Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (listopad 2010)

19. 11. 2010 – zdroj : EUROVIA

Práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu.

Pokračuje kácení lesní a mimolesní zeleně v úseku Tomice – Bystřice.

Práce na začátku úseku jsou přerušeny z důvodu dokončení možných letošních prací, kdy pokračovat se začne na jaře příštího roku a práce se celkově dokončí během třítýdenní výluky zhruba v polovině roku 2011. V současné době jsou však již připraveny spolu s novými úseky přeložek trati nové trakční stožáry a zprovozněno zabezpečovací zařízení velkého rozsahu.

Práce na liché kolejové skupině železniční stanice Votice skončily na začátku měsíce.

Práce pokračují na přeložkách trati k tunelům v úseku Votice – Olbramovice, Olbramovice – Tomice a Tomice buď zakládáním nových náspových těles, popř. zřizováním odřezů, což představuje rozsáhlé zemní práce. V souvislosti s budovaným odvodněním trati jsou zřízeny v určitých oblastech v závislosti na konfiguraci terénu i násypy ochranných protipovodňových valů, apod. Obnažené svahy po zemních pracích jsou ohumusovávány a jsou používány zatravňovací rohože. V úseku Tomice – Bystřice práce pokračují nejvíce v prostoru portálových jam dvou ražených tunelů. Rovněž jsou dle konfigurace terénu na odpovídajících místech budovány zárubní zdi.

Dokončují se práce na zhruba kilometrovém úseku 2. traťové koleje mezi Bystřicí a Benešovem u Prahy – byly dokončeny práce na železničním spodku a odvodnění a dokončují se práce na železničním svršku a výstavbě souvisejícího traťového vybavení, probíhá rovněž montáž návěstidel a kolejových obvodů. Po jejich skončení bude úsek Bystřice – Benešov u Prahy dvoukolejný.

Po celé trati stále pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů, úprava kabelizace zabezpečovacího zařízení.

U celkem zatím čtyř budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a třech ražených –Olbramovického, Zahradnického a Tomického práce pokračují, kdy již proražený Olbramovický tunel je celkově zajišťován betonáží klenby a protiklenby, dále pak provedením drenáží v celém tunelu.
Zahradnický tunel je již proražen, avšak stále probíhá závěrečná část těžby, dolamování, reprofilace, armování a betonáž patek.
U Votického tunelu probíhá na jedné straně těžba, očišťování svahů od uvolněných kamenů a zajišťování svahů, v jiném úseku pak již betonáž podkladních betonů pod základové pasy, vybetonování bočních klínů, provedení drenážního potrubí, výztuž a betonáž patek, resp. smontování výztuže pro klenbu.
V Tomickém tunelu probíhá ražba kaloty a jádra tunelu.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. U třech mostů, které budou kompletně přestavěny, pokračuje jejich výstavba, nebo jsou již téměř dokončeny, další mosty a propustky jsou pak rozšiřovány, případně pouze sanovány, prováděním vysekávání kaveren a jejich sanací, přebroušením, injektáží, tryskáním, spárováním, betonáží říms, provedením ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odlážděním, osazením zábradlí. Probíhají intenzivní práce na dokončení hrubé konstrukce nového železničního mostu přes silnici I/18, po osazení nové ocelové konstrukce.
V souvislosti s postupem výstavby jsou také budovány protihlukové stěny a realizována individuální protihluková opatření.

Probíhají rovněž stavební úpravy výpravních budov nádraží Votice a nádraží Olbramovice pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu.
V oblasti Heřmaniček pokračuje ukládání přebytečného materiálu ze stavby do vytvářeného náspového tělesa budoucí přeložky trati.

V následujícím období budou dokončeny práce na zastřešení podchodu na druhém nástupišti železniční stanice Votice, dále pak na jejím celkovém vybavení, kdy už proběhlo osazení informačního systému pro cestující, apod. Práce plně pokračují na úseku Tomice – Bystřice, kdy po vybudování portálových úseků Tomického tunelu zde probíhá jeho ražba a po dokončení nové směrové přeložky trati v oblasti mezi portály tunelů Tomice a Tomice II naváží práce výstavbou tunelu Tomice II. Na 2. traťové koleji v úseku Bystřice – Benešov u Prahy budou pokračovat dokončovací práce na železničním svršku a výstavbě souvisejícího traťového vybavení.

Stavební práce si vyžádají nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.
V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací v blízkosti trati. V nočních hodinách pak dochází k navážení materiálu pro budované souběžné koleje. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře