Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 28.9.2014

Neuplynul ani měsíc od minulé návštěvy, přesto je na mnoha místech stavby vidět výrazný pokrok.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku

Souhrnně (celá stavba): Již nelze přehlédnout budoucí zastávku Praha-Běchovice – střed, v úseku za odb. Blatov pokračují rozsáhlé úpravy náspu a okolí, v Klánovicích se blížíme k dokončení druhého nástupiště a dále do Úval je ve většině délky rozpracována úprava svahu zářezu a budování odvodnění.

Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

 

Pro celý uvedený úsek: Ve stopě 2.SK od začátku stavby po most Pilovská příprava pokládky v různém stadiu rozpracování – u začátku stavby je již na konstrukční vrstvě předsypáno štěrkové lože, u mostu Pilovská je teprve rozhrnována konstrukční vrstva. Zbývající koleje jsou provozovány na původním svršku. Trakce: V oblasti začátku stavby nové patky, podél čtyřkolejky u odb. Blatov nové stožáry a postupně rostou brány, za odbočkou až do Klánovic již kompletní nové brány bez výstroje.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Zde je patrný asi největší pokrok. Zahájena byla výstavba druhého nástupiště, až k úrovni budoucího podchodu již stojí úložné bloky a tvárnice Tischer (bude se jednat o nástupiště typu Sudop, takže budeme mít hezké srovnání s nástupištěm typu L v Klánovicích). V odhaleném prostoru za Běchovickou opěrou mostu Mladých Běchovic pak probíhá betonáž dna budoucího podchodu.

Dle informační tabule by měla být stavba dokončena 20.10.2014. I při pracovní době Po-Ne 7-17 hod se jedná o skutečně šibeniční termín.

Oproti stavu z fotogalerie k 28.9., ke dni publikování článku jsou již v oblasti zastávky položeny pražce.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Rekonstrukce samotného mostu poněkud ustrnula, práce se nyní odehrávají zejména u běchovické opěry mostu, jak již bylo zmíněno výše. Na mostě samotném je patrné provádění nové hydroizolace rubu konstrukce a nadbetonování římsy.

 

Most SUEZ (a okolí)

Výluka koleje 102a pod mostem trvá, práce probíhají na severní římse mostu a pod snesenou 2.TK.

 

před Blatovem, čtyřkolejka

Úsek před odb. Blatov je postupně připravován na pokládku 2.TK. Ze stožárů TV postupně rostou brány.

 

Odb. Blatov

Hlavní význam odbočky v tuto chvíli spočívá v obsluze zachované nákladní koleje 101a (používána v obou směrech). V úseku od odbočky k mostu Pilovská je postupně budována konstrukční vrstva.

Oproti stavu z fotogalerie k 28.9., ke dni publikování článku jsou již v oblasti odbočky položeny výhybky ve 2.TK.

 

Most Blatovský potok

Od odbočky Blatov k mostu jsou již dokončeny úpravy svahu zářezu a okolního terénu včetně odvodnění. K dokončení mostu zbývá osazení zábradlí na římsu a úpravu terénu kolem potoka samotného.

 

Most Pilovská

Mezi oběma mosty probíhají úpravy svahu náspu v obdobném rozsahu, jako v předchozím úseku. Práce na severní polovině mostu jsou v plném proudu. Za mostem dále ke Klánovické zastávce je zachována 2.TK v původním stavu. Důvodem je, jak jsme již uváděli, plánované využití strojní linky AHM-800 pro sanaci železničního spodku v úseku od mostu Pilovská k zastávce Praha-Klánovice.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-09-28_s1

 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, čeká na AHM-800 (výjímkou je zastávka). Trakce: Vztyčené brány, za zastávkou již včetně výstroje, ovšem TV stále na původních převěsech.

Zastávka Praha-Klánovice

Blíží se dokončení druhého nástupiště a pokládka 2.TK. K dokončení hrubé stavby se blíží i podchod. Zastřešení druhého nástupiště je připraveno k pokládce krytiny. Od Štamberku postoupily práce na odvodnění a úpravy svahu podél 2.TK až k zastávce. Za zastávkou rostou PHS a to jak v oblasti mezi ČOV a výpravní budovou, tak za silničním nadjezdem až ke konci klánovické zástavby.

Most Žák

Od minulé návštěvy byla snesena 2.TK na mostě, na vrchní stavbě proběhla sanace klenby, připravená je betonáž nové římsy na čelní zeď mostu a křídla, po provedení hydroizolace bude do takto vytvořené vany uloženo nové štěrkové lože a provizorně napojen snesený svršek (vyžaduje to průchod AHM). Spodní stavba prošla reprofilací pohledových ploch, ruby křídel byly opatřeny hydroizolací, ovšem namísto jejich opětovného zásypu byla zavezena čelní stěna mostu celá téměř až do výšky stropu mostního otvoru zeminou. Důvod tohoto opatření není autorovi znám, těším se na rozuzlení v diskuzi 🙂

Most Na Bučině

Most Na Bučině je tentokrát ve skluzu, stav vrchní stavby je obdobný, ale spodní stavba je v původní stavu až na odhalená křídla mostu.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-09-28_s2

 

Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Sudá skupina snesená, do všeho, co s ní souvisí, se zakously bagry. Trakce: Ve stanici nové patky (vyloučená strana) a stožáry (provozovaná strana), za stanicí nové brány (bez výstroje).

Most Na Spojce

Byla kompletně snesena polovina mostu pod sudou skupinou, výstavba nového deskového mostu byla zahájena betonáží opěr.

Oproti stavu z fotogalerie k 28.9., ke dni publikování článku jsou již na opěry položeny ocelové nosníky.

 

Žst. Úvaly

Práce v sudé skupině gradují. Prostor mezi L-prefabrikáty je částečně zasypán, zde vyroste druhé, ostrovní nástupiště. Výstavba nového podchodu pokračuje, na část stávajícího podchodu pod lichou skupinou navazuje stavební jáma, ve které bude vybudována nová část podchodu od ostrovního nástupiště pod 4.SK a dále k dolní části Úval. Připomínám, že nový podchod by měl být otevřen již 20.10.2014, což se zdá být asi stejně reálné, jako termín dokončení zastávky Praha-Běchovice – střed.

Přejezd Husova

Budování podchodu pod 2.SK pokračuje, samotný tubus podchodu je již vybetonován. Přejezd zatím beze změn.

Most Výmola

Oprava mostu pod snesenou 2.SK (tedy toho mladšího, betonového) je již v plném proudu. Odbourána je římsa a v prostoru nad odhalenou klenby se již připravuje betonáž nové železobetonové desky. Následně tato deska spolu s novou římsou vytvoří vanu pro průběžné štěrkové lože. Spodní stavba bude sanována, lešení již stojí.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-09-28_s3

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře