Praha Hostivař – stav k 1.9. a výhled na další období

Stavba v Hostivaři se slibně rozjíždí. Připomenu, že byla zahájena 29.7.2014 vložením děličů trakčního vedení. Následující den začalo hloubení a betonáž základů trakčního vedení (TV). Následovala příprava a vlastní překládka kabelů zabezpečovacího zařízení mezi St.1 a dopravní kanceláří a nutné úpravy zabezpečovacího zařízení, započaly demolice zbytných objektů v celé stanici.

Pro cestujícího nejviditelnější je provedení tzv. přesmyků na obou zhlavích, kdy byla 2.SK převedena do 1.SK a 2.SK následně snesena. Dnes již je nad ní sneseno i trakční vedení. V noční výluce z 30. na 31.8. byly oba přesmyky zatrolejovány.
Od 26.8. probíhá kácení dřevin od úrovně Průmyslové ulice po St.1.
Byly také zahájeny přípravné práce na mostě přes Průmyslovou ulici a na stavbě podchodu – osazování larsenového pažení stavebních jam.

Výhled od 1.9.2014

1.9. v 8:00 byla zahájena nepřetržitá výluka 4., 6. a 8.SK, která potrvá do 12.12.2014. Máme tedy vyloučenou celou sudou skupinu kolejí, provoz je veden po 1. a 3.SK.
2.SK je vyloučená a snesena celá, 4. a 6.SK vyloučené od km 176.0 po odjezdová návěstidla na vršovickém zhlaví a 8.SK celá (mezi odjezdovými návěstidly na obou zhlavích.
4.,6., a 8.kolej bude částečně snesena včetně  TV do 2.9. Následovat bude snesení kolejiště vlečky STENO (proti St.1, do továrních areálů). Tato vlečka již nebude obnovena.
Do 5.9. bude odtěženo štěrkové lože na mostě, propustku a budoucím podchodu. 6.9. začnou stavební práce na těchto objektech těžením zeminy jámy podchodu.
Bude pokračovat pažení stavebních jam pod sudými kolejemi na mostě přes Průmyslovou ulici a stavby podchodu.

Most přes Průmyslovou

Stávající mostní konstrukce se skládá z předpjatých prefabrikátů KT27 o rozpětí 26m. Pod každou kolejí jsou umístěny dvojice nosníků. Budeme se věnovat jen části pod sudými kolejemi (pod lichými bude technologie jiná).

ODKAZ
Vysokorychlostní trať mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi má projektanta

Nové směrové a výškové vedení kolejí vyžaduje posun nosníků tak, aby osa prefabrikátů a osa kolejí vykazovala minimální excentricitu. Pod kolejemi č. 4, 6, 8, 10, 12 je posun nosníků příčně v rozmezí od 13-334 mm, pod kolejí č.2 je předpokládaný příčný posun dvojice KT nosníku 1416 mm. Každá dvojice prefabrikátů bude zesílena spřaženou železobetonovou deskou tl. 200mm.
Stávající spodní stavba bude sanovaná, úložné prahy pod KT nosníky budou částečně odbourány a upraveny pro nové polohy nosníků KT včetně doplnění výztuže. Ložiska pod KT nosníky budou repasována a opětovně použita po navržený stav. Nebudou osazena do kapes jako tomu bylo původně, ale uloží se na nízké bločky z plastbetonu.
Bude tedy provedeno odtěžení štěrkového lože, očistění nosníků a následovat bude jejich zvednutí na podpěrnou konstrukci. Poté budou provedeny výše popsané úpravy jejich uložení a nosníky budou uloženy na nové místo. V době, kdy budou nosníky vyzvedávány, bude úplně uzavřen silniční podjezd Průmyslové ulice (více v tomto článku). Tyto náročné práce práce by měly být hotové do 23.října, na kdy je předběžně naplánovaná druhá čtyřdenní úplná uzavírka podjezdu Průmyslové.

Místo prefabrikovaných říms budou provedeny monolitické římsy, vytažené ze spřažené monolitické desky včetně nových zábradlí, provedeno bude nová izolace a odvodnění. Závěrné zdi budou v celém rozsahu odstraněny a nově vybudovány jako monolitické. Šikmá křídla vedle mostu budou sanována a výškově upravena.

Jen dodám, že pro příjezd těžké techniky bude zřízen příjezd od Sokola Hostivař.

[divide style=“dots“ icon=“square“ width=“medium“]

Dnes jsem stavbu navštívil a pořídil aktuální fotografie. Počasí však poručit nedokážem, takže pršelo a fotografií není tolik, kolik bych si přál a kvalita také nevalná. Situaci poněkud zachránil Martin Zlivský, který mi poslal několik dnešních fotografií pořízených z vlaku. Všechny jsou součástí následující fotogalerie.

ODKAZ
Otevřený dopis a Adam Gebrian k vizi bourání nové odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze

Na stavbu se podrobněji podíváme opět po zahájení „viditelných“ prací na mostních objektech, to znamená ještě do konce září.

Fotogalerie z 1.9.2014

[divide style=“dashs“ icon=“square“ icon_position=“left“ width=“medium“]

Srovnávací letecké fotografie mostu přes Průmyslovou – r.1975/2013

  • Before-Hostivař
    After-Hostivař
    Before Hostivař After

Zdroje:

  • Souhrnná technická zpráva
  • Vlastní pozorování
  • Viamont
  • Fotomapy – Dvě Prahy

[divide style=“dots“ icon=“square“]

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře