Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

Praha-Vysočany (Autor: Karel Havránek, koridory.cz)

Náplní stavby je optimalizace železniční trati v úseku Mstětice – Praha-Vysočany, včetně rekonstrukce železničních stanic Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany, odbočky Skály a zast. Zeleneč a výstavby nové zastávky Praha-Rajská zahrada. Uvedený traťový úsek leží na železniční trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, která je součástí dráhy celostátní a vydáním Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 byla zařazena do sítě TEN-T jako součást hlavní sítě nákladní dopravy a globální sítě osobní dopravy. Zároveň se v úseku odb. Skály (včetně) – ŽST Praha-Vysočany (včetně) nachází na jednokolejné trati Praha – Turnov, která je součástí dráhy celostátní. V tomto úseku jsou výše uvedené železniční tratě v souběhu – částečně tříkolejné.

Příprava tohoto úseku sebou nesla i nutnost koordinace s dalšími železničními stavbami:

 • GSM-R uzel Praha (stavba SŽ v přípravě)
 • DOZ Praha-Uhříněves – Praha hl. n. – Praha-Vysočany (stavba SŽ  v přípravě)
 • Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

Traťový úsek Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně), který je součástí dráhy celostátní  Lysá n. L. – Praha-Vysočany, je dvojkolejný, v úseku Odb. Skály – Praha-Vysočany, v souběhu s žel. tratí Praha-Vysočany – Turnov – dráha celostátní  tříkolejný, vybavený trakční stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV.

Organizování a provozování drážní dopravy probíhá dle předpisu SŽDC D1. Nejvyšší traťová rychlost je 100 km/h, s místním omezením v žst. Praha-Vysočany až na 60 km/h . V mezistaničním úseku Mstětice – Praha-Horní Počernice se nachází zastávka osobní dopravy Zeleneč.

Železniční stanice Praha-Horní Počernice, ležící v km 20,530 trati celostátní dráhy Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, je stanicí přednostního směru pro první traťovou kolej do žst. Mstětice a stanicí přednostního směru pro druhou traťovou kolej ve směru odb. Skály a PrahaVysočany. Kolejiště žel. stanice je tvořeno dvěma hlavními staničními, třemi ostatními dopravními a jednou kusou kolejí sloužících pro průjezd, předjíždění, příp. odstavovaní vlaků na trati Lysá n. L. – Praha-Vysočany, včetně dvou manipulačních kusých kolejí a účelové koleje OTV. V žel. stanici se nacházejí vlečky „PRAGORENT“, „Vlečka NEUBER Praha“, „Metrostav – Praha-Horní Počernice“ a „Yougo Alloys“ odbočující z vlečky „Metrostav – Praha Horní Počernice“.

Železniční stanice Praha-Vysočany, ležící v km 29,102 trati celostátní dráhy Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, v km 6,574 trati celostátní dráhy Praha-Vysočany – Turnov, v km 6,567 trati celostátní dráhy Praha-Vysočany – Praha-Smíchov a v km 1,604 trati celostátní dráhy Praha-Hostivař – Praha-Vysočany, je stanicí přednostního směru pro první traťovou kolej ŽST Praha-Vysočany – odb. Skály, pro traťovou kolej 101 žst. Praha-Vysočany – odb. Skály, pro traťovou kolej 301 žst. Praha-Vysočany – odb. Balabenka; stanicí přednostního směru pro traťovou kolej odb. Skály – ŽST Praha-Satalice, pro druhou traťovou kolej odb. Skály – žst. Praha-Vysočany, pro první traťovou kolej odb. Skály – žst. Praha-Horní Počernice a druhou traťovou kolej žst.  Praha-Horní Počernice – odb. Skály a odbočnou pro trať Praha-Vysočany – Praha Smíchov a Praha Hostivař – Praha-Vysočany. Kolejiště žel. stanice je tvořeno dvěma hlavními staničními a čtyřmi ostatními dopravními kolejemi sloužících pro průjezd, předjíždění, příp. odstavovaní vlaků nejen trati Lysá n. L. – Praha-Vysočany a Praha hl. n. – Turnov, ale celého Železničního uzlu Praha, včetně pěti manipulačních kolejí a účelové koleje OŘ. V železniční stanici se nacházejí následující vlečky „FERROS, vlečka Praha“ a „FIM Praha-Vysočany“, které není provozována a nemá platné úřední povolení k provozování dráhy, není však zrušena ve smyslu § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečovací zařízení v žst. Praha Horní Počernice je elektromechanické 2. kategorie neumožňující stavět zabezpečené odjezdové vlakové cesty na nesprávnou kolej. V žst. Praha Vysočany a odbočce Skály je zabezpečovací zařízení typu elektronické stavědlo provizorního charakteru, v Odbočce Skály typu traťové stavědlo s řídící úrovní v žst. Praha Vysočany včetně desky nouzových obsluh.

V traťových úsecích je to zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo. Železniční svršek je tvaru T, S49, R65 na dřevěných nebo betonových pražcích SB3/4, SB5, SB6 a SB8 s tuhým podkladnicovým upevněním různého stáří, a to převážně z poslední velké obnovy v šedesátých letech minulého století, příp. UIC60 na betonových pražcích B91S s pružným bezpodkladnicovým upevněním vložené v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany – 1.stavba“. Nástupiště v žel. stanicích a v zast. Zeleneč jsou úrovňová se zpevněnou hranou z tvárnic Tischer nebo nástupištní deskou K 145(230), s výjimkou ostrovní nástupiště č. 3 v žst. Praha Horní Počernice mezi kol. č. 2 a 4, zrealizovaného v rámci předchozí stavby Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany – 1.stavba).

Přístup na nástupiště v zastávky. Zeleneč je bezbariérový přes přilehlý žel. přejezd, ovšem výška nástupišť je nevyhovující pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

V žst. Praha Horní Počernice a Praha Vysočany je „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“  přístup na úrovňová nástupiště bariérový, nevyhovující osobám se sníženou schopností pohybu a orientace (mimo přístup ostrovní nástupiště č. 3 v žst. Praha Horní Počernice mezi kol. č. 2 a 4, který je umožněn bezbariérově podchodem).

Železniční mosty a propustky od doby svého vzniku nedoznaly výraznějších změn. V některých místech se jedná o ocelové mostní objekty s prvkovou mostovkou, které jsou nevhodné do městského prostředí, protože při průjezdu vlakové soupravy jsou zdrojem zvýšené hlukové zátěže. U mostních objektů situovaných nad stávajícími komunikacemi není dosažena normová podjezdná výška, tím není zaručena dobrá prostupnost pod drážním tělesem. Dále jsou tyto mostní objekty na pokraji životnosti a nevyhovují požadované přechodnosti.

Trať Lysá n. L. – Praha-Vysočany je elektrizována stejnosměrnou trakční proudovou soustavou o napětí 3 kV, trakční vedení je původní z doby elektrifikace trati v r. 1976. Současné provozně technické parametry dotčeného traťového úseku neodpovídají standardům pro železniční tratě zařazené do transevropské sítě. Vybavení železniční infrastruktury významně zaostává za technickým vývojem. Některé důležité objekty dopravní cesty jsou již za hranicí životnosti. Znamená to, že jen pro samotné udržení v provozuschopném stavu na současné úrovni by i bez realizace projektu bylo nutné brzy přistoupit k zásadním obnovám a rekonstrukcím investičního charakteru.

Cílem stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy a zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati. A to společně i s ostatními připravovanými stavbami na rameni Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, tedy stavby:

 • Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem
 • Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
 • Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice (již dokončena)
 • Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Jedná se především o prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení, zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, odstranění technicky nevyhovujícího stavu a tím zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, zvýšení kapacity dráhy pro provoz vlaků osobní a nákladní dopravy odstraněním rušení protisměrných jízd z důvodu úrovňového přístupu na nástupiště v žst. Praha-Vysočany, zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení cestovních dob, zlepšení integrace trati do městské dopravy vytvořením přestupní vazby mezi vlakem a metrem na Rajské Zahradě, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, splnění parametrů daných technickou legislativou (interoperabilita, třída zatížení, prostorová průchodnost, elektromagnetická kompatibilita, přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace,…), umožnění následného nasazení ETCS. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1315/2013 musí být trať vybavena ERTMS/ETCS do roku 2030, splnění podmínek TSI, zejména umožnění jízd nákladních vlaků délky 600 m, popř. dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1315/2013 umožněním jízd nákladních vlaků délky 740 m, traťové rychlosti 100 km/h a hmotnosti na nápravu nejméně 22,5 t.

Požadavky na technické řešení

Technické řešení směřuje k dosažení těchto základních ukazatelů:

 • prostorová průchodnost pro základní průjezdný průřez GC,
 • traťová třída zatížení D4 pro přidruženou traťovou rychlost,
 • traťová rychlost v rozmezí 80 – 140 km/h.

Hlavní náplní tohoto projektu je nejen rekonstrukce stávající dvojkolejné trati Lysá (Mstětice) – Praha-Vysočany, včetně železničních stanic Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany, ale i jednokolejné trati Praha – Turnov v úseku od železniční stanice Praha-Vysočany po odb. Skály (včetně).

V navrhovaném stavu se z dopravního hlediska předpokládá se změnou Odbočky Skály na Výhybnu Skály s tím, že ve výhledovém stavu je v úseku Výhybna Skály – Praha-Vysočany k dispozici jedna tříkolejná elektrifikovaná trať, která bude začleněna pod žel. tratí Lysá n. L. – Praha-Vysočany (včetně). Žst. Praha-Horní Počernice bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu (mimo ostrovní nástupiště č. 3 mezi kol. č. 2 a 4 a podchodu na toto nástupiště zrealizovaných již v rámci stavby Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – 1.stavba), k dispozici budou dvě hlavní koleje č. 1 a 2, tři předjízdné koleje č. 0, 4 a 6 pro možnost předjíždění vlaků hlavní trati, jednu kusou manipulační kolej č. 3 pro odstavení nebo nakládku vozů a jednu účelovou kolej SŽDC. Všechny 4 vlečky zapojené do této stanice zůstávají zachovány bez jejich rekonstrukce, mimo nejnutnějšího rozsahu v zapojení do stávajícího stavu na obou zhlavích. Nástupiště ve směru Lysá n. L. je navrženo vnější u kol. č. 1 u výpravní budovy s délkou 200 m a výšky 550 mm nad temenem kolejnice.

Odbočka Skály bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu a dojde ke změně na Výhybnu Skály, k dispozici budou tři hlavní koleje č. 1, 2 a 4, mezi které budou doplněny kolejové spojky tak, aby bylo možné v navazujícím úseku Výhybna Skály – Praha-Vysočany využít, jak pro trať Lysá n. L. – Praha Vysočany, tak trať Praha – Turnov, všechny tři tratové koleje. Součástí projektu je návrh nové železniční zastávky Praha-Rajská zahrada, situované v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra linky „B“, s přístupem po nově navrhované lávce (součástí samostatné investice Hl. m. Prahy) přes ul Chlumecká a žel. trať do ul. Borská, v oblasti Na Hutích. Realizací této nové zastávky dojde ke zlepšení přestupních vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – železniční a městskou hromadnou dopravou, resp. integrace železniční dopravy do městské dopravy.

Žst. Praha-Vysočany bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu, k dispozici budou tři hlavní koleje č. 1, 0 a 2, tři předjízdné koleje č. 3, 4 a 5 pro možnost předjíždění vlaků hlavní trati a jedna účelová kolej SŽDC. Jedna ze dvou vleček zapojených do této stanice se ruší, další vlečka zůstává zachována bez její rekonstrukce, mimo nejnutnějšího rozsahu v zapojení do stávajícího stavu na skalském zhlaví. Nástupiště jsou navržena tři, dvě ostrovní s délkou 300 m a jedno vnější s délkou 200 m a výšky 550 mm nad temenem kolejnice. Ochranu čekajících cestující bude zajištěna zastřešením na všech nástupištích. Všechna nástupiště jsou propojena zrekonstruovaným a rozšířeným podchodem v ev. km 6,533 v nové poloze, zároveň vytvářející pěší propojení mezi ul. Paříková/Podnádražní a U Vinných sklepů. Obě ostrovní nástupiště budou navíc propojena novým podchodem v km 6,726, pro přístup cestujících od ul. Krátkého. Bezbariérovou přístupnost u podchodu v ev. km 6,533 zajišťují eskalátory a výtahy. Podchod v km 6,726 nebude, vzhledem ke stísněným poměrům v blízkosti zhlaví žel. stanice a umístěním výstupů na začátek ostrovních nástupišť, bezbariérově přístupný. Nový podchod v km 6,726 bude napojen na uliční síť chodníky, u druhého podchodu v ev. km 6,533 budou upraveny stávající plochy – ulice ani chodníky pouze v nejnutnějším rozsahu.

Železniční svršek bude v celém dotčeném úseku nový tvaru 60 E2, příp. 49 E1 v žel. stanicích. Železniční spodek projde komplexní rekonstrukcí, která zajistí dostatečnou únosnost pláně tělesa železničního spodku a odvodnění kolejiště soustavou zpevněných příkopů, příkopových žlabů a trativodů. Součástí projektu jsou technologická zařízení, nezbytná pro provoz dráhy – staniční zabezpečovací zařízení typu elektronické stavědlo s přípravou pro budoucí doplnění systému ETCS L2 (nad rámec této Akce), sdělovací zařízení, výstavba nových trafostanic 22/0,4 kV, napájení z nových trafostanic 22/0,4 kV umístěných v technologických budovách jednotlivých stanic a výhybně, trakční vedení, elektrický ohřev výhybek a podobně. Stavební rozsah rekonstrukce tohoto úseku žel. trati začíná v km 14,546 nového staničení za železniční stanicí Mstětice žel. trati Lysá n. L. – Praha Vysočany ve směru do Prahy, kde stavba navazuje na stavbu „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ a končí v km 5,827 stávajícího staničení trati Praha – Turnov za železniční stanicí Praha Vysočany ve směru do Prahy, tedy v mezistaničním úseku Praha Vysočany – Odbočka Balabenka (km 22,666 trati Lysá n. L. – Praha Vysočany = km 12,433 trati Praha – Turnov).

Celková délka stavebních úprav je 14,726 km. Mimo tento rozsah zasahují především kabelové trasy (provizorní zabezpečovací zařízení v žst. Mstětice – od předvěsti od Čelákovic, od odb. Skály do žst. Praha-Satalice), úpravy trakčního vedení (na hranice kotevních úseků), zapojení do stávajícího stavu kolejí (směr odb. Balabenka a žst. Praha-Libeň jen směrové vyrovnání za žst. Praha-Vysočany a úpravy na CDP Praha v prostoru Balabenky. „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů

Železniční zabezpečovací zařízení žst. Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany budou zabezpečeny staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo. S ohledem na předpokládané zapojení na DOZ z CDP Praha na konci stavby bude v dopravní kanceláři Praha Vysočany pouze pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV) a v žst. Praha-Horní Počernice pouze deska nouzových obsluh. Při uvádění do provozu a do doby přepnutí na CDP bude v dopravní kanceláři Praha-Horní Počernice umístěno dočasné nezálohované pracoviště JOP. V obou stanicích bude technologický počítač a skříň DOZ.

Výhybna Skály bude zabezpečena elektronickým stavědlem typu traťové stavědlo s řídící úrovní včetně desky nouzových obsluh v žst. Praha-Vysočany.

Traťové úseky Mstětice – Praha-Horní Počernice, Praha-Horní Počernice – výh. Skály a výh. Skály – Praha-Vysočany budou vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronický automatický blok.

V traťových úsecích Praha-Vysočany – odb. Balabenka a Praha-Vysočany – Praha-Libeň zůstane zachováno ITZZ, jehož úvazka bude nově zřízena do nového elektronického stavědla žst. Praha-Vysočany.

Traťový úsek výh. Skály – Praha-Satalice zůstane zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu automatické hradlo.

SZZ bude ovládáno z CDP Praha z dispečerského sálu zřízeného v rámci stavby „DOZ Praha-Uhříněves – Praha hl. n. – Praha-Vysočany“. V CDP bude provedena výměna SW vyvolaná zapojením žst. Praha-Horní Počernice a přestavbou žst. Praha-Vysočany. Součástí stavby budou i skříně DOZ a přenosové zařízení pro žst. Praha-Horní Počernice a žst. Praha-Vysočany. Při zapojení žst. Praha-Horní Počernice do DOZ bude provedena výměna SW pracoviště pohotovostního výpravčího PPV v Čelákovicích (po rekonstrukci žst. Lysá nad Labem bude toto pracoviště umístěno v Lysé nad Labem). V rámci stavby budou rovněž přenášeny diagnostické informace elektronického stavědla a přilehlých TZZ a PZZ, u kterých to bude technicky možné na pracoviště dispečera železniční dopravní cesty v CDP Praha.

Nové elektronické stavědlo bude připraveno na nasazení ETCS, bude také počítáno s dostatečnou kapacitou přenosových cest. Pro budoucí nasazení ETCS bude ve stavědlové ústředně počítáno s prostorem a v napájecí části s dostatečnou rezervou.

Pro umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a pro dopravní kancelář v žst. Praha-Vysočany bude v samostatném stavebním objektu zřízena Provozní budova. V žst.  Praha-Horní Počernice bude vnitřní část zabezpečovacího zařízení umístěna v rekonstruovaných místnostech ve stávající výpravní budově. Pro umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na výh. Skály bude v samostatném stavebním objektu zřízena technologická budova.

Železniční sdělovací zařízení

Tato skupina provozních souborů podporuje provoz na železnici zejména v dálkovém a automatickém ovládání jednotlivých zařízení, která jsou pro bezpečný a plynulý železniční provoz naprosto nezbytná. Umožňuje komunikaci s dispečerským pracovištěm na dálku, zpětnou vazbu těchto zařízení do dispečerského pracoviště, provádí kontrolu a ochranu jednotlivých železničních zařízení. V rámci této skupiny je řešena i komunikaci jednotlivých pracovníků zabezpečující železniční provoz a je řešena kabelizace pro přenos dat.

ODKAZ
Jižní spojka - zdvoukolejnění; odb. Spořilov, Branický most (fotogalerie)

Příprava a začlenění sdělovacího zařízení pro DOZ

V rámci této stavby dojde v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách k vybudování nových technologických zařízení a systémů, které umožní dálkové ovládání z centrálního dispečerského pracoviště („dále jen CDP“) umístěného v Praze (oblast Balabenka). Stavba svým technologickým zaměřením realizuje dálkové ovládání výše uvedených technologií v železničních stanicích a zastávkách pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat z technologií ve více místech.

V jednotlivých provozních souborech sdělovacího zařízení je počítáno s doplněním SW licencí, datových informací do zařízení (terminály, servery atd.) v CDP Praha pro plnohodnotné řízení z dispečerského sálu v CDP Praha.

Připravenost pro začlenění do systému KAC

Dále se v rámci této stavby musí realizovat taková technologická zařízení a systémy, které splní kompatibilitu a začlenění se systémem „Kontrolně analytického centra (KAC)“, který je umístěn v CDP Praha a CDP Přerov.

Vybrané technologie, které jsou do systému KAC začleňovány, budou v rámci této stavby do tohoto systému začleněny. Jedná se o záznamová zařízení ReDat 3, kamerové systémy (kamery, záznamová zařízení, dispečerské terminály a další).

Silnoproudá technologie včetně DŘT

V provozních souborech dispečerské řídicí techniky (DŘT) je navrženo vybudovat nové podřízené stanici dispečerské řídící techniky v železničních stanicích Mstětice, Praha-Horní Počernice, Praha-Vysočany a Výh. Skály. K hlavní telemetrické jednotce bude připojena rozvodna TS 22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS, rozvaděče RZS, DOÚO, napájecí zdroj ÚNZ pro zařízení zab. zař. a měniče pro napájení zabezpečovacího zařízení DAK, která bude komunikovat s řídící jednotkou na ED Praha Křenovka. Dále budou provedeny úpravy technologie DŘT na TM Balabenka a ED Praha Křenovka.

Nově jsou navrženy transformační stanice 22/0,4 kV v železničních stanicích Praha-Horní Počernice, Praha-Vysočany a Výh. Skály, umístěné v technologických budovách, které budou napájeny z nového rozvaděče 22 kV, který bude v majetku odběratele elektrické energie (SŽ). V každé nové transformovně se navrhuje rozváděč 22 kV, který bude v majetku distributora elektrické energie. V nové odbavovací budově v žst. Praha-Vysočany bude umístěna rozvodna nn napájená z TS 22/0,4 kV.

V žst. Praha-Vysočany je navržena technologická část staniční transformovny (STS) 6 kV, 50 Hz s možností napájení kabelového rozvodu 6 kV zpět proti TM Balabenka z transformátoru 22/6 kV (zachování stávajícího stavu napájení rozvodu 6 kV).

Pro převod napětí 3kV DC na stejnosměrné výstupní napětí 2x230V DC je v žst. PrahaHorní Počernice a Výh. Skály je navržen měnič napájený z trakčního vedení. Toto napětí slouží pro napájení univerzálního napájecího zdroje UNZ. Měnič bude v technologickém domku v blízkosti trakčního stožáru, na kterém jsou osazeny odpojovače s motorickým pohonem.

V žst. Praha Horní Počernice a Výh. Skály je dále navržena technologickou část napájení elektrického zařízení z rozvaděče zajištěné sítě. Rozvaděč zajištěné sítě zásobuje elektrickou energií zařízení UNZ, který slouží pro napájení elektrického zařízení vyžadujících napájení ze dvou nezávislých zdrojů.

Inženýrské objekty

Železniční svršek a spodek, nástupiště, železniční přejezdy

V rámci stavby dochází k rekonstrukci hlavních staničních, předjízdných a ostatních dopravních kolejí v železničních stanicích Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany a Výhybně Skály a traťových kolejí v mezistaničních úsecích v celé délce. Pokud úpravy zasahují do dalších kolejí, zejména v železničních stanicích, tak pouze v nutném rozsahu v zapojení do stávajícího stavu a trvale postradatelné koleje jsou odstraněny bez náhrady. Osové vzdálenosti kolejí jsou navrženy v železničních stanicích 4,75 m a v mezistaničních úsecích 4,00 m, popř. větší s ohledem na návrh železničního spodku a trakčního vedení. V trojkolejném úseku Praha-Vysočany – Výh. Skály je mezi kolejemi č. 1 a 0 (od Lysé n. L.) osová vzdálenost 4,00 m, mezi kolejí č. 0 a 2 (do Prahy-Satalic) pak 4,75 m. Rekonstrukcí žel. trati, ve spojení s drobnými směrovými úpravami na stávajícím tělese, umožní zvýšení traťové rychlosti v celé dotčeném úseku pro soupravy s nedostatkem převýšení I ≤ 100 mm v rozmezí 80 – 140 km/h, pro soupravy s nedostatkem převýšení I ≤ 130 mm v rozmezí 85 – 150 km/h, pro soupravy s nedostatkem převýšení I ≤ 150 mm v rozmezí 85 – 160 km/h, a jednotky s naklápěcími skříněmi s nedostatkem převýšení I ≤ 270 mm v rozmezí 90 – 160 km/h . ¨

Železniční svršek je v celém optimalizovaném úseku v hlavních kolejích navržen nový tvaru 60 E2 na betonových bezpodkladnicových pražcích s pružným upevněním. V ostatních kolejích v železničních stanicích je navržen nový tvaru 49 E1 na betonových bezpodkladnicových pražcích s pružným upevněním popř. dle výsledků předkategorizace materiál částečně užitý nebo regenerovaný materiál. Stávající železniční svršek bude snesen a o jeho dalším využití bude rozhodnuto dle předkategorizace a dle skutečného stavu. Výhybky v hlavních a předjízdných kolejích jsou navrženy nové tvaru 60 E2, v ostatních kolejích (pokud nebudou k dispozici užité nebo regenerované) pak nové výhybky S49 2. generace. Výbava obojích výhybek respektuje směrnici SŽDC č. 77.

Železniční spodek využívá současné těleso železniční trati, nově bude provedena sanace pražcového podloží a zřízeno odvodnění železničního spodku systémem trativodů, svodných potrubí, příkopů, žlabů a odřezů, popř. jiným způsobem (vsakovací žebra).

Stávající, převážné úrovňová, nástupiště na zast. Zeleneč, v žst. Praha-Horní Počernice (mimo ostrovní nástupiště, směr Praha, mezi kol. č. 2 a 4 zrealizované již v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany – 1.stavba“) a žst. Praha-Vysočany budou nahrazena novými – na zast. Zeleneč vnějšími dl. 200 m, v žst. Praha-Horní Počernice vnějším, směr Lysá n. L., u kol. č. 1 podél stávající výpravní budovy dl. 200 m, na zast. Praha-Rajská zahrada vnějším a ostrovním dl. 200 m a v žst. Praha-Vysočany ostrovními dl. 300 m a vnějším u kol. č. 5 dl. 200 m. Všechna nástupiště jsou navržena s pevnou hranou z prefabrikátů L s předsazenou nástupní hranou, s výškou 550 mm nad spojnicí temen kolejnicových pásů a vzdálenosti 1670 mm v přímé/1680 mm v oblouku od osy přilehlé koleje. Povrch nástupiště je tvořen velkoformátovou zámkovou dlažbou. Služební schůdky na koncích nástupišť nebudou zřizována.

Rekonstrukcí dotčeného úseku žel. trati budou dotčeny i stávající přejezdy na křížení silnice III/33310 v Zelenči v ev. km 16,379, místní komunikace (ulice Lukavecká) v žst. PrahaHorní Počernice v ev.km 20,043 a místní komunikace (ulice Bystrá) v žst. Praha-Horní Počernice v ev. km 21,209. V rámci rekonstrukce dotčených přejezdů bude položena nová celopryžová přejezdová konstrukce a ukončena závěrnou zídkou uloženou do betonového lože. Úprava přejezdů je ohraničena hranicí nebezpečného pásma přejezdu, zbývající část úpravy komunikace je součástí objektů pozemních komunikací Přejezdy budou zabezpečeny zabezpečovacím zařízením se závorami a světelnou a akustickou signalizací. Pro propojení východní části jednotlivých nástupišť v žst. Praha-Vysočany bude zřízen služební přejezd, konstrukce je navržena jako celopryžová úprava pro pěší.

Mstětice – Praha-Horní Počernice

Mezistaniční úsek začíná v km 14,545 719, končí v km 19,203 377 (výměna první výhybky žst. Horní Počernice) a má délku 4,658 km. Nově navržená trať se pohybuje v tomto úseku převážně na stávajícím tělese. Se zapojením vlečky Ferona není počítáno, protože vlečka již neexistuje. Polohy všech stávajících inženýrských objektů jsou respektovány. V km 18,150 se zachováním mostní konstrukce v původní poloze je navrženo úprava poloměru stávajícího oblouku R = 672 m na R = 730 m, umožňující zvýšení rychlosti na V100 = 120 km/h, V130 = 130 km/h, V150 = 135 km/h a Vk = 160 km/h. Tato změna vyžaduje úpravu stávajícího náspového tělesa cca v km 18,400 – 18,600 se svahovými stupni a zábor mimodrážních pozemků, včetně úpravy přilehlé polní cesty. Výškové řešení respektuje stávající stav a všechny inženýrské objekty včetně přejezdů.

Žst. Praha-Horní Počernice

Staniční úsek začíná v km 19,203 377 (výměna 1. výhybky žst. Horní Počernice), končí v km 20,816 516 (výměna poslední výhybky č. 18) a má délku 1,613 km.

V rámci optimalizace trati je v žst. Horní Počernice navržena rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí, kol. č. 4 i ostatní staniční koleje jsou zrekonstruovány pouze v nezbytném rozsahu. Části kolejí zrekonstruované v r. 2012 (kol. č. 2 a 4) jsou zachovány bez úprav. V souladu s technickými podmínkami stavby, s ohledem na zařazení trati do sítě TEN-T, je navržneno prodloužení předjízdných kolejí (č. 0 a 4) pro nákladní vlaky na minimální užitnou délku 780 m. V předjízdné koleji č. 0, s ohledem na minimální délku, byla zvýšena rychlost na V = 80 km/h. Kolej č. 6 je zrušena bez náhrady. VNVK je umístěna tak, aby byla využitelná pro nakládku nebo vykládku. Zapojení všech stávajících vleček je zachováno a jejich obsluha je zajištěna.

Hlavní traťové koleje jsou vedeny k nástupním hranám. Kolej č. 1 přechází do osy stávající koleje č. 3 k vnějšímu nástupišti u výpravní budovy. Přechod osy 1. koleje do polohy stávající 3. koleje k vnějšímu nástupišti je zprostředkován pomocí oblouku o poloměru R = 5100 m, do jehož mezipřímé na lyseckém zhlaví je zapojena vlečka OTV, kolej č. 3 a kolej č. 0.

Kolej č. 2 je navržena v ose stávající 2. koleje k ostrovnímu nástupišti vybudovaném v rámci 1. stavby. Předjízdná kolej č. 4 přechází pomocí kolejového S k severní hraně ostrovního nástupiště. Ve stopě stávající koleje č. 1 je nově navržena předjízdná kolej č. 0. U koleje č. 3 je navržena překládková plocha ukončená zarážedlem.

Kolej č. 1 ve směru Lysá n. L. je navržena na V100=140 km/h , V130=150 km/h a V130=Vk=160 km/h. Na lyseckém zhlaví je navrženo úplné prospojkování na rychlost V = 80 km/h mezi kol. č. 1 a 2. Předjízdná kolej č. 4 je navržena na rychlost V=50 km/h a kolej č. 0 na V = 80 km/h. Kolej č. 2 ve směru Praha Vysočany je navržena na V100=140 km/h, V130=150 km/h a V130=Vk=160 km/h. Vysočanské zhlaví je prospojkováno na rychlost V=50 km/h .

Po úpravách jsou užitečné délky hlavních a předjízdných kolejí následující: kol. č. 1 – 785 m, kol. č. 0 – 786 m, kol. č. 2 – 949 m, kol. č. 4 – 834 m a kol. č. 6 – 794 m.

Praha-Horní Počernice – Výh. Skály

Mezistaniční úsek začíná v km 20,816 516 (výměna poslední výhybky č. 18 v žst. Praha-Horní Počernice), končí v km 22,666 342=12,432 574 (výměna 1. výhybky Výh. Skály) a má délku 1,850 km. Nově navržená trať se pohybuje v tomto úseku převážně na stávajícím tělese.

Směrové řešení respektuje polohu mostu nad silnicí 1. třídy ve stávajícím km 22,240. V novém km 22,400 je navrženo vyrovnání protisměrných oblouků R = 764 m/475 m novými protisměrnými oblouky R = 874 m/506 m bez mezipřímé – s inflexem.

Výh. Skály

Úsek začíná v km 22,666 342 = 12,432 574 (výměna 1. výhybky výh. Skály), končí v km 11,791 297 (výhybka č. 8 Výh. Skály) a má délku 0,641 km.

Navrženo je úplné prospojkování hlavních kolejí na Lysou n. L. i na Prahu-Satalice čtveřicí spojek pro rychlost V = 80 km/h. Toto řešení si vyžádalo zvětšení osových vzdáleností kolejí na 4,75 m a v návaznosti na to i rozšíření stávajícího tělesa. Kolejové spojky, kromě výh. č. 3 – 4, jsou umístěny v přímých úsecích. Osové vzdálenosti v místech spojek jsou tedy 4,75 m, jinak je modul osových vzdáleností 4,00 m + 4,75 m.

Rychlosti v koleji č. 1, 2 a 4 jsou V100=100 km/h, V130=105 km/h, V130=110/105 km/h a Vk=120/115 km/h .

Výhybna Skály – Praha-Vysočany

V traťovém úseku je dosaženo max. rychlosti V100=100 km/h, V130=105 km/h , V130=110(105) km/h a Vk=130 km/h. Minimální poloměr oblouku je R(2) = 465 m, který při převýšení D = 160 mm umožňuje průjezd rychlostí V100=100 km/h, V130=105 km/h , V130=110 km/h a Vk=130 km/h. Návrh výškového řešení v maximální možné míře kopíruje výškový průběh stávajících tratí a respektuje vybudování související stavby „Integrovaný terminál Rajská Zahrada“. Tratě jsou v tomto úseku vedeny v max. sklonu 11,52 ‰. Osová vzdálenost kolejí č. 1 a 0 (směr Lysá n. L. – Praha Vysočany) je 4,00 m. Kolej č. 2 (směr Praha hl. n. – Turnov) je v osové vzdálenosti 4,75 m.

Žst. Praha-Vysočany

Žst. Praha-Vysočany je v současném stavu staničena dvojím systémem staničením, tj. dle trati Lysá n. L. – Praha-Vysočany a Praha hl. n. – Turnov. V novém stavu je žst. Praha-Vysočany staničena dle trati Praha hl. n. – Turnov, která dále pokračuje směr Satalice. Dochází tak k záměně sudé a liché kolejové skupiny žst. Praha-Vysočany.

Po úpravách jsou užitečné délky hlavních a předjízdných kolejí následující: kol. č. 1 – 362 m, kol. č. 0 – 429 m, kol. č. 2 – 362 m, kol. č. 3 – 363 m, kol. č. 4 – 362 m a kol. č. 5 – 818 m.

V konečném stavu bude mít stanice dvě ostrovní nástupiště délky 300 m vždy mezi hlavní a předjízdnou kolejí a vnější nástupiště délky 200 m na severní straně železniční stanice.

Kolej č. 1 a 0 jsou navrženy na rychlost 120 km.h-1, ostatní dopravní koleje pak na 80 km/h a výjimkou koleje č. 4, kde je pro směr na odb. Balabenku rychlost 60 km/h .

Satalická kolej je zapojena přímo k sudé hlavní koleji č. 2. V sudé skupině je dále navržena kusá kolej pro potřeby OŘ Praha, Správy tratí. Na koncích nástupišť směr Praha hl. n. je zřízen služební přejezd. Výškové řešení respektuje situování a výškový průběh stávajících i budoucích mimoúrovňových křížení. Niveleta koleje klesá ve směru Praha hl. n. v max sklonu 9,55 ‰, staniční koleje v oblasti ostrovních nástupišť jsou ve vodorovném sklonu (0 ‰). Osová vzdálenost jednotlivých kolejí železniční stanice je 4,75 m, v oblasti ostrovních nástupišť 14,80 m. Trať z Prahy-Libně se k dvoukolejné trati z Prahy hl. n. plynule přibližuje.

Mosty, propustky a zdi

Základní požadavky kladené na mostní objekty se týkají především způsobu posouzení a návrhu prostorového uspořádání stávajících a nových objektů. Stávající konstrukce umělých staveb jsou posouzeny na D4/přidružená traťová rychlost a nové konstrukce umělých staveb jsou navrženy dle ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem α=1,21. Prostorové upořádání umělých staveb je zajištěno dle ČSN 73 6201.

Kromě mostních objektů jsou v rámci této části dokumentace řešeny také propustky a návěstní lávky a krakorce. Jedná se celkem o 45 objektů:

 • Mosty 15 ks (včetně úprav zábran proti dotyku na silničním mostě v km 10,833),
 • Propustky 17 ks (včetně demolice stávajícího propustku v ev. km 11,509),
 • Návěstní lávky 13 ks (včetně návěstního krakorce a úprav a demolic stávajících návěstních lávek).

Dále jsou to objekty opěrných a zárubních zdí a doplnění výstupů na novou lávku (není součástí této stavby) v zast. Praha-Rajská zahrada.

Rozhodující stavební objekty

 • Mstětice – Praha Horní Počernice, železniční most – podchod pro cestující v km 15,773
 • Mstětice – Praha Horní Počernice, železniční most – podchod pro pěší v km 16,183
 • Mstětice – Praha Horní Počernice, železniční most – podchod pro pěší v km 17,697

Nové podchody v obci Zeleneč: v km 15,773 je podchod pro cestující na nástupiště v zast. Zeleneč, která je situovaná v dnešní poloze. V km 16,183 je podchod pro pěší pod tratí propojující ulice Kopretinova a K Feroně. Oba podchody nejsou navržené jako bezbariérové, ta je zabezpečena nedalekým přejezdem. V km 17,697, záměr a investice obce Zeleneč, podchod pro pěší a cyklisty pod tratí. Podchody jsou navrženy v stejných dimenzích, světlosti tubusu 2,5 x 2,5 m.

Mstětice – Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686

Přestavba stávajícího mostu v ulici Bártlova. Návrh prostorového uspořádání pod mostem byl proveden s ohledem na budoucího silniční řešení, které zahrnuje provedení komunikace pod mostem navazujícími protisměrnými oblouky s normovými parametry rozšíření v oblouku a na budoucí vedení chodníku. Rozpětí bylo upraveno na 13,0 m, šikmost 75°. Nová nosná konstrukce je ze zabetonovaných nosníků, spodní stavba je taktéž nová ze železobetonu.

Mstětice – Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503

Přestavba stávajícího mostu v ulici Ve Žlíbku. Most byl rozšířen na světlost 9,0 m a je tady veden chodník pro pěší. Podjezdná výška se mírně zvětšila oproti stávajícímu stavu – o cca 0,27 m. Nová nosná konstrukce je navržena ze zabetonovaných nosníků, spodní stavba je částečně nová – opěra O02, opěra O01 bude zachována a sanována.

Praha Horní Počernice – Výh. Skály, železniční most v ev. km 22,240

Sanace stávajícího spřaženého ocelobetonového mostu přes Pražský okruh – nabetonování říms, sanace povrchů, obnova systému odvodnění. 09-20-01 Výh. Skály, železniční most v ev. km 12,144 Stávající most je nefunkční, v blízkosti mostu je plot, polní cesta je zaniklá. Navrženo je zatrubnění mostního otvoru železobetonovou troubou DN 1200 mm.

ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

Výh. Skály – Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614

Přestavba stávajícího mostu v ulici K viaduktu. Nový most je rozšířen na stávající šířku komunikace a chodníku = 9,35 m. Potřebná podjezdná výška pro místní komunikace 4,2 m + rezerva je dosažena zahloubením silnice o cca 0,35 m. Nutné jsou přeložky inženýrských sítí vedených pod mostem. Nosná konstrukce mostu je navržená ze zabetonovaných nosníků, spodní stavba je nová železobetonová s hlubinným založením na pilotách.

Výh. Skály – Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350

Most v ulici K Hutím. Navržena výměna stávající nosné konstrukce za novou ze zabetonovaných nosníků. Spodní stavba bude sanována a rozšířená v příčném směru. Na základě požadavku MČ Praha 14 se zahloubí komunikace pod mostem a zvětší podjezdná výška o cca 0,7 m.

Výh. Skály – Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537 Most v ulici Zálužská.

Navržena výměna stávající nosné konstrukce za novou ze zabetonovaných nosníků. Spodní stavba bude sanována a rozšířená v příčném směru. Komunikace pod mostem bude bez úprav. Návrh nové nosné konstrukce mírně zlepší stávající podjezdnou výšku pod mostem.

Výh. Skály – Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062

Stávající most přes ulici Kbelská. Ponechány jsou stávající kamenné opěry, zesílené mikropilotami, navržené nové úložné prahy a výměna ocelové nosné konstrukce s prvkovou mostovkou za ocelový plnostěnný rošt s průběžným kolejovým ložem. Most byl koordinován s plánovanou přestavbou křižovatky Kbelská – Kolbenova a neznemožní její výstavbu ponecháním stávajících opěr.

Praha Vysočany, železniční most – podchod pro cestující v km 6,726

Nový podchod pro cestující v žst. Praha-Vysočany zabezpečuje přístup cestujících z ulice Krátkého na 1. a 2. nástupiště. Podchod je navržen v světlosti tubusu 2,5 x 2,5 m, šířky schodišť 1,9 m. Prostorové uspořádání výstupných schodišť je dáno omezeným prostorem mezi kolejemi č. 0 a č. 2.

žst. Praha Vysočany, železniční most – podchod pro cestující v ev. km 6,533

Nový podchod pro cestující v žst. Praha-Vysočany je konstrukčně navržen jako železobetonový rám světlosti 6,0 m. Uspořádání výstupů na 1. a 2. nástupiště je řešeno eskalátory a pevnými schodišti na obě strany a jedním výtahem v místě užšího schodiště. Přístup na 3. nástupiště je zabezpečen pevným schodištěm a výtahem. Výtah, eskalátory a schodiště jsou zarovnány do jedné linie a odsazeny od tubusu podchodu s přístup usnadněným zalomenými stěnami tubusu směrem k výstupu. V prostoru nad podchodem bude ponechán světlík. Vstup do podchodu je navržen přímo z prostoru přednádražní plochy výpravní budovy.

Žst.  Praha Vysočany, železniční most v ev. km 6,187

Navržena úprava stávajícího mostu v ulici U vinných sklepů novou roznášecí železobetonovou deskou nad klenbou ukončena římsami se zábradlím. Kamenné zdivo mostu bude sanováno.

Výh. Skály – Praha Vysočany, zárubní zeď v km 10,847 – 11,434 (zast. Rajská zahrada)

Nová zárubní zeď v zast. Praha-Rajská zahrada délky 550 m navržena vlivem posunu kolejí. Je tvořena betonovými svahovkami, založena plošně prostřednictvím základového železobetonového pasu. Odvodnění řešeno příkopy ve vrcholu zdi, které jsou svedeny ke koncům zdi a zaústěny do otevřeného drážního příkopu (směr Praha-Vysočany) a do kanalizace (směr Lysá n. L.).

Ostatní inženýrské objekty, potrubní vedení, pozemní komunikace, kabelovody, kolektory

Součástí řešení jsou objekty, zajišťující vyvolané úpravy stávajících inženýrských sítí ve vlastnictví nebo správě cizích subjektů (osvětlení obce Zeleneč, jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, vedení nn, vn kabelů, vodovodů, kanalizací, STL, NTL plynovodů, atd.), vlastních sítí (přeložka vodovodních přípojek) a napojení na cizí sítě (přípojky nn, vn, kanalizací a vodovodů). Do pozemních komunikací patří komunikace pro pěší propojující podchody a nástupiště, účelové zpevněné plochy napojující nové technologické objekty Výh. Skály a žst. Praha-Vysočany na existující zpevněné plochy/komunikace, úpravu zpevněné plochy v žst. Praha-Horní Počernice po demolici stávajících objektů. Dále jsou to úpravy stávajících komunikací u žel. přejezdů, v místě rekonstruovaných mostů, přeložky stávajících komunikací v místě rozšíření kolejiště žst. Praha-Vysočany (ul. U vinných sklepů) a v místě rozšíření stávajícího náspového tělesa v km 17,800 – 18,100 (stávající polní cesta).

Pro umístění kabelových tras jsou v obvodu obou železničních stanic (Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany) přes celou jejich délku navrženy kabelovody se šachtami, skládající se z podélných větví a příčných přechodů pod kolejemi.

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

Pro umístění nové technologie zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení, včetně napájení, v žst. Praha-Horní Počernice budou využity místnosti ve stávající výpravní budově. Dispozice budovy bude upravena pro požadované umístění technologie, bude zrušena původní čekárna (vestibul) s přístupem k pokladně, další prostory nově navržené pro technologii nebyly přístupné veřejnosti a nesloužily k žádným provozně technologickým účelům, většinou byly vedeny jako sklady a nepotřebné prostory. Do stropní konstrukce se nezasahuje, fasáda a klempířské prvky budou po úpravě budovy uvedeny do původního stavu. Výplně otvorů a barvy budou co nejvíce odpovídat stávajícímu řešení. Pro umístění nové technologie zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení, včetně napájení, Výhybny Skály a žst. Praha-Vysočany jsou navrženy nové pozemní objekty – provozní budovy, v případě žst. Praha-Vysočany se jedná od dvoupodlažní objekt. Dále jsou to nové objekty drobných staveb DAK (žst. Praha-Horní Počernice a Výhybny Skály).

Jako náhrada za stávající demolovanou výpravní budovu v žst. Praha-Vysočany je navržena zcela nová odbavovací budova situovaná do nového středového (zájmového) místa dané oblasti, a to v prostoru vstupu do stávajícího podchodu z ul. Podnádražní/Paříkova. Nové situování vychází z pěších proudů cestujících (široké veřejnosti) směřujících z centra města (zejm. zastávek MHD) směrem k železniční stanici Praha-Vysočany. Z těchto důvodů jsou navrženy dvě budovy, které mezi sebou rozevírají rozptylovou plochu (náměstíčko s drobnou architekturou). První objekt umístěný v západní části bude sloužit k odbavení cestujících a v druhém objektu, situovaném ve východní části, budou doplňkové prostory odbavovací budovy.

Pro ochranu cestujících před povětrnostními vlivy bude, na zast. Praha-Rajská zahrada a v žst. Praha-Vysočany sloužit zastřešení všech nástupišť (vnější a ostrovní) v délce min. jedné třetiny nástupiště, na zast. Zeleneč to jsou přístřešky na jednotlivých nástupištích, a zastřešení výstupů ze všech podchodů, resp. lávky. Stávající přístřešek podél výpravní budovy v žst. Praha-Horní Počernice bude výškově upraven v návaznosti na nástupiště.

Na nástupištích bude umístěn mobiliář pro cestující a prvky orientačního systému. Po obvodu stavby je v exponovaných místech, zejména v kontaktu s místními komunikacemi, navrženo oplocení pro zabránění nepovoleného vstupu osob do kolejiště. Objekty kolidující s navrženým řešením kolejiště (skladiště, stavědla, obrysnice) budou zdemolovány.

Trakční a energetická zařízení

Úpravy trakčního vedení jsou v projektové dokumentaci navrženy tak, aby TV splňovalo parametry podle schválené vzorové sestavy pro provozní rychlost do 160 km/hod. Elektrická trakční soustava je stejnosměrná DC, jmenovité napětí 3 000V. Příčné umístění stožárů TV je navrženo v zásadě na vzdálenost líce stožáru 3,30m až 3,50m od osy nově upravené koleje. Zvětšená vzdálenost líce stožáru je navržena v místech nástupišť a v koordinaci na navrhovaný nebo stávající typ odvodnění železničního svršku a spodku. Umístění stožárů je navrženo optimálně s ohledem na typ odvodnění. Konkrétní návrh umístění stožárů (bez určení konkrétních typů) je obsažen v koordinační situaci, společně s rozmístěním kotvení a pevných bodů. Z prostorových důvodů bude v odůvodněných případech postupováno dle tabulky 3. ČSN 34 1530 ed.2 „Výjimečná“ přední hrana. Jedná se především o žst. PrahaHorní Počernice. Nad hlavními kolejemi v rozsahu stavby bude namontováno nové nosné lano 120 Cu a nový trolejový drát 150 mm2 Cu. Je navrženo zesilovací vedení 2x120Cu. Z důvodu rozsahu stavby není zesilovací vedení 2x120Cu dotaženo k napájecí stanici Balabenka, ale je ukončeno v žst. Praha-Vysočany. Dále je ponechán stávající stav. Na individuálních stožárech jsou navrženy závěsy na trubkových otočných konzolách podle vzorové sestavy, s nosným lanem sledujícím klikatost troleje. Na nosných branách závěsy se směrovým lanem nebo svislé izolované konzoly (SIK). Výška sestavy na konzolách bude 1,5m, na závěsech na branách 1,5 – 2,0 m. Projektovaná výška troleje je navržena 5,60 m nad TK nové koleje. U stávajícího nadjezdu v km 10,833 je navržena výška troleje 5,5 m. Nové odpojovače jsou navrženy na nových stožárech TV a budou použity schválené typy s ručním nebo motorovým pohonem. Ochranný nátěr podpěr TV je navržen v rozsahu úprav TV.

Nově navržený rozsah ohřevu výhybek je stanoven na základě provozní dopravní technologie stavby. Celkový počet výhybek vybavených ohřevem v řešeném úseku trati činí:

 • žst. Praha-Horní Počernice 18 ks výhybek;
 • Výhybna Skály 8 ks výhybek;
 • žst. Praha-Vysočany 21 ks výhybek.

Je navrženo použití nového systému elektrického ohřevu výhybek (EOV), napájeného z distribuční sítě PREdi z napěťové hladiny VN 22kV prostřednictvím nových společných uživatelských TS 22/0,4kV. Napájení je provedeno v souladu s podmínkami pro odběr elektrické energie v síti SŽDC s.o. stanovenými SŽE. Ovládání EOV je navrženo v režimech „automatika“ nebo „ruční obsluha“. Automatické ovládání je řízeno sestavou čidel (teplotní a povětrnostní) umístěných v kolejišti, ruční obsluha je prováděna prostřednictvím kombinovaných řídících PLC panelů (EOV+VO), které budou umístěny v nově vybudovaných technologických prostorech v jednotlivých a ve výhybně. Zařízení bude vybaveno datovým výstupem dle směrnice TS2/2008 a bude zapojeno do systému DDTS.

Dálkové ovládání a diagnostika budou v rámci systému DDTS zajištěny z pracoviště CDP Praha, z pracoviště ED Praha Křenovka a z vybraných pracovišť údržby OŘ SEE Praha.

Za účelem zajištění napájení nových technologických zařízení v rozsahu požadovaném souvisejícími SO a PS a dále k zajištění napájení nových a stávajících objektů ve stanicích, ve výhybně a v zastávce bude provedena úprava stávajícího napájení z distribuční sítě. Zároveň bude zřízeno 1x nové odběrná místo z distribuční sítě pro novou zastávku a dále 2x odběrná místa pro provizorně vybudované dočasné odbočky na trati (tato 2x odběrná místa budou v rámci ukončení stavby zrušena).

Nové odběrné místo ze sítě VN PREdi:

 • Žst. Praha-Horní Počernice rezervovaný příkon 280kW
 • Výhybna Skály rezervovaný příkon 150kW
 • Úprava stávajícího odběrného místa (OM) ze sítě PREdi:
 • žst. Praha-Vysočany (změna umístění OM) rezervovaný příkon 600kW
 • Nové odběrné místo (OM) ze sítě NN PREdi:
 • Zastávka Praha Rajská Zahrada nový odběr 3x63A
 • Provizorní odbočka Hloubětín (dočasné OM) nový odběr 3x63A – dočasný odběr
 • Úprava stávajícího odběrného místa ze sítě NN ČEZ Distribuce a.s.:
 • žst. Mstětice 3x125A
 • Zastávka Zeleneč 3x63A
 • Zrušení stávajícího odběrného místa ze sítě NN PREdi:
 • Žst. Praha-Horní Počernice (výpravní budova) 3x100A – nahrazeno přípojkou VN
 • Žst. Praha-Horní Počernice (zab. zařízení) 3x25A
 • Žst. Praha-Horní Počernice (OTV) 3x40A Odbočka Skály 3x63A – nahrazeno přípojkou VN

Venkovní osvětlení ve stanicích bude upraveno za účelem splnění požadavků platných norem a platných směrnic SŽ. Stávající osvětlovací zařízení bude kompletně demontováno a nahrazeno novým. Rozsah nově osvětlovaných ploch a parametry osvětlení jsou navrženy v souladu s podmínkami stanovenými „Protokoly o určení venkovního osvětlení dráhy“ který byl zpracován dne 24. 9. 2015 ve spolupráci s odpovědnými složkami SŽ.. Parametry nového osvětlení pro příslušné stanovené prostory vychází z hodnot stanovených dle normami ČSN EN 12 464-1 a ČSN EN 12 464-2 a rovněž dle směrnice SŽ. E11. Pro osvětlení kolejiště budou použita výbojková svítidla, pro osvětlení nekrytých nástupišť a přístupových ploch budou použita svítidla se zdroji LED. Svítidla pro osvětlení kolejiště budou umisťována na stožáry trakčního vedení a na ocelové sklopné stožáry výšky do 12m, svítidla pro osvětlení nekrytých nástupišť a přístupových ploch budou umisťována na ocelové sklopné stožáry výšky 4-8m. Osvětlení v nových podchodech je řešeno zářivkovými nebo LED svítidly umístěnými na betonových konstrukcích stěn a stropů v podchodech. Ovládání osvětlení je navrženo v režimech „automatika“ nebo „ruční obsluha“. Automatické ovládání je řízeno soumrakovými spínači v kombinaci s nastaveným odpovídajícím časovým okruhem, ruční obsluha je prováděna:

 • ve stanicích a ve výhybně prostřednictvím komb. řídících PLC panelů (EOV+VO) v nově vybudovaných technologických prostorech ve stanicích a ve výhybně,
 • v zastávkách prostřednictvím řídících PLC v rozvaděčích nn,
 • v provizorních odbočkách prostřednictvím spínačů v rozvaděčích nn.

Ovládací systémy ve stanicích, v zastávkách a ve výhybně budou vybaveny datovým výstupem dle směrnice TS2/2008 a bude zapojeno do systému DDTS. Dálkové ovládání a diagnostika budou v rámci systému DDTS zajištěny z pracoviště CDP Praha, z pracoviště ED Praha Křenovka a z vybraných pracovišť údržby OŘ SEE Praha.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 u stávajících i nově zřizovaných vodivých konstrukcí je řešena ukolejněním vodivých konstrukcí v prostoru ohroženém trakčním vedením. Ukolejnění bude zřízeno podle ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN EN 50122-1 ed.2 a bude provedeno nepřímým ukolejněním zařízením omezujícím napětí. Rozsah řešení zahrnuje také úpravy ukolejnění stávajícího stavu v místech napojení na nové trakční vedení, provizorní ukolejnění a koordinaci vedení trakčních proudů během postupů výstavby.

Z výše uvedených stavebních objektů jsou nákladově jednoznačně dominující stavby železničního svršku, který projde kompletní rekonstrukcí. Rozsáhlou položkou jsou i související rekonstrukční náklady do železničního spodku. Železniční svršek a spodek tvoří téměř polovinu celkových stavebních nákladů projektu. Další skupinu investičně nejnáročnějších objektů tvoří výstavba nového trakčního vedení, realizace nového soubory zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rekonstrukce stávajících mostních objektů.

Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území

Zastávka Zeleneč je situována na okraji samotné obce, přístup na nástupiště je umožněn v místě přejezdu v ev. km 16,379 a to chodníkem silnice III. třídy 33310 (ul. ČSL armády). Tento přístup bude doplněn podchodem v prostoru samotné zastávky, pro bezkolizní přístup na jednotlivá nástupiště. Vzhledem ke stísněným podmínkám nebude podchod bezbariérový, pro bezbariérový přístup bude nadále sloužit výše uvedený žel. přejezd. Možnost parkování osobních automobilů v prostoru u žel. zastávky je v celé délce Husovy ulice a s ohledem na budoucí výstavbu v blízkosti železniční zastávky a složení cestující veřejnosti je plně dostačující. Návaznost na veřejnou městskou autobusovou dopravu (MHD) je zajištěna autobusovými zastávkami blízkosti žel. přejezdu a zastávky Zeleneč.

Pro přístup cestujících k železniční dopravě v žst. Praha-Horní Počernice slouží stávající přístup od výpravní budovy z ulice Jívanská, dále nově zrealizovaným podchodem (v rámci 1. stavby) pod kolejištěm s přístupem na ostrovní nástupiště mezi kol. č. 2 a 4. Tento podchod má být v budoucnu propojen (v rámci samostatné investice MHMP) do ulice Jiřího ze Vtelna (proti výpravní budově). Pro osoby se sníženou pohyblivostí jsou výstupy z podchodu opatřeny výtahy (zrealizovány v rámci 1. stavby). Přestup na veřejnou autobusovou dopravu (MHD) je umožněn v blízké Náchodské ulici nebo přímo v ul. Jívanská – zast. Nádraží Horní Počernice. Možnost parkování osobních automobilů v prostoru u výpravní budovy není v současné době velká, předpokládá se využití ploch v prostoru stávající kusé koleje č. 5b (ve směru do Prahy-Vysočan), kde by v budoucnu mělo vzniknout parkoviště P+R. Další možností je parkování v přilehlých ulicích.

Nová železniční zastávka Praha-Rajská zahrada je umístěna v nejbližším možném místě u zastávky MHD metra B a autobusových linek stejnojmenného názvu Rajská zahrada. Přístup na tuto zastávku bude zajištěn pomocí lávky vedoucí přes ul. Chlumeckou a zároveň samotnou železniční trať. Pro přístup cestující veřejnosti k železniční dopravě v žst. Praha Vysočany bude sloužit zcela nová konfigurace železniční stanice se dvěma ostrovními a jedním vnějším nástupištěm. Přístup na tato nástupiště bude umožněn zrekonstruovaným a rozšířeným podchodem v km 6,533 v nové poloze pomocí kombinace pevných schodišť a eskalátorů, pro osoby se sníženou pohyblivostí bude přístup na všechna nástupiště zajištěn výtahy. Ostrovní nástupiště budou navíc propojena novým podchodem v km 6,726, pro přístup cestujících od ul. Krátkého, vzhledem ke stísněným poměrům v blízkosti zhlaví žel. stanice a umístěním výstupů na začátek ostrovních nástupišť, nebude bezbariérově přístupný. Na úrovni vstupu do podchodu z ulice Paříkovy bude vybudována nová vstupní odbavovací hala, jako náhrada za stávající nevyhovující prostory výpravní budovy žst. Praha-Vysočany. Přestup na MHD – tramvajovou dopravu bude v ulici Sokolovské, autobusovou dopravu na náměstí OSN a na metro ve stanici Vysočanská. Pěší přestupní doba mezi železniční dopravou a MHD je 5 – 10 minut. Možnost parkování osobních automobilů v prostoru u výpravní budovy je na placeném parkovišti v ulici Pešlova nebo podél opěrné zdi žel. stanice.

 

Fotografie ukazují současný stav popisovaného úseku. Datum pořízení je uvedeno v jejich nadpisu. 

Mstětice - Praha-Vysočany (9.-10.2019)
Mstětice - Praha-Vysočany (20.7.2020)

Zdroj: Správa železnic, státní organizace

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře