Prodloužení podchodu v Benešově podrobněji. Festival parních lokomotiv 2021

Festival parních lokomotiv 2021 se v Benešově opět konat nebude. Kvůli stavbě prodloužení podchodu se přemístil na Slovensko

Benešov u Prahy - vizualizace zastřešení výstupu prodloužení podchodu do západní části města (zdroj: Sagasta/SŽ)

Správa železnic vyhlásila 5. března 2021 výběrové řízení na zhotovitele prodloužení stávajícího podchodu v železniční stanici Benešov u Prahy. Nově zřízeným podchodem v délce 45,5 m a novým výstupem dojde k lepšímu napojení západní části města na železniční stanici a autobusové nádraží i pěšímu propojení obou částí města. Odhadovaná cena stavby je 37,86 milionů korun (bez DPH), hotovo má být do konce letošního roku. Nabídky lze podávat do 29. března 2021.

Historie podchodu

První podchod, resp. podjezd v prostoru stanice měl vzniknout již při zdvoukolejnění trati z Benešova do Prahy, realizované mezi lety 1903 – 1905, kdy jím mělo dojít k nahrazení úrovňového křížení Konopišťské ulice se železniční tratí. K vystavění podjezdu údajně nedošlo na přání následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, který se bál, že v podjezdu by se případný atentát na jeho osobu lépe zdařil a tak zde nad pražským zhlavím vznikl nový silniční nadjezd, který zde máme v upravené podobě dodnes a který je dnešnímu provozu svými parametry již poněkud nevyhovující.

Takto se o obavách následníka trůnu píše i v kronice benešovské železniční stanice. Odhlédneme-li ale od takovýchto zápisů, povětšinou psaných zpětně i v delším časovém odstupu a mnohdy doplněných nějakou tou legendou, tak naopak nezpochybnitelným faktem zůstává zápis tzv. politické pochůzky. V zápise místního šetření ze dne 10. září 1903 připravované stavby druhé koleje, úseku z Benešova do Čerčan, se píše následující:

Zřízení podjezdu v km 134.8/9 na místě dosavadního přejezdu v úrovni nelze nijak doporučiti, neboť nehledí k tomu, že by i v tomto případě povozům bylo překonati stoupání, byla by podjezdem takovým způsobena značná prohlubeň zcela blízko města, jejíž odvodňování stalo by se téměř nemožným a která by byla zvlášť v zimě při sněhových vánicích téměř nepřístupnou. Není pochybnosti, že by i jinak byla znečišťována.

Konečně i podjezd pod nádražním plateau, o němž učiněna během jednání zmínka a jenž by byl tunelem 140 m dlouhým nelze naprosto doporučiti již z ohledů bezpečnostních.

A tak byl vybudován nadjezd a přeloženy části okresní silnice, neboť …

“ … stoupání přeložené okresní silnice bude dostatečně mírné a bude ji možno vždy v pořádku a čistotě udržovati a jí také náležitě odvodňovati.“

Podchod v benešovském nádraží tak vznikl až v souvislosti s elektrizací tratě z Benešova do Prahy v letech 1967 – 1971 (první vlak v elektrické trakci projel po trati dne 11. března 1971). Trať byla elektrizována sestavou trakčního vedení „J“, která byla svého času vytvořena jako jednotná sestava pro stejnosměrnou trakční proudovou soustavu 3 kV (3000 V). „Zadrátování“ tratě provedla firma Elektrizace železnic. Současně byla provedena generální oprava železničního svršku tratě, kterou provedlo Železniční stavitelství Praha za vydatné pomoci železničního vojska.

ODKAZ
Demolice výpravní budovy v Chodově (fotogalerie)

V těchto letech došlo i k rozšíření a prodloužení železniční stanice. Kromě podchodu bylo vybudováno ostrovní nástupiště, přestavěno a sanováno pražské zhlaví; stanice byla prodloužena jižním směrem. Zde byl snesen původní silniční nadjezd, stavědlo č.1, které bylo nahrazeno novým objektem, dále přestavěno a rozšířeno bylo kolejiště stanice, ve kterém bylo dokonce vynecháno místo pro pilíř plánovaného nového železobetonového silničního nadjezdu. V prostoru mezi vlašimskou a táborskou tratí bylo vybudováno zázemí elektrických příměstských jednotek EM 475.1.

Další přestavbou a modernizací prošla stanice v letech 2006 – 2010 v rámci stavby „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice“, zahájené 6. října 2006. Již tehdy navržené prodloužení podchodu pod Nádražní ulicí směrem k autobusovému nádraží bylo kvůli požadovanému spolufinancování výstavby tehdejším vedením města pro nedostatek finančních prostředků zamítnuto. K prodloužení podchodu směrem do východní části města a autobusového nádraží tak došlo až v souvislosti se stavbou nového dopravního terminálu, realizované v letech 2019 – 2020 v režii města za vydatné finanční pomoci z evropských fondů.

Letošního roku se tedy dočká i západní část města a dojde tak k pěšímu propojení obou jeho částí lepším a bezpečnějším způsobem. Realizací průchozího podchodu tak zmizí i bariéra v podobě nádraží, je však potřeba zmínit, že podchod tímto směrem vzniká též kvůli plánovanému rozvoji města v tomto prostoru, neboť je zde kolmo ke kolejišti nádraží do budoucna plánován vznik nové ulice, procházející areálem sběrných surovin, podél jižní stěny učiliště k přeložce do ulice Jana Nohy (je však potřeba zmínit, že již v minulosti zde ulice byla. Tato ulice však vedla směrem souběžným s kolejištěm stanice a to ve směru od nadjezdu nad jižním zhlavím stanice – dnes lávky, skrz areál sběrných surovin směrem k vile „Katuška“).

Projekt prodloužení podchodu v žst. Benešov podrobněji

Připravovaná stavba prodlouží stávající podchod v traťovém km 134,533 západním směrem od stávajícího ukončení u 3. nástupiště o dalších 45,5 m. Toto prodloužení bude provedeno pod staničními kolejemi č. 5c, č. 7 (resp. pod výhybkou č. 28), a kolejemi č. 11 a 13. Šířka (4 m) i architektonické provedení prodloužené části podchodu bude shodné s již realizovanými částmi. Podchod bude ukončen výstupním objektem (přístřeškem) tvaru „L“ za kolejištěm stanice o zastavěné ploše 103,3m², ve kterém bude umístěno schodiště se zábradlím, výtah, lavička a odpadkový koš.. Přístřešek, umožňující krátkodobou ochranu cestujících před povětrnostními vlivy, bude ocelové nosné konstrukce se sloupky kruhového průřezu, se střechou valbového typu s asfaltovou krytinou. Opláštění přístřešku bude ze tří stran ze dřeva. Součástí nové části podchodu bude i orientační a informační systém. Počítá se s párem informačních tabulí, třemi stropními reproduktory a jedním tlakovým reproduktorem staničního rozhlasu. Současně se stavbou prodloužení podchodu bude vyměněn orientační a informační systém v celé stanici vč. kabeláže, neboť stávající, vybudovaný v letech 2007-08 nesplňuje směrnici č. 118 GŘ O15 SŽ. Osvětlení podchodu bude světelnými zdroji typu LED. Přístupový chodník k podchodu je navržen v rámci samostatné investice města Benešov.

ODKAZ
Vlak smrti

Harmonogram a postup prací

Z důvodu kolize se sítěmi dojde k přeložení dvou sdělovacích kabelů, jednoho silnoproudého kabelu a vodovodu, vše ve vlastnictví SŽDC.

V rámci stavby dojde ke snesení kolejového svršku v místě výstavby. Kolejově se vyloučí staniční koleje č. 5c, 7a, 7b, 9a a Depo v celé délce a části kolejí č. 7, 9, 11 a 13 a rovněž části čerčanského zhlaví stanice. Předpokládaná doba konání nepřetržité výluky kolejí je 78 dnů v 1. etapě stavebních prací (dle plánovaného harmonogramu prací se má konat od 2. srpna do 18. října 2021). Realizace celé stavby pak má trvat 159 dnů. Předpoklad zahájení je 15. července 2021 a ukončení 20. prosince téhož roku.

Festival parních lokomotiv

se v Benešově u Prahy v roce 2021 opět neuskuteční. Zatímco se II. ročník Festivalu parních lokomotiv v roce 2020 nekonal kvůli pandemii mutujícího divného viru, letos se neuskuteční právě kvůli stavbě prodloužení podchodu. Přesunul se proto na Slovensko do „Perly Pováží“, do města Trenčianská Teplá, které se nachází na středním Pováží. Přes město Trenčianská Teplá vede hlavní železniční tah Bratislava – Žilina s odbočkou na Lednické Rovne a Moravu. Díky dobré geografické poloze se město stalo významným železničním uzlem, je to významná křižovatka silniční i železniční dopravy. Festival parních lokomotiv „STEAM 52“ by se zde měl konat ve dnech 18. a 19. září 2021 (pokud vir zas nebude proti). Festival se však nevrátí do Benešova ani v roce 2022 (bude-li se vůbec konat), ale až v roce 2023 (pokud konání neovlivní i připravovaná rekonstrukce benešovské výpravní budovy).

Aktuální stránky Festivalu 2021 zde. Facebooková stránka pořádající agentury zde.

Výběr dokumentů z dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení (DUSP):

Benešov – prodloužení podchodu; situace
Benešov – prodloužení podchodu; řezy 1 – příčný, podélný
Benešov – prodloužení podchodu; řezy 2
Benešov – prodloužení podchodu; pohled JZ, řez
Benešov – prodloužení podchodu; postup výstavby
Benešov – prodloužení podchodu; řez zastřešením


  • Before-Srovnání 1953/2018
    After-Srovnání 1953/2018
    1953 Srovnání 1953/2018 2018

Legenda:
1 – budoucí výstup z podchodu
2 – bývalý silniční nadjezd, dnes lávka pro pěší
3 – vstup do parku
4 – budoucí konec překrytí zahloubení silnice I/3 

Podchod Benešov (2007)
Podchod Benešov 13.3.2021

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Petr
Petr
28.4.2021 14:22

Všimnul jsem si hned po otevření nového podchodu na autobusové nádraží, že jsou tam šipky na Konopiště směrem ke třetímu nástupišti a pořád kroutím hlavou nad tím, jak je to myšleno. Cesta do Konopiště sice ze třetího nástupiště dál přes koleje vede a je hojně využívaná (navrzdory občasným policejním zátahům), ale překvapilo mě, že na ni odkazuje oficiální orientační systém. Sám bych touto cestou nešel. Teď je mi to jasné, do konce roku tam opravdu povede, ale do té doby by se ty tabulky mohly zneplatnit, aby nenaváděly turisty na špatnou cestu (uvědomme si, že jsou to lidé místních poměrů neznalí a tedy odkázaní právě na informační systém).
Tato spojnice je v Benešově nanejvýš potřebná (teda hlavně pro turisty přijíždějící vlakem, pro místní použití lávky nebo mostu neznamená takovou okliku) stejně jako nějaké vhodné řešení přechodu přes E55 do zámeckého parku. To jsou dvě věci, o kterých se léta, spíš desetiletí mluví a řešení stále nepřichází (i když to vypadá nadějně).
Festival nejen parních lokomotiv bych v současné době ani neočekával, takový optimista nejsem, abych si myslel, že se situace uklidní.

Vlada
Vlada
17.3.2021 20:49

Super, Benešov průchod potřebuje jako sůl. Pomůže hodně místním i turistům.

Michal
Michal
17.3.2021 18:29

Zajímavé, ale asi je lepší mít podchod než festival parních lokomotiv.
Mimochodem, to není „Rovné“, ale [tie] Rovne.

mirekk
Admin
Reakce na  Michal
18.3.2021 07:14

Ano, máte pravdu. Opraveno a děkujeme.