Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 29.4.2015

Přijměte pozvání na další putování z Běchovic do Úval. Novinek za duben je mnoho – most Mladých Běchovic včetně podchodu je před dokončením, výstavba prvního nástupiště zastávky Praha-Běchovice – střed je v plném proudu, začíná pokládka nulté koleje mezi začátkem stavby a odb. Blatov, v Klánovicích finišují práce na novém podchodu. V Úvalech již vzniká horní deska liché poloviny mostu Na Spojce, dokončují se obě boční nástupiště liché skupiny, tubus nového podchodu Husova již vede pod celým kolejištěm, na mostu Výmola byla provedena betonáž horní desky nad klenbou. Pojďme se na to podívat podrobně:

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

 

 


Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

Pro celý uvedený úsek: Od začátku stavby na Blatov je v lichém směru (z Prahy) vyloučena kolej 0+1, v jejich prostoru je postupně hutněna konstrukční vrstva, navážen štěrk a pokládány pražce a následně kolejnice a to z obou zmiňovaných krajů a přednostně nultá kolej. Provoz v tomto směru je zajištěn po 3.SK, následně koleji 108 nákladního obvodu a dále nákladní spojkou 101. V opačném směru je provozována nová 2. SK. Od Blatova k mostu Pilovská je provoz veden po stávající 1.TK, v opačném směru je k dispozici nová 2.TK, mezi nimi probíhá pokládka 0.TK, převážně ve směru od mostu Pilovská na Blatov. V prostoru spojek Blatov je připravováno vložení výhybek 2-0, 0-2 do nulté koleje. Práce končí za mostem Pilovská, dál pokračuje trať v původním stavu až před zastávku Praha-Klánovice (čeká se na AHM).

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Během dubna vyrostlo z ničeho první nástupiště. Pravda, zatím chybí konzolové desky…  Druhé nástupiště má již chodník v plné šířce včetně dláždění pod budoucím přístřeškem v místě opěrného gabionu.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Byly dokončeny hrubé práce na mostě, dokončený je i podchod v běchovické opěře. Byla provedena sanace povrchů, nyní dostává most definitivní povrchovou úpravu.

 

Most SUEZ (a okolí)

Probíhá sanace povrchů.

 

Před Blatovem, čtyřkolejka

Na zhutněnou konstrukční vrstvu je navážen štěrk, od Blatova začíná pokládka nulté koleje.

 

Odb. Blatov

Začíná pokládka nulté koleje, v oblasti spojek zárodky výhybek pro spojky mezi nutou a druhou kolejí. Od mostu Pilovská zpět na Blatov také pokládka nulté koleje.

 

Úsek od mostu Pilovská před klánovickou zastávku.

Nultá TK vyloučená, ale ponechaná. Provoz po původních 1+2.TK.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-04-29_s1

 


 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, mosty dokončené. Čeká se na AHM-800 (výjimkou je zastávka).

Zastávka Praha-Klánovice

Na novém klánovickém podchodu probíhají poslední práce před předáním do užívání. Dále zbývá jen dokončení PHS u 2. nástupiště a demolice původních peronů a starého podchodu.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-04-29_s2

 


Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Snesená 0.SK + lichá skupina. Oproti dříve zmiňovaným úsekům je zde příprava na pokládku nových kolejí „pozadu“, konstrukční vrstva pouze v krátkém úseku od odjezdových návěstidel směr Běchovice k mostu Na Spojce, jinde jen holá pláň. Sudá skupina dokončená a zajišťuje omezený provoz – na vjezdu od Běchovic kolizní bod ve zhlaví, na výjezdu jednokolejný úsek přes Výmolu ke vysunutým spojkám.

Most Na Spojce

Výstavba liché (jižní) poloviny mostu je ve stadiu betonáže horní desky, nosníky jsou již uloženy.

Žst. Úvaly

Lichá skupina snesena na pláň, probíhá výstavba bočních nástupišť z L-profilů u budoucí 1.SK (prefabrikáty uloženy, probíhá zásyp) a 3.SK (prakticky dokončeno), tubus podchodu pod lichou skupinou je izolován, opatřen geoochranou a připraven k zasypání (ne zevnitř, doufejme :-).

 

Přejezd Husova

Přejezd uzavřen, oprava v liché skupině není patrná. Zato se během dubna podařilo ve stavební jámě u přejezdu vybetonovat druhou část nového podchodu Husova, tubus bude nyní izolován a zasypán.

Most Výmola

Modernizaci horní stavby nyní podstupuje historický, dvoukolejný kamenný most. Nad oblouky mostu byla vybetonována nová železobetonová deska, nyní bude betonována nová římsa a sanována spodní stavba obou mostů. Provoz mezi žst. a vysunutými spojkami zajištěn jen jednokolejně po novějším a nyní již (v horní stavbě) rekonstruovaném mostě.

Zajímavost: Dne 16.3. došlo na kamenném mostě k poruše na první klenbě (od českobrodské opěry). Práce musely být s ohledem na havarijní situaci přerušeny, došlo k dodatečnému geologickému průzkumu, který odhalil odlišné založení opěry OP1 a pilíře P1 oproti dokumentaci (není na skalnatém podloží). Nové založení OP1 a P1 bylo provedeno tryskovou injektáží. (zdroj: TZ STRABAG Rail, a.s., http://www.mestouvaly.cz)

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-04-29_s3

 

Trakční vedení:

Celkově lze konstatovat, že většina trakčního vedení je již umístěna na nových branách, zatímco staré stožáry s převěsy byly sneseny. Výjimky byly zmíněny v předchozím článku a postupně zanikají.

Zdroj: Vlastní pozorování.

3 komentáře

 1. CELÁ ZPRÁVA: Dne 16. 3. 2015 byla při pravidelné kontrole stavu mostních kleneb kamenného
  železničního mostu zjištěna porucha klenby s označením K1 (první klenba ve
  směru od Českého Brodu). Práce byly ihned zastaveny.
  Zjištěná porucha vznikla posunutím kamenů v řezu klenby a to cca v 1/4 (v 6 a 7 řadě od
  vrcholu klenby) směrem k potoku Výmola. Neprodleně byl přivolán projektant a
  technický dozor investora. Stav mostu byl vyhodnocen jako havarijní a byl zakázán
  přejezd veškeré techniky. Byl určen způsob zjištění možných příčin deformace klenby a
  způsob sledování pohybu a deformací celé mostní konstrukce. (dodatečný geologický
  průzkum a geodetické měření)
  Dodatečný geologický průzkum potvrdil odlišnou úroveň původního založení
  opěry OP 1 a pilíře P 1 oproti dokumentaci stávajícího stavu (respektive nepotvrdil
  založení na skalnatém podloží). Geometrické přeměření odbouraného vrchního povrchu
  kleneb prokázalo odlišný tvar a úroveň kleneb oproti dokumentaci stávajícího stavu.
  Nové založení opěry OP 1 a pilíře P1 bylo provedeno pomocí tryskové injektáže
  Klenba bude sanována a trhlina vyplněna. Dále bude klenba podepřena těžkou
  prostorovou skruží založené na základové desce. Tato skruž bude na stavbě
  ponechána do doby zhotovení nové železobetonové desky. Před spuštěním provozu na
  mostě se provede stažení pilířů helikální výztuží a provede se oprava spárování zdiva.
  Stav mostní konstrukce je v průběhu prací důkladně sledován a monitorován ze
  strany investora, projektanta a zhotovitele.

 2. Miniaktualizace v poločase:

  -Byla dokončena nová nultá kolej od Běchovic až po most Pilovská.
  -V celém úseku Běchovice – Úvaly (mimo) nultá kolej v provozu a jednička vyloučená.
  -V žst. Praha-Běchovice osobní vlaky směr Úvaly opět zastavují u provizorního nástupiště u nulté koleje.
  -Zastávka Praha-Běchovice – střed má zasypán prostor nástupiště, konzolové desky nejsou položeny.
  -1.SK v zastávce položená. Od zastávky po měnírnu položené pražce, dále po odbočku Blatov štěrkové lože.
  -Na odbočce Blatov vloženy v nulté koleji výhybky spojek do první i druhé TK.
  -Mezi mostem Pilovská a klánovickou zastávkou probíhá kácení posledních příhradových stožárů.
  -Na zastávce Praha-Klánovice byl otevřen nový podchod, probíhá demolice starého.
  -Z Klánovic do Úval začínají úpravy svahů zářezu podél vyloučené 1.TK.
  -V Úvalech v oblouku běchovického zhlaví štěrkové lože pro 1.SK, 0.SK postaru.
  -Za obloukem v 0.SK pražce až po most Na Spojce.
  -Na mostu Na Spojce betonáž horní desky.
  -Za mostem Na Spojce v liché skupině štěrkové lože, 3.SK jen konstrukční vrstva.
  -Nástupiště u 3.SK dokončený povrch, nástupiště u 1.SK od výpravní budovy k přejezdu také.
  -Přejezd Husova beze změn.
  -Most Výmola beze změn horní stavby.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*