Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

Na začátku roku 2019 proběhne veřejná soutěž na zhotovitele dalšího úseku na trati Praha – Lysá nad Labem. Jako první byla realizována stavba Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2 stavby – I. část žst. Čelákovice, o které jsme přinesli reportáže a byla v roce 2018 dokončena. Jako další je na řadě právě stavba Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), jejíž začátek je předpokládán v první polovině roku 2019. Z této stavby budeme v průběhu realizace informovat. Před začátkem stavby tak představujeme tento úsek, který projde celkovou rekonstrukcí (přesněji optimalizací).

Stavba Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) je v pořadí druhou modernizační stavbou na železniční trati č. 231 v rameni Praha – Lysá nad Labem. Tato trať je zařazena do hlavní sítě TEN-T a je zároveň náhradní objízdnou trasou 1. tranzitního koridoru mezi Prahou a Kolínem. Výraznou roli však hraje rovněž v regionální dopravě, jelikož tato trať spojuje Prahu se severovýchodní částí Středočeského kraje, zejména s městy Čelákovice, Lysá nad Labem (resp. s Milovicemi) a ve směru od Lysé nad Labem směrem na Hradec Králové s městy Nymburk a Poděbrady.

Železniční trasa je v úseku Lysá nad Labem – přemostění Labe  navržena poměrně velkoryse. Velká část trasy je vedena v přímých úsecích přesto je max. traťová rychlost  omezena na 100 km/h. V úseku od přemostění Labe do Čelákovic je bezprostředně v okolí mostu přes Labe snížena traťová rychlost na 85 km/h, od zastávky Čelákovice-Jiřina do žst. Čelákovice je traťová rychlost opět zvýšena na 100 km/h. Bez větších změn směrového vedení (ve stávající hranici drážního pozemku) je tedy na trase možný provoz rychlostí až 140 km/h, což by mělo pozitivní vliv na délku jízdních dob a úsporu času cestujících. Limitujícím faktorem zvýšení traťových rychlostí je tak stáří a stav dopravní infrastruktury, která je za hranou životnosti a zvyšování rychlosti tak není reálné. Např. kolejový rošt byl do koleje vložen v roce 1968, trakční vedení je z roku 1976, rozpětí podpěr nesplňuje parametry TSI Energie, stav a stabilita stávajících základů není vyhovující, most přes Labe v km 6,330 u Čelákovic je z hlediska prostorové průchodnosti nevyhovující, a to jak pro uspořádání na mostě tak v plavebním prostoru pod mostem.

Na základě těchto skutečností tak železniční most projde komplexní rekonstrukcí, která zahrnuje výměnu nosných konstrukcí s úpravou spodní stavby. Most po přestavbě bude splňovat Ředitelstvím vodních cest, resp. Státní plavební správou požadovanou podplavnou výšku min. 5,25 m, oproti stávající výšce 4,70 m. V rámci přestavby mostu je proto nutno zdvihnout niveletu kolejí v místě mostního objektu o cca 1,6 m. Součástí stavby proto budou i související úpravy spodní stavby a založení.

Souhrnem technických návrhů a opatření budou proto v řešeném úseku zajištěna následující vylepšení, která odstraní nevyhovující současný stav – zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti, zvýšení kultury cestování, zajištění technického stavu železničního spodku a svršku, náhrada zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, které umožní dálkové řízení dopravy a další. Realizací optimalizace tratě dojde ke zkrácení jízdních dob a zatraktivnění železniční dopravy.

Čelákovice - historické fotografie

 

Popis nového stavu

Optimalizací trati dochází k úpravě směrového a výškového vedení železniční trasy. Železniční přejezd v km 1,524 je zrušen. V prostoru bývalého odbočení vlečky do vodárny v Káraném z trati je navržena nová definitivní odbočka Káraný.

Železniční most přes Labe je rekonstruován včetně návazného mostu přes ulici Přístavní v Čelákovicích. Zastávka Čelákovce-Jiřina zůstává v původní poloze, ale nástupiště budou přestavěna, kvůli směrovému posunu os kolejí. Traťové úseky a odbočka Káraný, budou vybaveny novým zabezpečovacím zařízením a dalšími technologickými systémy, které budou zavázány do sousedních stanic Lysá nad Labem a Čelákovice a které umožní zajištění bezpečného provozu.

Čelákovice - most přes Labe

 

V oblasti železničního svršku a spodku bude stávající kolejový svršek  snesen v úseku od km 1,270 do km 7,576, podbití a směrové a výškové vyrovnání bude provedeno v úseku 1,200 – 1,270 a 7,576 – 7,594. Kolejový rošt bude z nového materiálu – kolejnice 60 E2, pružné bezpodkladnicové upevnění, betonové pražce. V úseku od km 4,965 do km 7,576 v obloucích, s vysokým nedostatkem převýšení, budou použity tvrzené kolejnice R 350HT. V odbočce Káraný budou navrženy 4 výhybky tvaru 1:11 – 300. Kolejové lože bude kompletně nahrazeno novým, stávající lože bude uloženo na skládku. Železniční spodek bude nově řešen v celém úseku, únosnost zemní pláně bude min. 30 MPa, únosnost pláně tělesa železničního spodku bude min. 50 MPa. Stávající drážní příkopy budou neprofilovány. V úseku s vhodnou geologií od cca km 1,270 do cca km 5,000 budou nezpevněné drážní příkopy doplněny vsakovacím žebrem ve dně příkopu.

V zastávce  Čelákovice-Jiřina bude stávající nástupiště přestavěno do polohy odpovídající novému kolejovému řešení v prostoru zastávky (osová vzdálenost kolejí bude upravena na 4,00 m). Nástupní hrana bude výšky 550 mm nad temenem kolejnice. Délka nástupiště bude 200m. Přístupy na zastávku Čelákovice-Jiřina zůstanou zachovány stávající.

V oblasti mostních staveb bude most v km 1,786 přestavěn na nový železobetonový rám o rozpětí 4,7 m. Propustek v km 6,125 bude odlážděn, římsy budou nové, čela budou sanována. Most v km 6,330 bude přestavěn. Nosná konstrukce bude ve všech čtyřech polích nahrazena novou s průběžným štěrkovým ložem. Pole č. 1 a 2 bude přemostěno spojitou ocelovou nosnou konstrukcí s plnostěnnými nosníky a ortotropní mostovkou. Pole č. 3 a 4 bude přemostěno spojitou ocelovou příhradovou nosnou konstrukcí s ortotropní mostovkou. Opěry mostu budou sanovány, pilíře budou nové. Založení konstrukce bude zajištěno pomocí kombinace mikropilot a tryskové injektáže. Most v km 6,531 bude kompletně přestavěn včetně spodní stavby. Novou nosnou konstrukci budou tvořit zabetonované nosníky. Rozpětí konstrukce bude 12,6 m. Propustek v km 6,907 bude nahrazen vložením sklolaminátových trub DN 800 do stávajícího propustku. Most v km 7,046 – podchod za zastávkou Čelákovice-Jiřina, spodní stavba bude sanována, nosná konstrukce bude nahrazena novou. Rozpětí 2,50 m bude zachováno. Propustek v km 7,246 bude nahrazen sklolaminátovými troubami DN 800, na výtoku bude doplněn vsakovacím příkopem. Most v km 7,415, spodní stavba bude sanována, nosná konstrukce včetně úložných prahů bude zřízena nová. Světlost mostu 6,00 m bude zachována.

Během stavby bude ochráněn kanalizační řad v železničním km 6,531 a 7,04 v oblasti podjezdu na Přístavní ulici a podchodu v zast. Čelákovice-Jiřina. Během stavby bude ochráněn vodovodní řad v železničním km 6,53 a 7,06 v oblasti podjezdu na Přístavní ulici a podchodu v zast. Čelákovice – Jiřina. Stavba vyvolá přeložku VTL plynovodu v km 1,580. Během stavby bude ochráněn STL plynovod v km 6,53 a 7,06. Tzn. na Přístavní ulici v Čelákovicích a v prostoru podchodu v zast. Čelákovice-Jiřina.

V úseku od cca km 0,9 do km 1,524 bude zřízena nová polní cesta, jako náhrada za zrušený přejezd v km 1,524. Přístavní ulice v Čelákovicích, v prostoru železničního mostu, bude upravena, včetně odvodnění. Komunikace spojující Přístavní ulici a komunikaci na břehu Labe bude přeložena do nové polohy. Stávající  2 úrovňové přejezdy budou stavebně přeřešeny. Tzn. stávající konstrukce přejezdu bude nahrazena novou betonovou konstrukcí, která bude výškově napojena na přilehlou komunikaci.

Čelákovice - Lysá n.L., situační mapy

 

V žst. Lysá nad Labem, ve stávající technologické budově, bude stavebně upravena místnost pro instalaci technologie zabezpečovacího zařízení. V prostoru odbočky Káraný bude rekonstruována technologická budova. V zast. Čelákovice-Jiřina budou v souvislosti se zvýšením povrchu nástupiště, upraveny stávající přístřešky a budou instalovány nové tabule orientačního systému.

V celém řešeném úseku budou zdemolovány stávající drážní zděné technologické objekty. V oblasti Čelákovice-Jiřina bude demolováno stávající oplocení drážního pozemku.

V oblasti zabezpečovacího zařízení bude v celém úseku zřízena nová kabelová trasa v délce cca 9 km. Instalováno bude nové traťové zabezpečovací zařízení – elektronický autoblok. Odbočka Káraný bude vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo. Traťová rychlost bude 140 km/h, zábrzdná vzdálenost bude 1000 m. Mezistaniční úsek bude rozdělený na 6 prostorových oddílů. Pro kontrolu volnosti kolejí a pro přenos kódu vlakového zabezpečovače budou zřízeny kolejové obvody 75 Hz. Napájení TZZ bude v žst. Čelákovice řešeno ze staničního zdroje. V žst. Lysá nad Labem bude zřízen nový napájecí zdroj pro potřeby TZZ.

Staniční zabezpečovací zařízení v žst. Lysá nad Labem a Čelákovice bude upraveno pro zapojení nového traťového zabezpečovacího zařízení.

Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS) budou navržena reléového typu s elektronickými doplňky. Pro automatické ovládání PZS budou zřízeny počítače náprav. Ovládání odbočky bude dálkově řízeno z žst. Čelákovice.

V zastávce Čelákovice-Jiřina bude instalováno rozhlasové a informační zařízení s možnosti dálkového ovládání ze stanice Čelákovice a budoucího ovládání z dispečerského pracoviště CDP Praha. Dále zde bude instalováno vizuální informační zařízení ve formě elektronické informační tabule. Součásti informačního systému je i automatické hlášení pomocí rozhlasu.

V oblasti trakčních a energetických zařízení bude trakční vedení nahrazeno novým v úseku od stávajícího elektrického dělení žst. Lysá nad Labem v km 1,034 do nového elektrického dělení žst. Čelákovice v km 7,504. Nové trolejové vedení bude navrženo podle vzorové sestavy „J“ a schválených doplňků (proudová soustava stejnosměrná DC 3kV ).

Projektovaná výška troleje je navržena 5,60 m nad TK nové koleje.

Nástupiště a přístupové chodníky zast Čelákovice-Jiřina budou zasvětleny novými LED svítidly. Svítidla budou osazena na sklopných stožárech výšky do 6 m, usazených v nástupišti.

V souvislosti s kolejovými úpravami a návrhem nových trakčních podpěr bude v dotčeném traťovém úseku zřízeno nové ukolejnění.

V prostoru odbočky Káraný bude instalováno EOV na všechny 4 ks vý

 

Rozsah dopravy

Rozsah výhledové osobní dopravy vychází ze studie proveditelnosti a zohledňuje požadavky objednatelů dopravy a SŽDC O26

 • Ex
  Praha – Hradec Králové. Interval 60/120 minut, celkem 12 párů vlaků. Projíždí žst. Lysá nad  Labem a Čelákovice. Provozována v případě existence Libické spojky.
 • (Linka R10) R
  Praha – Hradec Králové. Interval 60/120 minut, celkem 13 párů vlaků. Zastavuje v žst. Lysá nad Labem.
 • Sp
  Praha – Poděbrady. Interval 60/120 minut, celkem 11 párů vlaků. Zastavuje v žst. Lysá nad Labem a Čelákovice.
 • (Linka S2) Os
  Praha – Nymburk  – Kolín. Interval 30/60 minut, celkem 32 párů vlaků. Zastavuje ve všech stanicích a zastávkách.
 • (Linka S20/S9) Os
  Strančice – Praha – Milovice. Interval 30/60 minut, celkem 32 párů vlaků. Zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. S linkou S2 v pravidelném prokladu tak, že ve špičce v úseku Lysá nad Labem – Praha – Vysočany vytvářejí interval 15 minut.
 • Nákladní doprava v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice je zastoupena tranzitujícími ucelenými vlaky kategorie NEx a Pn/Vn v rozsahu 5 párů vlaků.

 

Navržená traťová rychlost

V návrhovém stavu dojde ke zvýšení traťové rychlosti v úseku km 1,270 – km 7,594. V návazném úseku km 7,594 – km 8,768 v prostoru žst. Čelákovice dojde k zavedení traťového profilu V130 a Vk. Nejvyšší traťová rychlost v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice bude zvýšena ze současných 100 km/h na nových 140 km/h. Průběh traťové rychlosti je shodný pro obě traťové koleje č. 1 a 2 a pro oba směry.

Úspory jízdních a pobytových dob

Vlivem zvýšení traťové rychlosti dochází k úsporám jízdních dob

V obou směrech v příměstské dopravě o 1,00 min, v dálkové dopravě o 0,75 min. Po realizaci projektu dojde vlivem instalace nového TZZ a snížení následných mezidobí k úspoře pobytových dob pro oba směry v příměstské dopravě směrem do Milovic o 1,25 min v dálkové dopravě o 0,25 min.

Technické údaje úseku Lysá nad Labem – Čelákovice

Současný stav Nový stav
Max. traťová rychlost 100 km/h 140 km/h
Traťová třída zatížení D3 (22,5 t/náprava; 7,2 t/bm) D4 (22,5 t/náprava; 8 t/bm)
Zastávky Čelákovice-Jiřina Čelákovice-Jiřina
Konstrukce zastávky deskové konstrukce, délka 200m výšky

550 mm nad T.K.

přestavba nástupiště na osovou vzdálenost kolejí 4 m, délka 200m výšky

550 mm nad T.K.

Přejezdy 3  (km 1,524, 2,832  a 5,097) 2 (km 2,832  a 5,097)
Zabezpečení přejezdů PZS PZS
Mosty 5 5
Propustky 3 3
Traťové zabezpečení TZZ 3. kategorie typu obousměrné automatické hradlo s hradlem Káraný na trati TZZ 3. kategorie typu obousměrné – elektronický autoblok , odb. Káraný – SZZ 3. kategorie typu elektronické stavědlo
Zábrzdná vzdálenost 700 m 1000 m

 

Celkové předpokádané investiční náklady jsou dle investičního záměru ve výši 1,451 mld. Kč bez DPH. Otevírání obálek ve veřejné zakázce na zhotovitele stavby je naplánováno na 10. ledna 2019 (pokud nedojde k drobným posunům v souvislosti s dotazy uchazečů). V půlce února tak může být znám zhotovitel stavby. Zahájení stavby je naplánováno na duben 2019.


Zdroje:

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Lenka Maliňáková
Lenka Maliňáková
12.2.2019 10:47

Ráda bych se zeptala, zda se počítá i s rekonstrukcí ŽST Lysá nad Labem, konkrétně bezbariérový přístup i pro kočárky na nástupiště 2. Do podchodu je sice výtah a plošina, směr Litol také plošina pro pěší, ale na nástupiště je pak jen pro vozíčkáře na klíč.. Jelikož do Lysé se stěhuje stale více mladých rodin, probíhá hodně akci na Výstavišti apod, ocenili bychom výtahy i na nástupiště.
Předem děkuji za odpověď.

Josef Sandr
Josef Sandr
11.1.2019 15:42

Nene, zábrzdná vzdálenost bude 700 metrů a mezi Káraným a Lysou bude díky tomu 5 traťových oddílů, čili celkem 7 oddílů Lysá – Čelákovice. A autoblok bude s počítači náprav, protože náš LVZ se nově nesmí zřizovat v úsecích, kde není. Tj. do realizace ETCS bude max rychlost 100. A přes Čelákovice má být i pro V150 rychlost 105, 110 tam myslím není.