Praha se dočká nových železničních zastávek, a to hned tří

V letošním roce byla zahájena výstavba tří nových železničních zastávek na území hlavního města Prahy. První z nich, zastávka Praha-Podbaba na trati 091, by měla být uvedena do provozu již koncem srpna tohoto roku. Bude tak poprvé od roku 1997, kdy byla uvedena do provozu doposud nejmladší pražská zastávka, Praha-Komořany. Následovat by měla zastávka Praha-Kačerov na trati 210 (dokončená bude patrně koncem února příštího roku) a jako poslední se dočkáme zastávky Praha-Běchovice – střed na trati 011 (dokončení se předpokládá nejdříve v druhé polovině roku 2015).

Podívejme se tedy na jednotlivé stavby podrobněji:

 

Zastávka Praha-Podbaba

Zastávka je součástí stavby „Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice“, kterou na těchto stránkách pravidelně sledujeme.

Hlavním důvodem pro výstavbu zastávky je zlepšení přestupní vazby ze železnice na MHD. Za tímto účelem byla již v předstihu prodloužena tramvajová trať z Vítězného náměstí, a to novým 260 m dlouhým úsekem od bývalé smyčky Podbaba (u hotelu International, dnes Crowne Plaza) až ke křižovatce ulic Podbabská a Pod Paťankou. Dále byla vybudováno nové obratiště (smyčka) Podbaba v prostoru mezi ulicemi Pobabská, Pod Paťnkou a železniční tratí. Přeložka byla dokončena se zpožděním v srpnu 2011, na výstavbu navazující železniční zastávky se ale muselo čekat další 3 roky. Původní záměr byl pochopitelně dokončit obě stavby současně.

Po dokončení zastávky Praha-Podbaba bude zrušeno zastavování vlaků v žst. Praha-Bubeneč.

 

Zastávka bude umístěna v obvodu roztockého zhlaví žst. Praha-Bubeneč, částečně v prostoru bývalé DKS Podbaba, která je již v tuto chvíli snesena. Boční nástupiště u 1. a 2. SK začínají (ve směru z Roztok do Prahy) bezprostředně za mostem přes ulici Podbabská, procházejí prostorem bývalé DKS a končí zhruba v úrovni dnešních odjezdových návěstidel žst. Praha-Bubeneč směr Roztoky. Roztocké zhlaví tedy bude upraveno, dojde ke zkrácení staničních kolejí žst. Praha-Bubeneč až o 90 m. Délka nástupiště se oproti původnímu návrhu zvýšila ze 180 na 220 m, z důvodu předpokládaného zastavování rychlíků tzv. II. segmentu (opět vazba na MHD). Nástupiště z prefabrikátů typu L a zpevněnou plochou ze zámkové dlažby budou široká 3 m a ve standardní výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Obě nástupiště jsou z vnější strany ohraničeny PHS prakticky v celé délce, ve větší míře v průhledném provedení (do první návštěvy sprejerů). Zastřešení nástupišť bude zajištěno přístřešky s oblou pultovou střechou o rozměrech 81 x 6,4 resp. 75 x 6 m (první a druhé nástupiště). Na zastřešení přístřešku bude navazovat zastřešení schodiště a rampy podchodu.

 

Přístup na nástupiště bude zajištěn schodišti a rampami z nového podchodu, který zároveň propojí ulici Podbabskou a Jednořadou a Papírenskou náhradou za myší díru (která ve skutečnosti není podchodem, ale propustkem). Podchod je navržen jako železobetonová plnostěnná konstrukce o jednom poli s průběžným kolejovým ložem a měl by se nacházet zhruba v polovině délky nástupišť.

Rozhlasové zařízení čítající 21 reproduktorů bude dálkově ovládané ze stanice Praha-Holešovice a z informačního systému ze stanice Praha-Bubeneč. Vizuální informační panel bude sestávat ze čtyř oboustranných informačních panelů. Dále bude instalován kamerový systém s dálkovým přenosem do žst. Praha-Holešovice. Osvětlení nástupišť zajistí 15 stožárů s výbojkami 50W.

ODKAZ
Jižní spojka - zdvoukolejnění; odb. Spořilov, Branický most (fotogalerie)

 

Výstavba byla zahájena začátkem června, kdy byla snesena 1.SK žst. Praha-Bubeneč a s ní i DKS Podbaba, na jejímž místě zastávka vyroste. Zahájení výstavby bezprostředně předcházelo zřízení nových spojek v předsunuté poloze, aby bylo možné navzdory jednokolejnému provozu stanicí využívat kapacitu dvoukolejné trati do Roztok. V době přípravy tohoto článku jsou v prostoru budoucího podchodu prováděny první betonáže.

 

Zastávka Praha – Kačerov

Stejný důvod jako v případě předchozí zastávky stojí i za výstavbou v těsném sousedství stanice metra linky „C“ Kačerov. Nově budovaná zastávka by měla umožnit cestujícím ve směru od Dobříše a Čerčan přestoupit na metro C, dále by zastávka mohla teoreticky vytvořit spojení z centra do oblasti Krče, Michle a Spořilova a odlehčit tak nejzatíženějšímu úseku metra linky „C“. Výhledově ROPID počítá s provozováním městské linky v trase Praha-Radotín – Praha-Krč – Praha-Kačerov a dále nákladní spojkou přes Malešice do Běchovic.

Stavba byla zahájena dne 28.3.2014. V současnosti jsou na staveništi patrné práce na přístupovém chodníku, samotný prostor budoucí zastávky je zatím jen oplocen. Termín pro dokončení dle smlouvy o dílo je 11 měsíců od zahájení stavby, pražané by si tedy novou zastávku měli užívat nejpozději 28.2.2015. Zhotovitel stavby, akciová společnost Metrostav, inkasuje za vybudování zastávky 17 138 835 Kč bez DPH. Objednatelem je SŽDC, s.o.

 

Zastávka bude vybudována v prostoru mezi silniční estakádou (ulice 5. května) a krytým mostem kolejiště metra (spojka ze stanice Kačerov do depa Kačerov). Zřízeno bude nástupiště délky 150 m a šířky 2,5 – 3 m a to v zářezu vpravo ve směru z centra. Šířka jen 2,5 m v první části nástupiště je vedena obavou z většího zásahu do svahu zastiženého již jedním sesuvem. Na sanaci sesuvu patrně není odvaha nebo finance.

 

Přístup na nástupiště bude zajišťovat bezbarierový chodník délky 121 m, rozdělený třemi podestami. Pro mobilní a spěchající bude k dispozici i schodiště. Chodník i schodiště zajistí napojení na stávající podchod pod ulicí Michelská (podchod, který spojuje vestibul metra s autobusovými zastávkami směrem do centra).

Napojení do podchodu bude vybudováno v místě stávající služebního vchodu do prostor depa Kačerov. Zároveň bude vybudován odbočný chodník délky 109 m pro bezbariérové napojení na chodník u ulice Michelská (pro dodržení max. sklonu opět rozdělený na čtyři úseky). Součástí stavby je i vybudování osvětlení (a to v provedení LED) a zděného přístřešku 6,0×1,8 m. Počítá se s rozhlasem (signál z žst. Praha Vršovice), naopak s informačním systémem se nepočítá.

Do kolejiště bude zasahováno jen v minimální míře, v délce 325 m dojde k nutným směrovým a výškovým úpravám.

ODKAZ
Jižní spojka - zdvoukolejnění; odb. Spořilov, Branický most (fotogalerie)

Výstavba si vyžádá denní výluky v rozsahu 21 dní.

Průběh stavby se pokusíme sledovat v samostatných článcích v rubrice „pražský uzel

 

Zastávka Praha Běchovice střed

Přestože je tato zastávka stavebně na počátku námi sledované stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly“, nejedná se o součást modernizace, ale o samostatnou investiční akci. Přesto se její výstavbě budeme věnovat v článcích o výše zmíněné modernizaci.

Účelem výstavby nové zastávky je tentokrát přiblížení zastávky zástavbě, konkrétně městské části Běchovice 1 (tedy „starým“ Běchovicím). Stávající žst. Praha-Běchovice zajišťuje obsluhu nových Běchovic (Běchovice 2, Nová Dubeč), ovšem pro dopravu do starých Běchovic je nutné využít přestup na autobus MHD, docházková vzdálenost je cca 1,5 km. Narozdíl od Bubenče, v Běchovicích ovšem zůstane i po aktivaci nové zastávky zachována osobní doprava v žst. Praha-Běchovice.

Investorem této stavby s náklady přibližně 35 milionů Kč je hlavní město Praha, stavba má platné územní rozhodnutí. Výstavba může být zahájena ihned po výběru zhotovitele. Optimistické odhady hovoří o zahájení v srpnu tohoto roku a dokončení v druhém kvartálu roku 2015.

Zastávka bude vybudována v prostoru před mostem Mladých Běchovic (z pohledu od žst. Praha-Běchovice ven z Prahy). Podél 1.SK a 2.SK budou zbudována nástupiště o délce 200 m, přístřešky pro cestující (psí boudy 2 m x 12 m). Součástí stavby bude osvětlení, rozhlas a a informační systém.

K nástupištím budou vybudovány přístupové chodníky šířky 2 m o délce 62, resp. 68 m, pro přístup k nástupišti u 2.SK (směr do centra) bude vybudováno i schodiště. Na chodník od nástupiště u 2.SK bude navazovat podchod šířky 3,05 m a délky 12,9 m pod tříkolejnou osobní tratí, další podchod stejné šířky a délky 19,6 m pod nákladní spojkou pak bude spojovat přístup od obou nástupišť s chodníkem podél ulice Mladých Běchovic směrem do obce.

Průběh stavby budete moci sledovat v rámci článků o stavbě „Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly“.

 

Co dál?

Budeme-li mírní optimisté, po dokončení tří zmiňovaných zastávek by nemělo nic bránit zahájení výstavby dalších, z těch nejblíže realizace se jedná zejména o:

  • žst. Praha – Zahradní Město a zast. Praha-Eden na trati 221 v rámci připravované optimalizace Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží (mimo).
  • zast. Praha – Rajská zahrada u stejnojmenné stanice metra na tratích 231 a 070 v  rámci 2. stavby optimalizace železniční trati Lysá n.L. – Praha-Vysočany.
  • zast. Praha-Radotín – sídliště na trati 171, patrně současně se zahájením Optimalizace Praha-Smíchov – Černošice.

 

Zdroje:
www.ceskatelevize.cz
www.idnes.cz
Parlamentní listy
wikipedie
veřejně dostupné dokumenty (zadávací a projektová dokumentace, územní rozhodnutí…)
vlastní zjištění
kartografické podklady: OpenStreetMap
]]>