Praha Hostivař – postup stavby k 23.10.2014

Rekonstrukce železničního mostu v praze-Hostivaři

Od poslední reportáže ze stavby v Hostivaři práce viditelně pokročily. Objevily se potíže s projektem mostu přes Průmyslovou, kdy byly zjištěny nesrovnalosti, které si vyžádaly změny v projektu současné rekonstrukce a tím i posun termínu opětovného spuštění mostních nosníků oproti původnímu plánu. Podrobnosti dále v textu.

Stavba podchodu a rekonstrukce propustku

Pod sudými kolejemi (vpravo ve směru staničení) je v podchodu i ve výstupu do ulice Dolnoměcholupská vybetonovaná základová deska. V podchodu je položena izolace a probíhá montáž ocelových armatur pro betonáž vlastního tubusu podchodu.
Jak jsem se již dříve zmínil, souběžně s osou podchodu je stará propust pod celou šířkou kolejiště. Je v těsné blízkosti podchodu. Najdete ji i na starších fotografiích. Propust bude rekonstruovaná tak, že bude nahrazena betonovými rourami, které dnes byly skládány mezi podchodem a mostem.

Vchod do podchodu z budoucí odbavovací haly od ulice Plk. Mráze (od tramvaje a BUS) – je postupně odtěžovaná zemina z jámy a usazováno záporové pažení. V této souvislosti připomínám, že ulice u Hostivařského nádraží je v úseku od přemostění Průmyslové až za stavbu podchodu uzavřena pro všechna vozidla.

Železniční přemostění Průmyslové ulice

Tady se vyskytly nepředvídané komplikace. Budu citovat z webu stavby:

… V podélném směru bylo zjištěno, že vytyčovaná poloha se nachází výrazně mimo úložné osy stávajících ložisek (posun směrem na České Budějovice). Dále orientačním přeměření rozestupu líce opěr byla zjištěna odchylka 90-150mm oproti rozestupu uváděnému v projektové dokumentaci, vycházející z původních dokladů ze 70-tých let. Ještě závažnější problém spočívá ve výšce nosníků, kvůli které bylo nutné ubourávat obě opěry a upravovat výztuž i tvar úložných prahů a závěrných zídek tak, aby pod kolejí byla zachována v definitivním stavu odpovídající tloušťka štěrkového lože.

Důsledkem těchto potíží je posun harmonogramu stavby a tím i termínu druhé úplné uzavírky ulice Průmyslové. Uzavírka je posunuta až na další víkend s následným státním svátkem, to znamená od pátku 14.11. do pondělí 17.11.2014. Více informací naleznete v článku o uzavírce.
Tím došlo i k posunu částečných uzavírek této komunikace tak, že do 27.10. budou uzavřeny pravé pruhy a od tohoto data pruhy levé.

ODKAZ
Otevřený dopis a Adam Gebrian k vizi bourání nové odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze

Posun harmonogramu se projeví i na termínu pokládky 4. a 6. koleje na most přes Průmyslovou a podchod a zřízení provizorních nástupišť u těchto kolejí – nový termín je 10. – 19.12.2014.

Vrátíme se k současnému postupu prací na mostě. Je dokončována betonáž spřahující desky – jak již víte, pod každou kolejí budou dva nosníky. Tyto nosníky jsou již v této fázi spojovány zmíněnou spřahující deskou, která je do nosníků kotvena velkým množstvím zavrtaných armatur. Na desku bude po uložení nosníků na ložiska navezeno štěrkové lože kolejiště.
Do ubouraných opěr je zavrtáváno opět velké množství ocelových armatur pro betonáž úložných prahů ložisek nosníků a pro závěrné zídky. Na východní straně mostu je již montováno bednění pro betonáž.
Ve fotogalerii najdete fotografie, kde výše uvedené je zachyceno.

Technologická budova

Tato budova bude stát po levé straně kolejiště, před lávkou pro pěší. Pro znalce ještě přiblížím: naproti hospodě U Milionu.
V současnosti jsou vyhloubeny základové pasy a na podkladní beton je osazováno ztracené bednění pro betonáž základové desky.
Více o technologické budově, kde bude umístěna, jak název napovídá, technologie zabezpečovacího zařízení a obslužné pracoviště (výpravčí), si povíme v některém dalším příspěvku. Až bude z budovy vidět víc nad zemí.

hosti-2014-10-23

 

Zdroje: www.hostivar.eu, vlastní pozorování

 

 

i

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře