Veselí nad Lužnicí – Soběslav – zahájeno stavební řízení

Drážní Úřad 29.8.2013 oznámil zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí nad Lužnicí – Soběslav“

doubi-u-tabora

Ze žádosti cituji:

Popis účelu a funkce stavby:

Hlavním cílem modernizace trati je zavedení zvýšené traťové rychlosti až na 160km/h na vhodných úsecích tratě a dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120km/h  včetně a zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, dále zajištění požadované propustnosti a vybavení tratí takovým technologickým zařízením umožňujícím zabezpečení provozu o rychlostech 160km/h, vybrané stanice budou vybaveny novými nástupišti. Začátek stavby je v km 56,016 198 (ZV 50 v žst. Veselí nad Lužnicí). Návaznost je na řešení uvedené v projektu Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí. V úseku tratě Veselí nad Lužnicí – Soběslav bude trať zdvoukolejněna převážně ve stávající stopě, pouze v při zastávce Řípec- Dráchov bude trať odsunuta cca o 5,5m západním směrem (zvýšení traťové rychlosti).

Stávající železniční přejezdy budou zrušeny a nahrazeny mimoúrovňovým křížením, výjimkou je přejezd na silnici č. I/23 (km 58,760) ve směru na Jindřichův Hradec, který zůstane po skončení stavby (1. etapa) provizorně zachován, ale ve 2. etapě po realizaci nového silničního nadjezdu v km 58,560 bude přejezd nahrazen zabezpečeným úrovňovým přechodem pro chodce s bezbariérovým přístupem na oběvnější nástupiště zastávky.

Přehled rušených přejezdů:

 • Přejezd v km 56,253 (vjezd od závodu GRENA) – bude nahrazen novým mimoúrovňovým křížením (podjezdem pod železničním mostem v km 56,467)
 • Přejezd v km 57,210 (silnice III/00351 do obce Řípec) – bude nahrazen novou stopou silnice III/00351 vedenou východně za tratí
 • Přejezd v km 59,528 (lesní cesty, nepoužívaný) – bude zrušen bez náhrady, jsou k dispozici jiné příjezdy (polní cesty a cesty podél dálnice D3)
 • Přejezd v km 60,126 (polní cesty „U obalovny“) – bude zrušen, přístup do prostor východně za tratí jinými cestami podél dálnice D3
 • Přejezd v km 61,479 (Květnová ulice, Soběslav, u jižní vrátnice závodu JDZ Soběslav) – bude zrušen, příjezd jinými komunikacemi (ulicí Na Piskách, od silnice III/13521 ve směru na Chlebov, z mimoúrovňové křižovatky Soběslav po přeložce silnice II/135).

Výškové řešení v uvedeném úseku je přizpůsobeno stávajícím sklonovým poměrům, k nadvýšení došlo pouze u nově budovaného podjezdu do závodu GRENA (km 56,46) cca o 1,5m k zajištění dostatečné podjezdné výšky na komunikaci III/00351 při zachování gravitačního odvodnění komunikace.
Maximální sklon v úseku dosahuje 3,43‰.
Navržena je modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dispečerské řídící techniky, zařízení silnoproudu a trakčního vedení včetně ukolejnění za účelem dosažení stanovených parametrů dle nároků odpovídajících požadavkům modernizace trati.
Ve stanici Soběslav je navržena úplná peronizace se zřízením ostrovního nástupiště délky 300m mezi hlavními kolejemi č. 1, 2 a dalším nástupištěm délky 300m u koleje č. 3 před výpravní budovou.
Přístup cestujících na ostrovní nástupiště bude podchodem s výstupem na nástupiště schodištěm, rampou 5 / 15 a výtahem. Celkem bude mít stanice čtyři dopravní koleje s užitečnými alkami přes 650m. Ve stanici bude postavena vedla staniční budovy nová technologická budova (objekt RZZ).

Konec stavby je v km 62,385 (staničení 1. koleje), dále navazuje provizorní mezistav, kdy na konci nástupišť dochází k napojení do upraveného táborského zhlaví stanice a dále do současné poloh tratíme stanici Roudná.Teprve v další etapě (tj. 2. etapa Soběslav – Doubí u Tábora) dojde ke kompletnímu dokončení úprav stanice Soběslav včetně zrušení přejezdu v km 62,420 a výstavbě nového zhlaví přesměrovaného severovýchodně.

Z důvodu optimalizace výluk je součástí stavby také zřízení propustku v km 71,678 v mezistaničním úseku Roudná – Planá nad Lužnicí. Souhrnná délka stavby je 6,7km.

Rychlostní profily ETCS – 1. etapa (v km/h):

 • V100, V130, V150, Vk (km 56,016 – 61,570) = 160km/h, žst. Soběslav (km 61,570 – 62,385) = 100km/h
 • Traťová třída zatížení D4 UIC pro úroveň rychlosti 120km/h včetně
 • Prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC
 • Vybavení tratě zabezpečovacím zařízením 3. kategorie s přípravou na dálkové řízení provozu
 • Využití tratě v osobní i nákladní dopravě
 • Kapacita – teoretická – 170 párů vlaků/24 hodin
 • V mezistaničním úseku trati bude provedeno zdvoukolejnění zhruba ve stávající stopě v délce 5,02km
 • Rekonstrukce železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať
 • Lokální přeložka trati v blízkosti železniční zastávky Řípec – Dráchov

Ve stanici Soběslav:

 • Rekonstrukce železničního spodku a svršku stanice v souhrnné délce 1,34km
 • Výstavba nového ostrovního nástupiště a vnějšího nástupiště před staniční budovou včetně bezbariérového přístupu na nástupiště.
 • Všechna nástupiště budou nová, hrana 550mm nad úrovní spojnice temen kolejnic přilehlé koleje, bezbariérové přístupy (na nástupiště, chodníky, k podchodům a výtahům).
 •  Nástupiště v žst. Soběslav mají délku 300m, v zastávce Řípec – Dráchov 90m.
 • Stávající úrovňové přejezdy jsou zrušeny, výjimkou je přejezd na silnici I/23 u zastávky Řípec – Dráchov (bude zrušen ve 2. etapě). Přejezdy budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením (železniční mosty, podchody nebo silniční nadjezdy.
 • Nejvýznamnější je přeložka silnice III/00351 z Veselí nad Lužnicí do obce Řípec a dále úpravy několika místních a účelových komunikací a polních cest (příjezd do fy Grena). Dále se začne s budováním násypového tělesa přeložky silnice I/23, která bude dokončena ve 2. etapě (km 58,56).

Mostní objekty:

 • Rekonstrukce mostů a propustků podle zásad modernizace
 • Zřízení staničního podchodu pro pěší v železniční stanici Soběslav
 • Výstavba tří nových železničních mostů
 • Výstavba nových železničních propustků – celkem 8 ks
 • Výstavba základů silničního nadjezdu v km 58,56 (dokončení ve 2. etapě)

Zdroj: Drážní úřad

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře