Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (říjen 2010)

31. 10. 2010 – zdroj : EUROVIA

Práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu.

Pokračuje kácení lesní a mimolesní zeleně v úseku Tomice – Bystřice, pokračují práce na železničním spodku – budoucích nových traťových přeložkách, nejvíce v prostoru portálových jam pro realizaci dvou ražených tunelů.

Dokončují se práce na liché kolejové skupině železniční stanice Votice (zřízení štěrkové pláně, montáž výhybek, pokládka kolejí) v pokračující výluce a pokračují práce na zhruba kilometrovém úseku 2. traťové koleje mezi Bystřicí a Benešovem u Prahy, kdy probíhá rovněž montáž návěstidel a kolejových obvodů. Práce na vybavení opěrné zdi z armovaných zemin na přeložce trati na začátku úseku poblíž stanice Votice jsou dokončovány výstavbou protihlukové zdi, sloupů trakčního vedení, pokládkou kabelů zabezpečovacího zařízení a překládkou dálkových kabelů. Práce pokračují také na přeložkách trati k tunelům v úseku Votice – Olbramovice a Olbramovice – Tomice buď zakládáním nových náspových těles, popř. zřizováním odřezů, což představuje rozsáhlé zemní práce. V souvislosti s budovaným odvodněním trati jsou zřízeny v určitých oblastech v závislosti na konfiguraci terénu i násypy ochranných protipovodňových valů, apod. Obnažené svahy po zemních pracích jsou ohumusovávány a jsou používány zatravňovací rohože.

S novým kolejovým uspořádáním železniční stanice Votice souvisí demontáž přestavníků, návěstidel a počítacích bodů, stejně jako položení nových kabelů zabezpečovacího zařízení a po instalaci odpovídajícího softwaru jejich aktivace a zkouška. Po celé trati dochází k postupným výkopům a betonáži základů stožárů trakčního vedení, jejich stavbě a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáži původních stožárů

U celkem zatím čtyř budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a třech ražených –Olbramovického, Zahradnického a Tomického práce pokračují, kdy již proražený Olbramovický tunel je celkově zajišťován betonáží klenby a protiklenby, Zahradnický je již proražen, avšak stále probíhá závěrečná část těžby. U Votického tunelu probíhá betonáž podkladních betonů pod základové pasy, vybetonování bočních klínů, provedení drenážního potrubí, očišťování svahů od uvolněných kamenů a zajišťování svahů.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. U třech mostů, které budou kompletně přestavěny, pokračuje jejich výstavba, nebo jsou již téměř dokončeny, další mosty a propustky jsou pak rozšiřovány, případně pouze sanovány, prováděním vysekávání kaveren a jejich sanací, přebroušením, injektáží, tryskáním, spárováním, provedením ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odlážděním. Silniční most na Beztahov (v prostoru stanice Votice) je již dokončen, stejně jako přilehlé silniční napojení.
Probíhají rovněž stavební úpravy výpravních budov nádraží Votice a nádraží Olbramovice pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu.
V oblasti Heřmaniček pokračuje ukládání přebytečného materiálu ze stavby do vytvářeného náspového tělesa budoucí přeložky trati.

V následujícím období budou dokončeny práce na liché kolejové skupině železniční stanice Votice: trakčním vedení, zabezpečovacím zařízení, druhém nástupišti, podchodu a celkovém vybavení železniční stanice Votice, tj. provedení a zřízení zámkové dlažby, schodišť, zábradlí. Práce plně pokračují na úseku Tomice – Bystřice, kdy po vybudování portálových úseků Tomického tunelu zde probíhá jeho ražba a po dokončení nové směrové přeložky trati v oblasti mezi portály tunelů Tomice a Tomice II naváží práce výstavbou tunelu Tomice II.

Na 2. traťové koleji v úseku Bystřice – Benešov u Prahy budou dokončeny práce na železničním spodku a odvodnění a budou pokračovat práce na železničním svršku a výstavbě souvisejícího traťového vybavení.

Stavební práce si vyžádají nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.
V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací v blízkosti trati. V nočních hodinách pak dochází k navážení materiálu pro budované souběžné koleje. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

Nepřetržitá výluka v oblasti Votic bude v závěru měsíce využita pro aktivaci nového zabezpečovacího zařízení.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře