Modernizace trati Tábor – Sudoměřice finišuje

Sudoměřice u Tábora
Sudoměřice u Tábora

12.srpna 2015 kolem půl osmé ranní se definitivně zastavil provoz na původním úseku trati z roku 1871 (a přeložce u Moravče z roku 1988) mezi železniční stanicí Chotoviny a bývalou žst. Sudoměřice u Tábora. Začala tak měsíc trvající nepřetržitá výluka, po jejímž konci budou již vlaky jezdit zatím jednokolejně po 2.TK) po nové přeložce trati, vedoucí Sudoměřickým tunelem a po mostní estakádě, přetínající dálnici D3.

Původně byl termín ukončení výluky naplánován na 28.srpen 2015. Ten však byl zrušen a výluka bude jako neukončená a překročená prodloužena do 11.září 2015, o čemž bylo definitivně rozhodnuto 27.7., poté, co se podařilo pro její prodloužení zajistit NAD. Důvodem prodloužení je nestabilní skalní podloží při stavbě zářezu trati v nové ose, v místech křížení staré a nové trati, při kterém dochází k jeho opakovaným sesuvům, což způsobilo prodloužení stavebních prací.

Náhradní autobusová doprava (NAD)

NAD bude vedena od 12.srpna do 2.září 2015 následovně:
R: Tábor – Olbramovice a opačně
Os: Tábor – Benešov u Prahy a opačně

Jelikož je ale výluka prodloužena až do 11.září 2015, dojde ve dnech 2. – 7.září 2015 k souběhu s výlukou v úseku Nemanice I. – Ševětín.

V tyto dny tak bude rychlíková NAD vedena v celém úseku České Budějovice – Olbramovice a opačně, u osobních vlaků pak České Budějovice – Benešov u Prahy a opačně.

Stavební práce při výluce

Ihned po ukončení provozu na staré trati bylo započato s demontážními pracemi – snesení trakčního vedení nad poslední původní kolejí již zrušené sudoměřické stanice. Závorářské stanoviště ZS 94 (ex St.1) je opuštěné a čeká ho demolice. Plastová okna a dveře budou před snesením z objektu demontována (stejně jako u St.2).

V dalších dnech postupně došlo ke snesení stávajícího trakčního vedení nad původní traťovou kolejí, demolici sloupů TV, výzbroje a výstroje trati a nakonec byla demontována i samotná traťová kolej (k 16.8. je snesena proti směru staničení, od Sudoměřic k přejezdu v km 91,421). Snesen byl i rovněž železniční most nad silnicí I/3 před Sudoměřicemi (km 94,385). Nyní  probíhá demolice silničního nadjezdu nad tratí u Moravče (km 92,430).

Stará trať bude postupně rekultivována. Při těchto pracích dojde mj. k demolici kamenného nadjezdu za Chotovinami v km 90,976, na několika místech k zavezení zářezů původní trati a dalším terénním úpravám (podrobnosti níže).

V souběhu s výlukou u Sudoměřic probíhají v pracovních dnech opravné a údržbové práce v traťovém úseku Střezimíř – Votice. 9.září 2015 pak začne ještě nepřetržitá výluka na trati do Sedlčan, která potrvá do 18.září 2015.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Přeložka trati, odbočka a zastávka Sudoměřice

Během výluky bude dokončena a zprovozněna odbočka Sudoměřice. Jediná výhybka v odbočce bude vybavena elektrickým ohřevem a dálkově ovládána z JOP žst.Chotoviny. Pojížděná rychlost oběma směry a na všechny koleje 95 km/h. Dojde k napojení nové 2.TK v Chotovinách i Sudoměřicích, ale především v místě křížení tratí ve stávající kilometráži 92,350 – 92,400. Rovněž i k propojení na stávající trať směr Střezimíř, kde zůstane i nadále v provozu Hr.Mezno. Dojde zde k montáži 5 ks počítačů náprav – 3 ks v obvodu výhybky č.1 odb.Sudoměřice, další 2 ks u návěstidla S a So Hr.Mezno (více viz minulé články).

2.TK bude ke konci výluky aktivována včetně elektronického autobloku a závislostí přejezdu v Sudoměřicích. Dojde k zapnutí nových oddílových návěstidel 2-919 (km 91,387), 2-929 (km 92,840), 2-918 (km 91,837), 2-928 (km 92,840) a 2-938 (km 93,845 na lávce) mezi žst.Chotoviny a odb.Sudoměřice. V odbočce bude dále aktivováno vjezdové návěstidlo 2L (km 94,807), směrem od Střezimíře bude znovu aktivována předvěst PřS (km 96,695) a nové vjezdové návěstidlo S (km 95,248). Zprovozní se i nové vjezdové návěstidlo 2S žst.Chotoviny v km 90,829. V sudoměřické zastávce bude do provozu uveden rozhlasový, informační a kamerový systém.

Demolice železničního mostu v km 94,385

Konstrukce mostu byla šikmá ocelová nýtovaná plnostěnná dvojčitá o rozpětí 13,8 m, posazená na kamenných opěrách s rovnoběžnými kamennými křídly. Most se nacházel v oblouku o poloměru R=705 m ve stoupání 8,3 promile. Konstrukce mostu byla značně zrezivělá, kamenné opěry a křídla měly popraskané spárování a místy uvolněné kameny, tlačící se ven o 3 – 5 cm.

Mostovka proto nebyla použita na jinou trať, ale došlo k jejímu rozřezání a odvozu do šrotu. Opěry i křídla budou ubourány až do výšky 1,5 m nad stávajícím povrchem silnice a od jejich rubu se provede výkop ve sklonu 1:1,5 k zemní pláni staré trati. Kámen bude následně roztříděn a odvezen k jinému použití.

Původně mělo dojít i ke snesení náspu a to až do km 94,308. K tomu však z úsporných důvodů nedojde a bude proveden pouze zářez definitivní přeložky silnice I/3 náspem původní trati.

Demolice silničního nadjezdu v km 92,430

Silniční nadjezd byl vystavěný v roce 1987 při realizaci přeložky trati v letech 1985 – 88, jejíž cílem bylo zrušení úrovňového přejezdu dnešní silnice I/3 (tehdy E 55), křížící trať v její původní stopě z roku 1871.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Demolovaný most je železobetonové deskové konstrukce s oboustrannými konzolami a šikmým uložením na železobetonových opěrách a křídly rovněž ze železobetonu. Demolice bude provedena klasicky shora těžkým bouracím kladivem a za pomocí hydraulických kleští.

Protihlukové stěny v Sudoměřicích

Protihluková stěna (PHS) bude v prostoru bývalé stanice vedena vlevo nové tratě od km 93,959 do km 95,005 s přerušením v místě úrovňového přejezdu v délce 41 m. Celková délka stěny bude činit 1 032 m, jednotné výšky 3 m nad temenem kolejnice. Tvořit ji bude klasický železobetonový panel s pohltivou vrstvou, od km 94,800 pak recyklovaný plast. Vše uloženo v žb sloupcích. Do spár mezi sloupky a panely a rovněž tak do spár mezi soklové a absorpční panely by mělo být vloženo mikroporézní pryžové těsnění a to z obou stran.

Stěna povede před všemi objekty zrušené železniční stanice, včetně výpravní budovy. 

Individuální protihluková opatření

IPO se dotknou nejen výpravní budovy, ale i 12 rodinných domků v nejbližším okolí trati. Na výpravní budově bude vyměněno v rámci protihlukových opatření 6 ks oken v 1.patře. Okna budou měněna i na 4 rodinných domcích, jejichž majitelé dali k výměně souhlas (jedná se o č.p. 44, 53, 99 a 101). U dalších dvou objektů (č.p. 51 a 72) k výměně nedojde. Okna zde byla svými majiteli již vyměněna v minulosti a tito majitelé s jejich výměnou nesouhlasili. U dalších šesti rodinných domků (č.p. 40, 57, 63, 71, 119 a 146) dojde k přeměření hluku na konci stavby a v případě nesplnění hlukových limitů by u čtyř z nich (opět těch, kde majitelé vyslovili souhlas) došlo k dodatečné výměně oken.

Rekultivace opouštěného tělesa dráhy

Za Chotovinami poblíž bývalého strážního domku č.63 (km 91,062) dojde k demolici kamenného silničního nadjezdu (km 90,976), zasypání celého zářezu v plném profilu (km 90,700 – 91,210). Zároveň dojde k obnovení místní komunikace. Zrušen bude i přejezd v km 91,421 a propustek v km 91,263. Naopak původně zamýšlená demolice železničního mostu nad polní cestou v km 91,650 byla zrušena. Most byl sanován v roce 2004, jeho stav je tedy víc než dobrý, proto bude v tělese zachován.

Další zásypy zářezů proběhnou u Moravče v km 91,900 – 92,300 s 92,600 – 92,730. Zde proběhnou zásypy jen do poloviny jejich výšky. Zasypán a to opět v plném profilu bude i stávající zářez mezi přeložkou tratě a silnicí I/3.

Fotogalerie

Fotografie byly pořízeny po nočním dešti a s většinou zataženou oblohou a oparem. Nehledejte v nich umělecké vyjádření autora, jen vypovídací hodnotu.

choto-sudo-2015-08-16

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Petr Ježek
Petr Ježek
9.9.2015 19:13

Už aby to bylo hotové. Celkem slušné tempo prací, doufejme že dostatečně kvalitních, pročež toleruji delší doby výstavby.

Rob
Rob
17.8.2015 10:58

Simbo, díky za pěknou textovou i obrazovou reportáž!!

Docela mně překvapuje, jakým fofrem odstranili ten ocelový most přes I/3 u Sudoměřic….

Tak snad moravečské údolíčko dostane po ukončení prací definitívní podobu na dalších mnoho let