Modernizace trati Tábor – Sudoměřice finišuje

Sudoměřice u Tábora
Sudoměřice u Tábora

12.srpna 2015 kolem půl osmé ranní se definitivně zastavil provoz na původním úseku trati z roku 1871 (a přeložce u Moravče z roku 1988) mezi železniční stanicí Chotoviny a bývalou žst. Sudoměřice u Tábora. Začala tak měsíc trvající nepřetržitá výluka, po jejímž konci budou již vlaky jezdit zatím jednokolejně po 2.TK) po nové přeložce trati, vedoucí Sudoměřickým tunelem a po mostní estakádě, přetínající dálnici D3.

Původně byl termín ukončení výluky naplánován na 28.srpen 2015. Ten však byl zrušen a výluka bude jako neukončená a překročená prodloužena do 11.září 2015, o čemž bylo definitivně rozhodnuto 27.7., poté, co se podařilo pro její prodloužení zajistit NAD. Důvodem prodloužení je nestabilní skalní podloží při stavbě zářezu trati v nové ose, v místech křížení staré a nové trati, při kterém dochází k jeho opakovaným sesuvům, což způsobilo prodloužení stavebních prací.

Náhradní autobusová doprava (NAD)

NAD bude vedena od 12.srpna do 2.září 2015 následovně:
R: Tábor – Olbramovice a opačně
Os: Tábor – Benešov u Prahy a opačně

Jelikož je ale výluka prodloužena až do 11.září 2015, dojde ve dnech 2. – 7.září 2015 k souběhu s výlukou v úseku Nemanice I. – Ševětín.

V tyto dny tak bude rychlíková NAD vedena v celém úseku České Budějovice – Olbramovice a opačně, u osobních vlaků pak České Budějovice – Benešov u Prahy a opačně.

Stavební práce při výluce

Ihned po ukončení provozu na staré trati bylo započato s demontážními pracemi – snesení trakčního vedení nad poslední původní kolejí již zrušené sudoměřické stanice. Závorářské stanoviště ZS 94 (ex St.1) je opuštěné a čeká ho demolice. Plastová okna a dveře budou před snesením z objektu demontována (stejně jako u St.2).

V dalších dnech postupně došlo ke snesení stávajícího trakčního vedení nad původní traťovou kolejí, demolici sloupů TV, výzbroje a výstroje trati a nakonec byla demontována i samotná traťová kolej (k 16.8. je snesena proti směru staničení, od Sudoměřic k přejezdu v km 91,421). Snesen byl i rovněž železniční most nad silnicí I/3 před Sudoměřicemi (km 94,385). Nyní  probíhá demolice silničního nadjezdu nad tratí u Moravče (km 92,430).

Stará trať bude postupně rekultivována. Při těchto pracích dojde mj. k demolici kamenného nadjezdu za Chotovinami v km 90,976, na několika místech k zavezení zářezů původní trati a dalším terénním úpravám (podrobnosti níže).

V souběhu s výlukou u Sudoměřic probíhají v pracovních dnech opravné a údržbové práce v traťovém úseku Střezimíř – Votice. 9.září 2015 pak začne ještě nepřetržitá výluka na trati do Sedlčan, která potrvá do 18.září 2015.

Přeložka trati, odbočka a zastávka Sudoměřice

Během výluky bude dokončena a zprovozněna odbočka Sudoměřice. Jediná výhybka v odbočce bude vybavena elektrickým ohřevem a dálkově ovládána z JOP žst.Chotoviny. Pojížděná rychlost oběma směry a na všechny koleje 95 km/h. Dojde k napojení nové 2.TK v Chotovinách i Sudoměřicích, ale především v místě křížení tratí ve stávající kilometráži 92,350 – 92,400. Rovněž i k propojení na stávající trať směr Střezimíř, kde zůstane i nadále v provozu Hr.Mezno. Dojde zde k montáži 5 ks počítačů náprav – 3 ks v obvodu výhybky č.1 odb.Sudoměřice, další 2 ks u návěstidla S a So Hr.Mezno (více viz minulé články).

2.TK bude ke konci výluky aktivována včetně elektronického autobloku a závislostí přejezdu v Sudoměřicích. Dojde k zapnutí nových oddílových návěstidel 2-919 (km 91,387), 2-929 (km 92,840), 2-918 (km 91,837), 2-928 (km 92,840) a 2-938 (km 93,845 na lávce) mezi žst.Chotoviny a odb.Sudoměřice. V odbočce bude dále aktivováno vjezdové návěstidlo 2L (km 94,807), směrem od Střezimíře bude znovu aktivována předvěst PřS (km 96,695) a nové vjezdové návěstidlo S (km 95,248). Zprovozní se i nové vjezdové návěstidlo 2S žst.Chotoviny v km 90,829. V sudoměřické zastávce bude do provozu uveden rozhlasový, informační a kamerový systém.

Čtěte také  Sudoměřice - Votice: ražba tunelu Mezno zahájena

Demolice železničního mostu v km 94,385

Konstrukce mostu byla šikmá ocelová nýtovaná plnostěnná dvojčitá o rozpětí 13,8 m, posazená na kamenných opěrách s rovnoběžnými kamennými křídly. Most se nacházel v oblouku o poloměru R=705 m ve stoupání 8,3 promile. Konstrukce mostu byla značně zrezivělá, kamenné opěry a křídla měly popraskané spárování a místy uvolněné kameny, tlačící se ven o 3 – 5 cm.

Mostovka proto nebyla použita na jinou trať, ale došlo k jejímu rozřezání a odvozu do šrotu. Opěry i křídla budou ubourány až do výšky 1,5 m nad stávajícím povrchem silnice a od jejich rubu se provede výkop ve sklonu 1:1,5 k zemní pláni staré trati. Kámen bude následně roztříděn a odvezen k jinému použití.

Původně mělo dojít i ke snesení náspu a to až do km 94,308. K tomu však z úsporných důvodů nedojde a bude proveden pouze zářez definitivní přeložky silnice I/3 náspem původní trati.

Demolice silničního nadjezdu v km 92,430

Silniční nadjezd byl vystavěný v roce 1987 při realizaci přeložky trati v letech 1985 – 88, jejíž cílem bylo zrušení úrovňového přejezdu dnešní silnice I/3 (tehdy E 55), křížící trať v její původní stopě z roku 1871.

Demolovaný most je železobetonové deskové konstrukce s oboustrannými konzolami a šikmým uložením na železobetonových opěrách a křídly rovněž ze železobetonu. Demolice bude provedena klasicky shora těžkým bouracím kladivem a za pomocí hydraulických kleští.

Protihlukové stěny v Sudoměřicích

Protihluková stěna (PHS) bude v prostoru bývalé stanice vedena vlevo nové tratě od km 93,959 do km 95,005 s přerušením v místě úrovňového přejezdu v délce 41 m. Celková délka stěny bude činit 1 032 m, jednotné výšky 3 m nad temenem kolejnice. Tvořit ji bude klasický železobetonový panel s pohltivou vrstvou, od km 94,800 pak recyklovaný plast. Vše uloženo v žb sloupcích. Do spár mezi sloupky a panely a rovněž tak do spár mezi soklové a absorpční panely by mělo být vloženo mikroporézní pryžové těsnění a to z obou stran.

Stěna povede před všemi objekty zrušené železniční stanice, včetně výpravní budovy. 

Individuální protihluková opatření

IPO se dotknou nejen výpravní budovy, ale i 12 rodinných domků v nejbližším okolí trati. Na výpravní budově bude vyměněno v rámci protihlukových opatření 6 ks oken v 1.patře. Okna budou měněna i na 4 rodinných domcích, jejichž majitelé dali k výměně souhlas (jedná se o č.p. 44, 53, 99 a 101). U dalších dvou objektů (č.p. 51 a 72) k výměně nedojde. Okna zde byla svými majiteli již vyměněna v minulosti a tito majitelé s jejich výměnou nesouhlasili. U dalších šesti rodinných domků (č.p. 40, 57, 63, 71, 119 a 146) dojde k přeměření hluku na konci stavby a v případě nesplnění hlukových limitů by u čtyř z nich (opět těch, kde majitelé vyslovili souhlas) došlo k dodatečné výměně oken.

Rekultivace opouštěného tělesa dráhy

Za Chotovinami poblíž bývalého strážního domku č.63 (km 91,062) dojde k demolici kamenného silničního nadjezdu (km 90,976), zasypání celého zářezu v plném profilu (km 90,700 – 91,210). Zároveň dojde k obnovení místní komunikace. Zrušen bude i přejezd v km 91,421 a propustek v km 91,263. Naopak původně zamýšlená demolice železničního mostu nad polní cestou v km 91,650 byla zrušena. Most byl sanován v roce 2004, jeho stav je tedy víc než dobrý, proto bude v tělese zachován.

Další zásypy zářezů proběhnou u Moravče v km 91,900 – 92,300 s 92,600 – 92,730. Zde proběhnou zásypy jen do poloviny jejich výšky. Zasypán a to opět v plném profilu bude i stávající zářez mezi přeložkou tratě a silnicí I/3.

Fotogalerie

Fotografie byly pořízeny po nočním dešti a s většinou zataženou oblohou a oparem. Nehledejte v nich umělecké vyjádření autora, jen vypovídací hodnotu.

choto-sudo-2015-08-16

 

2 komentáře

  1. Simbo, díky za pěknou textovou i obrazovou reportáž!!

    Docela mně překvapuje, jakým fofrem odstranili ten ocelový most přes I/3 u Sudoměřic….

    Tak snad moravečské údolíčko dostane po ukončení prací definitívní podobu na dalších mnoho let

  2. Už aby to bylo hotové. Celkem slušné tempo prací, doufejme že dostatečně kvalitních, pročež toleruji delší doby výstavby.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*