Nádražní budova v Sedlčanech projde opravou. Zdemolována bude přístavba nocležny

Sedlčany, staniční budova a nocležna (Autor: koridory.cz)

11. srpna 2020 vyhlásila Správa železnic, státní organizace výběrové řízení na zhotovitele „Sedlčany – oprava nádraží“ s uzávěrkou podání nabídek dne 21.8.2020. Předpokládaná cena zakázky nebyla stanovena.

Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy, vnějšího pláště, přístřešku, vnitřních prostor, veřejných WC, přízemí (1. nadzemního podlaží) a sklepních prostor (1. podzemního podlaží), zpevněných ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy žst. Sedlčany. Součástí oprav je i oprava kanalizačních, vodovodních a plynových přípojek, oprava elektroinstalace vč. bleskosvodu a venkovního osvětlení, dodání nového venkovního a vnitřního mobiliáře.

Dojde tedy k odstranění nepůvodní přístavby – demolici nocležny a také oplocení. Vnitřních prostor v patrové části budovy (2. nadzemním podlaží) s nyní nevyužívanými byty se rekonstrukce nedotkne. 

Střípky z historie sedlčanské výpravní budovy 

Výpravní budova byla předána do užívání v roce 1894, spolu se zahájením provozu na místní dráze z Votic (dnes Olbramovic) do Sedlčan (zkušební jízda 4. září; technicko-policejní jízda 29. září; slavnostní jízda 30. září; zahájení pravidelného provozu 1. října).

Na jaře roku 1948 byla staniční budova (která během okupace utrpěla na vzhledu díky umístění celé trati na okraji vojenského prostoru SS) opatřena zeleným fasádním nátěrem. Do pořádku byla dána též rozbitá budova výtopny. V důsledku stoupajícího cestovního ruchu bylo v tomto roce nutné zřídit ve stanici větší skladiště pro zavazadla a spěšniny. Dosavadní malá místnost byla proto spojena s přilehlým skladištěm materiálu – pro uskladnění tohoto materiálu bylo následně využito prostor nocležny strojního personálu, která zase byla přemístěna do patra budovy do menšího, toho času nevyužívaného bytu. Z poloviny jedné místnosti bytu v přízemí dále byl zřízen útulek pro vlakové čety.

V krátkém období v letech 1954 – 55, kdy na trati vládla silná nákladní doprava, byla zde místo zjednodušeného řízení dopravy (tehdy dle předpisu D9, dnes D3) zavedena normální dopravní služba. Sedlčanská stanice měla svého náčelníka a dva výpravčí. Od března roku 1955 zde byl ovšem znovu zaveden režim dirigované trati – s dirigujícím výpravčím v Sedlčanech a to až do roku 1961, kdy bylo dirigování trati přesunuto do Olbramovic. Dva výpravčí byli i ve Štětkovicích, kteří se tu střídali po 24 hodinách (s výlukou dopravní služby od 22:30 do 05:30). Ve směně pak byl přítomen ještě výhybkář. Výpravčí ve Štětkovicích byli zrušeni v květnu roku 1955.

ODKAZ
Kolaps české železnice

V průběhu dalšího času byly v budově sedlčanské stanice uskutečňovány různé opravy, např. výměna oken, instalace plynového ústředního topení ad. V době největšího rozmachu nákladní dopravy a zlepšení nevyhovujících prostor nocležny vlakových čet byly na západní straně výpravní budovy ve formě přístavku vystavěny prostory nové nocležny (přesný rok není znám, zřejmě 70.léta 20.století).

V roce 1994 měla sedlčanská stanice svou přednostku, dvě pokladní, dvě skladnice a dvě staniční dělnice. Ve Štětkovicích působil staniční dělník s prodejem jízdenek, kterýžto post byl po odchodu zaměstnankyně do důchodu tohoto roku zrušen a od té doby je stanice neobsazena. V Kosově Hoře tomu bylo podobně, včetně nákladní pokladny, neboť zde vládla silná nakládka kulatiny ze zde sídlící pily (průměrně 150 vozů/měs.). Vlakové čety měly domovskou stanici v Olbramovicích. V Sedlčanech též vládl čirý ruch vykládky a nakládky (500 vozů vyložených a 400 naložených měsíčně, zátěž kolikrát nestíhaly manipulační vlaky ani odvážet). Tento boom nákladní dopravy byl zapříčiněn i díky osobní snaze tehdejší přednostky stanice prostě nabídnout maximum možného přepravcům. Po zastavení privatizací tratí a ukončení aktivity v tomto směru, zrušení funkce přednostky a mnoha reorganizacích, nárůstu kamionových silničních přeprav nastal prudký pád nákladní přepravy po železnici i na zdejší lokálce.

Sedlčany - výpravní budova, 1893

Obsah rekonstrukce budovy:

 • demolice nocležny
 • oprava střechy výpravní budovy
 • oprava střechy přístřešku a přístaveb
 • oprava vnějšího pláště
 • oprava přístřešku a zpevněných ploch
 • oprava veřejných WC
 • oprava vnitřních prostor sklepů (1.PP)
 • oprava vnitřních prostor přízemí (1.NP)
 • nová elektroinstalace – venkovní osvětlení, silnoproudé rozvody, hromosvod

Oprava střech výpravní budovy, přístřešku a přístaveb

Stávající střešní krytina hlavní budovy z keramických bobrovek a plechových vlnovek na přístřešku a přístavbách bude demontována včetně laťování, bednění a všech vrstev pojistné hydroizolace či separační vrstvy nebo tepelné izolace. Před sejmutím krytiny budou demontovány a zabezpečeny prvky na střeše včetně konstrukce komínových lávek. Následně budou ošetřeny tesařské konstrukce nesoucí skladbu střechy (krokve, vazné trámy, pozednice aj.), poškozené prvky budou nahrazeny, ponechávané konstrukce budou vyrovnány a připraveny pro pokládku nové krytiny (hlavní budova).

Tesařské konstrukce přístřešku a přístaveb budou vzhledem ke stavu vyměněny kompletně se zachováním původní profilace. Stávající i nové prvky krovu budou impregnovány a ošetřeny proti plísním a dřevokazným houbám.

Nová skladba střechy bude provedena se záklopem z hrubých prken a pouze
v přesazích hlavní střechy z podlahových palubek shodné tloušťky (hlavní budova, přístřešek a přístavby budou z palubek v celé ploše), v celé ploše s pojistnou hydroizolační fólií, s latěmi a kontralatěmi, následně bude položena na hlavní budovu střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou (hlavní budova) a hladká falcovaná krytina s povrchovou úpravou (přístřešek + přístavby), barvy dle určení investora. Viditelné tesařské konstrukce budou natřeny silnovrstvou tixotropní lazurou Xyladecor Oversol 2v1. Součástí je i vyčištění půdy a vyklizení velkoobjemové včetně odvozu a likvidace odpadu.

Komíny.
Komíny budou v nadstřešní části ubourány, v prostoru půdy zabezpečeny a zpevněny betonovým límcem a znovu vyzděny (hlavní budova), budou opatřeny novými komínovými hlavicemi. Využívaný průduch kotelny bude i nově vyvložkován, upraven a provedena revize spalinových cest. Ke komínům budou provedeny systémově komínové lávky včetně zábradlí.
Nevyužívané komíny přístaveb budou ubourány bez náhrady.

Klempířské konstrukce.
Lemování střešních konstrukcí, oplechování komínů, oplechování konstrukce střešních lávek a také nové střešní výlezy rozměru 600/600 budou z pozinkovaného poplastovaného plechu systémově k osazované krytině. Půlkruhové podokapní žlaby s kotlíky včetně čel a háků, okapní svody budou provedeny z titanzinkového lesklého plechu.

Elektroinstalační práce – hromosvod.
Bude provedena kompletní dodávka a montáž nových instalací hromosvodu a zahrnutí do revize elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Další prvky na střeše.
Budou demontovány veškeré prvky na střešní konstrukci, jedná se především o komínové lávky, antény, sněhové zachytávače, lemování, větrací komínky, stávající plechové střešní výlezy – veškeré nefunkční nepotřebné konstrukce budou zdemontovány bez náhrady. Na hlavní budově budou obnoveny střešní výlezy, budou instalovány nové systémové komínové lávky, bude instalován stožár pro televizní antény s dopojením všech využívaných prvků, které jsou v současné době rozmístěny různě po střeše nebo obvodovém plášti. Budou instalovány průběžné sněhové zachytávače.

Oprava vnějšího pláště

Vnější omítky.
Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech prvků na fasádě. Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. Následně dojde k přípravě podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění nesoudržných a odfouklých omítek. Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády budou doplněny materiálem, reprofilovány (rohy, římsy, ozdobné prvky aj.) a chráněny podmítkovými lištami, plochy omítek budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele a celoplošně přeštukovány s nátěrem. Barevný odstín bude specifikován po vyvzorkování na místě, předpokládá se barevné odlišení vyčnívajících partií od hlavních hladkých ploch. Omítka bude do výšky 4m opatřena transparentním antigraffiti nátěrem včetně soklu. Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi.

Oprava soklu.
Spodní část soklu bude otryskána, očištěna, degradovaná místa vhodně doplněna, přespárována s finálním ošetřením impregnací transparentním ochranným nátěrem a antigraffiti nátěrem.

Zemní práce, betonové schodové stupně a rampy.
Schodové stupně u vstupních dveří budou kamenicky opraveny, vytmeleny, vybroušeny, reprofilovány a finálně obloženy keramickými schodovkami či jiným vhodným způsobem. Budou instalovány gajgry pro dešťové svody. Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou fólií. Před vstupy bude instalována čisticí zóna.

Výplně otvorů.
Po vybourání stávajících dveří a špaletových oken budou opracována ostění, provedeny zazdívky a začištěny vnitřní části omítek. Budou montovány nové plastové výplně otvorů, přičemž bude pokud možno dodrženo jejich členění a vzhled dle původního vzhledu. Okna budou barevného provedení s oboustranným dekorem dle výběru investora, se součinitelem prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 do obytných prostor UN,20 = 1,2 W/m2K nebo lepší, index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 32 – 34 dB nebo lepší, s vnitřními plastovými parapety v barvě dle odsouhlaseného dekoru po vyvzorkování na místě. Vstupní dveře budou taktéž v oboustranném dekoru, jednokřídlové či dvoukřídlové, opatřeny samozavírači, dorazy, bezpečnostním kováním, zasklením a vložkou. Nová sklepní okna budou ocelový rám s úpravou žárovým zinkováním s výplní mřížkou z tahokovu.

Klempířské konstrukce, odvedení dešťové vody.
Dožilé či poškozené klempířské konstrukce na fasádách budou odstraněny a nahrazeny novými. Dešťové svody odvádějící vodu ze střech budou z TiZn plechu, budou instalovány včetně kolen a odskoků, budou přichycené objímkami na fasádách budovy a zaústěny do nově instalovaných lapačů střešních splavenin. Oplechování venkovních parapetů oken bude provedeno z poplastovaného plechu.

Prvky na fasádě.
Před opravou fasády bude provedena demontáž stávajících kovových mříží, neužívaných konzol elektrického vedení a dvířek rozvodných skříní, bleskosvodů, osvětlovacích těles, poutačů, nástěnek, tabulí, televizních antén a ostatních konstrukcí na opravované fasádě. Dojde k prověření a případnému trvalému zrušení nepotřebných konstrukcí, zpětné montáži funkčních konstrukcí přičemž televizní antény apod. budou instalovány na střešní stožár. Větrací mřížky budou vyměněny. Budou instalována protiholubí opatření. Dvířka stávajících ponechávaných elektroskříní budou nově natřena. Funkční kabely v lištách a volně vedené budou zapraveny pod povrch fasád a stavebně začištěny. Nad nekryté vstupy budou osazeny systémové stříšky. Budou obnoveny historické nápisy na bočních fasádách a nově přisvětleny.

Oznamovací a zabezpečovací prvky.
Stávající oznamovací zařízení budou demontována ve spolupráci se Správou sdělovací a zabezpečovací techniky a po opravě fasád budou osazena nová. Jedná se o osazení hodin do nástupiště, reproduktorů, přípravu pro odjezdové panely a instalaci nových prosvětlených tabulí s názvem železniční stanice (butony).
V rámci zakázky budou osazeny prvky informačního a orientačního systému. Jedná se o práce spojené s ukotvením a montáží orientačního a informačního systému včetně pomocných konstrukcí. Samotná dodávka hlavních tabulí a označení bude realizována z rámcové smlouvy objednatele u centrálního dodavatele informačních a orientačních tabulí.

Příprava pro kamerový systém.
Jedná se o přípravu pro kamerový systém tak, aby bylo možné v budoucnu osadit koncové prvky bez zásahu do nově opravených prostor. Kabely budou ukončeny na fasádě na vhodném místě s dostatečnou rezervou, uloženy do krabičky a zavíčkovány. Ke každé kameře bude samostatný datový kabel, který bude přivedený do datového Racku v prostorách s technologií s označením a identifikací. Předpoklad je 10 kamer na fasádě objektu a 1 v čekárně.

Protiholubí opatření.
Na vystupujících prvcích horních partiích fasád, na osvětlovacích tělesech, šikmých svodech, hodinách, římsách a parapetech 1.patra a půdy budou instalovány ochrany proti holubům – hustý hrotový systém.

Mobiliář.
Stávající mobiliář, čítající venkovní lavice a odpadkové koše pod přístřeškem bude nahrazen novým. Nové lavice (doporučená délka 126 – 130 cm) a odpadkové koše budou s provedením antivandal, zabezpečeny proti krádeži ukotvením k betonovému podkladu, popř. zavěšením do fasády.

Oprava přístřešku a zpevněných ploch

Svislé konstrukce.
Stávající litinové sloupy přístřešku budou šetrně demontovány, připraveny pro zpětnou montáž a opatřeny novou povrchovou úpravou včetně odstranění všech stávajících vrstev nátěrů a následně znovu osazeny po přípravě podkladu a nových základů. Okapní svody budou provedeny z titanzinkového lesklého plechu.

Zpevněné plochy pod přístřeškem.
Dlažba bude vybourána včetně odstranění podkladu, obrubníků a ostatních konstrukcí. Plochy budou následně kompletně nově zadlážděny impregnovanou reliéfní betonovou deskovou dlažbou s obrubníkem a novými podkladními vrstvami z betonu a kameniva. Pro sloupy budou zhotoveny nové základové patky. V rámci výkopu dojde k odizolování stěn výpravní budovy nopovou fólií s vloženou geotextilií do hloubky cca 1,2 m. V rámci výkopu bude i položen zemnící pás pro hromosvod. Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou fólií. Veškeré hrany budou opatřeny bezpečnostním značením. Před vstupy budou instalovány čistící zóny.

Ostatní zpevněné plochy.
Ze dvou stran přístavby učeby (část po demolici a u kolejiště až k přístřešku) a zadní stranou u komunikace veřejných WC bude proveden okapový chodník v šíři 0,5 m ukončený přírodní betonovou deskovou dlažbou a obrubníkem. Po celé délce od začátku přístřešku po konec přístavby veřejných WC u kolejiště bude proveden chodník v šíři 2 m ukončený přírodní betonovou deskovou dlažbou a obrubníkem, který bude dále pokračovat v šíři 1 m jako přístup do úklidové místnosti veřejných WC zadní strany přístavby WC. Stávající betonová rampa za průchodem k WC bude vybourána a nově zadlážděna s napojením na stávající chodník.
Vstupy do průchodu a do dislokovaného zázemí PO budou opatřeny schody ve stejném sjednoceném vzhledu s ostatními od komunikace. Ostatní zbývající plochy kolem objektu, které jsou již zadlážděny městským chodníkem, budou odkopány, vyspraveny, vyspádovány od objektu, doplněny a znovu zadlážděny. V rámci výkopu dojde k odizolování stěn výpravní budovy a přístaveb nopovou fólií s vloženou geotextilií do hloubky cca 1,2 m včetně ukončení a zasypáním hrubým kamenivem. V rámci výkopu bude i položen zemnící pás pro hromosvod. Veškeré hrany budou opatřeny bezpečnostním značením.

Dešťové svody a kanalizační přípojky.
Dešťové svody budou dopojeny do nových gajgrů a kanalizace s pročištěním a zprovozněním potrubí, případně dopojeny do nově budovaných přípojek pro komerci výměny přípojky WC. Pro veřejné WC, místnost bývalé učebny, místnost bývalé dopravní kanceláře u kolejiště a náčelníka u komunikace bude položena a dopojena nová kanalizační přípojka včetně revizních šachet a hlavního odtoku z objektu.

Oprava veřejných WC

Bude provedena kompletní oprava prostor veřejných WC včetně veškerých instalací dle zjednodušeného zákresu. Do prostor bývalé úschovny zavazadel bude přesunut trezor s klíči zab. zař. ve zdi včetně zabudování a zapravení na novém místě dle vyjádření investora na místě.

Podlahy.
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové podlahy. Bude proveden násyp pod podlahy s vložením tepelné izolace, nová vyztužená betonová mazanina, hydroizolace a betonová mazanina jako podklad pro finální nášlapnou vrstvu z protiskluzné dlažby – odstín dle výběru investora. Omítky budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla a přeštukovány s finální malbou. Bude instalován nový hladký sádrokartonový stropní podhled. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou zakryty proti znečištění.

Svislé konstrukce a povrchové úpravy.
Stávající příčky budou kompletně vybourány a nově vyzděny z lehkých pórobetonových tvárnic včetně osazení zárubní dle zjednodušené dispozice. Omítky na stávajících obvodových konstrukcích budou opraveny, veškeré povrchy budou připraveny a zpevněny sklotextilní tkaninou do lepidla, povrchy bez obkladů celoplošně přeštukovány s finální malbou. Na všech stěnách bude proveden do výšky min. 2 m keramický obklad. Bude instalován nový hladký sádrokartonový stropní podhled s tepelnou izolací. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou zakryty proti znečištění.

Zdravotně-technická instalace (ZTI).
Dle zjednodušené projektové dokumentace budou dodány kompletní zařizovací předměty včetně všech nových rozvodů dle výkazu výměr. Rozvody vody budou provedeny až do prostor suterénu výpravní budovy a samostatně odměřeny pro část veřejných WC a úklid. Kanalizace bude provedena nová s dopojením na novou kanalizační přípojku budovanou v rámci zpevněných ploch.
Temperování místností je uvažováno elektrickými stropními sálavými panely.

Oprava vnitřních prostor přízemí

Bude provedena kompletní oprava prostor přízemí vyjma finálních podlah komerčních prostor (bývalá učebna, dopravní kancelář, náčelník).

Vnitřní vybavení.
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav (zařízení, nástěnky, šatní skříně aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí. Po opravě bude dodána vnitřní čistící zóna (rohož). Zbytné vybavení a odpad bude vyklizen a zlikvidován. Do čekárny bude dodán nový mobiliář.
Zároveň je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího a ostatního zařízení pro provedení prací včetně projednání pro zajištění provizorního chodu po dobu akce včetně ochrany obsluhy a zařízení (práce budou probíhat za provozu).

Podlahy.
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové podlahy. Bude proveden násyp pod podlahy s vložením tepelné izolace, nová vyztužená betonová mazanina, hydroizolace a betonová mazanina jako podklad pro finální nášlapnou vrstvu.
Prostory pro budoucí komerci budou bez finální nášlapné vrstvy.
Prostory čekárny, rozvodny a technologie budou dokončeny keramickou dlažbou se soklem.
Prostory pokladny a dislokovaného zázemí PO budou z povlakové krytiny (přírodního
linoleum Topshield 2) se soklem.

Povrchové úpravy.
Omítky budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla a celoplošně přeštukovány s finální malbou.
Bude instalován nový hladký sádrokartonový stropní podhled. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou zakryty proti znečištění.

Výplně otvorů.
Stávající historické pokladní okno včetně dřevěného portálu bude kompletně zrepasováno a opatřeno novou povrchovou úpravou a přesklením. Bude provedena montáž nových vnitřních dveří do prostor technologie včetně úpravy otvoru z prostor čekárny. Původní vstup z prostor bývalé kanceláře se zazdí a vznikne samostatně přístupná místnost s možností pronájmu. Původní okna do bývalé úschovny zavazadel ze zazdí bez náhrady, stejně tak vstup z čekárny do rozvodny.

Úprava ústředního topení (ÚT).
Dojde ke kompletní výměně rozvodů a otopných těles v rámci přízemí s dopojením na stávající rozvody v a otopný systém v suterénu. Dle stávajícího stavu bude na ÚT z důvodu nedostatečné kapacity el. i místnost bývalé učebny v přístavku.

Zdravotně-technická instalace (ZTI).
Do prostor pokladny a zázemí PO bude osazeno umyvadlo včetně nových rozvodů a příslušenství. V zázemí PO bude osazena kuchyňská linka vč. dřezu.
Rozvody vody budou provedeny až do prostor suterénu VB a samostatně odměřeny pro každou část (komerce bývalá dopravní kancelář, komerce – bývalý náčelník, komerce – bývalá učebna, pokladna a zázemí PO – bývalá úschovna zavazadel).
Kanalizace bude provedena nová s dopojením do měněných rozvodů v suterénu. Kanalizační přípojky pro komerci jsou zahrnuty v oddílu zpevněných ploch.
Veškeré prostupy budou utěsněny protipožárními ucpávkami.

Elektroinstalační práce.
Dojde ke kompletní opravě elektroinstalace.
Budou demontovány stávající svítidla, hodiny, amplióny a osazeny nová svítidla a stávající hodiny a amplión a provedena nová elektroinstalace. Veškerá instalace v lištách bude zapravena pod povrchy stěn a stropu do chrániček, u každého koncového prvku v podhledu budou zřízena revizní dvířka.
V rámci čekárny bude na vhodném místě připravena chránička pro možné osazení elektronické odjezdové tabule do budoucna včetně vedení, příprava pro el. odjezdové panely, hodiny, automat na kávu, automat na jízdenky a kameru.

Sedlčany – fotogalerie stávajícího stavu výpravní budovy


Zdroje:

 • „Sedlčany – ON“, technická zpráva (Správa železnic)
 • Staniční kronika žst. Sedlčany (NA Praha)
 • Navrátil, Martin; Urban, Jiří – Stopou dějin Sedlčanky (vydal Posázavský pacifik 2014)

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
25 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jarda Š.
Jarda Š.
27.8.2020 16:10

Ta demolice bude jen ve stejném rozsahu, jako byla přístavba nocležny (aby byla obnovena symetrie) nebo bude zdemolována celá ta přízemní část na fotografii vlevo?

mirekk
Admin
Reakce na  Jarda Š.
27.8.2020 20:00

Celá ta přízemní přístavba je nocležna. Ona tam tedy (snad) byla i školicí místnost s nějakým zázemím, ale říkalo se celé budově „nocležna“.

Michal
Michal
Reakce na  simba
8.9.2020 21:49

Vlhkost zvenku není tak obtížně řešitelná, nádraží bude asi podsklepené, po opravě vrstev podlahy, vyčištění dešťové kanalizace a provedení okopu nemusíte většinou ani podřezávat.
U těchto barabizen vidím jako největší problém vlhkost vytvářenou uvnitř domu a její kondenzaci v chladných místech (rohy). Teoreticky to může vyřešit zateplení, prakticky bych spíš doporučil Maxitherm, vhodně umístnit zdroje tepla a samozřejmě nejlepší, ale dost drahá vychytávka je vámi zmíněné rekuperační větrání.

Michal
Michal
Reakce na  simba
14.9.2020 08:04

S Maxitermem osobní zkušenost mám. Nečekal bych, že půlmilimetrová vrstva má nějaké zásadní izolační vlastnosti, ale je to barva, která není na bázi klihu a je lehce hydrofobní, takže neplesniví (na omak jsou rohy v zimě taky vlhké).
V kombinaci s vhodně rozmístěnými zdroji tepla se s tím už ale dá pracovat.
Vámi popisované zanedbání drenáží je ovšem prvotřídní prasárna, vždyť obkopat domeček a dát tam drenážní trubky je dneska otázka pár dní. Dá se provést i drenážní pás vzdáleněji od domu (ten se dá udělat i strojově na jeden zátah (pokud nekoliduje se sítěmi nebo komunikací).

Michal
Michal
21.8.2020 21:47

A co trať nějak protáhnout nad autobusové nádraží? Stanice je hodně z ruky pro pěší docházku z města i přestup z autobusů.

mirekk
Admin
Reakce na  Michal
22.8.2020 09:27

Mnohokrát jsem to šel oběma směry. 5 minut je dlouhá vzdálenost? Možná tak pro mladé, ale jsme stále na vsi a tady jsou lidé trošku víc zvyklí na to, že nemají krtka, nemají tramway a jsou naučení používat nohy

Jarda Š.
Jarda Š.
Reakce na  mirekk
25.8.2020 11:34

Souhlas. Technicky proveditelné by asi bylo postavit nové nádraží za gymnáziem, aby bylo blíž k centru a autobusáku, ale za zrušení sportovišť a ty náklady by to rozhodně nestálo.

jirka
jirka
Reakce na  Jarda Š.
26.8.2020 17:14

vždyt tam dřív ani sportoviště nebyly

Michal
Michal
Reakce na  mirekk
8.9.2020 21:32

Tak určitě nemyslím stavět tam celé nádraží, jen tam nějak vytáhnout a přiblížit jednu kolej. Ten vlak je tak dost na pytel komfortem a rychlostí a je škoda ho zazdívat ještě i polohou nádraží. (Nejedná se o to, že je to jen 5 minut, ale je to 5 minut dál než na autobusák.)

jirka
jirka
20.8.2020 08:10

a co bude na místě zbořené přístavby-nocležny? parkoviště? tráva, plevel??

jirka
jirka
Reakce na  simba
26.8.2020 17:12

k čemu, ano hm, měli místo téhle zbytečnosti udělat u toho spíš parkoviště

jirka
jirka
19.8.2020 20:21

je problémem aby to dělal nekdo ,místní??

bkp
bkp
Reakce na  jirka
20.8.2020 07:49

Pro tom počtu cestujících a množství předplatních dokladů…

jirka
jirka
19.8.2020 17:48

automat na jízdenky – asi v budoucnu přijdou pani pokadní o práci 🙁

mirekk
Admin
Reakce na  jirka
19.8.2020 19:47

Myslím si, že zrovna v Sedlčanech budou pokladní spíš rády. Ty směny jsou tam postavené tak, že tam je hodně hodin, ale dostane díky přerušení zaplaceno jen málo… Dojíždění o víkendech taxíkem z Bystřice, poněvadž nic nejede atd.

jirka
jirka
19.8.2020 16:49

a co je to ta – nocležna?

mirekk
Admin
Reakce na  jirka
19.8.2020 17:37

To je ta nízká budova vedle výpravní

SaulGoodman
SaulGoodman
18.8.2020 13:46

Zajímavý a podrobně zpracovaný článek, díky! Neplánujete někdy i článek o nádražní budově v Berouně? Zrovna začala dvouletá rekonstrukce za více než čtvrt miliardy 🙂