 a po hrot výh.č. 214,
 • zhlaví pražské navazující na zmíněné koleje (po nám.výh. č.235 a nám.výh.č. 234)
 • napěťově všechny zmíněné koleje (od úsekového odpojovače ÚO 6 po ÚP 515),
 • staniční koleje č.1 až 8 bez trakčního vedení,
 • malešické a hostivařské zhlaví (po námezník výhybky č.3), navazující na zmíněné koleje,
 • odjezdové zhlaví navazující na zmíněné koleje po námezníky výh.č. 46a, 50 a 51,
 • kolejově dálková kolej po nám.výh.č. 401 v dopravně Praha-Vršovice vjezd.n.,
 • spojovací kolej od hrotů výh.č. 12 po nám. výh.č. 3,
 • kolejově odstavná Třešňovka, dálkově odvratná kolej.

Vybrané stavební práce – srpen 2018

14. srpna začne nepřetržitá výluka části koleje č. 104a v čekacích kolejích seř.n. (od km 0.180 po zarážedlo kusé koleje) z důvodu jejího zkrácení.

21. srpna začne nepřetržitá výluka staniční koleje č. 9 ve vjezd.n. z důvodu jejího zrušení.

Ve dnech 21., 22., 23. a 24. srpna proběhnou z důvodu pažení kabelovodu denní výluky (vždy od 9.00 do 17.30 hod.) koleje č. 10 (bez TV) ve vjezd.n., zhlaví čekací a odjezdové navazující na kolej č. 9 a 10 po náv. KSc, OSc a 94Sc. Napěťově budou vyloučeny koleje č. 10, 10a, 102a, částečně i č. 9 (v km 7,320 a od km 7,980) a rovněž spojovací koleje č. 94 a 95 (včetně TV).

Ve dnech 25. a 26. srpna opět zasáhnou do provozu na trati č. 221 denní výluky 1.traťové koleje (vždy od 8.20 do 17.20 hod.), při kterých budou vloženy výhybky č. 91, 93 a N1. Na N1 bude ve dnech 26. a 27. srpna napojena dálková kolej „A“ a pouze z 1.TK bude umožněna obsluha strašnického nákladiště.

26. srpna pak má začít další velká etapa stavebních prací, při níž bude sneseno zhlaví vjezdové/pražské navazující na koleje T14 a T16 po náv. Se14/námezník výhybky č. 239, dále koleje T14, T16, „písková“ kolej, dálková kolej v části od náv. Se6 po náv. Se14 a spojovací kolej č. 91 po náv. Se6 v os.n.

Tyto výpisy stavebních prací budou v dalších článcích doplněny o popisy stávajícího stavu ad..


Zdroj:
SŽDC, s.o.

(Stav ke dni vydání článku – změny vyhrazeny)

9 komentářů

 1. Naprosto přehledně popsané dění na stavbě. Díky
  Na mě už tedy je, abych dodělal druhou část popisu stávajícího stavu ranžíru. Chybí mi jen nafotit pracoviště výpravčího v Odjezdu a popsat fotky už před léty pořízené. Snad se mi to podaří v následujícím týdnu dát dohromady a vydat. Rád bych tam fotky panelu měl, málokdo to asi viděl a dokáže si představit rozsáhlost toho bývalého Odjezdu.

  • Pokud máte zájem o foto z St.6, tak ještě nedávno jsem tam sloužil a něco by se možná našlo.

 2. Jak bude probíhat stavba zastávky Zahradní město? Bude postaven pro individuální dopravu novy podjezd Švehlova- Průběžná v jiné stopě než v současné? V místě u nákladové vratnice Mitas?

  • ne, podjezd bude tam, co dnes, jen mírně rozšířený. Otázkou je, jestli se vůbec staví. Začít se mělo dnes, ale po žádném slavnostním zahájení ani stopy.

 3. Dobrý den,
  chtěla bych se informovat, zda někdo ví přesně měsíc zrušení vlakové zastávky Praha Strašnice? Pro mne to bude veliká komplikace.
  Děkuji

  • Podle starších mediálních vyjádření SŽDC má být stanice Strašnice zrušena dva roky po zahájení modernizace celého úseku, což by tedy značilo léto 2020. Avšak podobných termínů zaznělo v případě této stavby tolik, že bych ho bral s velkou rezervou.

 4. Nikde jsem nenašel plánovaný termín dokončení.
  Zajímá mne především tunel z Vršovického nádraží do Nuslí, podchodem pod nástupišti

  • Na plány a harmonogramy se vykašlete. Zkušenost velí, že se to stejně nedodržuje, dochází ke změnám časovým, někdy i stavebních postupů, takže se harmonogramy neustále přizpůsobují aktuálnímu stavu a potřebám. Základní hmg byl součástí uzavřené smlouvy o dílo, jen je nutno si přepočítat časovou osu od plánovaného začátku stavby v tomto hmg k/od termínu skutečného začátku stavby.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*