Nehody v minulosti – Roudná 1989

(aktualizace červen 2020)

9. února 1989 došlo k čelnímu střetnutí vlaku R 537 taženého lokomotivou 363.064 LD Praha Střed (1) a nákladního vlaku, na čele s  240.071. Nehodu způsobila nepozornost výpravčího, který postavil vlakovou cestu R 537 na 1. staniční kolej obsazenou nákladním vlakem směr Tábor. Nepozornost byla zaviněna hledáním „nesrovnalosti v pokladně“ v korunových hodnotách. V žst. Roudná bylo zabezpečovací zařízení TEST, které ovšem nebylo doplněno o kolejové obvody (jako např. v žst. Střezimíř) , které by znemožnily při normální obsluze zabezpečovacího zařízení postavení vlakové cesty na obsazenou kolej.  Strojvedoucí lokomotivy nákladního vlaku stačil vyskočit, strojvedoucí rychlíku se schoval ve strojovně.  „Laminátka“ byla při střetnutí zcela zničena a poté zrušena, „eso“ bylo odtaženo do LD Praha-střed a na pracovišti násilného poškození na ONJ (2) opravena.

Proč dochází k nehodám. Velká nehoda v žst. Roudná

Hodnotíme-li výsledky nehodovosti roku 1988, zejména v práci provozních pracovníků, musíme konstatovat, že se negativní výkony projevovaly hlavně v odvětví dopravy a přepravy, a to v přípravě a v postavení vlakové cesty. Za uvedený rok došlo v síti ČSD celkem ke 48 případům vjezdu vlaku na obsazenou kolej s následky i bez nich. S konkrétními případy a příčinami nehodových událostí v příslušném provozním oddílu byli provozní pracovníci, podílející se na zajišťování železničního provozu, průběžně seznamováni. Povrchní výkon služby, nedbalost, riskování, někdy i lajdáckost se projevily i v počátečních měsících roku 1989.

Poslední hrubá nedbalost nastala v přípravě vlakové cesty dne 9. února 1989, kdy jednadvacetiletý výpravčí způsobil ve 21.24 hod. v železniční stanici Roudná (PO České Budějovice) jízdou vlaku na obsazenou kolej čelní srážku rychlíku ER 537 se stojícím nákladním vlakem EPn 68416 s velkými následky. Došlo ke vklínění obou lokomotiv do sebe, vykolejení dvou vozů rychlíku a jejich převrácení na bok, k nakupení vozů nákladního vlaku na lokomotivu a k poškození dalších vozů. Bylo zraněno celkem 10 cestujících a způsobena velká materiální škoda na obou elektrických lokomotivách, železničních vozech, železničním svršku a na zabezpečovacím a trakčním zařízení. Celková škoda na majetku ČSD činí přes 3,192 miliónů Kčs. Štěstím byla duchapřítomnost strojvedoucích: strojvedoucí rychlíku se včas schoval do strojovny lokomotivy a při srážce nebyl zraněn a strojvedoucí nákladního vlaku utrpěl pouze pohmoždění levé ruky a oděrky na pravém boku při vyskočení z lokomotivy. Dále utrpěli ublížení na zdraví 2 pracovníci ČSD, vlakvedoucí a průvodčí ER 537. Osobní doprava byla přes žst. Roudná omezeně uskutečňována po manipulační koleji č. 4, jeden rychlík jel odklonem, 30 vlaků osobní dopravy bylo zpožděno o 760 minut, z toho ze 6 vlaků byli cestující přepravováni autobusy ČSAD, a 5 nákladních vlaků zpožděno o 5920 minut.

Železniční stanice Roudná se nalézá na jednokolejné trati mezi žst. Tábor a Veselí nad Lužnicí, má dvě dopravní koleje, zabezpečovací zařízení je 2. kategorie s ústředním stavědlem, se světelnými vjezdovými a odjezdovými návěstidly závislými na výhybkách č. 1 a 4, které jsou přestavovány elektromotorickými přestavníky. Jako názorná pomůcka pro obsazení dopravní koleje železničními vozy je tlačítko, jehož obsloužením se znemožní při normální obsluze zabezpečovacího zařízení vjezd vlaku na obsazenou kolej. V době, kdy byl dáván předvídaný odjezd nákladního vlaku Pn 68416 ze žst. Soběslav ve 20.53 hod., prováděl výpravčí v osobní pokladně uzávěrku a současně vykonával nutné dopravní úkony. Vlak 68416 přijel na kolej č. 1 podle dopravního deníku ve 20.58 hod. Po jeho příjezdu nebyly přestavěny výhybky na volnou kolej a nebylo obslouženo tlačítko obsazení této koleje. Podle výpovědi výpravčího žst. Planá nad Lužnicí byl dán zákaz na vlak 68416 z důvodu křižování osobních vlaků 8210 a 8239. Předvídaný odjezd vlaku ER 537 ze žst. Planá nad Lužnicí byl dán ve 21.19 hod., tj. včas. Když výpravčí v žst. Roudná v osobní pokladně zjistil činnost kontroly přejezdového zabezpečovacího zařízení na trati ze směru od Plané n. L., odešel do kolejiště, kde zjistil volnost vlakové cesty druhé koleje, vrátil se do dopravní kanceláře a ohlásil předvídaný odjezd vlaku ER 537 z Roudné ve 21.24 hod. do Soběslavi. Pak stlačením návěstních tlačítek postavil vjezdové a odjezdové návěstidlo do polohy dovolující jízdu, a tím nesprávně připravil vlakovou cestu pro průjezd vlaku ER 537 po obsazené koleji č. 1. Když podle obsazování kolejových úseků zjistil, že vlak ER 537 vjíždí do stanice, chystal se odejít na nástupiště – v té době však uslyšel ránu a uvědomil si, že došlo ke srážce. Strojvedoucí vlaku ER 537 se blížil ke stanici Roudná rychlostí 93 km/h, předvěst byla v poloze „Volno“. Před neutrálním polem stáhl sběrač lokomotivy a minul vjezdové návěstidlo v poloze „Volno“. Jakmile strojvedoucí spatřil v pravostranném oblouku, těsně před železničním přejezdem ve vzdálenosti asi 140 metrů světla lokomotivy na koleji č. 1 a výhybku č. 4 postavenou na tuto kolej, použil rychlobrzdu a v době intenzívního brzdění vlaku utekl do strojovny. Strojvedoucí vlaku EPn 68416 pobýval na svém stanovišti a sledoval odjezdové návěstidlo. Když v kritické době uslyšel přijíždějící vlak a zjistil, že výhybka č. 4 je postavena na kolej č. 1 a když spatřil světla přijíždějící lokomotivy, vyskočil na levou stranu svého vlaku a odběhl na louku. Krátce nato došlo k čelní srážce vlaku ER 237 s nákladním vlakem EPn 68416.

V souvislosti s uvedenou velkou nehodou se projevila řada zjištěných dalších nedostatků. V rozhodující době se výpravčí zabýval komerčními pracemi a zanedbal současně důležité dopravní úkony. Pro vjezd nákladního vlaku nezjišťoval volnost vlakové cesty, po jeho vjezdu neprovedl předepsanou obsluhu zabezpečovacího zařízení pro obsazení dopravní koleje č. 1 (neobsloužil tlačítko pro obsazení této koleje), nepřestavil výhybky na volnou dopravní kolej č. 2, nedodržel předepsané postupy a úkony při přípravě a stavění vlakové cesty pro rychlík. Dále nevěnoval pozornost jízdě rychlíku ze sousední stanice a nevedl řádnou dopravní dokumentaci. Svým zbrklým jednáním prováděl současně stavění vlakové cesty a hlášení předvídaného odjezdu vlaku do žst. Soběslav, přitom vůbec nezkontroloval postavení výhybek, a tím postavil průjezd ER 537 po koleji č. 1 obsazené nákladním vlakem EPn 68416.

Z celkového stručně uvedeného obrazu chování a nedbalého výkonu dopravní služby výpravčího je nutné si vzít poučení pro všechny provozní pracovníky, kterým je svěřena bezpečnost železničního provozu, k jakým vážným následkům může dojít při nerespektování základních předpisových ustanovení nepozorností, povrchní a nepromyšlenou prací, někdy i riskováním a lajdáctvím. Také vedoucí a kontrolní pracovníci na všech stupních řízení, zejména přímo v provozu, by se měli nad tímto rozborem nehodové události zamyslet, kam soustředit pozornost ve vlastní výkonné jednotce. Musíme si přece všichni společně uvědomit, že do rukou železničářů jsou vloženy životy našich občanů a velké materiální hodnoty !

Ing. Viktor Mentzl

(převzato z časopisu Železničář č. 10/1989)


Poškozená lokomotiva 363.064-7 v LD Praha-střed (zdroj: http://www.strojvedouciplzen.cz/)
Roudná - železniční neštěstí 1989

Nehoda v Roudné v dobovém tisku

Rudé právo 11.2.1989

 

Zemědělské noviny 11.2.1989

 


 (1)  LD (Lokomotivní depo) dnes Praha-Masarykovo nádraží – LD zrušeno, část původního depa ustoupila výstavbě Nového spojení, v dochovaných budovách má vzniknout železniční muzeum.

(2)  ONJ – Odstavné nádraží Jih v Praze-Michli.


 

ODKAZ
Trať v Pardubicích byla a je zabezpečena
Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Koudy
5.9.2012 12:01

Přijde mi jako velké štěstí, že to oba fírové přežili a klobouk dolů před lidmi z ONJ, že to aso dali ještě dohromady.