Postup prací modernizace traťového úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora

bilboard

(k 20.7.2013)

Tábor – Čekanice

Ve směru od Tábora a začátku stavby je vpravo koleje rozšiřován zářez pro druhou traťovou kolej (km 83,5 – 84,0 a km 84,2 – 84,2). Vyzískaný materiál bude použit ke stavbě náspu téže koleje mezi km 84,0 – 84,2.
V samotné výhybně byly sneseny staniční koleje č.2 (délky 706m) a 2a (délky 76m), trakční vedení nad těmito kolejemi, výhybky č. 2 a 3, elektrické přestavníky výhybek č. 1-3 a Z1, výkolejka Vk2 vč. elektromagnetického zámku EMZ-Vk2, elektromagnetický zámek výkolejky č.1 EMZ-ZVk1, zámek pomocného stavědla Z-PSt, návěstidla S2, L2, S101, ZL, Se2 a opakovací předvěst OPřL v km 83,900.
Vjezdové návěstidlo L v km 84,219 bylo přemístěno vlevo od traťové koleje, včetně vzdálenostních upozorňovadel.
Rovněž byla provedena úprava kabelizace a vazby přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) v km 84,619 do staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ). Po dobu výluky byl přejezd mimo provoz a zajištěn přenosnými přejezdníky, provoz vlaků byl prováděn nejprve se zvýšenou opatrností a později na přivolávací návěst (PN) podle rozhledu. Byla sejmuta indikační deska a výhybnu lze nyní ovládat pouze dálkově z Tábora. Jízdní cesty jsou nyní uskutečňovány jen po 1.koleji, obsluha vlečky Tagrea je nemožná. Tyto úpravy budou provozovány až do doby aktivace nového zabezpečovacího zařízení výhybny.
Co také zmizelo, jsou zbytky místně ovládaných závor přejezdu v km 85,603 poblíž strážního domku č.60. Přejezd ztratil smysl po vzniku zemědělského podniku, kdy zabráním prostranství pro jeho výstavbu byla přerušena příjezdová cesta od Čekanic. Závory však zde byly stále, takřka až do konce 90.let 20.století plně funkční a ovládané na požádání

V příštích měsících (do 25.října 2013) dojde k rekonstrukci propustků v km 84,628 a 84,856, k demolici propustků v km 84,720 / 85,202 / 85,421 a 85,595, následně k realizaci spodku, svršku a trakčního vedení pro novou 2.traťovou kolej a výhybky č.501 napojení vlečky Tagrea.
V srpnové nepřetržité výluce pak k zahloubení stávajícího vysokotlakého plynovodu DN 600, včetně zřízení chráničky.

Hr.Stoklasná Lhota

Poblíž hradla byly postaveny nové patky sloupů trakčního vedení v místech, kde současné sloupy kolidují s novou traťovou kolejí, která bude vlevo od nynější (ve směru od začátku tratě), rovněž byl snesen původní domek hradla, který stával těsně u ručně ovládaných závor přejezdu v km 87,647. Nová budova hradla je údajně z roku 1975. Hradlo jako takové skončí v plánované nepřetržité výluce, která proběhne od 27.října do 12.listopadu 2013. Dál však zde bude fungovat závorářské stanoviště až do doby spuštění nového plně automatického PZZ.
Nedaleko stojící, zdánlivě neudržovaný strážní domek č.61 má soukromého vlastníka a zůstane tak i nadále na svém místě.

Chotoviny

Před vjezdem do stanice ve směru od Tábora vlevo byl zbořen již léta opuštěný a zchátralý strážní domek č.62. Na téže straně je rovněž vidět skrývka ornice – nová kolej zde bude vedena vlevo stávající traťové koleje.
V samotné železniční stanici mají svou základnu pracovní vlaky EŽ a obytné vozy Viamont, je zde umístěna i deponie snesené ornice. Samotné stanice se práce dotkly zatím jen letmo, např. v podobě nových patek sloupů a bran trakčního vedení a samozřejmě vyřezání náletových dřevin. Na výjezdu ze stanice ve směru na Sudoměřice je již vlevo vidět začínající práce na náspu k estakádě přeložky tratě i práce na ní samotné.
1.srpna bude provedeno technologické snesení linky 22 kV v km 91,105 společnosti E.ON kvůli navazujícím stavebním postupům modernizace trati.
V zářijových denních výlukách bude pokračovat výstavba základů stožárů trakčního vedení, stavění samotných stožárů a bran TV u nové 1. i 2.traťové koleje i v samotné železniční stanici, včetně převěšování.

Hr.Moraveč

Byla snesena budova hradla, postavená roku 1987 a zřízená v souvislosti s přeložkou tratě a zrušením úrovňového přejezdu silnice I/3 (dříve E55). Již však před časem bylo zbouráno původní hradlo včetně strážního domku č.64. Objekt byl v majetku SŽDC a do poslední chvíle byl nelegálně obýván.
I zde probíhá skrývka ornice a je již vidět budoucí trasování železniční i silniční přeložky.
O pár stovek metrů dál je již patrné vytyčení prostoru jižního (vjezdového) portálu Sudoměřického tunelu.

Sudoměřice u Tábora

Před vjezdem do stanice vpravo dráhy uvidíme vytyčený prostor severního (výjezdového) portálu Sudoměřického tunelu. Jelikož nové trasování trati koliduje se současným vedením silnice I/3, bude provedena její přeložka, které zčásti ustoupí násep současné trati. V sousedství stanice bylo zbořeno několik pro ni desítky let typických skladištních objektů a to bývalých uhelných skladů (vlevo za přejezdem), traťové distance (vpravo naproti St.1). Těsně za přejezdem vlevo dráhy mezi silnicí a zarážedlem kusé koleje kdysi stával strážní domek č.66 (před zřízením elektromechaniky z něj byly obsluhovány závory – stejně tak tomu bylo ve výše zmíněných Chotovinách a Stoklasné Lhotě, potažmo tedy Čekanicích, hovoříme-li tedy pouze o popisovaném úseku trati).
Ze stanice je dnes jen pouhá výhybna se dvěmi kolejemi, neboť snesení postihlo nejen kusou kolej č.5a, ale též 5.staniční kolej (manipulační) a zároveň byla přerušena dopravní 3.staniční kolej v místě, kde bude vystavěn nový podchod budoucí zastávky (km 94,539 nového staničení). Demontována byla i výhybka č.5.
V termínu do 29.listopadu 2013 by měla být ukončena výstavba nového podchodu, stejně jako trakčního vedení současné 3.koleje (budoucí první), rovněž by mělo být zřízeno provizorní nástupiště u této koleje.
V plánech protihlukových stěn došlo k poměrně razantní změně a stěna bude vedena vlevo dráhy kontinuálně, tj.i před dnešní výpravní budovou.

Nová železniční estakáda v km 91,569 a nový železniční most v km 91,301 – přemostění dálnice D3

Nový most se nachází v širé trati v extravilánu na nově zřizované přeložce trati Chotoviny – Sudoměřice u Tábora. Most je umístěn v blízkosti obcí Rzavá a Chotoviny, přemosťuje vodoteč, louky u této obce a účelovou komunikaci. Je navrženo 8 prostých polí o rozpětí 54,0 m. Pro spodní stavbu jsou navrženy duté pilíře. Most je dvoukolejný železniční s nosnou konstrukcí trámovou, spřaženou ocelobetonovou. Výška nosníku je optimální pro dané rozpětí. Jednotlivé pole jsou přímé a jsou optimálně umístěny do směrového oblouku železniční trati. Nosné konstrukce působí staticky jako řetězec prostých polí. Každé pole je konstrukčně uspořádáno jako spřažená ocelobetonová konstrukce s komorovým nosníkem. Tento typ konstrukce se jeví pro dané rozpětí optimální, neboť využívá předností obou hlavních materiálů. Konstrukce bude opatřena průběžným kolejovým ložem. Výškově konstrukce stoupá ve sklonu 11,3 ‰. Zábradlí je umístěné na římse a je provedeno ve standardní dispozici tzn. třímadlové z rovnoramenných úhelníků výšky 1,10 m. Nátěr ocelových konstrukcí bude barvy modré.
Estakáda pokračuje novým mostním objektem, který převádí přeložku železniční trati přes dálnici D3.
Most má dvoukolejnou ocelovou nosnou konstrukci s dolní mostovkou. Navržený trám ztužený obloukem (Langerův nosník) je pro dané rozpětí 99,00 m běžným a optimálním typem konstrukce.
Návrh proporcí nosné konstrukce byl veden snahou o omezení výšky vlastního trámu (výztužného nosníku), který by vzhledem k minimální volné výšce nad dálnicí neměl působit příliš mohutně. Nátěr bude barvy šedé. Ztužující oblouk má vzepětí nad horní pásnicí hlavního nosníku 15,01 m. Oblouk lze tedy pokládat za mírně stlačený, v souladu s požadavky na začlenění mostu do krajiny. Stabilita oblouku bude zajištěna podélným ztužením, které sestává z deseti rámových příčlí uzavřeného obdélníkového průřezu. Oblouk se ztužidly bude barvy modré. Závěsy jsou navrženy jako subtilní tahové prvky v šedé barvě. Na levé straně mostu je osazena protihluková stěna z modře probarveného polykarbonátu, která chrání vzdálenou zástavbu v obcích Rzavá a Moraveč.

Sudoměřický tunel

Modernizovat trať mezi obcemi Chotoviny a Sudoměřice není možné ve stopě stávající železniční tratě.
Část přeložky bude vedena ve dvoukolejném tunelu. Objekt bude realizován ražením. Navrhovaná délka tunelu je 430 m, z toho je ražených 393 m. Oba připortálové úseky budou hloubeny. Směr tunelu je přibližně jih – sever v oblouku tratě R 2 800 m a v celé délce stoupá 8,6 ‰. Nadloží tunelu je nejvyšší přibližně ve 2/3 délky a činí 18 m. Portály klenutého tunelu jsou z pohledového betonu a jsou citlivě zasazené do terénu. Okolní náspy a valy budou zatravněny.

Přehled plánovaných výluk s NAD
v úseku Tábor – Chotoviny v měsících srpen, září a říjen 2013 :

Nepřetržitá výluka od 25. (21.20 hod) do 30.8.2013 (15.05 hod)
Denní výluky 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25.9.2013 (vždy od 7.50 do 15.05 hod)
Denní výluka 21.9.2013 (od 11.25 do 19.05 hod)
Denní výluka 22.9.2013 (od 5.30 do 14.05 hod)
Denní výluky 3., 4.10.2013 (od 7.50 do 15.05 hod)
Denní výluka 5.10.2013 (od 11.25 do 19.05 hod)
Denní výluka 6.10.2013 (od 5.30 do 14.05 hod)
Denní výluky 7.,8.,9.,10.10.2013 (vždy od 9.00 do 16.50 hod)
Denní výluka 11.10.2013 (od 7.50 do 15.05 hod)
Denní výluka 12.10.2013 (od 11.25 do 19.05 hod)
Denní výluka 13.10.2013 (od 5.30 do 14.05 hod)

Nepřetržitá výluka od 27.10. (7.50 hod) do 12.11.2013 (15.05 hod)
(27.října současně začne i výluka písecké trati a potrvá až do 15.11.2013)

Náhradní autobusová doprava :
R – NAD Tábor – Olbramovice a zpět
Os – NAD Tábor – Sudoměřice u Tábora a zpět
(Bližší informace a jízdní řády na oficiálních stránkách Českých drah. Změny vyhraženy)

Předkoridorové plány železničních stanic (ke stažení) :

Čekanice výhybna
Sudoměřice u Tábora
Chotoviny

Zdroje : vlastní, SŽDC, SUDOP

Upozorni mě
Upozornit na
guest
9 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Peter
Peter
19.8.2013 16:24

Tak by mě zajímalo, kolik stálo dálniční přemostění stávající trati, když za 2 roky bude zprovozněno přemostění dálnice o kousek vedle v traťovém km 91,301. Most musel stát dost peněz a byl realizován pro budoucí zdvoukolejnění trati (a bude sloužit jen asi 5-6 let). Asi je to jedno, v této lokalitě se prostavělo už dávno hodně peněz, když se stavěl zářez a most pro silnici I/3 namísto nejhoršího železničního přejezdu ve Střední Evropě, kde se lámaly tiráci….

poppy
poppy
28.7.2013 20:42

a víte o tom, že veselí horusice se dělá taky? na tomto webu je o tomto úseku poslední zmínka, že je vydané stavební povolení …

a ohledně toho lightboxu, nepoužívej wordpress …

popy
popy
Reakce na  simba
29.7.2013 14:51

ok, až nebude takové vedro (teď je to na zdechnutí 😀 ) a hodím sem pár fotek

poppy
poppy
Reakce na  popy
31.7.2013 09:25

koridor.g6.cz

bugear
bugear
26.7.2013 22:54

Díky za reportáž, měl bych jenom takovou drobnou technickou připomínku. Nešlo by popisky zobrazovat i u maximalizovaného lightboxu?

mirekk
Reakce na  bugear
27.7.2013 14:14

Bohužel, to plugin neumí. Psal jsem autorovi už na jaře, prý v některé další verzi snad bude umět. Koupil jsem tuto galerii kvůli tomu, že je jedna z mála, které se mi líbí vzhledově i co do způsobu zařazování fotek a třídění galerií pro autory, ale tohoto nedostatku jsem si všiml až po zakoupení.
Tak budem doufat, že autor dá na můj podnět.

Koudy
26.7.2013 17:38

Paráda, jen předrychlostník bude lépe nazvat předvěstníkem. A Balkova Lhota je krátce – rád vzpomínám, když jsme tam oživovali stanici.

mirekk
Reakce na  Koudy
27.7.2013 14:23

Díky 🙂
Mám tušení, že Simba odcestoval na dovolenou, tak jsem to opravil sám