V Poříčanech se cestující dočkají nových nástupišť a příchodů na nádraží

Výpravní budova Poříčany | Foto: Karel Havránek, www.koridory.cz

Železniční stanice Poříčany leží na železniční trati 011 Praha – Kolín, z níž odbočuje trať 060 Poříčany – Nymburk. Železniční Trať 011 Praha – Český Brod – Pečky – Kolín je elektrizovaná celostátní trať (z Prahy tříkolejná, do Kolína dvoukolejná) zařazená do evropského železničního systému, součást 1. a 3. koridoru. Doprava byla zahájena roku 1845, po trati lze jezdit rychlostí až 160 km/h.

Účelem stavby je rekonstrukce stanice s navýšením technické vybavenosti odpovídající dnešní době současně se zajištěním bezbariérového přístupu cestujících na všechna čtyři nástupiště a to nejenom ze strany výpravní budovy, ale i z protější severní strany nádraží, odkud v současnosti přístup do stanice vůbec zajištěn není.

Zhruba polovina obce vpravo od trati ve směru staničení (tj. na opačné straně od výpravní budovy) je tratí oddělena a nejbližší místo pro přechod je průchodem cca 400 m od staniční budovy nebo vzdálenějším podjezdem. Z rekonstruovaného podchodu bude k jednotlivým rekonstruovaným nástupištím s výškou 550 mm nad temenem kolejnice zajištěn přístup po schodišti nebo nově bezbariérově výtahem. Tím se zvýší bezpečnost a komfort pro nástup a výstup cestujících. Podchod bude prodloužen pod kolejí č. 8, kde bude vyústěn schodištěm a bezbariérově též rampou směrem ke křižovatce silnic Českobrodská a Nad Váhou. Tím se připojí tratí oddělená část obce přímo k ŽST i k obci.

Poříčany | Zdroj: Mapy Google

Stavba „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“ má pozitivní dopad v podobě zrušení bariéry v podobě železniční stanice rozdělující obec na dvě strany. Prodloužením podchodu dojde k odstranění tohoto nedostatku a železniční stanice se stane průchodnou, čímž dojde ke zlepšení obslužnosti stanice a zkrácení docházkové vzdálenosti místních obyvatel a cestující veřejnosti vystupující v dané stanici. Rovněž tak realizací stavby dojde k zajištění bezbariérového přístupu do veřejných prostor železniční stanice a dále také dojde k navýšení technické vybavenosti železniční stanice odpovídající požadavkům dnešní doby.

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Z hlediska náplně stavba obsahuje prodloužení stávajícího podchodu vč. sanace původní části, osazení nových výtahů na všechna nástupiště a rekonstrukci stávajících nástupišť a přístřešků na nástupištích. Dále se jedná o úpravy železničního svršku a lokálně i železničního spodku. Náplní stavby jsou rovněž úpravy železničního sdělovacího zařízení (rozhlasové zařízení, kamerový systém, informační systém, přeložky vytipovaných kabelů), silnoproudé technologie vč. DŘT, úpravy potrubního vedení (napojení odvodnění), realizace přístupových chodníků, osazení drobné architektury (mobiliář žst., odpadkové koše, lavičky), osazení orientačního systému vč. osazení prvků pro osoby s omezenou schopností orientace. Dále se jedná o úpravu trakčního vedení, úpravu rozvodů nn, osvětlení nástupišť vč. přístupových cest a podchodu, úpravu dálkového ovládání úsekových odpojovačů a rovněž ukolejnění kovových konstrukcí.

Fotogalerie z 16.7.2017 | Autor fotografií a popisů: Karel Havránek
Poříčany 16.7.2017

Zdroj: dokumentace OPD II

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře