Sudoměřice – Votice: stav prací k 2.7.2018

Sudoměřice - Votice: budoucí železniční stanice Červený Újezd - pohled k jihu (foto: koridory.cz).

Stavební práce na přeložce, resp. novostavbě traťového úseku mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi se rozbíhají více a více naplno. Nový traťový úsek bude dlouhý 17 km. Díky napřímení dojde ke zkrácení stavební délky oproti původní trati o 2,2 km. Trasy nové a původní tratě se potkají na několika místech, dochází proto celkem k 12 kolizním střetům. V nové stopě vzniknou dva tunely (820 a 635 m) a čtyři mostní estakády (205, 85, 190 a 270 m).

Základní postup výstavby nových staveništních komunikací:

 • odstranění ornice (cca. tl. 0,5 m), odhrnutí na stranu staveništní komunikace nebo
  její odvoz a dočasné uskladnění ornice (ochrana ornice)
 • položení geotextílie v místě nové staveništní komunikace (opatření pro snadnější
  zpětnou rekultivaci využívaných ploch)
 • uložení a zhutnění vrstvy drceného kameniva
 • podklad ze směsi stmelené cementem
 • položení panelů – komunikace a výhybny

Přístupové komunikace k portálům tunelů:

 • budou zřízeny na začátku stavby, zčásti v poloze současných polních či lesních cest, jako komunikace zpevněné, schopné snášet těžkou staveništní dopravu a již od začátku opatřené asfaltovým (příp. betonovým) bezprašným
  krytem; na konci stavby pak budou upraveny do konečné (čisté) podoby (profilu), aby pak plnily svůj hlavní účel – zajištění přístupu záchranné techniky (zdravotní a hasičské služby).

Chotoviny

Nástupiště u 2.staniční koleje přilehlé k nové provozní budově o původní délce 91 metrů, zřízené při modernizaci železniční stanice Chotoviny při stavbě „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ bylo během měsíce června 2018 dodatečně a trvale prodlouženo o 50 metrů na délku 141 metrů, neboť bylo rozhodnuto, že náhradní autobusová doprava při výlukách vlakového provozu kvůli stavbě „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ bude v případě rychlíkových a expresních vlaků vedena pouze v úseku Chotoviny – Olbramovice a opačně a bylo nutné zajistit bezpečný výstup a nástup cestujících z/do vlakových souprav, které jsou delší než zde běžně zastavující osobní vlaky vedené ř. 814 Regionova. Prodloužení nástupiště si vyžádalo i úpravy osvětlení, orientačního systému a „kvákofónu“ (rozhlasového zařízení).

Mezno

Před budovami zastávky Mezno (do roku 1961 se zastávka jmenovala Miličín) ve směru od začátku trati je již v krátkém úseku provedena skrývka ornice. Zde bude i jedno z mnoha míst, kde bude ornice po dobu stavby deponována. Samotné budovy zastávky (obytná budova z roku 1963 – ano, dráhy ještě i tehdy stavěly byty pro své zaměstnance – a hradlo z roku 1950) budou zjara roku 2019 srovnány se zemí, neboť přímo přes ně povede nová stopa trati. Bývalý strážní domek č. 69 (dnes stavebně propojený s původní čekárnou a výdejnou jízdenek zastávky), v soukromém vlastnictví, opraven za nemalé peníze, zde zůstane a nová dvoukolejka se k němu ještě více přiblíží, nepochybně k „velké“ radosti majitele, který si po modernizaci bude připadat tak nějak za zdí.

ODKAZ
Práce na projektu trati z pražského Výstaviště do Dejvic mohou začít

Za zastávkou nad obcí Mezno v úseku od mezenské zastávky k jižnímu (vjezdovému) portálu tunelu Mezno již také proběhla skrývka ornice a dále zde probíhají zemní práce.

Střezimíř

Zřízena a vyasfaltována přístupová stavební cesta k budoucímu výjezdovému (severnímu) portálu tunelu Mezno. Vede od silnice, vedoucí mezi obcemi Mezno a Červený Újezd, pod železničním dvoukolejným mostem z roku 1988, jednoho ze dvou (druhým je průchod žluté turistické stezky blíže ke stanici Střezimíř), které chce SŽDC podle původního projektu nechat odbourat, aby byl znemožněn zamýšlený provoz drezín směrem k Červenému Újezdu po původním tělese dráhy po jeho opuštění. V místě u portálu se pak cesty dělí – jedna vede zpět ke Stupčicím a druhá směrem k Újezdu – základy to budoucí hlavní staveništní komunikace. Poblíž střezimířského nádraží vlevo stávající trati je připravován terén pro jednu z mnoha (de)montážních základen stavby.

Demontáž staniční koleje č. 4 a 6 a výhybky č. 4 v druhé staniční koleji byla zrušena z důvodu zachování kolejiště pro železniční skanzen.

Červený Újezd

Zde probíhají práce v obvodu budoucí čtyřkolejné výhybny a zastávky Červený Újezd od km 101,721 do km 103,221 v délce 1500 m.

Původním účelem výhybny v Újezdě bylo nahradit rušenou vrcholovou stanici Střezimíř (možnost předjetí vlaku v obou směrech, odstupy postrků a přípřeží ad.), její současný význam je více či méně námětem do diskuse.

Ješetice

V místě připravovaného staveniště vjezdového (jižního) portálu tunelu Deboreč se objevily sloupy s provizorní přeložkou optických kabelů. K výjezdovému portálu byla zřízena a vyasfaltována přístupová staveništní cesta (vede od obce Radíč podjezdem pod heřmanickým zhlavím ješetické stanice kolem někdejšího St.2). Další přístupová komunikace s asfaltovým povrchem byla zřízena též od obce Radíč k budoucímu prostoru staveniště mostní estakády poblíž této obce.

Heřmaničky

Ve směru od Jiříkovce i od Durdic (Mastníku) byly zřízeny přístupové komunikace k budoucím staveništím mostních estakád, které převedou novou trať východně kolem obce Heřmaničky. U durdického přejezdu pak jsou již připraveny stožáry.

ODKAZ
Modernizace železničního uzlu Žilina - stav prací v květnu 2024

Plánované výluky a stavební práce v měsících září až listopad 2018:

V září 2018 mají na stavbě přeložky trati začít práce hlavního stavebního rozsahu.

V průběhu měsíců září až listopad 2018 má proběhnout další kácení a odvoz stromů, zejména pak z prostoru Nazdického zářezu, rozběhnout se mají i práce EŽ (betonáž základů a montáž stožárů trakčního vedení v lokalitách Sudoměřice, Mezno, Jiříkovec a Mastník). V zastávce Mezno bude zkráceno nástupiště z původní délky 159 metrů na pouhých 70 metrů. Dále se má uskutečnit pokládka mostních provizorií v místech stávajících nevyhovujících silničních nadjezdů v km 100,366 (Mezno obec) a v km 101,402 (Střezimíř) a demontáž protidotykových zábran na mostě v km 98,687 (Mezno zast.). Začít má i ražba obou tunelů Mezno a Deboreč, drtící stanice by měly být umístěny u Mezna, Střezimíře, Ješetic a Arnoštovic.

Termíny plánovaných výluk s náhradní autobusovou dopravou:

Ke dni vydání článku jsou známé termíny zatím jen pro měsíc září, kdy by se měly uskutečnit:

 • denní výluky v pracovní dny 19., 20., 24., 25., 26. a 27.9.2018 (vždy od 8.15 do 15.40 hodin),
 • denní výluky v neděli dne 23. a 30.9.2018 (vždy od 6.00 do 14.45 hodin)
 • denní výluky v pátek (státní svátek) a v sobotu 28. a 29.9.2018 (vždy od 10.15 do 20.05 hodin)

(Změny v termínech výluk vyhrazeny)


Fotogalerie ze dne 2.7.2018:


Zdroje:
SŽDC. s.o., vlastní pozorování, foto: autor, koridory.cz

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Emil
Emil
8.7.2018 18:04

A došlo vůbec v nějakém úseku navrácení půdy k zemědělskému využití?