Výhled do budoucna: žst. Čerčany

Aktualizace 20.12.2006

Stanice Čerčany leží na dvoukolejné trati Benešov-Praha. Navíc z ní vychází dvě další jednokolejné tratě: směrem na Týnec a druhá směr Hvězdonice.

Asi největším oříškem stavby bude rekonstrukce dvoukolejného železničního mostu přes řeku Sázavu.

V současnosti je stanice vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením se světelnými návěstidly, výhybky jsou zčásti přestavovány elektromotorickými přestavníky, většina však přestavníky s pružinou.


Kolejiště

Kolejiště projde rozsáhlou rekonstrukcí, včetně již zmíněného mostu. Pro zajištění propustnosti trati po dobu stavby budou na zastávce Pyšely vloženy kolejové spojky, po ukončení stavby budou ponechány v provozu jako součást stanice. Současná 8.kolej bude prodloužena. Nákres budoucího uspořádání části je zde>>

Na benešovském zhlaví je napojena trať do Týnce nad Sázavou. Jsou zde navrženy kolejové spojky z výhybek DKS 1:11-300, rychlost do předjízdných kolejí bude 50km/h.

Obloukové pražské zhlaví je omezujícím prvkem pro vozidla s naklápěcí technikou. Při použití výhybek s pohyblivou srdcovkou bude maximální rychlost 95km/h. Kolejové spojky, které jsou dnes na mostě přes Sázavu, budou posunuty až na zastávku Pyšely výhybkami 1:14-760 s rychlostí do vedlejšího směru 80km/h. Při ponechání výhybek v původním umístění by znamenalo, že soupravy s naklápěcí technikou by zde mohly využít jen rychlost 60km/h.

Zastávka Pyšely se stane součástí stanice, nová vjezdová návěstidla budou posunuta až před zastávku (od Prahy).

Nástupiště

Stanice se konečně dočká plné peronizace. Vybudována budou dvě ostrovní nástupiště, vedle stávající výpravní budovy bude boční nástupiště s délkou 50m, pro vlaky do Hvězdonic. Příchod na ostrovní nástupiště bude podchodem, samozřejmostí jsou výtahy, u výpravní budovy bude do podchodu rampa pro osoby se sníženou pohyblivostí

Velkou změnou projde současná staniční budova. Bude demolována přístavba, ve které je restaurace a WC. Nová technologická budova vyroste kousek od současné, směrem k Benešovu. Bude v ní umístěna nejen technologie, ale i nová dopravní kancelář a kanceláře vedení stanice. Rozměry budovy jsou asi 10x25m, z obrázků je zřejmé, že ostudu neudělá.

Místo dnešního skladiště a nakládací rampy bude postavena nová budova skladiště, prostor pro úklidové čety.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude zabezpečena elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením ESA. Stavědlo bude ovládáno dvěma rovnocennými pracovišti JOP. Z tohoto pracoviště bude dálkově ovládáno elektronické stavědlo v žst. Senohraby pomocí systému dálkového ovládání DOZ-1. Na benešovském zhlaví bude zřízeno pomocné stavědlo pro řízení nezabezpečeného posunu.Vnitřní část elektronického stavědla bude umístěna v nové provozní budově.

Zabezpečovací zařízení bude napájeno z univerzálního zdroje nepřerušovaného napájecího napětí UNZ-1 se záložními bateriemi a nabíječi. Napájecí zdroj bude připojen na dvě nezávislé přípojky. Základní napájení bude realizováno z trakčního vedení, záložní napájení z veřejné rozvodné sítě.

Úrovňové křížení pozemní komunikace s dráhou v km 65,331 (směr Hvězdonice) bude zabezpečeno novým světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZZ-AC. Indikace a nouzové obsluhy PZZ budou zapracovány do JOP v žst. Čerčany. Vnitřní výstroj bude umístěna ve stavědlové ústředně v žst. Čerčany. Přejezdové zařízení bude vybaveno zvukovou signalizací pro nevidomé.

  • Mezistaniční úsek Čerčany – Hvězdonice bude nově zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením typu automatické hradlo s počítači náprav. Vnitřní výstroj počítačů náprav bude umístěna v žst. Čerčany.
  • Mezistaniční úsek Čerčany – Týnec bude nově zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením typu automatické hradlo s počítači náprav. Vnitřní výstroj počítačů náprav bude opět umístěna v žst.Čerčany. Úrovňová křížení v km 2,748 a v km 8,621 jsou ve stávajícím stavu zabezpečena zařízením PZS typu VÚD. Předpokládá se jejich přenesení do nových reléových domků.

Informační systém

V současné době je v žst. Čerčany v provozu zjednodušený informační systém, který informuje cestující pomocí monitoru v odbavovací hale. Tyto vizuální informace jsou doplněny i hlasovým doprovodem. Bude instalován informační systém Elektročas s LCD tabulemi. Instalací tohoto jednotného systému bude zajištěno budoucí centrální řízení informačních systémů v celém úseku trati. Základní data pro informační systém se čerpají z elektronických jízdních řádů IDOS. Zařízení pracuje automaticky v závislosti na reálném čase a je usměrňováno obsluhou. Tabule i zvukové hlášení jsou ovládány z jednoho řídícího počítače a jedním programem. Na tabulích možno zobrazovat texty informující cestující, reklamní texty a p.

Systém pro trať Benešov u Prahy – Strančice bude pracovat plně automaticky v popisování tabulí, to znamená že dle reálného času se popisují odjezdové tabule, tak jak obsluha ovládá zvukové hlášení; obsluha pouze zadává stav vlaku, pokyn k odmazání neaktuálních informací, případně mění číslo koleje pokud vlak přijede na jinou kolej než je obvyklé a doplňuje případné zpoždění, dále může zadat odklonovou trasu a výluku.

Z informačního zařízení v žst.Čerčany bude ovládáno i informační zařízení v zastávce Pyšely a prováděno i hlášení do této zastávky.


Ilustrační fotografie převzaty ze stránek výrobce zařízení


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře