Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (prosinec 2010).

14. 12. 2010 – zdroj : EUROVIA

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné plné rozvinutí všech pracovních postupů, hlavní práce pokračují převážně na tunelech.

V uplynulém období byly celkově dokončeny práce na zhruba kilometrovém úseku 2. traťové koleje mezi Bystřicí a Benešovem u Prahy – na železničním svršku a výstavbě souvisejícího traťového vybavení, montáži návěstidel a kolejových obvodů. Traťový úsek Bystřice – Benešov u Prahy je již dvoukolejný.

Po celé trati stále, i když v současné době vzhledem k meteorologickým možnostem v omezené míře, pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů, úprava kabelizace zabezpečovacího zařízení.

U celkem zatím čtyř budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a třech ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického práce pokračují, kdy již proražený Olbramovický tunel je celkově zajišťován betonáží klenby, dále pak položením spádového betonu v celé délce tunelu.
Zahradnický tunel je již proražen, avšak stále probíhá závěrečná část těžby, betonáž definitivního ostění, dále pak reprofilace, armování a betonáž patek. V Tomickém tunelu probíhá ražba kaloty a jádra tunelu.
U Votického tunelu probíhá na jedné straně těžba, očišťování svahů od uvolněných kamenů a zajišťování svahů, v jiném úseku pak již provedení drenážního potrubí, výztuž a betonáž patek, smontování výztuže a betonáž klenby.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Například u nově budovaného mostního objektu nad osadou Srbice proběhla montáž a betonáž nosné konstrukce a základů křídel. Na novém železničním mostě přes silnici I/18 byly osazena ložiska, nová ocelová konstrukce, odvodňovače, byla betonována spřažená deska, prováděny izolace opěr a zásypy za opěrami. U dokončovaného zcela přestavovaného mostního objektu v zářezu trati mezi Bystřicí a Benešovem byly provedeny konečné živičné vrstvy, osazeno zábradlí a svodidla, položeny obrubníky, zámková dlažba, provedeny asfaltové zálivky včetně mostního závěru. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí.
V souvislosti s postupem výstavby jsou také budovány protihlukové stěny a realizována individuální protihluková opatření.

Probíhají rovněž stavební úpravy výpravních budov nádraží Votice a nádraží Olbramovice pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu – ve Voticích byla provedena pokládka dlažby pod přístřeškem a provedeny vnitřní malby.

Byly dokončeny práce na zastřešení podchodu na druhém nástupišti železniční stanice Votice.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.
V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací v blízkosti trati. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře