Postup prací modernizace traťového úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora II

(k 3.10.2013, aktualizace 25.10.2013)

Tábor – Čekanice

Od minulé reportáže (více ZDE) před více jak dvěma měsící právě v tomto úseku práce pokročily nejvíce.

TaSudo - Cekanice 30.9.2013
Tábor-Čekanice | Autor: Simba, 4koridor.cz

Hned na začátku stavby v km 83,610 byl zrušen kamenný propustek a nahrazen novým potrubním světlosti 1,0m. Byl odlesněn a rozšířen zářez. Nový, dvoukolejný prefabrikovaný obloukový rámový přesýpaný šikmý most v km 84,125 (polní cesta) nahradil nevyhovující jednokolejný kamenný klenbový světlosti 4,75 m. Nový most je délky 8,97 m a šířky 35,21 m, podjezdné výšky 3,681 m. Rozšířením zářezu došlo bohužel i k likvidaci studně nedaleko stojícího bývalého strážního domku č. 59 v km 84,290, tento objekt tak musel být napojen na nový zdroj vody, jenž má podobu vrtané studny hloubky 30 m s čerpadlem v blízkosti tohoto domku. Byl zrekonstruován přejezd silnice č. III/00347 Stoklasná Lhota – Tábor v km 84,619,  upraven silniční a železniční propustek v jeho blízkosti (km 84,628) a zrušeny již nefunkční propustky v km 84,487 a 84,720. Přejezd bude vybaven novým zabezpečovacím zařízením a stane se, stejně jako celá bývalá výhybna Čekanice součástí železniční stanice Tábor jako Tábor – obvod Čekanice (během nadcházející nepřetržité výluky). Před přejezdem v km 84,610 pak bude postavena návěstní lávka o rozpětí 12 m s 2 návěstidly., za ním vlevo dráhy (km 84,658) již pak stojí nová technologická budova o rozměrech 19,65 x 4,90 m, v níž bude část zařízení stavědlové ústředny. U přejezdu pak bude ještě releový domek s technologií PZZ. V km 84,856 je upravován a rozšiřován další propustek, zatímco dále byly opět zrušeny další tři (km 85,060 / 85,200 / 85,421). Byla zrušena opakovací předvěst OPřS1 v km 85,050. Ke dni vzniku této reportáže již byla částečně položena druhá traťová kolej v délce cca 750 m (od přejezdu se znovuzapojením do výhybky č.4 zrušené výhybny – km 85,570), ovšem stále bez napojení na vlečku Tagrea. Návoz materiálu pro novou kolej probíhal o nočních výlukách. Je zde rovněž další propustek (km 85,569), který se dočká stavebních úprav, zatímco následující v km 85,936 (poblíž nadjezdu D3) bude taktéž zrušen.

Kvůli stavbě byla též upravena přilehlá komunikace, vedoucí kolem fotovoltaické elektrárny, rovněž byly opraveny komunikace III/00335 a III/00346 mezi obcemi Čekanice, Bradačka a Chotoviny. Po skončení modernizace budou všechny dotčené komunikace znovu opraveny. O srpnové výluce byl rovněž na dvou místech přeložen a zahlouben vysokotlaký plynovod (km 85,880 a 87,183).

Hr. Stoklasná Lhota, Čekanice – Chotoviny

Hradlu Stoklasná Lhota byla zrušena předvěst oddílového návěstidla PřLo v km 86,580. Hradlo bude o nadcházející nepřetržité výluce zrušeno, nadále však bude ještě nějaký čas fungovat jako závorářské stanoviště – obsazené zřejmě jen v denní době. Byly zde přeloženy sloupy trakčního vedení vpravo trati z důvodu kolize s plánovanou druhou traťovou kolejí. Před Chotovinami je již patrná nová směrová přeložka trati, v km 89,198 byl na přeložce zřízen nový propustek (kdysi tu býval přejezd se závorami).

Chotoviny:

V samotné stanici naproti výpravní budově byla zahájena stavba podchodu (km 90,331), bylo zbouráno skladiště s rampou a na jeho místě jsou již patrné základy nové provozní budovy. Zrušena byla též účelová kolej SDC. Prostranství kolem stanice jsou využita k deponiím zeminy.

Rekonstrukce nečeká jen železniční stanici, ale i napájecí. V areálu nyní probíhá montáž provizorního napáječe, který bude spuštěn v prosinci (plánováno 3. – 13.12.2013).

Chotoviny – Sudoměřice přeložka, Moraveč :

Ve směru od chotovinské stanice k dálnici D3 vzniká násep přeložky trati, ve svahu u dálnice je založena první ze dvou opěr budoucí estakády – z druhé strany dálnice jsou pak již základy prvního z osmi jejích pilířů, které se počínají tyčit ve směru k Moravči, kde na vrcholu kopce je druhá opěra osmipólové železobetonové konstrukce. Jednotlivé pilíře a opěry spatříme v různých fázích rozestavěnosti.

V okolí již neexistujícího hradla Moraveč zatím celkem nic nového, můžeme zde ale například nalézt malý zbytek závor jednoho z přejezdů původního trasování trati.

Sudoměřický tunel:

U jižního (vjezdového) portálu dochází k překládkám inženýrských sítí, kvůli nimž měla být překopána a uzavřena silnice I/3. Ke dni vzniku této reportáže (3.10.2013) však v místě žádná uzavírka nebyla. Zanedlouho i zde bude zahájeno hloubení stavební jámy. Nedaleko místa budoucího portálu v km 93,005 uvidíme nový železobetonový propustek přeložky. Daleko více pokročily práce na severním (výjezdovém) portálu. Je zde již proveden částečný nástřik betonu a pokračují práce v hloubení a zajišťování stavební jámy. Zanedlouho již budou prováděny první odstřely. Ty mají být po celou dobu ražby tunelu prováděny dvakrát denně.

Sudoměřice u Tábora:

Zde pokračují zemní práce na podchodu (km 94,539), v němž již proběhly první betonáže. také byly zahájeny tytéž práce na propustku v km 94,929.

Práce o nepřetržité výluce  27.října – 12.(resp.15.) listopadu 2013 na tratích 220 a 201 : 

Tábor

28.října bude nahrán nový software do jednotného obslužného pracoviště (JOP) železniční stanice Tábor.  Z tohoto pracoviště tak po skončení výluky bude ovládán nový obvod Čekanice a nové napojení ražické trati.

Výhybna Čekanice

Během této výluky bude vypnuto stávající traťové (TZZ) a staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) a aktivováno nové (SZZ ESA 11), budou demontovány jejich venkovní prvky a aktivovány  kolejové obvody A1. Bude demontováno stávající zařízení přejezdu v km 84,619 a následně namontováno a aktivováno nové se začleněním do SZZ žst. Tábor. Nové světelné přejezdové zařízení silnice č. III/00347 Stoklasná Lhota – Tábor bude vybaveno celými závorami a třemi stojany s výstražníky (ve směru na Tábor jedním a ve směru na Stokl. Lhotu dvěma), kolejovými obvody a počítači náprav. Nová výstroj bude umístěna částečně ve stavědlové ústředně (SÚ) v novém technologickém domku poblíž přejezdu, ostatní části pak přímo v SÚ Tábor. Nově budou ovládány i dvě nové výhybky (odbočná č.35 ražické trati a č.402 vlečky Tagrea v Čekanicích).

Tábor – Balkova Lhota (trať 201)

O společné výluce bude na ražické trati rekonstruována kolej v kilometráži 1,684 – 1,925, položena nová výhybka č.35 (napojení na trať 220) a rekonstruován  propustek v km 1,842. Rovněž bude provedena úprava geometrické polohy koleje (GPK) v kilometráži 1,925 – 2,373 a přesun návěstidel PřBS a BS. Ze stávajícího vjezdového návěstidla BS se stane Sc3f. Tím vznikne navíc nový prostorový oddíl. Vjezd do 1.TK pražské trati tak bude kryt dvěma hlavními návěstidly. Zároveň budou instalovány obvody VNPN (Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla) pro návěstidlo BS.

Hr. Stoklasná Lhota, Čekanice – Chotoviny

V km 86,240 a 88,595 budou během nadcházející výluky vystavěny nové železniční mosty. První je situován v konci stávajícího rybníka (vpravo ve směru staničení) a vyústění průchodu pod tratí je přímo na břehu, druhý pak nedaleko pod hrází přilehlého rybníka „Hluboký“. Mosty budou tenkostěnné, obloukové, přesypané klenbové konstrukce z prefabrikovaných dílců a propojí (přemostí) nově vznikající biokoridory a zajistí tak migrační trasy. Bude deaktivováno stávající traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) Čekanice – Chotoviny, zrušeno Hr. Stoklasná Lhota a aktivováno provizorní TZZ Tábor – Chotoviny.

Chotoviny

Pokračování výstavby nové provozně-technologické budovy a podchodu, rekonstrukce propustků. Budou provedeny úpravy SZZ na nové TZZ, upravena kolejová deska a namontovány nové počítače náprav (PN).

Přeložka trati Chotoviny – Sudoměřice u Tábora

Práce na přeložce – viz výše.

V minulé reportáži ze stavby jsme si pověděli, jak bude estakáda s mostem vypadat jako celek, dnes si řekneme něco o technickém řešení přemostění dálnice D3 :
Rozpětí nosné konstrukce činí 99,0 m, je dáno kompromisem mezi snahou o omezení kolizí s tělesem dálnice D3 a zajištěním podmínek pro převedení bezstykové koleje přes most dle SŽDC S3.
S ohledem na případné rozšíření dálnice na 6 jízdních pruhů nesmí být trvalé pevné překážky
vybudovány ve vzdálenosti menší než 20 m od stávající osy dálnice.
Most má dvoukolejnou ocelovou nosnou konstrukci, uspořádanou jako trám ztužený obloukem
(Langerův nosník), která je pro dané rozpětí a stavební výšku optimální.
Pilíř P1 bude založen ve svahu tělesa dálnice D3. Jeho sklon činí 1:1,5, což vzhledem k šikmosti
křížení vyvolává značné nároky na konstrukci pažení provozované dálnice. V podloží náspu dálnice je provedena vrstva štětu, která by výrazně omezila možnosti provádění pažení u hlubinného založení.
K patě náspu bude přisypána lavice, ze které budou vrtány piloty pilíře. Tato opatření umožní výšku pažení výrazně redukovat oproti přípravné dokumentaci. Pilíř P1, lavice ani výkopy při provádění nesmí zasahovat do aktivní zóny stávajícího klenbového propustku. Pilíř P1 byl tvarově uzpůsoben pro přenos značných vodorovných sil a uložení dvou různých konstrukcí rozdílné stavební výšky a šířky.
Opěra OP1 bude založena z pracovní plochy u paty tělesa dálnice. Pro zmenšení rozpětí nosné konstrukce bude upraven průběh odvodňovacího příkopu na levé straně dálnice.Rozvodí příkopu bude přesunuto před opěru OP1. Plocha vlevo od opěry (cca 1100 m2) bude přespádována a odvodněna do příkopu dálnice směrem k MÚK Chotoviny do koryta vodoteče. Parametry nového mostu odpovídají požadavkům návrhových norem pro nové mostní objekty a návrhovou rychlost do 160 km/h. Nosná konstrukce bude kompletována na montážní ploše v prostoru za opěrou OP1 a následně podélně vysunuta do definitivní polohy. Tato operace si vyžádá uzavírku dálnice D3 v úseku Mezno – Chotoviny v trvání 10 dnů. Podmínky uzavírky jsou vymezeny stanovisky ŘSD a MD.

Sudoměřice u Tábora

Pokračování prací na podchodu a propustcích.

 

Tábor – Heřmaničky

Ve dnech 7.,8.,9. a 10.října 2013 vždy v době od 9.00 do 16.50 hod proběhnou výluky v úseku Tábor – Heřmaničky.

Účelem této výluky je údržba železničního svršku a trakčního vedení, dotahování upevňovadel, s výměnou vadných nebo poškozených upevňovadel, odstraňování defektoskopický vadných kolejnic, KKV a LIS, provedení jednotlivých svarů, výřezy stromů).

V modernizovaném úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora pak bude probíhat stavba stožárů trakčního vedení

Sudoměřice u Tábora – Votice

souběžně s nonstop výlukou Tábor – Sudoměřice u Tábora proběhne nepřetržitá výluka v úseku Sudoměřice u Tábora – Votice a to od 27.října (7.50 hod) do 7.listopadu 2013 (14.45 hod). Během této výluky se především uskuteční rekonstrukce propustku u Arnoštovic v km 113,561, čímž bude odstraněna letitá traťová rychlost 50 km/h. Propustek již bude rekonstruován v parametrech pro dvě koleje a připraven tak pro plánovanou  modernizaci traťového úseku Sudoměřice – Votice. Cena rekonstrukce je kolem 3 milionů Kč. Dojde k snesení železničního svršku, zřízení nového štěrkového lože, montáži želez. svršku, podbití do požadované výšky včetně směrového a výškového vyrovnání koleje, osazení pochozích roštů, zábradlí apod.
Rovněž se během této výluky uskuteční oprava přejezdu u obce Mezno v km 99,190. Provede se strojní podbití koleje, doplní a upraví štěrkové lože, opraví BK a výřez vegetace. Zároveň bude uzavřena i přilehlá silniční komunikace v době od 4. (8.00 hod) do 6.listopadu 2013 (18.00 hodin). Oprav se zúčastní následující stroje a zařízení:
MUV 69, MHS, SVP 74, ASP, PUŠL, Sa vozy a svařovací vozík.
Přehled plánovaných výluk s NAD
v úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora  pro měsíce říjen, listopad a prosinec 2013 :

Denní výluky 3., 4.10.2013 (od 7.50 do 15.05 hod)
Denní výluka 5.10.2013 (od 11.25 do 19.05 hod)
Denní výluka 6.10.2013 (od 5.30 do 14.05 hod)
V tyto dny bude NAD vedena následovně :
R:  Tábor – Olbramovice a zpět
Os: Tábor – Sudoměřice u Tábora a zpět

Denní výluky 7.,8.,9.,10.10.2013 (vždy od 9.00 do 16.50 hod)
V tyto dny bude NAD vedena následovně :
R: Tábor – Olbramovice a zpět
Os: Tábor – Benešov u Prahy a zpět
Výlukový jízdní řád ke stažení

Denní výluka 11.10.2013 (od 7.50 do 15.05 hod)
Denní výluka 12.10.2013 (od 11.25 do 19.05 hod)
Denní výluka 13.10.2013 (od 5.30 do 14.05 hod)

V tyto dny bude NAD vedena následovně :
R: Tábor – Olbramovice a zpět
Os: Tábor – Sudoměřice u Tábora a zpět

Nepřetržitá výluka od 27.10. (7.50 hod) do 12.11.2013 (15.05 hod)
(27.října od 7.30 hod začne i výluka písecké trati a potrvá až do 15.11.2013, 14.00 hod)
Souběžná nepřetržitá výluka s NAD v úseku Sudoměřice u Tábora – Olbramovice :
Nepřetržitá výluka od 27.října (7.50 hod) do 7.listopadu 2013 (14.45 hod)
O nepřetržité výluce bude NAD vedena následovně :
R: Tábor – Olbramovice a zpět (27.10. až 12.11.2013)
Os: Tábor – Benešov u Prahy a zpět (od 27.10. až do 7.11.2013, 14.45 hod), dále pak bude většina Os: Tábor – Střezimíř a zpět (od 7.11., 14.45 hod až do 12.11.2013)

(Bližší informace o náhradní autobusové dopravě a výlukové jízdní řády na oficiálních stránkách Českých drah. Změny vyhrazeny.V časovém období od 13.listopadu do konce roku 2013 zatím nejsou naplánovány v úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora žádné výluky.)

Zdroje : vlastní, SUDOP, SŽDC

FOTOGALERIE

 

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře