Práce na modernizaci trati ze Sudoměřic do Votic jsou v plném proudu

Zářez přeložky trati a původní trať u obce Mezno (foto: Strix Chomutov)

Lokalita Mezno

V budoucím zářezu nové trati jsou prováděny práce na železobetonových kotevních trámcích.

V tunelu Mezno (jehož ražba byla slavnostně zahájena 11.9.2019) pokračuje novou rakouskou tunelovací metodou tato ražba. Tunel, jehož ražená část má délku 768 m z celkové délky 840 m, by měl být proražen v polovině roku 2020. Dvoukolejný tunel razí brněnská firma OHL ŽS, Divize R – Dopravní stavby, středisko R160 Tunely. Tunel se nachází v úseku mezi budoucími zastávkami Mezno a Střezimíř.

Stavební jámy hloubených částí tunelu jsou navrženy jako svahované. Boční stěny jam mají tři úrovně sklonů. Zajištění tvoří převážně vrstva stříkaného betonu s výztužnou sítí doplněná hřebíky dl. 4 m.

V portálových stěnách byly nad profilem kaloty budoucího tunelu byly provedeny mikropilotové deštníky z mikropilot 108/16 mm délek 18 m (vjezd) a 15 m (výjezd) o celkovém počtu 47 ks na každém portálu.

Zajištění stavebních jam dokončila společnost Zakládání staveb, a. s. na konci ledna 2020. Stavební jámy vjezdového a výjezdového portálu slouží k dočasnému zajištění přístupu k tunelu a následně k definitivní výstavbě portálů hloubených částí tunelu.

Pracovníci firmy v současnosti pokračují v pracích v cca 400 m dlouhém zahloubeném úseku souběžném s dálnicí D3 v lokalitě Lipiny mezi zastávkami Sudoměřice u Tábora a Mezno.

Lokalita Deboreč

Aktuálně jsou, dle oznámení pro veřejnost od firmy OHL ŽS pro květen 2020, práce v tunelu zastaveny.

Ražba novou rakouskou tunelovací metodou byla ukončena přibližně po roce a to slavnostním zakončením (prorážkou kaloty) dne 11.2.2020. Ražbu tunelu, kterou pod řízením OHL ŽS, Divize Z – Železnice provedla slovenská společnost TUBAU, byla potvrzena geologická pestrost horninového prostředí, ve kterém byly ražby vedeny. V průběhu ražeb byly využity všechny vystrojovací třídy připravené v rámci realizační projektové dokumentace. Mírné zpoždění prorážky tunelu oproti předpokladu způsobil průchod geologickou poruchou, který si vyžádal i zpětné zesílení již vybudovaného primárního ostění v úseku délky 68 m.

ODKAZ
Modernizace stavby Sudoměřice - Votice. Video celé stavby

Práce na tunelu budou pokračovat v podobě zřízení sekundárního ostění, izolací a postupného kompletního dokončení. Do provozu by měl být tunel uveden v roce 2022, kdy by měla být začátkem roku uvedena do provozu nejprve jedna kolej v celé délce přeložené trati a původní (stará) trať dopravně opuštěna. Druhá kolej by ji měla následovat o něco později.

Lokalita Nazdice

V Nazdickém zářezu zaměstnanci chomutovské firmy Strix Chomutov dokončily zemní práce na jeho rozšíření pomocí těžké techniky. Nyní práce pokračují v zajišťování svahu pomocí systému Krismer, ve skalnaté části v kombinaci s lanovými sítěmi HEA Panel od Maccaferri. Probíhá i montáž lehkého plotu.

Lokalita Radíč/Heřmaničky

Stav některých mostních estakád k začátku dubna 2020 je patrný ze snímků Správy železnic (ex SŽDC).

Nyní především probíhá návoz prvků nosné ocelové konstrukce na poslední mostní estakádu (ve směru staničení) u Heřmaniček. Ke dni vydání tohoto článku byla osazena první dvě mostní pole (viz poslední foto SŽ z dubna, aktuální připravujeme).

Fotogalerie

Zářez u obce Mezno:

Sudoměřice - Votice: zářez Mezno (duben/květen 2020)-2

Zářez u obce Nazdice:

Sudoměřice - Votice: zářez Nazdice (duben 2020)

Videa

Modernizace trati Sudoměřice – Votice: práce v zářezech u obcí Nazdice a Mezno (k 27.4.2020):

Modernizace trati Sudoměřice – Votice (únor 2020):

Modernizace trati Sudoměřice – Votice: tunel Mezno (leden/únor 2020):


S využitím fotografií a textů firem OHL ŽS, Strix Chomutov, Zakládání staveb a Správa železnic.