Začala rekonstrukce železničního mostu v Týnci n.Sázavou

Týnec nad Sázavou, 27. listopadu 2012 – Stavba „Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany – Skochovice“ byla dnes slavnostně zahájena. Most převádí jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať přes řeku Sázavu v Týnci nad Sázavou. Rekonstrukce je spolufinancovaná z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Most v Týnci nad Sázavou Autor: petjares

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce nosné konstrukce obou polí mostu a částečná přestavba spodní stavby mostu, která bude bezpečně přenášet zvýšené zatížení od železniční dopravy. Dvoupólový železniční most v km 9,531 v traťovém úseku Čerčany – Skochovice byl postaven v roce 1896. Most je tvořen dvěma příhradovými nýtovanými ocelovými konstrukcemi

s parabolicky zakřiveným horním pasem s dolní prvkovou mostovkou z plávkové oceli. Nosnou konstrukci tvoří dva prosté šikmé příhradové nosníky o šikmém rozpětí 2 x 52,35 m. Délka mostu je 109,30 m. Spodní stavba sestává ze dvou opěr a jednoho pilíře, vesměs ze žulového řádkového zdiva.

Celkový stav mostu je nejen po stavební stránce nevyhovující. Také svými parametry již neodpovídá současným nárokům na železniční provoz. Zejména se jedná o nevyhovující prostorovou průchodnost, kde vzdálenost osy koleje k příhradám mostu je menší než 2,2 m. Most také nesplňuje požadovanou přechodnost pro zatěžovací třídu D4/50 a přilehlé kolejové zhlaví železniční stanice Týnec nad Sázavou neumožňuje vložení dilatačního zařízení z důvodu kolize s výhybkou.

V rámci rekonstrukce bude postavena nová nosná ocelová konstrukce s průběžným kolejovým štěrkovým ložem na rozpětí 2 x 52 metrů a bezstykovou kolejí. Bude zesíleno podzákladí kamenného pilíře a opěr, které zajistí bezpečné přenesení zvýšeného zatížení od mostu s průběžným kolejovým ložem. Posunutím základové spáry pilíře hlouběji proti současnému stavu bude zajištěna ochrana proti možnému podemletí při povodních. Rozsah úprav železničního svršku je dán mezi nejbližšími výhybkami před a za mostem. Pevné uložení je navrženo na středním pilíři, což umožní dilataci na obě strany od tohoto místa. Zrekonstruovaný mostní objekt bude splňovat všechny požadované prostorové i zátěžové parametry. Mostní průjezdný průřez bude nově 2,5 metrů.

ODKAZ
Stavební práce na Jižní spojce začnou s prázdninami. Správa železnic získala další peníze z CEF

Harmonogram prací:
Do konce roku 2012 bude zahájeno rozpracování výroby ocelové konstrukce mostu včetně protikorozní úpravy (dokončení březen 2013 a zahájen převoz do místa montáže). Zároveň bude provedeno kácení náletových dřevin a zřízeno staveniště v železniční stanici Týnec nad Sázavou.

V lednu až březnu 2013 budou provedeny přípravné práce na přístupové cestě k mostnímu pilíři a montážních plochách. Během dubna, května a června 2013 budou k montáži připraveny ocelové konstrukce a budou dokončeny přípravné práce před nepřetržitou 45denní výlukou železničního provozu. Po dobu jejího trvání bude pro cestující zavedena náhradní autobusová přeprava. Během výluky bude snesen železniční svršek na mostě a předpolí, budou odstraněny kabely a následně bude pomocí silničních jeřábů ze dvou stran snesena původní ocelová konstrukce. Dále proběhne demolice pilíře a částí opěr, vrtání mikropilot na opěrách a pracovní plošině pro nové založení pilíře, betonáž nového základu pilíře a nových úložných prahů opěr a po dalších technologických postupech dojde k uložení nové mostní konstrukce. Následovat bude zaštěrkování a zřízení nového železničního svršku, dokončení úprav železničního tělesa a podbití do požadované výšky. Termín výluky je stanoven na 2. 9. až 16. 10. 2013. Po jejím ukončení bude zahájen zkušební provoz. Dokončovací práce mimo most proběhnou v závěru roku 2013.

Zhotovitelem stavby je „Sdružení – Most Týnec“, tvořené společnostmi Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Porr a.s. a Mostostal Kielce S. A. Polsko. Projektantem stavby byla společnost TOPCON servis s.r.o.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby činí 65 158 000 Kč, příspěvek z fondů EU může být až 50 984 904 Kč.

Vybraná data nového mostu
termín zahájení stavby 10/2012
termín ukončení stavby 12/2013
rozpětí 2 x 52,35 m
délka mostu 109,30 m
průjezdný průřez 2,5 m
ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Zdroj: tisková zpráva SŽDC

Více o historii týneckého železničního mostu najdete na stránkách Posázavského pacifiku

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře