Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice začíná

Úvod ke stavbě

Železniční most trati Tábor - Benešov v km 106,108 u obce Radíč

Širokou veřejností již byla nepochybně zaregistrována informace, prezentovaná všemi sdělovacími prostředky o tom, že Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) úspěšně završila všechny přípravné etapy a 18. května 2017 vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ v hodnotě 6,237 miliardy korun.

Termín uzavření podání nabídek je v pátek 23. června 2017. Nedojde-li poté k odvolání některého z uchazečů, počítá se se zahájením prvních prací již na podzim tohoto roku, se zahájením samotných stavebních prací pak zjara roku příštího. Celá stavba by měla být dokončena po téměř čtyřech letech.

Orientační termíny přípravných a stavebních prací

 • podzim 2017/jaro 2018 – kácení, sejmutí ornice, hlavní staveništní komunikace, rekonstrukce silnic II. a III. třídy (částečně i místní komunikace) se budou týkat celého traťového úseku, začátek výstavby tunelu Mezno,
 • 2018 – těžení zářezů a výstavba náspů, tunely Mezno a Deboreč – ražba a primární ostění, portály, spodní stavby estakád u Heřmaniček, provizorní propojení stávající koleje v úseku Sudoměřice u Tábora -Mezno,
 • 2019 – dotěžení zářezů a dokončení náspů, tunely Mezno a Deboreč – definitivní ostění, dovybavení, úprava portálů, horní stavby estakád u Heřmaniček, ostatní mostní objekty, zprovoznění koleje č.2 v úseku Sudoměřice u Tábora -Mezno pro staveništní dopravu směr Červený Újezd,
 • 2020 – pokládka koleje č.2 a její zprovoznění (opuštění úseků stávající trati), pokládka koleje č.1 a její zprovoznění (demontáže kolej.roštu), definitivní úprava silnic II., III. třídy a místních komunikací, dokončovací práce (vyklizení zařízení stavenišť a mezideponií a jejich rekultivace, demolice hlavních staveništních komunikací, demolice mostních objektů na stávající trati),
 • přes zimní měsíce (prosinec až únor) by měly být stavební práce přerušeny, výjimku budou tvořit práce uvnitř tunelů, kde přerušení prací mohou způsobit pouze neočekávané geologické poměry.

Rozdělení stavby

Celá stavba začíná ve stávajícím km 95,307 (= km 94,860 nového staničení) s návazností na již realizovanou stavbu Tábor – Sudoměřice u Tábora, konec stavby je ve stávajícím km 114,503 (= km 111,870 nového staničení a = km 114,765 staničení navazujícího, rovněž již realizovaného úseku Votice – Benešov u Prahy). Přeložka (spíše ale novostavba) trati se ve směru staničení od dnešní odbočky Sudoměřice (po dokončení SuVo bude zrušena) „přivine“ přes místní část Lipiny k již v těchto místech vystavěné dálnici D3, projde v táhlých obloucích, umožňujících pojíždění trati až stošedesátikilometrovou rychlostí, současnou zastávkou Mezno, v místě budoucího nového umístění zastávky blíže obci pak „lízne“ stávající těleso původní dráhy, projde stejnomenným tunelem, v nových polohách umístěnými zastávkami Střezimíř, přímým úsekem žst. a zast. Červený Újezd a dalšími oblouky překříží těleso nynější dráhy před Ješeticemi, projde tunelem pod vrchem Deboreč, dále zastávkou Ješetice (u Radíče), u Jiříkovce pak opět částečně využije stávající těleso a po mostních objektech obejde obec Heřmaničky (s částečným využitím náspu táborského zhlaví dnešní žst., kde bude zřízena nová zastávka) a posledním křížením se stávající tratí se obloukem přes již zrušené hradlo u Arnoštovic a nazdický zářez napojí před Voticemi na další, již rovněž modernizovaný úsek.

Železniční most u obce Radíč
Železniční most u Radíče - projekt

Celý projekt modernizace trati mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi je stavebně rozdělen na několik dílčích stavebních úseků (SÚ), „podúseků“ (PÚ) a střetů (křížení, kolizí) stávající a nové trati.

 • SÚ č.71  Sudoměřice u Tábora – Červený Újezd
  (km 94,860 – 101,721 / 6 861 m)

– PÚ č.71a  Sudoměřice u Tábora – Mezno (trať převážně v zářezu)
– PÚ č.71b  Mezno – Červený Újezd (tunel Mezno)

 • SÚ č.72  Červený Újezd
  (km 101,721 – 103,221 / 1 500 m)
 • SÚ č.73  Červený Újezd – Votice
  (km 103,221 – 111,870 / 8 649 m)

– PÚ č.73a  Červený Újezd – Ješetice (tunel Deboreč)
– PÚ č.73b  Ješetice – Jiříkovec (trať v náspu)
– PÚ č.73c  Jiříkovec – Mastník (trať převážně v náspu, mostní estakády)
– PÚ č.73d  Mastník – Votice (trať převážně v zářezu)

Schématické nákresy stanic a zastávek
Schémata nových zastávek

Vybrané zajímavosti stavby

 • zářez u Nazdic – proběhne jeho rozšíření vpravo dráhy a sanace v délce 710 m a to stejným způsobem jako již realizovaná část při stavbě Votice – Benešov. Tyto práce si vyžádají značné množství denních výluk (souhrnem v délce půl roku), cestující i zaměstnanci se tedy budou muset „obrnit“ značnou trpělivostí,
 • kolej na staveniště – má být zřízena za výhybkou odbočky Sudoměřice. Výhybka pro odbočení staveništní koleje (budoucí 2.traťové koleje přeložky trati) z traťové koleje trati stávající má být získána snesením výhybky č.4 ze žst.Střezimíř (v této stanici tak dojde ke zrušení kolejiště „traťovky“),
 • demolice objektů zastávky Mezno – přibližně rok po zahájení prací (při první velké nepřetržité výluce) by mělo dojít ke snesení hradla i někdejší obytné  budovy (dříve i výdejny jízdenek a čekárny) stávající zastávky Mezno, neboť tyto objekty přímo kolidují se stopou přeložky trati. Coby náhrada pro cestující má být po dobu provozu na původní trati zřízen na zastávce provizorní přístřešek. Přejezd u obce Mezno (km 99,190) bude osazen počítači náprav (stávající kolejové obvody pro ovládání přejezdu budou zrušeny), indikační a ovládací prvky přemístěny do dopravní kanceláře žst.Střezimíř, indikace pohotovostního a bezanulačního stavu do odb.Sudoměřice, se závislostí na odjezdových návestidlech obou dotčených dopraven,
 • snesení části 1. a 2.staniční koleje v žst.Heřmaničky – přibližně dva roky po zahájení prací by měly být v žst. Heřmaničky sneseny výše zmíněné staniční koleje a to směrem od táborského (jižního) zhlaví. Ze stanice se tak v podstatě stane výhybna. Křižování vlaků by tak od této chvíle probíhalo pouze po kolejích č.3 a 5., koleje č.1 a 2 by byly coby kusé ukončeny zarážedly a nadále sloužily zejména pro staveništní provoz s možností napojení 2.staniční koleje na staveniště přeložky trati (pro napojení by bylo použito výziskové výhybky č.4a, opět ze žst.Střezimíř),
 • mostní objekty kolem Heřmaniček – na „obchvatu“ trati kolem obce ,kromě části trati na náspu, budou vystavěny celkem čtyři, poměrně rozsáhlé mostní objekty, z nichž u dvou by montáž ocelových konstrukcí měla probíhat na plošině a poté proveden jejich výsuv a spuštění na opěry a pilíře (brát s rezervou. Mělo být dle původních záměrů i nad D3 u Chotovin, způsob montáže však byl nakonec zcela zásadně změněn).
  Samozřejmostí budou následné zatěžkávací zkoušky („čoudy“ coby „betelnou“ zátěž na průhyb zřejmě očekávat nelze). Mostní objekty se budou nacházet v km 106,108 (u obce Radíč), 107,790 (před zastávkou), 108,558 (nad hřištěm) a 108,939 (za obcí) s délkami přemostění 171, 79, 177 a 240 m,
 • spínací stanice (SpS) v Heřmaničkách – před elektrizací dnešní tratě se zde plánovala napájecí stanice trakčního vedení (TV), k jejíž realizaci nakonec nedošlo, nyní zde tedy dojde ke zřízení stanice spínací. Bude čtyřvypínačová a umožní podélné a příčné spojení obou stop TV, napájeného z kombinované trakční napájecí stanice Benešov a trakční transformovny Chotoviny. Zřízením SpS se tak zvýší spolehlivost napájení elektrizované tratě apod.,
 • tunely Mezno a Deboreč – tunel Mezno bude mít délku 840 m, z toho ražená část 767 m a hloubené jámy na vjezdu 48,5 m a na výjezdu 24,5 m. Max. výška nadloží bude 26,5 m. Tunel bude v pravostranném oblouku s lomem nivelety přibližně 200 m ve směru od vjezdového portálu. Ražba tunelu bude probíhat novou rakouskou tunelovací metodou, dovrchně od portálu výjezdového (tj.ze střezimířské strany) až do vrcholového bodu (lomu nivelety), odtud pak ražbou úpadní až k opačnému, vjezdovému portálu. Tunel Deboreč bude mít délku 660 m, z toho ražená část 562 m a hloubené jámy na vjezdu i výjezdu 49 m. Tunel bude zčásti v levostranném oblouku o poloměru 1402 m v ose tunelu a dále ve směru přímém. Dokumentaci tunelů vytvořili ve spolupráci projektantské kanceláře firem SUDOP, Metroprojekt a Mott McDonald.
Animace – Severní (výjezdový) portál tunelu Deboreč se zastávkou Ješetice (GIF – převzato z vizualizace SuVo)

Na závěr dnešního „úvodníku“ do stavby si připomeňme základní fakta:

 • zrušeny budou dosavadní železniční stanice a zastávky Mezno, Střezimíř, Červený Újezd u Votic, Ješetice a Heřmaničky. Jako náhrada budou zřízeny nové zastávky v odsunutých polohách. Vznikne nová železniční stanice Červený Újezd se čtyřmi průjezdnými a jednou kusou kolejí pro nakládku a manipulaci. Novou dopravnou bude trať dělena na dva traťové úseky. Ve stanici vznikne nový technologický objekt s dopravní kanceláří a místností pro návěstního technika,
 • nová trasa bude měřit 19 km. Sedmnáct kilometrů z této délky bude tvořit nově vybudované železniční těleso,
 • bude položeno na 33,4 km nového a 0,77 km užitého železničního svršku UIC 60, dále 1,47 km nového a 0,156 km užitého svršku S 49,  12 ks nových výhybek tvaru UIC 60 a 1 ks tvaru S 49,
 • staniční zabezpečovací zařízení bude 3.kategorie typu elektronické stavědlo, traťové rovněž 3.kategorie, obousměrný autoblok s kolejovými obvody,
 • bude zřízeno na 20 nových železničních mostů a 11 propustků, 3 mosty a 1 nynější propustek projdou rekonstrukcí, 3 původní mosty a 3 propustky pak budou demolovány,
 • vystavěno dále bude též 7 nových silničních nadjezdů, další jeden bude rekonstruován a i zde jeden čeká demolice,
 • protihlukové stěny budou v délce pouhých 2,2 km,
 • na stávající trati budou demolovány nejen výše popsané mosty a propustky, hradlo a obytný dům zastávky Mezno, ale rovněž obě stavědla v žst.Heřmaničky, domek zastávky Horní Borek a st.2 na benešovském zhlaví v žst.Ješetice, obě bývalá stavědla, garáže a sklad TD a kulturní středisko TO v žst.Střezimíř, strážní domek č.81 s již zrušeným hradlem u Arnoštovic, strážní domek č.78 u Jiříkovce a bývalé závorářské stanoviště s výdejnou jízdenek a čekárnou na zastávce Červený Újezd,
 • kromě již výše popsaných denních výluk se po dobu stavby očekávají dvě až tři nepřetržité výluky v délce 4 – 5 týdnů, při které by náhradní autobusová doprava měla „pendlovat“ mezi Táborem a Olbramovicemi (R, Ex), potažmo Chotovinami a Olbramovicemi (Os). V Chotovinách by mělo k této potřebě provizorně prodlouženo nástupiště u 4.staniční koleje, v Olbramovicích pak demontována část zábradlí před výpravní budovou a zřízen dočasný úrovňový přístup ze 4.staniční koleje přímo k autobusům bez použití podchodu,
 • obyvatelé České Sibiře, stejně jako cestující, budou stavbou značně dotčeni. Uzavírky, objížďky, přeložky silnic, z nichž nejvýznamnější se realizují u Mezna, Jiříkovce a Heřmaniček. Přestože bude v délce stavby zřízena speciální staveništní komunikace, je počítáno s mostními provizorii u Mezna, Střezimíře, neboť místní mostní objekty z konce 19.století nejsou na zvýšený provoz těžkých nákladních automobilů a těžších nákladů uzpůsobeny. V jedné z fází stavby křížení staré a nové trati za Heřmaničkami je např. navrženo i zde použití šedesátimetrového železničního mostního provizoria. Zda se vše uskuteční, jak je plánováno, je ovšem bez záruky, neboť okolnosti mění technologie na takovýchto stavbách poměrně často (viz např. úsek Tábor – Sudoměřice).
ODKAZ
Vizualizace úseku 4.koridoru: Sudoměřice - Votice
Přeložky komunikací a kolizní schéma Mezno
Su-Vo přeložky komunikací

Budoucnost zrušené trati nejistá?

O rušený úsek od silničního nadjezdu u obce Mezno přes vrcholovou stanici Střezimíř (do r.1947 Stupčice) někdejší dráhy KFJB z Vídně do Prahy po současnou zastávku Červený Újezd projevil zájem zapsaný spolek Železnice Česká Sibiř pro provoz pákových, případně šlapacích drezín. Bohužel, v minulosti nedošlo k dohodě spolku se SŽDC stran ponechání dvou mostních objektů a zářezů stávající trati směrem k Červenému Újezdu (jedná se o jeden podchod pro pěší a jeden podjezd z roku 1988, které mají být sneseny kvůli přístupu k nové zastávce Střezimíř a zářezy, které mají být zasypány a rekultivovány v rámci náhrady za pozemky, zabrané stavbou). Např. v případě mostů bylo spolkem navrženo několik jiných variantních úprav, které ovšem nebyly SŽDC akceptovány. Pakliže ještě nějakým „zázrakem“ k dohodě nedojde (projekt zaštítila mj. i obecně prospěšná společnost Toulava), budoucí turistická atrakce tak dozná výrazného zkrácení plánované provozní trasy a tato povede pouze mezi Střezimíří a Meznem.


Zdroj: SŽDC, SUDOP, Metroprojekt a další

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře