Revitalizace trati Opole – Nysa přinese podstatné zrychlení dopravy

Na 49 km trati zkrácení o 40 minut

Zkrácení jízdní doby z 1 hodiny 35 minut na pouhých 55 minut a zvýšení cestovní rychlosti až na 120 km/h (100 km/h u nákladních vlaků) přinese právě probíhající revitalizace 49 km dlouhé jednokolejné, neelektrifikované trati č.287 (202) mezi městy Opole a Nysa v polském Slezsku.

Smlouva mezi zadavatelem, polským správcem infrastruktury PKP PLK S.A. a zhotovitelem, stavební firmou Skanska byla podepsána 28.března 2018. Projekt revitalizace trati za 122,5 mil. PLN je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Opolského vojvodství pro léta 2014 – 2020.

V rámci revitalizace bude zřízena nejen bezstyková kolej v celé délce trati, ale rovněž budou vybudovány dvě nové zastávky – Goszczowice a Nysa Wschodnia. Dále bude zmodernizováno devět dalších zastávek (Opole-Chmielowice, Komprachcice, Tułowice Niemodlińskie, Sowin, Budziszowice, Jasienica Dolna, Mańkowice, Kubice, Wyszków Śląski) a dvě železniční stanice (Szydłów, Łambinowice). Na všech zastávkách budou pro cestující zřízeny nová nástupiště včetně bezbariérových přístupů, přístřešky, informační systém, lavičky i nové osvětlení.

Modernizace se dotkne i všech 59 přejezdů, 6 mostů, 2 viaduktů a 81 propustků. Práce na trati jsou realizovány postupně ve 4 etapách (úsekově Opole – Komprachcice, Komprachcice – Szydłów, Szydłów – Łambinowice, Łambinowice – Nysa).

V průběhu od května do července 2018 opravila Skanska první úsek trati Opole – Komprachcice. Bylo položeno na 5 km nové koleje, přibližně 7 tisíc nových betonových pražců a 5 výhybek. Znovuzřízena byla dvě nástupiště, položeny nové mostní ocelové konstrukce, přestavěno 7 propustí a zřízeny 2 nové. Vyčištěny byly rovněž odvodňovací příkopy a upraveny svahy.

Od července 2018 pak pokračovaly práce na dalším úseku Komprachcice – Szydłów. Zde bylo položeno na 10 km bezstykové koleje, 6,5 tisíce pražců a 2 nové výhybky. Rekonstruováno bylo 6 propustí, 1 betonový most, zřízeny byly 4 nové propustky. V délce 300 m pak byl dočasně zřízen plot pro ochranu žab a hadů.

Práce v dalších dvou úsecích byly původně naplánovány až v letech 2019-20, nicméně Skanska v předstihu zahájila práce na třetím úseku Szydłów – Łambinowice již 1.srpna 2018. Tím byly práce na revitalizaci celé tratě urychleny o 8 měsíců. V tomto úseku bude mj. opraveno 10 propustí, postaveno 7 nových, vyměněny nosné konstrukce dvou mostů. V délce 1,5 km bude sanována i spodní stavba pro její velmi špatný stav. Proběhne výměna 5 výhybek, rekonstrukcí projdou dvě nástupiště a další 4 budou nově postavena. Dokončení prací v tomto úseku je plánováno ke konci listopadu 2018.

Stav železničního svršku (a v některých místech i spodku) na trati z Opole do Nysy byl před zahájením obnovovacích prací nedobrý, ba špatný. Maximální povolená rychlost na trati sice dosahovala až 80 km/h, řada rychlostních propadů na 30 – 50 km/h však neúměrně prodlužovala jízdní doby vlaků, jež tak dosahovaly průměrné rychlosti 31 km/h. Jízda osobních vlaků tak trvala déle než v roce 1936. Revitalizací se značně zkrátí cestovní doba a tak se trať stane silnou konkurencí autobusové dopravě (autobusy projedou trasu z Opole do Nysy za přibližně stejnou dobu jako vlaky na trati před revitalizací). Navíc se již právě nyní, před dokončením revitalizace, mluví o elektrizaci tratě, která by mohla zkrátit jízdní doby o dalších až 25 minut. V Nyse byly v letech 2016-17 opraveny nástupiště, včetně historického zastřešení a připravuje se rekonstrukce budovy nádraží, postavené za éry socialismu (původní budova byla zničena na konci války při náletu na město). Zatímco obnova první trati v opolském vojvodství se úspěšně realizuje a pro naplánovanou revitalizaci dalších dvou (Nysa – Brzeg a Opole – Kluczbork) se momentálně usilovně shánějí finanční prostředky, byl v dubnu 2018 naopak zlikvidován i zbylý úsek Nysa – Koperniki někdejší přeshraniční železnice Nysa – Kalków-Laka – Vidnava. Tento úsek někdejší Neisser Kreisbahn byl dopravně opuštěný od roku 1991, od rekonstrukce hlavní silnice Glucholazy – Nysa z důvodu zrušení přejezdu této silnice v obci Podkamien pak byl již i neprůjezdný (snesení kolejí po dvaceti letech rovněž postihlo o pár desítek kilometrů na západ od Nysy nacházející se i někdejší lokálku Kamieniec Zabkowicki – Zloty Stok, do roku 1997 slušně vytíženou nákladní dopravou. V tomto roce byl povodní stržen most přes Kladskou Nisu, který nebyl nikdy obnoven. Na zbytcích dráhy se pak v posledních letech před vytrháním koleje pořádaly jízdy drezín).

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Stanice na trati Opole – Nysa před revitalizací:

Szydłów (ex Schiedlow/Goldmoor) – km 15,486/0,000

Plánek železniční stanice Szydłów před revitalizací (zdroj: semaforek.kolej.org.pl).

První ze dvou aktivních železničních stanic na trati z Opole do Nysy, postavené Královskými pruskými státními železnicemi KPEV (resp.správně KPStE) a otevřené 1.10.1887. Druhou stanicí jsou pak Łambinowice. Na trati bývala kdysi ještě třetí (první od Opole) stanice – Komprachcice, nyní zrušená, stejně jako zastávka Polska Nowa Wieś. Ve stanici Szydłów byly před modernizací 3 dopravní koleje. Ve stanici se nachází historické mechanické zabezpečovací zařízení Jüdel ve dvou stavědlech Sdw a Sdw 1. Celý soubor budov stanice, včetně technické infrastruktury je zapsán na seznamu památek . Obsluha stanice Szydłów se vykonává dle pokynů dirigujícího výpravčího stanice Opole-Zachodnie. V souvislosti s modernizací zabezpečovacího zařízení opolské stanice (polská obdoba JOP ESA, ze které je dálkově řízena celá trať z Opole do Wroclawi) bylo ve stanici Szydłów kvůli závislosti ve směru od Opole vyměněno mechanické vjezdové návěstidlo za světelné a na odjezdu ve směru do Nysy je nyní skupinové návěstidlo (ostatní návěstidla byla opatřena varovnými terči). Stavědla byla doplněna o zařízení pro přenos informací o vlaku. Ze stanice odbočuje někdejší spojovací trať č.329. Ta do roku 1945 vedla až do stanice Lipowa Śląska, ležící na trati č.288 Nysa – Brzeg. Od roku 1945, kdy ustupující německá vojska vyhodila do povětří most přes Kladskou Nisu (Nysa Kłodzka) pak končily vlaky svou jízdu ve stanici Gracze (most přes řeku nebyl nikdy obnoven). Z druhé strany jezdily vlaky pouze v úseku Lipowa Śląska – Osiek Grodkowski, osobní doprava pouze rok a půl mezi roky 1948 a 1950, nákladní do roku 1966. V roce 1972 pak byla tato část tratě č.329 snesena. Část tratě mezi Szydlówem a Gracze měla větší štěstí. Osobní doprava zde byla vedena do roku 1996, nákladní až do roku 2005. Rok nato však byla trať pro nákladní dopravu znovu otevřena a sloužila provozu až do roku 2013. A tak nákladní přepravy byly i příčinou, proč tato trať přežila až do dnešních dnů a to i přesto, že max.povolená rychlost zde je 20 – 30 km/h a průjezd 14,5 km dlouhým úsekem trval běžně kolem půlhodiny. Nákladní vlaky zde vozily především čedič (bazalt) z lomu v Gracze což je jeden z nejstarších lomů v Polsku. Čedič se zde těží již od 16.století. Největší rozvoj lomu nastal právě na konci století devatenáctého v souvislosti se stavbou trati. Od roku 2014 se však vytěžená hornina vozí výhradně nákladními auty. Za současný stav může i technický stav tratě, který neumožňuje jízdy těžších a silnějších lokomotiv, potažmo nákladních vlaků. Polský správce infrastruktury PKP PLK S.A. však snesení trati č.329 neplánuje. Na nákladišti ve Szydlówie hojně probíhala v minulosti také nakládka vytěženého dřeva

ODKAZ
Modernizace Jižní spojky zahájena

Łambinowice (ex Lamsdorf) – km 29,149

Plánek železniční stanice Łambinowice před revitalizací (zdroj: semaforek.kolej.org.pl).

Vrcholová stanice celé trati leží v nadmořské výšce 208 metrů (Opole 157 m.n.m., Nysa 189 m.n.m.). Ve stanici jsou 3 dopravní koleje, přičemž dvě jsou určeny pro osobní dopravu (jsou u nich nástupiště) a jedna pak pro dopravu nákladní, zejména pak pro odjezdy směr Opole, neboť odjezdové návěstidlo ve směru Nysa je nefunkční. Vjezdová i odjezdová návěstidla jsou mechanická, pouze předvěsti vjezdových návěstidel jsou světelné. Ve stanici je dále nakládací kolej s boční rampou, které se stále využívá, zejména pro nakládku dřeva. Uprostřed stanice jsou pak dvě další koleje, z toho jedna kusá. Dříve zde bylo kolejí více, neboť do stanice ústila i vlečka z nedalekého strojírenského podniku a pily. Provoz na nádraží je v současné době řízen ze dvou stavědel Lb a Lb 1 s mechanickým zabezpečovacím zařízením Zimmermann and Buchloh. Kdysi bývala ve stanici i vodárenská věž a malé depo.

(Pro větší rozlišení plánků stanic ve formátu .png je nutno na obrázek kliknout a poté znovu pravým tlačítkem myši otevřít obrázek v novém okně a zvětšit, případně možno stáhnout).

Zabezpečovací zařízení obrazem:

Probíhající revitalizace železniční stanice Szydłów ve fotografiích ze srpna a října 2018 – výběr (foto: Norbert Tkaczyk):

Revitalizovaná bývalá železniční stanice Komprachcice v září 2018 – výběr
(foto: Norbert Tkaczyk):

VIDEO: Nysa – Opole před revitalizací, 1.část – úsek Nysa – Lambinowice – 2018 (zdroj: YouTube)

VIDEO: Nysa – Opole před revitalizací, 2.část – úsek Lambinowice – Opole – 2018 (zdroj: YouTube)


Pokud výše uvedený souhrn informací příznivci koridorů, VRTek, s tím souvisejicích magických číslovek na rychlostnících a desítek kilometrů ohyzdných betonových oblud dočetli a dokoukali až sem (čili do konce), považuje to autor tohoto souhrnu za malý úspěch, ačkoliv chápe jejich zklamání, že se protentokrát další ohyzdná sklobetonová megalománie nekoná. Tak snad to přežijete 🙂

Všem „pikeheadům“ děkuji za jejich stálou přízeň, ale trhněte si !

A všem ostatním za případná doplnění a upřesnění, případně zveřejněná v komentářích děkuji rovněž – hlavně v klidu, nobody´s perfect 🙂


Zdroje:

 • rynekkolejowy.pl
 • kurierkolejowy.eu
 • atlaskolejowy.net
 • bazakolejowa.pl
 • fotopolska.eu
 • polska-org.pl
 • ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
 • stellwerksfotos.de
 • skanska.pl
 • wikipedia.org
 • facebook.com/linia kolejowa nr.287 Opole-Zachodnie – Nysa
 • youtube.com
Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jirka
Jirka
28.10.2018 07:27

Tohle je už druhý článek na který musim reagovat. Autor má články pěkné a čtivé, jenže to poslední dobou kazí vkládáním svých osobních pocitů. Tady se dozvíme zajímavé informace, jsem za ně rád. Ale zkazil to na závěr. Z jedné diskuzní skupiny víme že Simba a Pikehead (nejen Pikehead) jsou spolu kvůli svým názorovým rozdílům na kordy. Je ale nutné tyto antipatie vkládat do článku na doposavad seriozním webu?
Autor (Simba) mi připadá že stárne a blbne. Tím ukazuje svoji slabost a to že má mindráky. Nevím jak je autor starý ale nezdá se že by na něj lezla puberta spíš bych ho tipoval na zhrzeného starce který sice umí vyhledat informace v archivech umí je i zpracovat do čtivé podoby ale nakonec to vše zkazí tím že „musí“ … ukázat že se někoho bojí a když už neví jak, napadne svého pomyslného soupeře aspoň v článku.
Pane Simbo či jak se jmenujete, založte si svůj blog a nesnižujte hodnotu opravdu přínosného webu svými trapnými poznámkami v jinak zajímavém článku. Nekažte reputaci celého webu. Děkuji.
Jirka