Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 1.6.2015

 

Květen přinesl především novou nultou kolej v úseku Praha-Běchovice – odb. Blatov a dokončení podchodu v Klánovicích. V Úvalech i na nové běchovické zastávce finišují práce na obou bočních nástupištích, probíhá pokládka 1.SK v Běchovicích. V plném proudu jsou práce na většině dalších objektů v Úvalech, výjimkou je horní stavba mostu Výmola a přejezd Husova. Také již známe přibližný termín nasazení technologie AHM. Nastupte si, vyrážíme směr Úvaly.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

Proč je to už zase jinak? Také zastáváte názor, že všechny změny jsou k horšímu? Proč tedy? S postupující stavbou, tak jak jsou dokončovány lokální objekty, se předmětem zájmu  stávají spíše liniové stavby. Tomu bylo nutné přizpůsobit některé náležitosti vydávaných článků:
• V metromapách u fotografií – byly vypuštěny některé již nepoužívané fotobody, pokud nepomáhaly orientaci, dále byla do jednoho bodu sloučena nová zastávka Praha-Běchovice – střed a most Mladých Běchovic, nástupiště a vysunuté spojky byly vyznačeny liniově místo bodově.
Nové mapy sekcí – nyní již sledují postup pokládky jednotlivých kolejí i dokončování stavebních objektů. S pomocí legendy se tak budete snadno orientovat v postupu stavby a nebude nutné jej komplikovaně popisovat v textu. Dále byla do map doplněna návěstidla TZZ, podrobnější kolejiště žst. Úvaly a kilometrické polohy důležitých objektů.
• Došlo přerozdělení sekcí (v textu i fotogalerii) dle klíče stanice / širá trať / stanice. První sekce nově končí již v úrovni vjezdových návěstidel 0L/1L/2L (zde končí obvod odb. Blatov žst. Praha-Běchovice), počínaje mostem Pilovská pak začíná širá trať a zároveň druhá sekce. Takto je každá sekce logicky ohraničená jak z hlediska zabezpečovacího zařízení (SZZ/TZZ/SZZ), tak i použité technologie modernizace kolejí (klasika/AHM/klasika).
Tak jako každý inovátor, i autor zde věří, že zrovna tyto změny budou k lepšímu 🙂

 

 


Sekce 1: Obvod žst. Praha-Běchovice včetně odb. Blatov:

beuv_situace_s1_2015-06-01

Pro celou sekci: Provoz je veden po nových staničních kolejích 0 + 2, pokládka první koleje je ve stádiu zasypaného kolejového roštu a končí v oblasti výhybek odbočky. Dále je pro pokládku první koleje připravena zhutněná konstrukční vrstva.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

První nástupiště je již osazeno konzolovými deskami, chybí však přístupová cesta z/do podchodu. Dále zbývá osadit do sloupků desky PHS a dobudovat přístřešek. Ten ostatně chybí i u druhého nástupiště. U druhého nástupiště začíná výstavba přístupového chodníku (rampy) od podchodu. Termín zahájení provozu je očekáván za měsíc, tj. 1.7.2015, v případě komplikací 1.9.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Severní most (s „osobními“ kolejemi 2b/0b/1b) je dokončený, jižní „nákladní“ most čekají první úpravy patrně až příští rok, kdy by i v jeho západní opěře měl být zřízen podchod. Do té doby přestaneme oba mosty sledovat.

Most SUEZ (a okolí)

Pokračuje sanace povrchů.

Odb. Blatov

Pokládka koleje 1a se blíží do finále. Od začátku stavby je nepřetržitě položen kolejový rošt a zasypán štěrkem. Tento stav končí za odjezdovými návěstidly, v místě, kam bude vložena sjezdová výhybka z koleje nákladní spojky 101a. V jejím místě je nyní jen upravená zemní pláň. Nákladní spojka je vyloučena, posledních 600 m před budoucím napojením na kolej 1a je sneseno, zde dojde k pokládce nového svršku pro napojení na novou polohu koleje 1a. Dále za výhybkami odbočky, v prostoru spojek mezi mosty Blatovský potok a Pilovská, je pro pokládku první koleje připravena zhutněná konstrukční vrstva. V úseku spojek je podél budoucí první koleje prováděna úprava svahu náspu (rozsah prací ale nebude tak velký jako byl podél druhé koleje) a výstavba základů pro PHS.

Fotogalerie popsané sekce, stav 26.5.2015:

Běchovice - Úvaly 26.5.2015 (s1)

 


 

Sekce 2: Širá trať žst. Praha-Běchovice – žst. Úvaly:

beuv_situace_s2_2015-06-01_r1

Pro celou sekci: Až na prostor klánovické zastávky svršek i spodek původní, čeká se na linku AHM-800, její činnost je předpokládána červenec – srpen 2015. Mosty dokončené. Podél vyloučené 1.TK probíhá sanace svahů zářezu / náspu a budování nového odvodnění – až do Klánovic prakticky dokončeno, naopak od Klánovic před Štamberk zahájeno nedávno hlubokým výkopem za nadjezdem.

Most Pilovská

Mostem začíná širá trať za vjezdovými návěstidly do Blatova. Most je již delší dobu dokončený, za ním končí pokládka nových kolejí a navazuje úsek, který bude modernizován strojní linkou AHM-800, s přerušením v klánovické zastávce až do Úval.

Zastávka Praha-Klánovice

Nový klánovický podchod byl otevřen, tedy zatím jen západní výstupy. Ty východní jsou uzavřeny kvůli demolici starého podchodu. Souběžně probíhá demolice původních peronů. Stále zbývá dokončení PHS u 2. nástupiště.

 

Fotogalerie popsané sekce, stav 26.5.2015:

Běchovice - Úvaly 26.5.2015 (s2)

 


Sekce 3: Obvod žst. Úvaly:

beuv_situace_s3_2015-06-01

Pro celou sekci: Probíhá pokládka 0.SK a za ní v mírném skluzu 1.SK a 3.SK. Veškerá pokládka končí v úrovni výpravní budovy, dále jen zemní pláň. Další výstavbu komplikuje chybějící svršek na mostu Výmola z důvodu poruchy v oblasti českobrodské opěry mostu. Sudá skupina je dokončená a zajišťuje omezený provoz – na vjezdu od Běchovic kolizní bod ve zhlaví, na výjezdu jednokolejný úsek přes Výmolu ke vysunutým spojkám.

Běchovické zhlaví

Probíhá pokládka 0.SK – od vjezdů původní svršek, provozováno pro přejezd na 2.SK. Za výhybkou položen kolejový rošt až k mostu Na Spojce. Souběžně probíhá i pokládka 1.SK, zde navazuje přímo na 1.TK – ve zhlaví nezasypaný kolejový rošt, za úrovní návěstní lávky odjezdových návěstidel jsou položené výhybky od nulté, do třetí staniční koleje a do vlečky. Dál k mostu Na Spojce již jen položené pražce.

Most Na Spojce

Betonáž horní desky liché (jižní) poloviny mostu je dokončená, betonuje se římsa. Most nyní tvoří předěl v pokládce nových kolejí.

Žst. Úvaly

V budované 0.SK za mostem položené pražce k až podchodu na ostrovní nástupiště, v 1.SK jen štěrk, v 3.SK jen konstrukční vrstva.

Tubus podchodu pod lichou skupinou je připraven k zasypání, za podchodem na ostrovní nástupiště je pouze položena sjezdová výhybka z 3.SK (od bočního nástupiště) do 1.SK. Tím veškerá pokládka liché skupiny i nulté koleje končí, dál pokračuje neupravená zemní pláň až k mostu Výmola. Boční nástupiště u 3.SK (mezi mostem Na Spojce a podchodem) i u 1.SK (od podchodu a výpravní budovy k přejezdu Husova) jsou dokončené až na kosmetiku (zábradlí, navazující chodníky, osvětlení, info…).

Přejezd Husova

Přejezd stále uzavřen a bez aktivity, „lichá“ část nového podchodu Husova je připravena k zásypu.

Most Výmola

Modernizace historického, dvoukolejného kamenného mostu prakticky ustrnula v důsledku poruchy první klenby, o které jsme informovali v minulém článku. Vzhledem k tomu, že z bezpečnostních důvodů nebylo možné pokračovat na vrchní stavbě, probíhaly v květnu práce jen na sanaci pilířů. Nyní pochopitelně chybí dokončený svršek na mostě a s tím se posouvá vše, co souvisí s pokládkou kolejí.

Nyní je klenba zajištěna prostorovou skruží na vybetonované základové desce a práce na vrchní stavbě by se tedy měly opět rozběhnout. Následovat by mělo dokončení horní desky, násyp průběžného štěrkového lože do vzniklé vany a dále pokládka nulté a první koleje.

 

Fotogalerie popsané sekce, stav 26.5.2015:

Běchovice - Úvaly 26.5.2015 (s3)

 

 

Trakční vedení:

Patrně poslední původní brány TV lze spatřit na odb. Blatov (4 ks, z toho dvě patrně ještě nesou TV) a na běchovickém zhlaví Úval (opět jednotky kusů). Milovníky převěsů musím zklamat, je po všem. Své příhradové stožáry si můžete naposledy prohlédnout ve stavebním dvoře v Úvalech před mostem Na Spojce.

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*