Hostivař – Vršovice: postup prací v červnu až srpnu 2018

Zastávka Praha-Eden (vizualizace SŽDC s.o.).

Po přípravných pracích, kdy v prostoru někdejšího vršovického seřaďovacího nádraží proběhlo zaměřování kabelů, kácení a mýcení, objevily se první nové betonové patky sloupů trakčního vedení a započala demontáž kolejí, začne v pondělí 4. června 2018 první z řady rozsáhlých výluk v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl.n., II.část“. Zjednodušeně řečeno tak opravdu stavebně započne modernizace a přeložka trati č. 221 Benešov u Prahy – Praha od km 177,570 přes někdejší vršovický „ranžír“ do osobního nádraží Praha-Vršovice až po jižní portály vinohradských tunelů.

Jak již bylo mnohokrát v médiích zmíněno, v nové stopě trati (kdy se tato tak vlastně částečně – jen ovšem v přímější podobě – vrací tam, odkud byla stavbou seřaďovacího nádraží kdysi „vypuzena“) vzniknou dvě nové zastávky (stanice) Praha-Zahradní Město a Praha-Eden a bude zmodernizována stanice Praha-Vršovice. Zrušena bude současná zastávka Praha-Strašnice. Na tělese zrušené trati je plánována cyklostezka.

Již zmíněná první výluka však do provozu na trati z Benešova do Prahy nijak nezasáhne, neboť zde dojde k demontáží kolejí a trakčního vedení (TV) v někdejším odjezdovém nádraží vršovického „ranžíru“. Do provozu na trati zasáhnou až denní výluky první traťové koleje v červenci a srpnu (viz níže).

O plánovaných výlukách jsme poprvé informovali již takřka před dvěma lety. Postup prvních etap stavebních prací se od té doby nezměnil, změnil se jen jejich sled.

Od 4. června 2018 budou v odjezdové skupině seřaďovacího nádraží vyloučeny tyto koleje:

 • kolejově staniční koleje č. T2 až T22, napětově koleje č. T2 až T22 a „kusá kolej“ (od ÚO 6 po ÚP 505) a to z důvodu trhání kolejí a snesení TV

Jedná se tedy o zahájení prací v lokalitě Eden, v místě budoucí nové železniční zastávky (v prostranství před bývalým ústředním stavědlem „Odjezd“).

Odjezdová skupina vršovického seřaďovacího nádraží – stručný popis

Celé odjezdové nádraží vršovického „ranžíru“ bývalo ovládáno (až do ukončení provozu seřaďovacího nádraží jako celku v prosinci roku 1999) z Ústředního stavědla „Odjezd“ (km 10,515 spojky Praha-Běchovice – Praha-Vyšehrad) pomocí releového zabezpečovacího zařízení s číslicovou volbou, dokončeného v roce 1995. Dnes je odtud ovládána jen zbylá část někdejšího rozsáhlého kolejiště. Na jednoduchých a křižovatkových výhybkách (č. 202 až 216, 239, 452 až 462) jsou namontovány elektromotorické přestavníky EP 600. Kromě výše vyjmenovaných výhybek jsou ovládány z ÚSt. „Odjezd“ i výkolejky č. 1., 2., 6. až 8.

Výraznou dominantou nad kolejištěm odjezdové skupiny je v km 10,475 ocelový silniční nadjezdový most, zvaný „Bohdalecký“ nebo také „Železný“. V km 10,132 je pak silniční podjezd ulice U Vršovického hřbitova. Nedaleko odtud na hlavní trati č. (220) 221 (Č.Budějovice) – Benešov u Prahy – Praha v km 181,141 bývala i Odbočka Železný Most (zrušena 1.12.2006, dále do úplného zrušení na jaře roku 2015 jen hradlo) s populárními oddílovými mechanickými návěstidly a předvěstmi, oblíbeným místem železničních fotografů. Odbočka umožňovala výjezdy nákladních (manipulačních) vlaků z odjezdového nádraží ve směru na Prahu-Hostivař a Benešov u Prahy.

ODKAZ
Současný stav vršovického ranžíru

Manipulační koleje odjezdového nádraží a jejich celkové/užitné délky:

Koleje mají trakční vedení v celé své délce, po kolejích je však provoz vozidel v elektrické trakci zakázán z důvodu chybějících propojek zpětného trakčního proudu. Koleje č. T2 až T12 jsou bez pravidelných prohlídek a měření, považují se  za neprovozované a vyloučené. Po koleji č. T14 je povolena jízda maximální rychlostí 20 km/h.

 • T2 – 637/637 m,
 • T4 – 637/637 m,
 • T6 – 744/744 m,
 • T8 – 841/841 m,
 • T10 – 821/821 m,
 • T12 – 849/849 m,
 • T14 – 862/862 m.

Sudé koleje odjezdového nádraží a jejich celkové/užitné délky:

Koleje mají trakční vedení v celé své délce, po kolejích je však provoz vozidel v elektrické trakci zakázán z důvodu chybějících propojek zpětného trakčního proudu. Koleje č. T16 až T18 jsou bez pravidelných prohlídek a měření, považují se za neprovozované a vyloučené. Elektricky nesjízdná je též spojovací kolej č. 91 a kusá kolej „Kanál“.

 • T16 – 789/789 m,
 • T18 – 716/716 m,
 • T20 – 597/597 m,
 • T22 – 597/597 m.

Liché koleje odjezdového nádraží a jejich celkové/užitné délky:

Koleje mají trakční vedení v celé délce a jsou elektricky sjízdné. Běžně používány pro jízdy vlaků (viz níže). Elektricky sjízdné jsou také spojovací koleje č. 93, 94, 95 a 97.

 • T1 – 736/699 m, hlavní vjezdová a odjezdová kolej,
 • T1a – 568/260 m, pro jízdy vlaků z Prahy-Vršovic do Prahy-Vršovic seř.n. – vjezd.n. a opačně,
 • T3 – 378/375 m, hlavní vjezdová a odjezdová kolej,
 • T3a – 280/240 m, pro jízdy vlaků z Prahy-Vršovic seř.n. – vjezd.n. do Prahy-Vršovic a opačně,
 • T3b – 268/213 m, pro jízdy vlaků z Prahy-Vršovic do Prahy-Vršovic seř.n. – vjezd.n. a opačně,
 • T5 – 244/209 m, vjezdová a odjezdová kolej,
 • T7 – 607/597 m, vjezdová a odjezdová kolej,
 • T9 – 298/298 m, kusá kolej – jen pro odjezdy,
 • T11 – 183/167 m, vjezdová a odjezdová kolej pro vlaky směr DKV Praha PJ Praha-Jih (ONJ) odjezdová skupina.

Vybrané stavební práce – červenec 2018

V červenci budou zahájeny práce na nové traťové koleji, rekonstrukci mostů, nástupišť a podchodu.

Od 20. července 2018 během nočních výluk (vždy od 23.50 do 05.00 hod.) bude probíhat pažení mostu ulice „V Korytech“ (km 8,295) a vyloučena bude spojovací kolej č. 95 včetně TV a staniční kolej č. 9 – jen TV a záhlaví odjezdové mezi návěstidly Se9 a OSc.

Ve dnech 7., 8., 17., 18. a 19. července proběhnou z důvodu betonáže základů sloupů TV denní výluky (vždy od 8.55 do 14.20 hod.) 1.traťové koleje trati č. 221 Benešov u Prahy – Praha

Ve dnech 14. až 16. a 28. až 30. července budou z důvodu zřízení/zrušení provizorní přeložky pro stavbu kabelovodu soupravové vlaky přijíždět/odjíždět na/z odstavného nádraží Jih přes vjezdovou skupinu ONJ. V těchto dnech bude též vyloučeno zhlaví střední navazující na koleje v odj.n. č. T3 až T11 po náv. Sc3, napěťově traťová kolej na ONJ a spojovací kolej č. 97 mezi dopravnami Praha-Vršovice odj.n. a os.n.

Ve dnech 14. a 15. července bude provedena demontáž výhybky č. 187 a kolejově tak bude vyloučena dálková kolej „A“ v seř.n.

Ve dnech 25., 26. a 27. července v denních výlukách (vždy od 14.00 do 21:30 hod.) budou z důvodu betonáže základů sloupů TV vyloučeny v „čekačkách“ staniční koleje č. 101, 102, 103, 103a, 104a (bez TV), 106s (jen TV), spojovací koleje č. 94 a 95 (včetně TV), zhlaví čekací a odjezdové navazující na staniční kolej č. 9 a 10 po náv. KSc, OSc, 94Sc, záhlaví a zhlaví malešické navazující na staniční kolej č. 9 a 10a po náv. ML a 1ML

V noci z 29. na 30. července bude z kolejiště v osobním nádraží Praha-Vršovice vyjmuta výhybka č. 74 a následně od 31. července začne nepřetržitá výluka zhlaví od návěstidla (dále jen náv.) Se48 po náv. Se52 a části staniční koleje č. 17c od náv. Se52 do km 183,975 a od téhož data až do 6. srpna z důvodu zkrácení dvou a prodloužení jedné brány TV i části zhlaví od náv. Sc1 a Sc3b po náv. Se3 a Se2.

Od 1.7. do 2.9.2018 budou vyloučena tato zařízení:

 • čekací koleje: staniční kolej č.104 bez trakčního vedení – do km 0,600, trakční vedení bude mezi izolacemi v km přibližně 0,300 – 1,140,
 • odj.n.: kolejově staniční koleje T2 až T12, „kusá Kanál“, T18 až T22, T 22 „kusá“,
 • zhlaví vjezdové navazující na zmíněné koleje (po námezník výhybky č. 189 a po hrot výh.č. 214,
 • zhlaví pražské navazující na zmíněné koleje (po nám.výh. č.235 a nám.výh.č. 234)
 • napěťově všechny zmíněné koleje (od úsekového odpojovače ÚO 6 po ÚP 515),
 • staniční koleje č.1 až 8 bez trakčního vedení,
 • malešické a hostivařské zhlaví (po námezník výhybky č.3), navazující na zmíněné koleje,
 • odjezdové zhlaví navazující na zmíněné koleje po námezníky výh.č. 46a, 50 a 51,
 • kolejově dálková kolej po nám.výh.č. 401 v dopravně Praha-Vršovice vjezd.n.,
 • spojovací kolej od hrotů výh.č. 12 po nám. výh.č. 3,
 • kolejově odstavná Třešňovka, dálkově odvratná kolej.

Vybrané stavební práce – srpen 2018

14. srpna začne nepřetržitá výluka části koleje č. 104a v čekacích kolejích seř.n. (od km 0.180 po zarážedlo kusé koleje) z důvodu jejího zkrácení.

21. srpna začne nepřetržitá výluka staniční koleje č. 9 ve vjezd.n. z důvodu jejího zrušení.

Ve dnech 21., 22., 23. a 24. srpna proběhnou z důvodu pažení kabelovodu denní výluky (vždy od 9.00 do 17.30 hod.) koleje č. 10 (bez TV) ve vjezd.n., zhlaví čekací a odjezdové navazující na kolej č. 9 a 10 po náv. KSc, OSc a 94Sc. Napěťově budou vyloučeny koleje č. 10, 10a, 102a, částečně i č. 9 (v km 7,320 a od km 7,980) a rovněž spojovací koleje č. 94 a 95 (včetně TV).

Ve dnech 25. a 26. srpna opět zasáhnou do provozu na trati č. 221 denní výluky 1.traťové koleje (vždy od 8.20 do 17.20 hod.), při kterých budou vloženy výhybky č. 91, 93 a N1. Na N1 bude ve dnech 26. a 27. srpna napojena dálková kolej „A“ a pouze z 1.TK bude umožněna obsluha strašnického nákladiště.

26. srpna pak má začít další velká etapa stavebních prací, při níž bude sneseno zhlaví vjezdové/pražské navazující na koleje T14 a T16 po náv. Se14/námezník výhybky č. 239, dále koleje T14, T16, „písková“ kolej, dálková kolej v části od náv. Se6 po náv. Se14 a spojovací kolej č. 91 po náv. Se6 v os.n.

Tyto výpisy stavebních prací budou v dalších článcích doplněny o popisy stávajícího stavu ad..


Zdroj:
SŽDC, s.o.

(Stav ke dni vydání článku – změny vyhrazeny)

Upozorni mě
Upozornit na
guest
9 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jaroslav Kothánek
Jaroslav Kothánek
31.7.2018 15:08

Nikde jsem nenašel plánovaný termín dokončení.
Zajímá mne především tunel z Vršovického nádraží do Nuslí, podchodem pod nástupišti

Kačka
Kačka
11.7.2018 07:45

Dobrý den,
chtěla bych se informovat, zda někdo ví přesně měsíc zrušení vlakové zastávky Praha Strašnice? Pro mne to bude veliká komplikace.
Děkuji

JG
JG
Reakce na  Kačka
12.7.2018 12:18

Podle starších mediálních vyjádření SŽDC má být stanice Strašnice zrušena dva roky po zahájení modernizace celého úseku, což by tedy značilo léto 2020. Avšak podobných termínů zaznělo v případě této stavby tolik, že bych ho bral s velkou rezervou.

Karel Kubista
Karel Kubista
28.6.2018 16:02

Jak bude probíhat stavba zastávky Zahradní město? Bude postaven pro individuální dopravu novy podjezd Švehlova- Průběžná v jiné stopě než v současné? V místě u nákladové vratnice Mitas?

JG
JG
Reakce na  Karel Kubista
2.7.2018 21:12

ne, podjezd bude tam, co dnes, jen mírně rozšířený. Otázkou je, jestli se vůbec staví. Začít se mělo dnes, ale po žádném slavnostním zahájení ani stopy.

kasme
3.6.2018 14:08

Fotky prvních patek TV, kácení a mýcení…

http://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/180527/

mirekk
Admin
2.6.2018 14:37

Naprosto přehledně popsané dění na stavbě. Díky
Na mě už tedy je, abych dodělal druhou část popisu stávajícího stavu ranžíru. Chybí mi jen nafotit pracoviště výpravčího v Odjezdu a popsat fotky už před léty pořízené. Snad se mi to podaří v následujícím týdnu dát dohromady a vydat. Rád bych tam fotky panelu měl, málokdo to asi viděl a dokáže si představit rozsáhlost toho bývalého Odjezdu.

Výpravčí
Výpravčí
Reakce na  mirekk
8.6.2018 14:28

Pokud máte zájem o foto z St.6, tak ještě nedávno jsem tam sloužil a něco by se možná našlo.