Vydáno stavební povolení pro modernizaci trati Ševětín-Horusice

Drážní úřad vydal stavební povolení pro „Modernizaci trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, úsek Ševětín – Horusice“.
Povolení nenabylo právní moci, běží patnáctidenní denní odvolací lhůta.

Z textu povolení cituji:

Začátek stavby „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín – Horusice“ byl stanoven ve st. km (stávající km) 29,303 = n.km (nový km) 29,259 na veselském zhlaví v žst. Dynín.
Konec 1. části stavby zůstává podle původní projektové dokumentace v n.km (nový km) 33,702 = st. km 33,773 = rozhraní mezi 1. a 2. částí stavby Ševětín – Veselí nad Lužnicí.
V tomto úseku bude provedena vlastní modernizace trati v parametrech dle Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky – Směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005.

V žst. Dynín bude přestavěno veselské zhlaví, provedou se úpravy stávajícího kolejiště (snese se kolej č. 5 a kolej č. 5a včetně výhybek 8a, 8b a 9 včetně trakčního vedení nad uvedenou kolejí atd.). Dále se vybuduje nový provozní objekt pro dopravní kancelář a technologická zařízení v sousedství dnešní výpravní budovy.
Úrovňový přechod za Dynínem se zruší, traťový úsek dvoukolejní, oblouk u Horusických blat se přeloží a na této přeložce se vybuduje velký mostní objekt pro křížení biokoridoru. Úrovňový přejezd v Horusicích se zdvoukolejní, bude vybaven novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami a bude sloužit pro silniční provoz do doby vybudování dálnice D3 a k přístupu k nástupištím zast. Horusice.

Železniční stanice Horusice bude přestavěna na zastávku s vnějšími nástupišti a s přístřešky pro cestující, podchod se nenavrhuje (malá frekvence cestujících), využije se již existující přejezd. Výpravní budova bude zachována, ale nebude dále sloužit provozu dráhy. Na straně přilehlé k obci se vybuduje protihluková stěna.
K zabezpečení zvýšení rychlosti průjezdu vlaků ve směru České Budějovice – Praha na 100km/h je navrženo vložení tří výhybek do českobudějovického zhlaví ve stávající žst. Ševětín, která bude v provozu dočasně do doby realizace stavby Nemanice I – Ševětín.

I přes posun začátku modernizovaného úseku stavby do st. km 29,303 si zkrácená modernizace úseku vyžádala návrh nové spínací stanice Neplachov v úseku mezi Ševětínem a Dynínem (původně měla být ve stávající stanici Ševětín) v km 24,865. Její poloha vyhovuje i projektované stavbě Nemanice I – Ševětín. Dále budou realizovány vyvolané úpravy TV, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, DŘT, úpravy stávajících kabelů atd., v úseku od úpravy zhlaví v žst. Ševětín až do st. km 29,303.

Rozsah stavby je koordinován se stavbou 2. části Horusice – Veselí nad Lužnicí a s připravovanou výstavbou dálnice D3 (0308 a 0309).

V modernizovaném úseku bude vyměněn železniční svršek za nový s pružným upevněním, železniční spodek bude sanován, zesíleny budou konstrukční vrstvy pražcového podloží a odvodnění bude zrekonstruováno. Všechna nástupiště budou přestavěna s výškou hrany 550mm nad temenem kolejnic a přístup na ně bude bezbariérový.
Mostní objekty budou rekonstruovány především pro dosažení požadované třídy zatížení a prostorové průchodnosti, sanovány budou jejich izolace, je přihlédnuto k požadavkům životního prostředí včetně úpravy migračních prostupů pod dráhou.
Trakční vedení bude nové včetně většiny stožárů, doplněna bude DŘT, většina kabelových vedení bude nová. Ve stanicích a traťových úsecích bude modernizováno zabezpečovací a sdělovací zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu, zřízena bude služební radiová síť. Osvětlení a rozhlasové zařízení bude rekonstruováno, k informování cestujících bude zaveden ve vybraných stanicích a zastávkách informační systém s proměnnými tabulemi.

Celý úsek trati mezi Dynínem a novou zastávkou Horusice (až po rekonstruovanou zastávku Veselí nad Lužnicí) bude po modernizaci umožňovat traťovou rychlost V=160km/h pro klasické soupravy i soupravy s naklápěcí technikou. Návrh nové GPK výhledově vyhovuje i budoucímu zvýšení rychlosti až na 200km/hod. V celé délce budou modernizované koleje umožňovat prostorovou průchodnost Z-GC a třídu zatížení D4 UIC.

ODKAZ
Pendolinem dvoustovkou na jihu Čech
Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Michal
Michal
7.10.2013 08:42

Jak se má zvýšit traťová rychlost na 200 km/h, když zůstanou zachované úrovňové přejezdy? Má na tomto úseku 200 km/h vůbec smysl? Celý úsek s 200km rychlostí by měřil necelých 30 km v podstatě bez možnosti ho prodloužit (na vjezdu do Veselí bude rychlost 130 – 140 km/h, totéž platí i o vjezdu do ČB). Oproti 160 km/h je časová úspora necelé 2 minuty.

Koudy
Reakce na  mirekk
8.10.2013 22:16

A myslíš, že by pro 160 byly zdi menší? Jinak správně by mělo být, že „je navrženo stavebně pro rychlost 200 km/h“ (poloměry oblouků, geometrie koleje, trakce, zabezpečení výhybek).