Sudoměřice – Votice: fotogalerie z míst, kam oko z vlaku nedohlédne

Mezno, výstavba přeložky železniční tratě (Autor: koridory.cz)

Zářez Lipiny (úsek Sudoměřice – Mezno)

Budoucí zářez trati v lokalitě Lipiny, vedoucí souběžně s dálnicí D3 má hloubku až 13 m.  Zajištěný úsek, kde probíhá sanace skalních svahů dosahuje délky kolem 632 m (km 96,630 – 97,508). Budoucí zářez přetnou tři nadjezdy železobetonové konstrukce polních cest a biokoridoru (v km 96,230; 96,662 a 97,289). Ve svazích jsou zřízeny železobetonové kotevní trámce (kotevní prahy) pro uchycení protierozních ocelových georohoží, v části zářezu pak zárubní zdi, vlevo trati v km 96,620 – 96,705 (délky 30 + 30 m) a vpravo trati v km 96,602 – 97,053 (délky 48 + 378 m), tvořené železobetonovými pilotovými stěnami s klenbami ze stříkaného betonu kotvenými přes železobetonové převázky.

Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty) je navržen jako železobetonová nosná konstrukce se zabetonovaných nosníků, rámově spojená se železobetonovými opěrami (tzv. integrovaný most). Nosná konstrukce je tvořena 9 hlavními nosníky proměnné výšky (0,5 – 0,76 m), které jsou zabetonované do železobetonové desky. Spodní stavba je navržena jako masívní železobetonová s rovnoběžnými, zavěšenými křídly. Křídla jsou železobetonová částečně vetknutá do opěr a částečně jsou samonosná, úhlová, plošně založená. Celková šířka mostního objektu je 5,6 m.

Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a nadregionálního biokoridoru) je navržen jako kolmá přesýpaná železobetonová monolitická desková konstrukce se šikmými křídly založená na velkoprůměrových pilotách tvořících opěrnou pilotovou stěnu. Tato stěna plynule navazuje na okolní zárubní zdi vlevo a vpravo trati, s kterými tvoří jeden architektonický celek. Odvodnění horního povrchu nosné konstrukce je zajištěno podélným spádem horního povrchu 4% k oběma koncům mostu, skrze drenážní vrstvu do rubových drenáží, které jsou zaústěny do povrchového odvodnění opěrných zdí. Na římsách mostu jsou umístěny dřevěné naváděcí ploty výšky 2 m, které zároveň tvoří protidotykovou zábranu. Izolační systém je tvořen izolací proti stékající vodě s tvrdou ochranou a fólií proti prorůstání kořenů. Objekt biokoridoru (č.120 Cunkovský hřbet-Pařezitý, Roštejn) je tvořen drenážní a vegetační vrstvou zeminy, která bude po dokončení výstavby ozeleněna, tak aby umožnila bezproblémový průchod zvěře.

ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni

Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty) je navržen na šířkové uspořádání 1L 4/30 bez chodníků. Jedná se o jednopolový (rozpětí 15,4 m) směrově nerozdělený silniční nadjezd se spřaženou ocelobetonovou nosnou konstrukcí (zabetonované nosníky), uloženou na vysokých masivních plošně založených opěrách se zavěšenými křídly. Most je na obou stranách opatřen železobetonovou monolitickou římsou šířky 800 mm se schváleným ocelovým zábradelním svodidlem. Povrchová voda bude odvedena odvodňovacím proužkem šířky 500 mm umístěným podél levé obruby římsy do vývařiště za mostem. Vozovka pokračuje na mostě v plném vozovkovém souvrství tl. 410
mm s příčným jednosměrným sklonem 3,0 %. Šířka vozovky na mostě je 4,0 m (včetně odvodňovacího proužku).

Umístění protihlukové stěny na rušené zastávce Mezno aneb Kdo by nechtěl zeď před domem (zdroj: PD Sudoměřice – Votice)

V prostoru rušené zastávky Mezno jsou již zřízeny první vrtané železobetonové piloty, které ponesou konstrukci protihlukové stěny (PhS). Ta bude umístěna vpravo trati o celkové rozvinuté délce 134,5 m (km 97,740 – 97,870) a celkové výšce od 3,4 do 4,3 m (nad temenem kolejnice zhruba kolem 2 m – trať umístěná výše). Nosnou konstrukci stěny budou tvořit železobetonové sloupky s panely s akusticky odrazivým povrchem. V úseku v km 97,776 – 97,802 bude použito transparentních (průhledných) panelů z důvodu zamezení stínění blízkého rodinného domu (bývalého strážního domku č. 69). Zbytek stěny bude osazen plnými panely. Ukončení PhS bude provedeno pomocí náběhových panelů z obou stran. Ve stěně budou i dvě prostupná pole pro jednotky IZS.

 

Sudoměřice - Votice; zářez Lipiny; úsek Sudoměřice - Mezno

Zářez Mezno (úsek Mezno – Střezimíř)

Budoucí zářez trati v lokalitě Mezno dosahuje hloubky až 17 m.  Zajištěný úsek, kde probíhá sanace skalních svahů dosahuje délky kolem 467 m (km 98,540 – 99,007). Budoucí zářez přetnou dva nadjezdy železobetonové konstrukce – silnice č. III/12144 a polní cesty. Od nového silničního nadjezdu v km 98,571 se již na obě strany rýsuje těleso přeložky silnice č. III/12144. V zářezu byly rovněž zřízeny železobetonové kotevní trámce (kotevní prahy).

Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/12144). Most umožní spojení obcí Mezno a Střezimíř s komunikací I/3. Volná šířka na mostě vychází z kategorie přemosťované komunikace S 7,5/60 a rozšíření v oblouku s poloměrem R=150 m. Volná šířka mostu tudíž činí 8,30 m. Navržena je polorámová železobetonová konstrukce s plynulým obloukovým náběhem směrem k oběma opěrám. Most je vybaven zábradelními svodidly se svodnicemi v úrovni obrubníku a protidotykovými zábranami vně od svodidel.

Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty). Převádí polní komunikaci kategorie P4/30. Celková šířka objektu je 5,6 m. Příčný sklon komunikace je jednostranný 3 %. Most je navržen jako jednopolový rozepřený most – spřažený
ocelobetonový se zabetonovanými svařovanými ocelovými nosníky. Na mostě je osazeno zábradelní svodidlo.

Sudoměřice - Votice; zářez Mezno; úsek Mezno - Střezimíř

 
 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře