Úsek Hostivař – Hlavní nádraží zmodernizuje Metrostav, potvrdila komise

Železniční stanice Praha-Vršovice po modernizaci | vizualizace: SŽDC/SUDOP

I pro další „ostře“ sledovanou stavbu čtvrtého koridoru (trať č. 220/221 České Budějovice – Praha) „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., 2. část – Praha Hostivař (mimo) – Praha hl.n. (mimo)“ běží od úterý dvanáctého prosince patnáctidenní odvolací lhůta, po kterou mohou neúspěšní uchazeči podat námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Tento nový stav byl umožněn tím, že přezkumná komise znovu potvrdila vítězem výběrového řízení z roku 2017 stavební sdružení firem Metrostav, Swietelsky Rail a SMP CZ které vyhrálo s cenou 3,487 milardy korun. Jako první tuto informaci zveřejnil dopravní web Zdopravy.cz. Jak známo, proti výsledkům předchozího výběrového řízení se k ÚOHS odvolala firma Eurovia, která skončila druhá s cenou 3,68 miliardy korun, spolu se Strabag Rail a GJW Praha. Spor probíhal kolem zpochybnění kvalifikačních předpokladů.

Na žádost SŽDC pak v listopadu Drážní úřad ČR prodloužil platnost stavebního povolení.

Nynější vyhlášení vítěze je tedy již třetí v pořadí. První soutěž byla SŽDC vypsána již koncem roku 2015. Tuto následný rok vyhrála společnost Chládek a Tintěra, pročež následně SŽDC tendr zrušila s odůvodněním, že nešlo jednoznačně posoudit kvalifikaci uchazečů. Vítězná firma pak následně podala na postup SŽDC stížnost k ÚOHS, vzápětí ji však zase stáhla. Eurovia se Strabagem i v prvním výběrovém řízení byla druhá.

Doba realizace

Podle veřejně dostupných údajů je předpokládaná doba pro hlavní stavební činnost 1209 dnů (3 roky a 4 měsíce) ode dne předání staveniště.

Technické řešení

Začátek stavby druhé části optimalizace je v km 177,570, kde stavba navazuje na již realizovanou investici „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař“. Konec stavby je v km 183,640 před vinohradskými tunely.

Stávající železniční trať Benešov – Praha, která je nyní vedena přes zastávku Praha-Strašnice (otevřena 1906), bude v rámci stavby přeložena do souběhu s tratí Praha-Malešice – Praha-Vršovice a vytvoří čtyřkolejný svazek, který projde jižním okrajem bývalého seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice. Jako náhrada za zrušenou zastávku Praha-Strašnice budou vybudovány stanice Praha-Zahradní Město a zastávka Praha-Eden. V rámci nového přestupního uzlu stanice Praha-Zahradní Město bude rozšířena Průběžná ulice, jejíž součástí bude zřízení nové tramvajové zastávky v podjezdu pod železnicí a situování nových zastávek autobusů v blízkosti podjezdu. V zastávce Praha-Eden a stanice Praha-Vršovice budou podchody pro cestující propojovat obě strany kolejiště. Významným technologickým objektem bude též výstavba nové trakční měnírny Zahradní Město, která nahradí dosavadní měnírnu Třešňovka.

Nové vedení tratě tedy opustí stávající trasu kolem zastávky Praha-Strašnice a navrhuje nové zastávky v prostoru křížení s ulicí U Vršovického hřbitova, kde by mělo docházet k přestupům na městskou hromadnou dopravu. Z tohoto hlediska je důležitá zejména stanice Praha-Zahradní Město, kde má vzniknout významné přestupní centrum, které výhledově počítá i s městskou železnicí, kupříkladu v relaci Radotín – Smíchov – Malešice – Běchovice.

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Nové kolejové řešení bude na trati Praha-Hostivař – Praha hl.n. navrženo před stanicí Praha-Zahradní Město na rychlost 105 km/h pro klasické soupravy s I do 100 mm, pro soupravy s I do 130 mm je to 110 km/h a v neposlední řadě pro soupravy s naklápěcí technikou je to 115 km/h. Úsek za stanicí Praha-Zahradní Město je navržen pro všechny typy souprav na rychlost 120 km/h. Na trati Praha-Malešice – Praha-Vršovice je navržena traťová rychlost přes stanici Praha-Zahradní Město 60 km/h pro typy vlakových souprav s I do 100 mm a pro klasické soupravy s I do 130 mm je navržena rychlost 65 km/h. Úsek za stanicí Praha-Zahradní Město je navržen pro všechny typy souprav na rychlost 120 km/h. Na benešovském zhlaví se rychlost v některých směrech jízdy pohybuje od 80 do 100 km/h pro všechny typy souprav. Součástí stavby úseku žst. Praha-Zahradní Město je i napojení čekacích kolejí a vlečky firmy Mitas a.s. na odbočce Záběhlice a koleje č. 302 (dříve kolej č. 105) ve směru na Krč do nového stavu.

V celém upravovaném úseku stávající trati se snese stávající konstrukce železničního svršku. Nový železniční svršek bude ve všech hlavních kolejích obou tratí na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním, rozdělení pražců U. V žst Praha-Zahradní Město bude navržen u kolejí č. 101 a 102 tvar S 49 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním, rozdělení pražců U. Koleje se svaří do bezstykové koleje a v hlavních kolejích se provede jejich broušení.
V rámci zpracování přípravné dokumentace je navržena druhá výhledová kolej na trati Praha-Malešice – Praha-Krč. Ta nebude v první fázi výstavby budována. Je na ní ponechán stavební prostor. Dále jsou do výhledového stavu navrženy dvě koleje pro uvažovanou rychlou trať směr Benešov včetně nástupiště mezi nimi. Uvažuje se ze zahloubením této rychlé trati v prostoru žst. Praha-Zahradní Město. Tato trať nebude součástí tohoto stavebního objektu. Pouze je na ni ponechán stavební prostor, aby mohla být vybudována později.

Z původních sedmi variant řešení žst. Praha-Zahradní Město byla vybrána varianta se zaústěním rychlé trati v oblasti Zahradního Města, a to s umístěním mezi kolejemi IV. koridoru. Mezi žst. Praha-Hostivař a žst. Praha-Zahradní Město budou (stejně jako nyní) dvě traťové koleje. Rovněž malešická trať je a bude dvoukolejná. Stanice Praha-Zahradní Město bude zahrnovat průjezdné koleje od Prahy-Hostivaře do Prahy hl.n., od Prahy-Malešic do Prahy-Vršovic a Prahy-Krče, a to včetně čekacích kolejí.
Rozdělení kolejiště v oblasti současné odbočky Záběhlice, vjezdového nádraží a čekacích kolejí v žst Praha-Zahradní Město a žst Praha-Hostivař, obvod Záběhlice vychází ze situace, že se zde prolínají dvě trati, tj. Benešov u Prahy – Praha hl.n. a Praha-Běchovice – Praha-Radotín. Uvažuje se zde se zastavováním Os vlaků a také vlaků dopravy vyšší kategorie EC, R.

ODKAZ
Otevřený dopis a Adam Gebrian k vizi bourání nové odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze

Nová stanice a zastávka

Nástupiště stanice Praha-Zahradní Město bude mít čtyři, ve výhledu šest nástupištních hran a bude stanicí plně peronizovanou. Budou zde umístěna dvě ostrovní a dvě boční nástupiště, každé v délce 300 m. Ostrovní nástupiště budou umístěna mezi kolejemi rychlé trati tj. č. 01,02 (výhledový stav) a mezi jednou kolejí malešické trati tj. č.101 a č.2. Boční nástupiště budou umístěna u koleje č. 2 IV.koridoru a koleje č.1 malešické trati. Výška hrany nad traťovými kabely přilehlých kolejí je navržena jednotně 550 mm. Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlé koleje je 1,67m. Konstrukce nástupišť je navržena typu L bez konzolových desek. Prostor mezi nástupištními prefabrikovanými zídkami typu L bude vyplněn zhutněným zásypem a zámkovou dlažbou. Všechna nástupiště na obou zhlavích budou ukončena služebními schody a zábradlím. Přístup bude mimoúrovňový dvěma novými podchody, které budou součástí mostních objektů. Na všechna nástupiště je navržen bezbariérový přístup pomocí ramp a výtahů.

Na zastávce Praha-Eden projekt řeší výstavbu tří nových nástupišť o jednotné délce 200 m. Povrch nástupišť bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou na pískovém podsypu. Pro zásypy bude použita hutněná nezamrzavá zemina a hutněný štěrkopísek. Hrany nástupišť budou tvořeny železobetonovými úhlovými zdmi.

Rekonstrukce stanice Praha-Vršovice

V žst. Praha-Vršovice budou zdemolována dvě stávající ostrovní nástupiště a rovněž nástupiště u výpravní budovy, všechny o jednotné délce 350 m. Projekt řeší výstavbu nových nástupišť o jednotné délce 300 m. Povrch nástupišť má být tvořen betonovou zámkovou dlažbou na pískovém podsypu. Pro zásypy bude použita hutněná nezamrzavá zemina a hutněný štěrkopísek. Hrany nástupišť budou tvořeny železobetonovými úhlovými zdmi.

Na modernizované, částečně přeložené trati bude instalováno na 6965 m protihlukových stěn.


Zdroj:
Zdopravy.cz, SŽDC, s.o.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Radek Náprstek
Radek Náprstek
22.1.2018 15:35

Pokud se bude vůbec stavět!!? Každá ta firma chce na tom vydělat! Tak se navzájem osočují!! Pak se to nepostaví nikdy!! Hlavně ať se postaví podél trati nevzhledná, predrazena monstra protihlukových stěn za tisíce ne-li milion!! A přitom jsou vlaky tišší i koleje!! Inu co nejvíc utopit penize!!!

Karel Havránek
11.1.2018 10:26

Dle mých aktuálních informací bylo opět podáno odvolání zadavateli, ten odvolání zamítl, takže se čeká, zda bude podána další stížnost k ÚOHS. Pokud ano, začátek stavby se opět posune o další měsíce, ne-li déle…

Ing. Andrej Kondratov
Ing. Andrej Kondratov
6.1.2018 21:47

„Na žádost SŽDC pak v listopadu Drážní úřad ČR prodloužil platnost stavebního povolení.“ Není to pravda, prodloužení platnosti stavebního povolení doposud nebylo uděláno.