Optimalizace a elektrizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí

Po více jak deseti letech od prvních úvah vybrala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v květnu 2019 ve výběrovém řízení firmu SUDOP Praha/SUDOP EU, která vypracuje dokumentaci pro investiční akci „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“. Předmětem zakázky za 51,059.000 Kč (bez DPH) je zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Na trati č. 226 již v uplynulých letech proběhly některé modernizační práce. Jako první se uskutečnila modernizace žst. České Velenice. Další investice, především do přejezdů (psali jsme zde či tady) se uskutečnily v souvislosti se stavbou 4.železničního koridoru a modernizací žst. Veselí nad Lužnicí a přilehlých traťových úseků do Horusic a Dynína (resp. k dnešnímu dni až k Ševětínu) a Soběslavi (s pokračováním v podobě zahájení v nejbližších týdnech až do Doubí u Tábora).

Ze všech zvažovaných variant modernizace trati č. 226 byla nakonec zvolena optimalizace s elektrizací, při které je navržena kompletní rekonstrukce železničního svršku v délce traťových i hlavní staniční koleji a ve všech předjízdných kolejích. Uvažována je sestava železničního svršku s kolejnicemi tvaru 49 E1 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním pro maximální rychlost 120 km/h. Odhadované náklady se pohybují kolem 5,3 mld.korun. Začátek stavby je navržen na rok 2021. Doba realizace je uvažována tři roky.

V níže uvedeném popisu nového stavu stanic a zastávek po optimalizaci trati jsme ponechali všechny původně zvažované varianty, přičemž vybraná varianta je červená (bez záruky).

Nové podoby stanic a zastávek na trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí po optimalizaci

Žst. Nová Ves nad Lužnicí (km 6,016)

Jsou navrženy tři dopravní koleje užitných délek 335 (2.kolej), 480 (3.kolej) a 550 m (koleje č. 1+1a) s dvěma vnějšími nástupišti délky 120 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice u kolejí č. 1 a 2, s úrovňovým přechodem. Dochází k posunu hlavní koleje o jednu osu od výpravní budovy a z toho plynoucím úpravám obou zhlaví. Vlečkové kolejiště zůstává zapojeno na obou zhlavích, všeobecná nakládková a vykládková kolej (dále v textu VNVK), zde č.4, je zkrácena na 65 m.

Zast. Dvory nad Lužnicí (km 11,000)

Je navrženo posunutí zastávky z km 11,325 k přejezdu v km 10,910. Vzhledem k vedení trati v těchto místech na náspu, je pro eliminaci záboru mimodrážních pozemků uvažováno zřízení opěrné zdi (např. gabionové), případně speciální typ konstrukce nástupiště. Na nové zastávce je navrženo nástupiště délky 120 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice a nový přístřešek pro cestující.

Zast. Hrdlořezy (km 13,682)

Je navrženo ponechání zastávky ve stávající poloze, příp. s drobným směrovým posunem osy, nástupiště délky 120 m s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice a nový přístřešek pro cestující.

Zast. Suchdol nad Lužnicí zastávka (km 15,858)

Je navrženo ponechání zastávky ve stávající poloze, nástupiště délky 120 m s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice.

ODKAZ
O (zničených) mostech českovelenického nádraží

Žst. Suchdol nad Lužnicí (km 17,009)

Navržena stanice s 2 dopravními kolejemi o užitečné délce 720 m (1. a 3.kolej) pro umožnění křižování vlaků Nex.
U obou dopravních kolejí jsou umístěna vnější nástupiště délky 120 m (variantně 200 m). Výška obou nástupišť je 550 mm nad temenem kolejnice. VNVK (kolej č.5) zůstává zapojena pouze jednostranně a je zkrácena na 150 m v prostoru volné skládky. Je předpokládána demolice objekt skladu s přilehlou boční rampou. Vlečková kolej je zrušena. Podmínkou pro zrušení přejezdu v km 16,768 je zachování dvojího napojení oblasti mezi tratí a řekou Lužnice, resp. náhonem. Tento požadavek je zajištěn zřízením objízdné komunikace o délce cca 600 m k přejezdu v km 17,307.

Žst. Majdalena (km 20,555)

Varianta 1.

Navrženy jsou tři dopravní koleje užitných délek 360 m (2.kolej) a 460 m (1. a 3. kolej), dvě nástupiště délky 120 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Jedno vnější u koleje č.2 a jedno poloostrovní jednostranné u koleje č.1, přístupné přes centrální přechod. VNVK i všechny tři vlečky jsou zachovány, i když z důvodu zkrácení délky přejezdu na Suchdolském zhlaví je navržena úprava zapojení vlečky Českomoravský štěrk a.s.

Varianta 2.

Navrženy jsou opět tři dopravní koleje užitných délek 425 až 475 m a dvě vnější nástupiště výšky 550 mm nad temenem kolejnice u kolejí č. 1 a 5. s variantní délkou 120 nebo 200 m. Přístup na nástupiště u koleje č.5 je navržen podchodem s rampami. VNVK i všechny tři vlečky jsou zachovány, i když z důvodu zkrácení délky přejezdu na suchdolském zhlaví je navržena úprava zapojení vlečky Českomoravský štěrk a.s. Ve variantě s delšími nástupišti je navržen posun osy VNVK, demolice skladu s přilehlou boční rampou a úprava plochy volné skládky. Je navržen posun hlavní koleje o jednu osu k výpravní budově, včetně úpravy směrového vedení v bezprostředně navazujících úsecích. Jelikož se jedná o historickou polohu traťové koleje, zůstane kolej na stávajícím drážním tělese.

Zast. Majdalena zastávky (km 27,538)

Poloha zastávky zůstane zachována. Nástupiště bude prodlouženo na 120 m. Jelikož bude touto úpravou zasažen stávající propustek, bude tento nahrazen novým, vyhovujícím novým poměrům.

Zast. Třeboň lázně (km 32,381)

Varianta 1.

Zastávka bez úprav.

Varianta 2.

Poloha zastávky zůstane zachována. Nástupiště bude prodlouženo na 195 m (jelikož prodloužením na 200 m by byl zasažen stávající mostní objekt, který by musel být nahrazen novým, vyhovujícím pro zřízení nástupiště).

Žst. Třeboň (km 34,091)

Varianta 1.

Navrženy jsou tři dopravní koleje užitných délek 115 až 685 m a dvě vnější nástupiště délky 120 m u koleje č.1 a koleje č.3. Zachováno je zapojení VNVK, koleje SDC i obou vleček, i když zapojení vlečky R.A.B. Třeboň je upraveno pro snížení počtu ústředně stavěných výměn. Ze stejného důvodu je doporučeno v dalších stupních prověřit zrušení vlečky zapojené výhybky č.7 do koleje č. 3. Pokud bude zmíněná vlečka zachována, je možné uvažovat se zachováním boční a čelní rampy na veselském zhlaví stanice.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Varianta 2.

Jsou navrženy tři dopravní koleje užitných délek 615 až 680 m a dvě nástupiště s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, vnější u koleje č.1 a ostrovní jednostranné u koleje č.2. Délka obou nástupišť je 200 m. Přístup na ostrovní nástupiště je podchodem s rampami. Zachováno je zapojení VNVK, koleje SDC i obou vleček.
Stejně jako v předchozí variantě je doporučeno v dalších stupních prověřit zrušení vlečky zapojené v tomto případě výhybkou č.6 do koleje č.1. Pokud bude zmíněná vlečka zachována, je možné uvažovat se zachováním boční a čelní rampy na veselském zhlaví stanice. Aby nemuseli cestující při pravidelném provozu k příchodu na nástupiště, resp. odchodu z něj, použít podchod, byla posunuta hlavní kolej o osu blíž k výpravní budově, což vyvolalo drobné směrové úpravy trati v bezprostředně navazujícím úseku směr Veselí nad Lužnicí. Přesto by trať měla zůstat na stávajícím drážním tělese.

Zast. Lužnice (km 38,512)

Varianta 1.

Zastávka zůstává ve stávající poloze. Je navrženo nástupiště délky 120 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice.

Varianta 2.

Dochází k výraznému posunu směrového vedení tratě a nahrazení železničního přejezdu silnice I/24
mimoúrovňovým křížením. Proto je zastávka posunuta o cca 100 m ve směru staničení. Navrženo je nástupiště délky 120 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice.

Žst. Lomnice nad Lužnicí (km 43,266)

Navrženy jsou dvě dopravní koleje užitné délky 700 m s dvěma vnějšími nástupišti s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Délka nástupišť je v závislosti na variantě 120 m, resp. 200 m. Přístup na nástupiště je ze stávajícího přejezdu v km 42,977. Kvůli minimalizaci vzdálenosti mezi přejezdem a nástupišti byla vysunuta výhybka č.1 před přejezd (proti směru staničení). Zároveň byla navržena úprava napojení účelové komunikace dále od přejezdu. VNVK je navržena v nové poloze, včetně demolice skladu s vnější rampou a úpravou plochy volné skládky (vzhledem k zanedbatelnému obratu vozů byla prověřována i možnost zrušení VNVK v této stanici bez náhrady). Je navrženo posunutí hlavní koleje o jednu osu k výpravní budově do její historické polohy. Tím budou odstraněny 4 protisměrné směrové oblouky (dva z nich ve stanici), při zachování koleje na stávajícím drážním tělese, včetně výhybky č.1.

Zast. Frahelž (km 46,424)

Varianta 1.

Je navrženo ponechání zastávky ve stávající poloze i stavu (délka nástupiště 120 m, výška 550 mm nad temenem kolejnice).

Varianta 2.

Je navržen směrový posun osy koleje z důvodu zvětšení poloměru navazujícího směrového oblouku, zřízení zcela nového nástupiště délky 120 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice a úpravy vedení okolních pozemních komunikací.

Zast. Vlkov nad Lužnicí (km 49,989)

Zastávka ponechána ve stávající poloze, pouze ve variantě M dochází k drobnému směrovému posunu
osy. Navrženo nástupiště délky 120 m s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice.

Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, zastávky

žst. Nová Ves nad Lužnicí – optimalizace
žst. Majdalena – optimalizace
žst. Suchdol nad Lužnicí – optimalizace
žst. Lomnice nad Lužnicí – optimalizace
žst. Třeboň – optimalizace

Ve stanicích Nová Ves nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Majdalena a Třeboň budou rekonstruovány stávající prostory pro cestující. Ve stanicích Suchdol nad Lužnicí, Majdalena a Třeboň jsou navržena zastřešení výstupů z podchodů, včetně přilehlých částí nástupišť.

V žst. Třeboň bude postaven nový pozemní objekt pro spínací stanici.

Jsou navrženy demolice objektů stavědel ve všech stanicích, starých čekáren v zastávkách Dvory nad Lužnicí, Hrdlořezy a Lužnice, skladišť ve stanicích Suchdol nad Lužnicí, Třeboň a Lomnice nad Lužnicí.

Zabezpečovací zařízení na trati i ve stanicích bude navrženo nové. Ve stanicích bude 3.kategorie typu elektronické
stavědlo. Všechna staniční i traťová zabezpečovací zařízení budou řízena dálkově. Zastávka Třeboň lázně bude začleněna do obvodu žst. Třeboň pro umožnění obratů vlaků ze směru Veselí nad Lužnicí.

V souvislosti se zvýšením rychlosti na trati do 120 km/h je nutné vybudovat systémy GSM-R a ETCS L2.

Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZZ) v obvodu stanic budou zřízeny nové, bez ohledu na jejich stáří. Dílčí rekonstrukcí projdou i PZZ, které prošly rekonstrukcí v minulých letech, PZZ starší deseti let budou vyměněny zcela.

Přejezdy v km 11,343 a km 12,296 budou zrušeny a nahrazeny novým úsekem pozemní komunikace vedoucím v souběhu s železniční tratí mezi těmito přejezdy. Délka nového úseku pozemní komunikace je cca 1150 m.
Přejezd v km 16,768 bude zrušen a nahrazen novým úsekem pozemní komunikace vedoucím v souběhu s železniční tratí k přejezdu v km 17,307. Délka nového úseku pozemní komunikace je cca 600 m.

Odhad rozsahu protihlukových stěn je celkem cca 2670 m. Některé objekty, například drážní domky je doporučeno vyjmout z bytového fondu a zdemolovat (opuštěné domky již byly v minulých letech zbourány). Použití nízkých protihlukových stěn závisí na podrobných výpočtech a charakteru jednotlivých obytných objektů (umístění oken, počet podlaží apod.).


Trať České Velenice – Veselí nad Lužnicí pohledem z kabiny strojvedoucího (2016):

„Štokr“ 556.0506 na trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí (2011):

Odklony na trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí (2017):

Trať České Velenice – Veselí nad Lužnicí v roce 2003 (VHS):

Žst. Veselí nad Lužnicí v roce 2002 a Vindobona (VHS):

Vzpomínky psovoda na službu u OPK České Velenice v roce 1966 (2017):


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře