Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 1.11.2014

S blížící se zimou stavba (subjektivně) zrychluje, blíží se zprovoznění 2.TK i dokončení zastávky v Klánovicích. Na druhou stranu je již jisté, že říjnový termín dokončení nové běchovické zastávky ani podchodu v Úvalech se splnit nepodařilo. 

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku

 


Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

Pro celý uvedený úsek: Druhá kolej je položena, zasypána, podbita nepřetržitě od začátku stavby až po most Pilovská, zde navázáno na stávající 2.TK. Zbývající koleje jsou provozovány na původním svršku. Trakce: Od začátku stavby po most Suez nové stožáry pro brány, zatím bez břevna, podél čtyřkolejky u odb. Blatov už jsou provozovány nové brány. V koleji 101a zatím stará trakce, jen nové patky / holé stožáry, ve 102a kompletně vystrojené nové stožáry, chybí trakční vedení. Za odbočkou Blatov pokračuje nové trakční vedení na branách, převěsy byly odstraněny, zbývají jen staré příhradové stožáry podél 1.TK.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Výstavba druhého nástupiště poněkud zvolnila, nicméně jsou již na místě připraveny konzolové nástupištní desky, takže za měsíc se již pravděpodobně setkáme s dokončeným povrchem. Nový podchod za běchovickou opěrou mostu Mladých Běchovic je již v části pod 2.SK vybetonován, navíc je v hrubé stavbě dokončené i schodiště na druhé nástupiště. Nová 2.SK podél nástupiště je již položena.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Most získal novou severní římsu, vrchní stavba v 2.SK prošla rekonstrukcí. Přes most již pokračuje 2.SK. Sanace povrchů mostu zatím nebyla zahájena.

 

Most SUEZ (a okolí)

Kolej nákladní spojky pod mostem (102a) je stále vyloučená. Práce probíhají na obou římsách, severní je prakticky dokončená, jižní je z nějakého důvodu vybetonována jen polovina. I zde je již na most položena nová 2.SK a tedy vše pod ní je dokončené.

 

před Blatovem, čtyřkolejka

Nově položená 2.SK pokračuje až na Blatov. Až na Blatov vede také krátký modernizovaný úsek nákladní spojky 102a. V celém úseku jsou osazeny nové brány TV, staré brány byly sneseny. Staré TV na příhradových stožárech zbývá jen podél provozované nákladní spojky 101a.

 

Odb. Blatov

V odbočce jsou vloženy všechny tři výhybky v 2.SK / 2.TK (tedy výhybky spojek do/z nulté koleje i rozjezdová výhybka do kolejí 2a a 102a. Výhybkám zatím chybí výstroj.

 

Most Blatovský potok

Most je dokončený (jako celek, tedy pod všemi traťovými kolejemi), bylo dosazeno zábradlí na severní římsu.

 

Most Pilovská

Mezi oběma mosty jsou dokončovány úpravy svahu náspu. Most je dokončený (jako celek, tedy pod všemi traťovými kolejemi). Zde také končí nově položená 2.TK a celý nový úsek od začátku stavby až sem se napojuje na stávající svršek. Zde začne pracovat strojní linka AHM-800 a postupně dorazí až k zastávce Praha-Klánovice. Za ní zůstane modernizovaný železniční spodek a v dalším kole i svršek.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-11-01_s1

 


 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, čeká na AHM-800 (výjímkou je zastávka). Podél 2.TK je dokončována úprava svahu zářezu a návazné odvodnění. Trakce: Vztyčené brány. V oblasti zastávky již převěšeno na nové brány TV. TZZ: Bylo vztyčeno všech pět nových návěstních lávek, více se jim věnujeme ve fotodokumentaci.

Zastávka Praha-Klánovice

V celé délce zastávky je položena nová 2.TK. Pokračují práce na druhém nástupišti, zámková dlažba je již položena v části od začátku nástupiště po začátek výpravní budovy. Přístřešek u výpravní budovy dostává krytinu z trapézového plechu. Na podchodu probíhají dokončovací práce – zastřešení, zasklení, dlažba. Pokračuje výstavba PHS podél druhého nástupiště mezi ČOV a výpravní budovou a dále budování nízké PHS za silničním nadjezdem až ke konci klánovické zástavby. Na začátku zastávky je již kompletní návěstní lávka nového autobloku, zbývá jen osadit návěstidla.

Most Žák

Most je dokončen ve všech kolejích, včetně sanace povrchů. Zbývá jen úprava okolního terénu.

Most Na Bučině

Mostu zbývá k dokončení zásyp křídel a drobné povrchové úpravy.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-11-01_s2

 


Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Sudá skupina snesená. Trakce: Ve stanici nové patky (vyloučená strana) a stožáry (provozovaná strana), na obou zhlavích již stojí brány, TV je však stále na převěsech.

Most Na Spojce

Sudá polovina mostu je v hrubé stavbě dokončená, zbývá jen zaplnit prostor po třetím oblouku původního mostu a následně most zasypat.

Žst. Úvaly

Sobotní návštěvu Úval provázely věci nevídané. Na vjezdových návěstidlech běchovického zhlaví tma, na odjezdech také. Jak se ukázalo, v průběhu dopoledne došlo na stavbě k přerušení kabelů SZZ dosti důkladným způsobem. Kompletní výpadek SZZ se postupem času podařilo omezit na nefunkční návěstidla na běchovickém zhlaví, což umožnilo alespoň omezený provoz. Ještě večer ale např. RegioJet putoval odklonem přes Vysočany.

Druhé, ostrovní nástupiště lze pomyslně rozdělit na část před přístřeškem (severnější) a část za ním. První zmiňovaná část je připravena na pokládku zámkové dlažby, prostor pod přístřešky ještě čeká dosypání štěrkodrtí, a část za přístřešky… ještě nepřipomíná nástupiště ani v náznaku.

Tubus podchodu je dokončený od napojení na starý podchod, pod budoucí 2.SK, pod nástupištěm, pod budoucí 4.SK až po nový východ směrem do dolní části Úval. Z tubusu již vede schodiště bez stupňů a navazuje na něj výtahová šachta. Na východ směr „dolní Úvaly“ bude navazovat chodník, jehož polohu již naznačuje nově zřízená opěrná stěna z betonových svahovek. Závěrem připomeňme, že nový podchod měl být otevřen 20.10.2014, což již můžeme zařadit do rubriky nesplněných snů.

Přejezd Husova

Přejezd zatím v původním stavu, podchod je již pod 2.SK dokončený a je již vyveden na povrch včetně bočních stěn.

Most Výmola

Pokračuje Oprava mostu pod snesenou 2.SK (tedy toho mladšího, betonového). Nad odhalenou původní klenbou finišuje betonáž nové železobetonové desky a navazující římsy, momentálně zbývají poslední dva oblouky. Následně tato deska spolu s novou římsou vytvoří vanu pro průběžné štěrkové lože. Lešení opět zmizelo, spodní stavba se nezdá být sanována. Podrobnější informace o mostě přineseme v samostatném článku.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-11-01_s3

 

A jako bonus noční minifotoreportáž z úplně jiné stavby, co je náhodou po cestě z Libně. Snad CDP? Nepochybně 🙂
(CDP – centrální dispečerské pracoviště, v tomto případě CDP Praha, roste na Balabence. Více o něm někdy příště.)

Be-Uv_2014-11-01_cdp

 

A protože jste, milí čtenáři, byli celý rok hodní (ne?), zasloužíte si ještě jeden bonus:

Budiž vám tento videozáznam průvodcem tam, kde se v textu nebo na mapce ztrácíte. Za poskytnutí videa děkujeme pracovníkům OTV Strančice.

[gap]

Zdroj: Vlastní pozorování, video OTV Strančice.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Petr Ježek
Petr Ježek
24.11.2014 23:15

No, hlavně že se pracuje na rekonstrukci 2.TK včetně zabzař, aby se provoz po nejvytíženějších kolejích pomalu stabilizoval v novém. Tragický stav svršku i spodku mezi Blatovem a Suezem volá po akci již několik let.

Petr Ježek
Petr Ježek
14.11.2014 09:22

Tento týden je již v provozu severní (klánovické) nástupiště a je opuštěno provizorní západně od něj. Přes 2.TK je pět ocelových můstků se zábrádlím, patrně nová výbava pro nejistou budoucnost 🙂 Podél 2.TK probíhají dokončovací zemní a technické práce, po koleji se již mezi Blatovem a Klánovicemi pohybuje ATK-800. Prodleva ve zprovoznění podchodu je dána technologickými lhůtami vzhledem k podmínkám postupné betonáže, lépe pomaleji a pořádně než rychle a s následnou mrazovou erozí.

Petr Šafránek
Petr Šafránek
Reakce na  Petr Ježek
14.11.2014 16:50

Zminena prodleva se zprovoznenim podchodu je ve skutecnosti dana typickym ceskym slendrianem kdy do noveho podchodu prosakuje spodni voda stejne jako do toho stareho uz asi 60 let!!! Zhotovitel to byl nucen priznat na poslednim kontrolnim dnu. Otevreni se odklada o pul roku!!! Neskutecne!!! Takto se vyhazuji penize a samozrejme nikdo za nic nezodpovida!!! Generalni reditel SZDC dela mrtveho brouka.

Petr Ježek
Petr Ježek
Reakce na  Petr Šafránek
24.11.2014 23:11

Tušil jsem to, že tahle betonáž bude mizerná. Otřesy projíždějících vlaků mohou nicméně být tou podstatnou příčinou, což by umenšilo šlendriánfaktor.