Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín – Poříčany

Kolín, nádražní budova (autor: ŠJů, Wikimedia Commons)

Na konci července byla podepsána smlouva o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín – Poříčany. Jejím cílem je navržení výhledového rozsahu železničního provozu, který umožní budoucím nárokům jak z pohledu kapacity trati, tak i z pohledu stability provozu na ní.

Průběžným výsledkem výše uvedené studie může být zjištění, že z důvodu územních omezení, která limitují možné představy o zkapacitnění daného úseku, nemusí být realizovatelná.

Konkrétními cíli je prověření možnosti zvýšení propustnosti úseku s ohledem na výhledové požadavky objednatelů dopravy a nákladních dopravců, zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a zajištění potřebných parametrů pro železniční provoz, zejména umožnění provážení nákladních vlaků délky min. 740 m.

V rámci zpracování studie bude v prostoru východně od žst. Poříčany počítáno s propojením s pilotním úsekem VRT Polabí. Jako základní bude sledován koridor stávající trati s maximalizací využití obvodu dráhy (drážních pozemků). Je možné navrhnout třetí či čtvrtou kolej na samostatném tělese v blízkosti (rovnoběžně) se stávající dvoukolejnou tratí ve větší osové vzdálenosti než 4 m, ale nebude navrhováno větší odloučení traťové koleje do samostatného koridoru za účelem obchvatu potenciálně kolizních míst.

Varianta bez projektu bude uvažovat základní dvoukolejné uspořádání trati, avšak již po realizaci stavby „Velim – Poříčany, BC“, která je v současné době v realizaci. Principem dvoukolejné projektové varianty bude hledání takového technického řešení, které povede ke zvýšení kapacity v předmětném úseku – doplnění kolejových spojek, prodloužení předjízdných kolejí, eventuálně jakákoli jiná opatření dle doporučení zhotovitele.

V rámci množiny tříkolejných variant bude prověřováno umístění třetí traťové koleje vpravo či vlevo od stávajících os traťových kolejí, a to od Poříčan alespoň na úroveň odbočky do Lučebních závodů Kolín cca v km 350,0 s prověřením důsledků zachování dvoukolejného vjezdu do žst. Kolín. Ve studii bude rovněž posouzeno, jestli je v nějakém dílčím úseku (jednom či více) účelné a průchodné vložení čtvrté traťové koleje. Ve všech projektových variantách budou prověřeny dopady zvýšení maximální traťové rychlosti až na 200 km/h a železniční přejezdy budou navrženy k náhradě, eventuálně zrušení.

Zdroj: Správa železnic, s.o.

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře