Sudoměřice – Votice: plánované stavební práce o výlukách

Sestavování pokladače kolejových polí PKP 25/20-1i firmy Subterra (SaZ) v žst.Heřmaničky dne 29.3.2019. Pokladač ke kolejím přivezly paradoxně 4 kamiony (foto: koridory.cz).

V sobotu 30.března 2019 deset minut před půl dvanáctou byla zahájena první velká nepřetržitá výluka kvůli stavbě „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“. Stavba, jak již bylo zveřejněno např. na serveru e15.cz, má značný časový skluz a proto bylo přistoupeno i k úpravám harmonogramu prací. Některé již (i na tomto webu) avizované naplánované práce se tak uskuteční později a to v září tohoto roku, kdy byla do plánu výluk dodatečně vložena desetidenní nepřetržitá výluka, s předběžným datem konání ve dnech 2. až 11. září 2019. Naopak, původně naplánované výluky v červenci a srpnu 2019 byly zrušeny, což je vzhledem k prázdninovému období a hlavní turistické sezóně rozumný krok. 

Plánované stavební práce o nepřetržité výluce 30.března (11:20 hod.) až 26.dubna 2019 (15:40 hod.)

V prvé řadě dojde k ukončení výkonu dopravní služby na hradle Mezno, posledním oddílovém stanovišti tohoto druhu na někdejší císařské dráze. Zatímco všechna ostatní bloková stanoviště na trati zanikala postupně od devadesátých let dvacátého století, někdejší miličínské hradlo jakoby jakýmkoliv modernizačním snahám odolávalo. V podstatě tři záležitosti způsobily, že hradlo vydrželo obsazené až do dnešního dne – zde umístěná kontrola činnosti přejezdu v km 99,190, vzdálenost mezi železničními stanicemi Sudoměřice u Tábora – Střezimíř, značné stoupání, pomalá a později trvalá traťová rychlost 50 km/h přes mezenské mosty, trvající takřka dvě desetiletí a tím prodloužená jízdní doba v daném úseku, ale hlavně neochota větší investice do trati, u které se čeká na koridorovou modernizaci od roku 1991, kdy někdejší ČSFR přistoupila k mezinárodní dohodě AGC (později i AGTC). Tato poslední část zní lehce úsměvně právě nyní, když již víme, jakým způsobem při výluce nakonec dojde k jeho zrušení a nahrazení.

Hradlo Mezno až do svého zrušení rozdělovalo traťový úsek mezi dopravnami Odbočka Sudoměřice a žst. Střezimíř na dva prostorové oddíly, jeho zrušením tak vznikne jen jeden oddíl. Na traťovém zabezpečovacím zařízení budou provedeny patřičné úpravy – po stávajícím dálkovém kabelu bude přenos indikace činnosti přejezdu v km 99,190 (zabezpečeného světelným přejezdovým zařízením bez závor) přemístěn do Odb. Sudoměřice, kontrolní a ovládací prvky přejezdu budou přemístěny do dopravní kanceláře žst. Střezimíř. Týž dálkový kabel bude využit i pro napojení snímače počítačů náprav, umístěného u vjezdového návěstidla „L“ žst. Střezimíř, kterým bude hlídána volnost mezistaničního úseku. Napojen na dálkový kabel bude i stávající snímač v km 98,327 a hradlový poloautoblok. Dosavadní kolejové obvody mezi Hr. Mezno a Střezimíří budou zrušeny.

ODKAZ
Modernizace Jižní spojky zahájena

Demontáž zařízení v objektech hradla započne ihned po zahájení nepřetržité výluky, demolice objektů na mezenské zastávce by měla být zahájena 3. dubna 2019. Bude zde provedena úprava stávajícího a stavba nového propustku, opravy na silničním nadjezdu nad tratí ad.

Přehled významných stavebních prací:

  • demolice kamenného silničního nadjezdu v km 105,355 (u strážního domku č.74 před žst. Ješetice). Předběžný termín provedení demolice – ve dnech 9. až 14. dubna 2019,
  • demolice objektů zastávky Mezno,
  • směrový posun traťové koleje v km 98,4 – 98,8 (zast. Mezno),
  • vrtání zápor v km 112,3 – 112,4 (lokalita Mastník),
  • vytrhání a pokládka kolejí v km 112,1 – 112,4 (od durdického přejezdu směrem k lokalitě Mastník a nazdickému zářezu),
  • odtažení trakčního vedení v Nazdickém zářezu,
  • rozšíření Nazdického zářezu pro druhou traťovou kolej (budou použity pouze neexplosívní trhací práce),
  • v úseku Chotoviny – Odb. Sudoměřice ve druhé traťové koleji (2.TK) v km 93,845 je nyní umístěna návěstní lávka s oddílovým návěstidlem autobloku (2-938) ve směru do Chotovin. Tato lávka bude zrušena a návěstidlo nahrazeno stožárovým. Toto stožárové návěstidlo zde bude jen po dobu stavby. S ohledem na viditelnost tohoto návěstidla ve směru do Tábora při jízdě vlaku po druhé (nesprávné) traťové koleji zde bude po dobu trvání tohoto provizorního stavu snížena cestovní rychlost vlaku na 80 km/h (km 94,047 – 93,847),
  • pokračovat budou práce i mimo stopu stávající tratě – ražba tunelu Deboreč (při ražbě je používána razící souprava, střelné práce nebyly povoleny), práce na mostních estakádách, práce na nové žst. Červený Újezd, stavba podchodu nové zastávky Heřmaničky, stavby menších mostních objektů, násypy zemních těles, výkopy zářezů ad.
  • co se tunelu Mezno a jeho ražby týče, ta nebyla povolena do doby, dokud nebudou postaveny náhradní zdroje pitné vody (viz usnesení č.3 zápisu zastupitelstva obce Mezno ze dne 20.2.2019 – odkaz zde. Koridoru se pak týká i usnesení č.15). Pokračováno tak má být v práci pouze na portálech tunelu, zejména na výjezdu.
ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Výhybka odbočení na staveništní kolej ze stávající trati v Odb. Sudoměřice v této výluce vložena nebude (stane se tak až v září). Rovněž nebudou provedeny ani žádné změny v konfiguraci kolejiště žst. Heřmaničky (přeměna stanice ve „výhybnu“ pouze s dvěma dopravními kolejemi se uskuteční až v roce 2020 po akci „Pochod Praha – Prčice“). Rovněž i provizorní propojení v km 96,130;  99,800 budou provedeny až při zářijové výluce.

Za případná upřesnění a doplnění předem děkujeme.


 

 

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Vlada
Vlada
4.4.2019 22:58

diky za informace