Výhled do budoucna: žst. Benešov u Prahy

V tomto článku chci nastínit, jak bude jednou vypadat žst.Benešov u Prahy. Najdete tady plánek části kolejiště, popis nového zabezpečovacího a informačního zařízení.

Kolejiště

Kolejiště, tak jako ve všech stanicích 4.koridoru, bude kompletně rekonstruováno. Již na jaře 2007 začnou práce na sudých kolejích (to jsou ty blíž k nádražní budově). Po rekonstrukci kolejiště bude možné zvýšit rychlost na pražském zhlaví z nynějších 50km/h na 100km/h. Obrázek přibližně poloviny stanice s pražským zhlavím je  zde>>

Na Budějovickém zhlaví jsou navrženy spojky na rachlost 50km/h. Rychlost do předjízdných kolejí bude také 50km/h. Na toto zhlaví je napojena trať na Vlašim, vlečka, odstavné koleje a kolej do trakční měnírny.

1.kolej bude provizorně napojena na traťovou kolej směr Bystřice. Jedná se o jednokolejnou trať, která bude zdvoukolejněna v další etapě výstavby (Benešov-Votice).

Na pražském zhlaví budou kolejové spojky před obloukem traťového úseku s rychlostí 50km/h, do předjízdných a ostatních kolejí také 50km/h

Nástupiště

Ve stávajícím stavu se jedná o stanici poloperonizovanou, s ostrovním nástupištěm. Po dokončení stavby bude stanice plně peronizovaná. Ostrovní nástupiště bude rekonstruováno a prodlouženo na 300m, postaveno bude další ostrovní nástupiště s délkou 220m a šířkou 6m. Nové boční nástupiště široké 3m pro vlakové soupravy směr Vlašim bude v části doplněno zábradlím a rampou pro osoby se sníženou pohyblivostí. Příchod k ostrovním nástupištím bude podchodem s výtahy. Podchod bude v místě stávajícího. Nebude tedy oproti různým fámám prodloužen až na druhou stanu kolejiště, ani na autobusové nádraží.

Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení dodá firma AŽD. Bude vybudováno elektronické staniční zabezpečovací zařízení ESA  se dvěma rovnocennými ovládacími pracovišti JOP.

Zabezpečovací zařízení bude napájeno z univerzálního zdroje nepřerušovaného napájecího napětí UNZ-1 se záložními bateriemi a nabíječi. Napájecí zdroj bude připojen na dvě nezávislé přípojky. Základní napájení bude realizováno z trakčního vedení, záložní napájení z veřejné rozvodné sítě.

ODKAZ
Vlak smrti

Vnitřní část elektronického stavědla včetně napájecího systému bude umístěna v nové technologické budově.

Pro podporu řízení dopravních procesů budou sloužit pracoviště grafickotechnologické nadstavby (GTN), jejichž součástí je rovněž systém pro vedení elektronické dopravní dokumentace.JOP

Pro zjišťování volnosti úseků v železničních stanicích budou použity v hlavních a předjízdných kolejích v definitivním stavu elektronické kolejové obvody KOA-1 275Hz se zvýšenou odolností proti rušivým proudům. V těchto kolejích bude zajištěn přenos kódu vlakového zabezpečovače. Zjišťování volnosti zbývajících úseků bude zajišťováno počítači náprav.

Jednokolejný mezistaniční úsek Benešov u Prahy – Bystřice u Benešova bude zabezpečen automatickým hradlem. Volnost úseku bude zjišťována pomocí počítačů náprav.

Automatické hradlo bude navázáno na staniční zabezpečovací zařízení. Zařízení ude využíváno až do vybudování automatického bloku po zdvojkolejnění mezistaničního úseku v rámci navazující stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy.

Do doby, než bude uvedeno do provozu výše popsané zařízení, bude používáno zařízení provizorní.

Jako provizorní staniční zabezpečovací zařízení bude nejprve použito stávající elektromechanické zabezpečovací zařízení s provedením nezbytných úprav. Po dokončení rekonstrukce sudé kolejové skupiny a 2.traťové koleje Benešov-Odbočka Bedrč v červenci 2007 (viz. samostatný článek), budou zrušena stávající stavědla a elektromechanické zab.zařízení a do dokončení rekonstrukce liché kolejové skupiny a 1.TK jej nahradí provizorní ESA11 s JOP.

Definitivní  Elektronické stavědlo bude uvedeno do provozu po dokončení rekonstrukce celé stanice a traťových kolejí Benešov-Odbočka Bedrč. To bude v průběhu měsíce listopadu 2007.

Informační systém

V současné době je v žst.Benešov u Prahy v provozu zjednodušený informační systém, který informuje cestující pomocí monitorů na nástupišti a v odbavovací hale. Tyto vizuální informace jsou doplněny i hlasovým doprovodem. V žst.Benešov u Prahy bude instalován informační systém Elektročas s LCD tabulemi. Instalací tohoto jednotného systému bude zajištěno budoucí centrální řízení informačních systémů v celém úseku trati. Základní data pro informační systém se čerpají z elektronických jízdních řádů IDOS. Zařízení pracuje automaticky v závislosti na reálném čase a je usměrňováno obsluhou. Tabule i zvukové hlášení jsou ovládány z jednoho řídícího počítače a jedním programem. Na tabulích možno zobrazovat texty informující cestující, reklamní texty a p.

Systém pro trať Benešov u Prahy – Strančice bude pracovat plně automaticky v popisování tabulí, to znamená že dle reálného času se popisují odjezdové tabule, tak jak obsluha ovládá zvukové hlášení; obsluha pouze zadává stav vlaku, pokyn k odmazání neaktuálních informací, případně mění číslo koleje pokud vlak přijede na jinou kolej než je obvyklé a doplňuje případné zpoždění, dále může zadat odklonovou trasu a výluku.

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023

Samozřejmě dojde také k úpravám výpravní budovy – dopravní kanceláře a zázemí výpravčích, do nové technologické budovy by se už na podzim 2007 měli přestěhovat „zabezpečováci“ a uvolnit své skromné prostory jinému odvětví.


Ilustrační fotografie převzaty ze stránek AŽD

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře