Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 28.9.2014

Neuplynul ani měsíc od minulé návštěvy, přesto je na mnoha místech stavby vidět výrazný pokrok.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku

Souhrnně (celá stavba): Již nelze přehlédnout budoucí zastávku Praha-Běchovice – střed, v úseku za odb. Blatov pokračují rozsáhlé úpravy náspu a okolí, v Klánovicích se blížíme k dokončení druhého nástupiště a dále do Úval je ve většině délky rozpracována úprava svahu zářezu a budování odvodnění.

Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

 

Pro celý uvedený úsek: Ve stopě 2.SK od začátku stavby po most Pilovská příprava pokládky v různém stadiu rozpracování – u začátku stavby je již na konstrukční vrstvě předsypáno štěrkové lože, u mostu Pilovská je teprve rozhrnována konstrukční vrstva. Zbývající koleje jsou provozovány na původním svršku. Trakce: V oblasti začátku stavby nové patky, podél čtyřkolejky u odb. Blatov nové stožáry a postupně rostou brány, za odbočkou až do Klánovic již kompletní nové brány bez výstroje.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Zde je patrný asi největší pokrok. Zahájena byla výstavba druhého nástupiště, až k úrovni budoucího podchodu již stojí úložné bloky a tvárnice Tischer (bude se jednat o nástupiště typu Sudop, takže budeme mít hezké srovnání s nástupištěm typu L v Klánovicích). V odhaleném prostoru za Běchovickou opěrou mostu Mladých Běchovic pak probíhá betonáž dna budoucího podchodu.

Dle informační tabule by měla být stavba dokončena 20.10.2014. I při pracovní době Po-Ne 7-17 hod se jedná o skutečně šibeniční termín.

Oproti stavu z fotogalerie k 28.9., ke dni publikování článku jsou již v oblasti zastávky položeny pražce.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Rekonstrukce samotného mostu poněkud ustrnula, práce se nyní odehrávají zejména u běchovické opěry mostu, jak již bylo zmíněno výše. Na mostě samotném je patrné provádění nové hydroizolace rubu konstrukce a nadbetonování římsy.

 

Most SUEZ (a okolí)

Výluka koleje 102a pod mostem trvá, práce probíhají na severní římse mostu a pod snesenou 2.TK.

 

před Blatovem, čtyřkolejka

Úsek před odb. Blatov je postupně připravován na pokládku 2.TK. Ze stožárů TV postupně rostou brány.

 

Odb. Blatov

Hlavní význam odbočky v tuto chvíli spočívá v obsluze zachované nákladní koleje 101a (používána v obou směrech). V úseku od odbočky k mostu Pilovská je postupně budována konstrukční vrstva.

Oproti stavu z fotogalerie k 28.9., ke dni publikování článku jsou již v oblasti odbočky položeny výhybky ve 2.TK.

 

Most Blatovský potok

Od odbočky Blatov k mostu jsou již dokončeny úpravy svahu zářezu a okolního terénu včetně odvodnění. K dokončení mostu zbývá osazení zábradlí na římsu a úpravu terénu kolem potoka samotného.

 

Most Pilovská

Mezi oběma mosty probíhají úpravy svahu náspu v obdobném rozsahu, jako v předchozím úseku. Práce na severní polovině mostu jsou v plném proudu. Za mostem dále ke Klánovické zastávce je zachována 2.TK v původním stavu. Důvodem je, jak jsme již uváděli, plánované využití strojní linky AHM-800 pro sanaci železničního spodku v úseku od mostu Pilovská k zastávce Praha-Klánovice.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-09-28_s1

 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, čeká na AHM-800 (výjímkou je zastávka). Trakce: Vztyčené brány, za zastávkou již včetně výstroje, ovšem TV stále na původních převěsech.

Zastávka Praha-Klánovice

Blíží se dokončení druhého nástupiště a pokládka 2.TK. K dokončení hrubé stavby se blíží i podchod. Zastřešení druhého nástupiště je připraveno k pokládce krytiny. Od Štamberku postoupily práce na odvodnění a úpravy svahu podél 2.TK až k zastávce. Za zastávkou rostou PHS a to jak v oblasti mezi ČOV a výpravní budovou, tak za silničním nadjezdem až ke konci klánovické zástavby.

Most Žák

Od minulé návštěvy byla snesena 2.TK na mostě, na vrchní stavbě proběhla sanace klenby, připravená je betonáž nové římsy na čelní zeď mostu a křídla, po provedení hydroizolace bude do takto vytvořené vany uloženo nové štěrkové lože a provizorně napojen snesený svršek (vyžaduje to průchod AHM). Spodní stavba prošla reprofilací pohledových ploch, ruby křídel byly opatřeny hydroizolací, ovšem namísto jejich opětovného zásypu byla zavezena čelní stěna mostu celá téměř až do výšky stropu mostního otvoru zeminou. Důvod tohoto opatření není autorovi znám, těším se na rozuzlení v diskuzi 🙂

Most Na Bučině

Most Na Bučině je tentokrát ve skluzu, stav vrchní stavby je obdobný, ale spodní stavba je v původní stavu až na odhalená křídla mostu.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-09-28_s2

 

Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Sudá skupina snesená, do všeho, co s ní souvisí, se zakously bagry. Trakce: Ve stanici nové patky (vyloučená strana) a stožáry (provozovaná strana), za stanicí nové brány (bez výstroje).

Most Na Spojce

Byla kompletně snesena polovina mostu pod sudou skupinou, výstavba nového deskového mostu byla zahájena betonáží opěr.

Oproti stavu z fotogalerie k 28.9., ke dni publikování článku jsou již na opěry položeny ocelové nosníky.

 

Žst. Úvaly

Práce v sudé skupině gradují. Prostor mezi L-prefabrikáty je částečně zasypán, zde vyroste druhé, ostrovní nástupiště. Výstavba nového podchodu pokračuje, na část stávajícího podchodu pod lichou skupinou navazuje stavební jáma, ve které bude vybudována nová část podchodu od ostrovního nástupiště pod 4.SK a dále k dolní části Úval. Připomínám, že nový podchod by měl být otevřen již 20.10.2014, což se zdá být asi stejně reálné, jako termín dokončení zastávky Praha-Běchovice – střed.

Přejezd Husova

Budování podchodu pod 2.SK pokračuje, samotný tubus podchodu je již vybetonován. Přejezd zatím beze změn.

Most Výmola

Oprava mostu pod snesenou 2.SK (tedy toho mladšího, betonového) je již v plném proudu. Odbourána je římsa a v prostoru nad odhalenou klenby se již připravuje betonáž nové železobetonové desky. Následně tato deska spolu s novou římsou vytvoří vanu pro průběžné štěrkové lože. Spodní stavba bude sanována, lešení již stojí.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-09-28_s3

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

6 komentářů

 1. Co mě trochu zaráží je, že článek vychází s týdenním zpožděním… takže aktualita tam již příliš není.. je to třeba brát v potaz.

  • Dobrý den, máte pravdu. Tentokrát jsem si vzal opravdu velké sousto, kdy jsem v jeden a tentýž den nafotil obě velké stavby, tedy jak Bubeneč – Holešovice, tak Běchovice – Úvaly (a v odstupu několika dní ještě Kačerov, který bude vydán dnes). Zpracování Bubenče dostalo přednost, protože již uběhla delší doba od vydání předchozího článku.
   .
   Bohužel, stihnout jeden článek dříve než za tři až čtyři dny není v mých silách, jedná se o zájmovou činnost, obvykle po večerech, takže občas musí dostat přednost rodina či práce 🙂
   .
   Samotného mě mrzí, když vidím, že jde článek do vydání týden po nafocení, protože zrovna na této stavbě je nyní tempo vražedné. I proto jsem pak doplnil do textu i vsuvky kurzívou, které reflektují stav v neděli 5.10., kdy jsem si dal kontrolní jízdu stavbou.
   .
   Plyne z toho ponaučení, že obě stavby je nutné zpracovávat s odstupem týdne a nikoliv v jeden den. Přiznám se, že i fyzicky to bylo dost náročné (17 kilometrů terénem).
   .
   Jako určité odškodnění čtenářům se pokusím stíhat tempo stavby alespoň tak, že v diskuzi pod posledním článkem budu zveřejňovat textové miniaktualizace i v období mezi jednotlivými články.

   • Dobrý den, děkuji za odpověď, samozřejmě jsem svůj příspěvek mínil v dobrém a pouze jako informativní.
    Oceňuji vaši práci a jsem si vědom toho, že ani na jednu ze staveb to třeba nemáte blízko.

    Dle mého názoru by stálo za to více nafotit most „Výmola“, protože ten byl vždy kompletně zarostlý keři, dřevinami a nebyl odspodu (z úrovně pod mostem) běžně vidět. Bydlím nedaleko, práce na mostě probíhají bez omezení v tempu 24/7 (!!! opravdu mohu potvrdit !!!) každý den a každý týden, už po několik týdnů. Zajímavé je třeba také to, že veškerá technika najíždí na most z železničního přejezdu v Úvalech, kde odbočí na odstraněnou kolej a nebo po ní právě skrze železniční přejezd vyjíždí na silnici.
    Ještě ad. most „Výmola“, zde jde o historickou stavbu (jen 2kolejný most z r.1844 nebo 45, jak je vyraženo přímo na jednom mostním oblouku) a památku a turistické místo zároveň. Běžně užívaný název je „železniční most Devět kanálů“, který je odvozen od počtu oblouků a má i svou turistickou známku. Město plánuje po ukončení rekonstrukce mostu protažení nové cyklostezky pod tímto mostem + ve stejných místech dřevěný mostek pro tuto cyklostezku přes říčku Výmolu.

    • Dobrý den, jsem za diskuzi rád a chápu, jak jste to myslel. Most Výmola jsem fotil víc, ale protože nechceme čtenáře unudit k smrti sérií 150 – 200 fotek (tolik jich běžně z této stavby přináším domů), musí následovat několikastupňová (a často bolestivá probírka). Proto je z mostu obvykle jen jedna fotka pohledem na čelo od Úvalské opěry a jedna z vrchní stavbu směrem k Českému Brodu. První dokumentuje stav sanace spodní stavby, druhá vrchní stavbu.
     .
     S postupujícími pracemi by bylo na místě dokumentovat práce podrobněji, v příštím článku mohu věnovat větší prostor spodní stavbě, která je přístupná z prostoru pod mostem. S vrchní stavbou je situace nepříznivá, protože se jedná asi o nejhůře přístupný objekt celé stavby. Mimo pohledu, který již znáte, není moc jiných možností. Obě zbývající koleje jsou provozovány, přístup od mostu Škvorecká je problematický a do staveniště (zejména takto stísněného) rozhodně nehodlám vstupovat (nejde jen o mojí bezpečnost, ale zejména o určitá nepsaná pravidla ve vztahu k pracovníkům a vedení stavby). Obvykle tyto situace řeším fotografováním z vyššího bodu v okolí na dlouhé ohnisko, zde ale žádný vyšší bod není. Pomohl by snad jedině dron s kamerou, na to si však ještě musíme počkat (že, Mirku?)
     .
     Každopádně se nad Vaším námětem zamyslím a probereme v redakci i možnost publikování samostatného článku o mostě, zasloužil by si to. To by už ale vyžadovalo spolupráci s vedením stavby, proto nechci nic slibovat dopředu.
     .
     K názvu mostu – jsem si této nepřesnosti vědom, nicméně pro účely těchto článků jsme zvolili pracovní názvy mostů tak, aby byly přehledné a bylo je možné dostat i do popisků v metromapkách nad fotografiemi. Stejně tak bylo postupováno i u mostů Žák a Na Bučině, které jsou v projektu bezejmenné a tak jsem si dovolil jim jména přidělit. Všechny mosty tak vesměs mají názvy podle komunikací či toků které překonávají.

 2. Miniaktualizace v poločase – stav 18.10.2014:

  Souhrn: Od začátku stavby až po most Pilovská (tedy v celém sneseném úseku) je již v 2.TK položený kolejový rošt, včetně mostů (mimo Mladých Běchovic) v koleji 102a jen štěrkové lože.
  *
  Zastávka Praha-Běchovice – střed: Prostor budoucího nástupiště je zasypán až do úrovně, kde naváže podkladní vrstva dlažby. V krátkém úseku leží jen pražce bez kolejnic.
  *
  Most Mladých Běchovic: Zasypáno, uválcovaný štěrk.
  *
  Most Suez: Dokončování.
  *
  Odbočka Blatov: Položeny výhybky v 2.TK.
  *
  Most Blatovský potok: Dokončený.
  *
  Most Pilovská: Dokončování.
  *
  Zastávka Praha-Klánovice: Druhé nástupiště dostává dlažbu, v kolejišti konstrukční vrstva, místy štěrk. Podchod se vyloupl z bednění a dostává ocelovou konstrukci pro zastřešení. Pod nadjezdem štěrk.
  *
  Úsek Klánovice – Štamberk: Dokončování úpravy svahů a odvodnění – svahy potahovány zatravňovací geotextilií.
  *
  Úsek Štamberk – vjezd Úvaly: Oba mosty (Žák a Na Bučině) mají nové římsy.
  *
  Most Na Spojce: Připravená betonáž horní desky.
  *
  Žst. Úvaly: Ostrovní nástupiště zasypáno asi do 3/4, je budováno zastřešení. Armování již naznačuje budoucí podchod, výtahová šachta je dokončená. Vybetonovaná základní deska na ostrovní schodiště, bez stupňů.
  *
  Podchod Husova: Dokončena betonáž stěn pod 2.TK, včetně výstupu z podchodu.
  *
  Most Výmola: V 2.TK probíhá betonáž horní desky na sanované oblouky jednokolejného mostu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*