Výhled do budoucna: trať Čerčany – Senohraby

Aktualizace 20.12.2006

Mezistaniční úsek Čerčany – Senohraby je rozdělen Hr.Čtyřkoly na dva oddíly. Traťový úsek je dvoukolejný, s pravostranným provozem, elektrifikovaný 3kVss. Traťovým zabezpečovacím zařízením je hradlový poloautomatický blok, světelná návěstidla jsou všechna typu SSSR. Na Čtyřkolech je v 1.TK k vidění opakovací předvěst. Hr.Čtyřkoly dále obsluhuje mechanické závory bez předzváněče.

Mezi stanicemi Čerčany a Senohraby jsou další dvě zastávky – Pyšely a Čtyřkoly. Ani jedna zastávka není obsazena.

Kolejiště

V celém úseku bude sanován železniční spodek, svršek. Všechny železniční mosty budou sanovány mimo výluky.

V zastávce Pyšely bude zřízena odbočka pro zajištění provozu po dobu optimalizace trati. Tato výhybna se v definitivním stavu stane součástí žst.Čerčany       Zobrazit v novém okně

  • Kamenný most v km 146,394 – hloubkové spárování opěr a křídel, nové odvodňovací kanálky, nová betonová římsa a odláždění svahu nad římsou.
  • Kamenný most v km 147,163 – hloubkové spárování a injektáž, křídla budou otryskána a poškozená místa přezděna. Vydláždí se svah nad římsou a koryto potoka.
  • Do kamenné klenby mostu v km 147,601 se vloží prefabrikáty TOM
  • Dvouotvorová kamenná klenba mostu v km 149,065, včetně spodní stavby se hloubkově přespáruje, injektuje, thliny zajistí spirálovou výztuží, přezdí pohledové plochy a opraví dláždění koryta.
  • Kamenná klenba mostu v km 149,952 se bude spárovat a injektovat, přezdí se pohledové plochy
  • Ve výlukách bude rekonstruováno 7 propustků, kde budou stávající konstrukce nahrazeny novými. V km 147 je vlevo od trati obkladní zeď, která bude povrchově upravena a částečně přezděna.
  • Ostatní propustky budou rekonstruovány mimo výluky.
  • Zobrazit v novém okněÚrovňový přejezd na zastávce Čtyřkoly bude zachován, dojde však k jeho celkové rekonstrukci a vybavení novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením.

Zastávky Pyšely a Čtyřkoly

V zastávce Pyšely budou nová nástupiště s délkou 200m a šířkou 3m. Podél koleje č.2 („na Prahu“) bude vybudován bezbariérový chodník asi v jedné polovině bude nový podchod pro přístup na nástupiště u 1.koleje. Po obou stranách bude podél nástupiště protihluková stěna.

ODKAZ
Duch místa železničního - Čtyřkoly

I zastávka Čtyřkoly dostane nová nástupiště s délkou 200 a šířkou 3m. Přístup na nástupiště opět bezbariérový přístup chodníkem z místní komunikace. K přechodu kolejiště bude sloužit úrovňový přejezd, stejně jako doposud.

Zabezpečovací zařízení

V mezistaničním úseku Čerčany – Senohraby bude vybudován elektronický automatický blok ABE-1 s vnitřní výstrojí soustředěnou do žst.Čerčany a Senohraby.

Úrovňové řížení pozemní komunikace s dráhou v km 146,697 (zast.Čtyřkoly) bude zabezpečeno novým elektronickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZZ-EA. Vnitřní výstroj bude umístěna v novém domku u přejezdu. Indikace a nouzové ovládání bude zapracováno do staničního zab.zař. v žst. Čerčany. Přejezdové zařízení bude vybaveno zvukovou signalizací pro nevidomé.

Po dobu rekonstrukce železničního svršku a spodku traťových kolejí v dlouhodobých nepřetržitých výlukách bude zajištěn jednokolejný provoz pomocí provizorního traťového zabezpečovacího zařízení s vazbou na staniční zab. zař. v přilehlých stanicích. Obě traťové koleje v mezistaničním úseku Čerčany – Senohraby budou vybaveny automatickým hradlem. Mezistaniční úsek bude rozdělen na dva oddíly hradlem Čtyřkoly.

Informační systém

V současné době není v zastávkách Pyšely ani Čtyřkoly žádný informační systém, který by informoval cestující.

Informační LCD panelInformační zařízení s LCD panely v zastávce Pyšely bude ovládáno z  Čerčan.

V zastávce Pyšely bude vybudována nová rozhlasová ústředna a budou vybudovány nové rozvody a stožáry s reproduktory. V zastávce Čtyřkoly bude vybudována nová rozhlasová ústředna a budou vybudovány nové rozvody a stožáry s reproduktory. Dále budou na rozhlasový stožár instalovány autonomní hodiny řízené pomocí DCF.

Zavedené rozhlasové zařízení bude umožňovat dálkové ovládání ze sousedních stanic i dispečinku trati a hlášení z informačního systému. Hlášení informačního systému budou předem naprogramována a budou prováděna automaticky a řízena dispečinkem trati.


Ilustrační fotografie převzaty ze stránek výrobce zařízení

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře