Sudoměřice-Votice: zahájeno územní řízení

Základní kámen staniční budovy v Heřmaničkách
Základní kámen staniční budovy v Heřmaničkách | Autor: mirekk, koridory.cz

13.12.2010 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice“ a tímto dnem bylo zahájeno územní řízení a nařízeno veřejné ústní jednání na 24.3. 2011 na MěÚ Votice.
To je dobrá zpráva. Zdá se, že výstavba koridoru se nezastaví.
(Podívejte se na videa úseku Sudoměřice-Votice z r.2007)
Pojďme si přečíst ve zkrácené verzi to, co je obsahem Veřejné vyhlášky Městského úřadu Votice:

Rozsah a důvody stavby

Začátek připravované stavby je dle stávajícího staničení v drážním km 95,307  za železniční stanicí Sudoměřice (v rámci stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora se předpokládá zrušení žel. stanice Sudoměřice u Tábora a nahrazení zastávkou) a konec stavby je v drážním km 114,500 železniční stanicí Votice v místě mimoúrovňového křížení stávající železniční trati se silnicí II. třídy č. 121. V tomto místě stavba navazuje na stavbu   „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“. Dle nového staničení navrženého v návaznosti na stavbu „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ je začátek stavby v km 94,900 a konec v km 111,910.

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Hlavním koncepčním kritériem stavby bylo konkurence schopnost železniční dopravy s dopravou autobusovou tj. autobus jedoucí po dálnici D3 v úseku České Budějovice – Praha.
Stavba modernizace obsahuje soubor činností, jejichž výsledkem bude zvýšení výkonnosti, životnosti a pohodlí nové dvojkolejné trati spolu se zvýšením bezpečnosti železničního provozu.
Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC – GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160km/h. Dosažení výše uvedených parametrů není možno v podstatné délce docílit na stávající železniční trati, z tohoto důvodu je trať vedena v převážné části po přeložce.

Popis nové tratě

Za železniční stanicí Sudoměřice u Tábora je trať navržena v mírném vyosení a dále je vedena v přeložce v oblasti „Lipiny“. Nová poloha koleje je navržena na rychlost 160km/h a v převážné délce vedena v souběhu s připravovanou stavbou dálnice úseku 0306-I a 0305-II. Toto řešení bylo požadováno nejen odbory životního prostředí, ale i ekologickými spolky působícími v dané lokalitě. V místě stávající zastávky Mezno se nová trať dostává na stávající těleso a prochází stávajícím mostním objektem pod silnicí I. třídy č. 3.
V další části je nová trať navržena v další přeložce, která je vedena kolem obce Mezno, kde je navržena v odsunuté poloze i nová zastávka Mezno. Na hranici katastrálních území Mezno a Střezimíř je trať navržena v tunelu „Mezno“. Za výjezdovým portálem je navržena nová zastávka Střezimíř a po cca 800m následuje nová železniční stanice Červený Újezd. Před stávající železniční stanicí Ješetice nová trať kříží trať stávající.
Před následujícím novým tunelem „Deboreč“ kříží nová poloha koleje připravovanou stavbu dálnice úseku 0305-I. Za výjezdovým portálem tunelu Deboreč je navržena nová zastávka Ješetice. Dále je trať vedena v přeložce kolem obce Radič, kde je v km 106,161 navržen 4polový mostní objekt. U obce Jiříkovec se nová trať napojí cca v délce 500m na trať stávající.
U obce Heřmaničky je navržena poslední přeložka. Trať je zde vedena na více polových mostních objektech, které jsou rozdělené úseky náspových těles. V místě stávajícího mostního objektu v ev. km 112,5 (místo regionálního biokoridoru) je navržena nová trať na nových náspových tělesech, ale u mostního objektu je navrženo takové technické řešení, aby nedošlo k jeho prodloužení. V závěru stavby je trať vedena v souběhu s tratí stávající a je navrženo rozšíření zářezu o 2. kolej.

Rušené stanice, přeložky komunikací…

Součástí stavby je opuštění stávajících železničních stanic Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky. Novou navrhovanou železniční stanicí je ŽST Červený Újezd. V rámci stavby jsou navržena i nástupiště nových zastávek tj. zastávek Mezno, Střezimíř, Červený Újezd zastávka, Ješetice a Heřmaničky.
Zvýšení bezpečnosti provozu je dáno zřízením nového staničního a traťového zabezpečovacího zařízení s navázáním na sousední stanice. Bezpečnost cestujících je zvýšena vybudováním nových nástupišť s bezbariérovým přístupem řešen pomocí podchodů resp. stávajících mostních objektů a rampami na nástupiště.
V rámci stavby budou upraveny, či lokálně přeloženy, dotčené stávající komunikace všech kategorii. Nejvýznamnější přeložkou je přeložka silnice II. třídy č. 121 a silnice III. třídy č. 12139 v lokalitě obce Heřmaničky. V lokalitě před obcí Mezno je navržena další přeložka silnice III. třídy č.12144 a v lokalitě obce Jiříkovec je z důvodu odstranění stávajícího úrovňového přejezdu navržena přeložka místní komunikace. Dalšími úpravami nebo přeložkami jsou komunikace nižších kategorii tj. místní komunikace, polní nebo lesní cesty. Komunikace sloužící pro výstavbu budou v rámci stavby zpevněny a po stavbě uvedeny do stávajícího stavu. Z důvodu zajištění přístupu vozidel záchranné služby a hasičské služby k tunelům jsou v rámci stavby navrženy přístupové komunikace k jednotlivým portálům.
Součástí stavby je i výstavba nové spínací stanice u Heřmaniček a výstavba provozní budovy v ŽST Červený Újezd.
Nově vybudováno bude i trakční vedení, stávající trakční vedení bude zdemontováno. Nově položena bude většina kabelových rozvodů, přeloženy budou všechny dotčené drážní i mimodrážní sítě.
V rámci stavby jsou navržena opatření snižující vliv železniční dopravy na okolní životní prostředí, tj. hlavně se jedná o omezení hlukové zátěže. Dle zpracované akustické studie byly v určitých lokalitách navrženy protihlukové stěny a v místech kde není možné tyto stěny realizovat je navržena individuální protihluková opatření. Protihlukové stěny jsou navrženy v oblasti obce Sudoměřice u Tábora, u samoty v lokalitě Lipiny, u stávající zastávky Mezno, u obce Mezno, u obce Radič, u obce Jiříkovec a u obce Heřmaničky. Před vjezdovým portálem tunelu Deboreč v lokalitě obce Horní Borek je navržena protihluková ochrana zemním valem.

Úvodní fotografie: základní kámen staniční budovy v Heřmaničkách

Upozorni mě
Upozornit na
guest
6 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
štěpán
štěpán
9.1.2012 21:25

No hezky…:D Červený újezd, největší díra na trati a má se z ní stát jedna z největších stanic na trati? 😀 BTW.: nějak jim v mapě chybí zmiňovaná zastávka Červený újezd

mirekk
Reakce na  štěpán
9.1.2012 21:46

Č.Újezd má být stanice s dvěma hlavními kolejemi a jednou předjízdnou. Stejné uspořádání kolejiště mají Senohraby – liché zhlaví a sudé zhlaví .
Trošku poopravím: v mapě chybí Ješetice 🙂

štěpán
štěpán
Reakce na  mirekk
10.1.2012 21:01

No jasně – Ješetice, jen v tý vyhlášce v tom maj trochu bordel 🙂
Jenom…proč zrovna ČÚ? vždyť to je malá díra…To už by měli udělat někajou větší stanici ve Střezimáři – ta je přece jenom o něco větší 😀

Petr
Petr
27.2.2011 19:32

Na mapce http://www.4-koridor.cz/index.php?t=map&n=stavba-mapa-mapa-stavby-51&ofr=22 zakreslená není, ale v textu jí zmiňují,ale stejně nevím jak to tedy bude????

Petr
Petr
27.2.2011 19:28

Ve vašem článku popisujete za portálem tunelu Deboreč vybudování ž.z. Ješetice, ale na stránkách SŽDC http://www.4-koridor.cz/index.php?t=map&n=stavba-mapa-mapa-stavby-51&ofr=14# ž.z Ještetice neplánují. Jak to tedy je ??? Petr

mirekk
Reakce na  Petr
27.2.2011 19:34

Je pravda, že na mapě na oficiálních stránkách 4.koridoru zastávka Ješetice není, ovšem ve všech dalších materiálech je uváděna. Asi nedopatřením z mapy „vypadly“ Ješetice 🙂
Jisté však je, že Ješetice budou mít i nadále zastávku, pouze v trochu jiné poloze než dnes