Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Odstavné nádraží Malletova (zdroj: Správa železnic)

Odstavné nádraží Jih v pražské Michli se budovalo neuvěřitelných 38 let v letech 1961 až 1999 a nikdy nebylo vystavěno v původně zamýšleném rozsahu. Zřízeno nebylo ani jeho dvojče – Odstavné nádraží Sever – pro jehož stavbu bylo vybráno několik lokalit na území hl. m. Prahy (Malešice, Libeň, Běchovice ad.). Nebyla tak vlastně nikdy naplněna jedna z ideí přestavby pražského železničního uzlu, kdy vlaky, zejména přijíždějící od jihu a západu země a končící v hlavním městě, projedou skrze Hlavní (Ústřední) nádraží a poté budou odstaveny na severním odstavném nádraží.

Narůstající vlaková doprava si znovu po mnoha desetiletích vyžádala obnovení myšlenky na zřízení nových odstavných nádraží. Pro zamýšlenou stavbu byly nakonec vybrány tři lokality – někdejšího nákladového nádraží v Běchovicích, bývalého seřaďovacího nádraží ve Vršovicích (lokalita Trnkov/Slatiny/Strašnice) a prostor mezi depem ČD v Libni a Novým spojením (nedaleko Centrálního dispečerského stanoviště Správy železnic) při Balabence (tzv. lokalita Malletova).

Odstavné nádraží Malletova – situace (zdroj: Správa železnic)

Posledně jmenovaná lokalita bude realizována jako první a to zejména pro blízkost obou největších pražských nádraží – Masarykova a Hlavního. Odstavné nádraží Malletova bude sloužit zejména pro krátkodobé a noční odstavení příměstských souprav s možností základního provozního ošetření.

Ministerstvo životního prostředí dalo projektu nedaleko Malletovy ulice zelenou, neboť podle něj stavba nemá významný vliv na životní prostředí (a nemusí tak projít velkým procesem EIA). Území, kde má odstavné nádraží být, je v současné době nezastavěné (před stavbou Nového spojení tudy vedla trasa trati č. 070, po které je tu dodnes torzo mostu přes trať prvního koridoru v podobě dochované opěry) a je napojené na stávající železniční infrastrukturu. Převážná část stavby je umístěna na drážních pozemcích, které jsou ve vlastnictví Správy železnic a Českých drah, které jsou vedeny jako plochy pro dopravu. Odhadovaná cena stavby je kolem dvou miliard korun. Kolejiště bude řízeno z CDP Praha jako nový obvod Malletova.

Dále v článku jsou uvedeny podrobné informace a předběžný harmonogram stavby:

Odstavné nádraží Malletova (zdroj: Správa železnic)

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je vybudování nového kolejiště napojeného na tratě odb. Balabenka – Praha hl. n., odb. Balabenka – Praha Masarykovo n. do žst. Praha-Libeň.
Délka stavby na trati 327 činí 4 257 m, délka hlavních stavebních prací podél trati 327 činí 1 240 m, délka stavby na trati 324 činí 4 582 m, délka hlavních stavebních prací podél trati 324 činí 1 436 m, délka kolejiště žst. Praha Masarykovo nádraží obvod Malletova je 1 181 m (začátek kol. č. 901a – konec kol. č. 907a).

Trať 327

  • Začátek stavby (km 185,818 – přivedení kabeláže zab. zař. do SÚ Praha hl.n. ve stávajících kabelových žlabech)
  • Konec stavby (km 4,662 – přivedení kabeláže zab. zař. a sděl. zař. do CDP Praha)
  • Začátek hl. stavebních prací podél trati (km 3,300 – začátek realizace žel. spodku kolejiště Malletova)
  • Konec hl. stavebních prací podél trati (km 4,540 – konec rekonstrukce žel. spodku v kol. č. 801 promítnutá do staničení trati)

Trať 324

  • Začátek stavby (km 404,777 – přivedení kabeláže zab. zař. do SÚ Praha-Libeň ve stávajících kabelových žlabech)
  • Konec stavby (km 409,359 – přivedené kabeláže zab. zař. a sděl. zař. do SÚ Praha Masarykovo nádraží
  • Začátek hl. stavebních prací podél trati (km 405,709 – začátek rekonstrukce žel. svršku v kol. č. 801)
  • Konec hl. stavebních prací podél trati (km 407,145 – konec rekonstrukce žel. spodku v kol. č. 901a promítnutá o staničení trati)
Zjednodušené schéma kolejiště odstavného nádraží Malletova (zdroj: Správa železnic)

Nové kolejiště bude určeno pro obraty souprav osobní dopravy, provozní ošetření souprav a pro odstavení vozů mimo období přepravních špiček. Kolejiště bude řízeno z CDP Praha jako nový „obvod Malletova“, které se bude sestávat ze dvou skupin kolejí. Skupina kolejí pro vjezdy a odjezdy vlaků ve směru Praha hl. n. leží mezi zapojením do trati odb. Balabenka – Praha hl. n. a mezi napojením vlečky depa. Dále bude možný průjezd vlaků Praha hl. n.– Praha-Libeň při výlukách. Skupina je tvořena třemi dopravními kolejemi 801, 802, 803 a dvěmi manipulačními kolejemi pro objíždění lokomotiv 801a a 803b.
Skupina kolejí pro provozní ošetření a odstavování souprav navazuje za kolejí 803b. Z hlediska topografie kolejiště sestává ze tří kolejí zapojených oboustranně pro možnost objíždění (805, 806, 807, objíždění přes 807c kusou) a šesti kolejí kusých (804, 808, 809, 810, 811 a 812).
Z hlediska funkce tvoří skupinu čtyři koleje pro provozní ošetření (voda, odsávání – vždy společná zařízení pro dvě sousední koleje, přístupná pomocí zpevněné plochy, jedna z kolejí bude na betonových vanách pro tlakové vnitřní čištění) a dále pět kolejí odstavných.
Celé kolejiště bude elektrizováno soustavou 3 kV DC s přípravou na budoucí přechod na 25 kV, 50 Hz AC. Zimní provoz zajistí elektrický ohřev výhybek na všech výhybkách.

ODKAZ
Vyšehradské nádraží se (snad) konečně dočká opravy

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je novostavba železničního areálu a kolejiště situovaných v severovýchodní části železničního uzlu Praha (dále jen „ŽUP“), určených pro obraty souprav, odstavy souprav a jejich provozní ošetření. Nové kolejiště bude napojené do trati odb. Balabenka – Praha hl. n. (koleje č. 302 a 301), odb. Balabenka – Praha Masarykovo nádraží (kolej č. 401) a do žst. Praha Libeň.
Kolejiště „obvod Malletova“ se bude sestávat ze dvou skupin kolejí. Skupina kolejí pro vjezdy a odjezdy vlaků ve směru Praha hl. n. leží mezi zapojením do trati odb. Balabenka – Praha hl. n. a mezi napojením vlečky depa. Dále bude možný průjezd vlaků Praha hl. n.– Praha-Libeň při výlukách. Skupina je tvořena třemi dopravními kolejemi 801, 802, 803 a dvěma manipulačními kolejemi pro objíždění lokomotiv 801a a 803b.
Skupina kolejí pro provozní ošetření a odstavování souprav navazuje za kolejí 803b. Z hlediska topografie se kolejiště sestává ze tří kolejí zapojených oboustranně pro možnost objíždění (805, 806, 807, objíždění přes 807c kusou) a šesti kolejí kusých (804, 808, 809, 810, 811 a 812).
Z hlediska funkce tvoří skupinu čtyři koleje pro provozní ošetření (voda, odsávání – vždy společná zařízení pro dvě sousední koleje, přístupná pomocí zpevněné plochy, jedna z kolejí bude na betonových vanách pro tlakové vnitřní čištění) a dále pět kolejí odstavných.
Nové kolejiště se stane součástí celostátní dráhy a evropského železničního systému.
Celé kolejiště bude elektrizováno soustavou 3 kV DC s přípravou na budoucí přechod na 25 kV, 50 Hz AC. Zimní provoz zajistí elektrický ohřev na všech výhybkách.
Cílem záměru je snížit provozní zatížení odbočky Balabenka, snížit rozsah neproduktivních (soupravových) jízd a umožnění čištění souprav s jímkovými záchody. Vlivem napojení nového kolejiště na žst. Praha hl. n. i na žst. Praha Masarykovo nádraží budou moci koleje pro provozní ošetření vozů využívat soupravy obou těchto stanic. Realizací stavby dojde k vybudování alternativního spojení Praha hl. n. – Praha – Libeň pro operativní potřeby provozu v ŽUP.
Pro příjezd silničních vozidel k odstavným kolejím kolejiště Malletova, k provozně technologickému objektu a nové spínací stanici je navržena nová veřejně nepřístupná účelová komunikace, která umožní zavážení technologických zařízení včetně traf, odvoz odpadků a zásobování. Komunikace překoná nadjezdem jednokolejnou trať Praha-Libeň – PrahaMasarykovo nádraží obvod Malletova a napojí se na stávající místní obslužnou komunikaci Malletova.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměr spočívá v novostavbě železniční infrastruktur trvalé umístěné na drážní pozemky. Jedná se o vybudování nového kolejiště, napojeného do tratí odb. Balabenka – Praha hl. n. (koleje č. 302 a 301), odb. Balabenka – Praha Masarykovo nádraží (kolej č. 401) a do žst. Praha-Libeň.
Hlavním cílem stavby je zřízení odstavných kapacit pro krátkodobé obraty vlaků, které budou využívány pro sedlové a noční odstavy. Návrhové řešení odstavných ploch umožní též základní provozní ošetření odstavovaných souprav v oblasti nového spojení, napojené do směrů Praha hl. n. a Praha Masarykovo nádraží. Odstavné kapacity umožní obraty a odstavování souprav vlaků přijíždějících z jižní části uzlu Praha (zejména směr České Budějovice – Benešov u Prahy – Praha hl.n.) a linky končící v žst. Praha Masarykovo nádraží. Tímto dojde ke snížení neproduktivních soupravových jízd vlaků do stávajících míst odstavování a obratů a snížení počtu vlaků jedoucích neproduktivně přes odb. Balabenka, čímž dojde k jejímu odlehčení a přispěje tak ke snížení vzájemného zpožďování vlaků a perspektivně umožní zavést další linky přes odb. Balabenka.
Dalším cílem je vybudovat alternativní spojení Praha hl. n. – Praha-Libeň pro operativní potřeby provozu v uzlu Praha, včetně napojení vlečky Českých drah.
Nový areál údržby je navržený na území hl. m. Prahy, na rozhraní městských částí Praha 3, Praha 8 a Praha 9. Lokalita leží ve svahu, vymezeném ze severozápadu údolím Vltavy a z jihovýchodu terénní hranou vedoucí lokalitami Ohrada a Balkán. Územím procházejí trati Praha Vysočany – odb. Balabenka – Praha hl. n., odb. Balabenka – Praha Masarykovo nádražní obvod Sluncová a také staniční koleje 900.+901. žst. Praha-Libeň.
V navrhovaném stavu bude obvod Malletova vybaven třemi dopravními kolejemi ve vjezdovoodjezdové skupině a devíti dopravními kolejemi pro odstavení souprav. Dále jsou zde umístěny manipulační koleje pro potřeby posunu a zároveň řešení boční ochrany dráhy.
Návrhové kolejiště se stane součástí železniční stanice Praha Masarykovo nádraží jako její nový obvod Malletova.
Pro příjezd silničních vozidel k provozně technologickému objektu, k nové spínací stanici a k odstavným kolejím kolejiště Malletova je navržena nová veřejně nepřístupná účelová komunikace, která umožní i zavážení technologických zařízení včetně traf, odvoz odpadků a zásobování. Komunikace musí překonat nadjezdem jednokolejnou trať Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží obvod Malletova a je napojena na stávající místní obslužnou komunikaci ulici Malletova.
Pro přístup k soupravám a usnadnění vnitřního čištění, jejich zásobování (doplňování hygienických potřeb, cateringu apod.) jsou mezi dvěma dvojicemi kolejí se zařízením pro hygienickou údržbu navrženy zpevněné plochy (neveřejná nástupiště).

ODKAZ
Modernizace železničního uzlu Žilina - stav prací v květnu 2024
Odstavné nádraží Malletova (zdroj: Správa železnic)

V areálu se bude rovněž nacházet nová provozně technologická budova, která bude nabízet prostory pro technologie zajišťující provoz areálu a pro zázemí dopravců a podpůrných firem (úklid, catering). Dále bude vybudována nová spínací stanice. Celý areál bude zabezpečen novým oplocením.
V rámci stavby je navržen nový silniční nadjezd, nový propustek a pro zajištění prostorové polohy nových kolejí jsou navrženy tři nové opěrné zdi a rekonstruována jedna zárubní zeď. Další tři opěrné zdi jsou navrženy pro zajištění silničních ramp v předpolích silničního nadjezdu. Zabezpečení provozu dráhy a přenos informací zajistí slaboproudé technologie. Napájení trakčních vedení i netrakčních odběrů řeší silnoproudá technologie. V rámci stavby je navrženo nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie – typu elektronické stavědlo. To bude navázáno na staniční zabezpečovací zařízení žst. Praha Masarykovo nádraží. Obvod Malletova bude dálkově ovládán z CDP Praha, případně též z pracoviště pohotovostního výpravčího železniční stanice Praha Masarykovo nádraží. Trakční vedení bude provedeno stejnosměrnou proudovou
soustavou 3kV DC připravenou na plánovaný přechod na 25 kV AC. Vedení kabelů bude systémově umístěno v síti kabelovodů.
Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci dle zákona č. 76/2022 Sb., o integrované prevenci a omezováni znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odstavné nádraží Malletova – situace kolejiště

Odstavné nádraží Malletova – fotodokumentace stavu před výstavbou

Proces postupu výstavby je rozřazen do 3 let:

V roce 2025 jsou plánovány přípravné práce, vytýčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby a provedení jejich přeložek dle projektu, hrubé terénní úpravy, předzásobení stavby materiálem (ocel, sypké materiály, řezivo apod.), rekognoskace předmětné lokality, zahájení prací na realizační a dílenské dokumentaci a výroba (NK, technologické celky apod.), výstavba kabelovodu, práce na TV. Součástí tohoto stavebního postupu je výstavba opěrné zdi u budoucí koleje č. 903, přípravné práce v místě budoucí koleje č. 903, zahájení výstavby provozně technického objektu, výstavba opěrné zdi u koleje č. 201 (směr Praha-Libeň), opěrných zdí navazujících na opěry silničního nadjezdu v km 0,815 a přípravné práce napájecí stanice a silničního nadjezdu. Stavební postup č. 2 je navržen pro napojení kolejiště na kolej směr Praha
hl. n. nově vloženou výhybkou č. 303 a pokládky koleje č. 901a, výhybek č. 919, 918, 917 a koleje č. 901 v prozatímní poloze.

V roce 2026 je navržena pokládka výhybky č. 201 do koleje č. 401, pokládku kolejí č. 908b, 908a a č. 908-912, práce v koleji č. 801 včetně opěrných zdí a položení nové výhybky č. 911 a kolejového pole umožňující úvraťovou vozbu do depa Praha-Libeň, na dokončení opěrných zdí navazující na silniční nadjezd a na samotném silničním nadjezdu v km 0,815. V tomto stavebním postupu bude položena provizorní výhybka č. 911XA. Náplní stavebního postupu č. 4 je dokončení provozně technického objektu, zahájení prací na napájecí stanici práce na nové komunikaci, položení nových výhybek č. 902, 901, 905, 907, 909, 910, místo nových výh. č. 913, 916 položeno provizorní KP a kolejí č. 904-907, 903, 903a, výstavba propustku. Dále bude položena kolej č.903 a 903a s napojením na výhybku č.918. Stavební postup č. 5 je navržen pro pokládku nových kolejí č. 901, 902, výhybek č. 915ab, 912, 916, 913 a D1, práce na propustku a opěrné zdi. Poslední stavební postup č. 6 je navržen pro snesení provizorní výhybky č. 911XA, dokončení a zprovoznění spínací stanice a uvedení kolejiště do definitivního projektovaného stavu.

V roce 2027 budou realizovány dokončovací práce, vyklízení staveniště a úklid.


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře