Demolice výpravní budovy v Chodově (fotogalerie)

Chodov - demolice výpravní budovy; duben 2024 (foto: Petr Cikryt)

V druhé polovině dubna lžíce bagru ukončila existenci další nádražní budovy (tentokráte Buštěhradské dráhy) na české železniční síti a to v Chodově (u Karlových Varů) v rámci 2. etapy stavební akce paradoxně pojmenované „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“.

Původní rozpočet kolem 34,5 mil. korun (bez DPH) byl následně – dodatkem k smlouvě o dílo – zvýšen o 2,9 mil. korun (rovněž bez DPH).

Hlavním zhotovitelem je firma Strabag Rail a.s.

Demolicí staré výpravní budovy a výstavbou nového odbavovacího objektu došlo ke zkrácení docházkové vzdálenosti přibližně o 225 m (od středu staré budovy k středu nové). V místě původní budovy bude zřízeno obratiště (točna) autobusů.

Výpravní budova žst. Chodov (Chodau) ve své původní kráse na pohlednici z roku 1901

Consummatum est

Než bylo v druhé polovině dubna 2024 dokonáno, byla dokonce zvažována rekonstrukce budovy. Její stav po mnoha pětiletkách státní drážní „péče“ byl však horší, než se předpokládalo. Rovněž došlo k nabídce odprodeje městu Chodov. Vedení města však tuto možnost zamítlo.

(Varianty řešení jsou uvedeny v poznámce pod tímto článkem).

V roce 2010 bylo navržen způsob provedení odvlhčení zdiva systémem drenáže s čerpáním, což bylo následně zrealizováno.  Již předtím bylo provedeno odizolování vrchní stavby vsunutím ocelových plátů do svislých spár zdiva (což bylo patrné na otlučené fasádě objektu).

V roce 2011 byl zpracován projekt na rekonstrukci výměny stávající dešťové kanalizace za novou, opět napojenou do stávající jednotné kanalizace, neboť stávající byla v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstruovaly se celkem dvě přípojky.

V roce 2019 byly odstraněny vnější omítky po celém obvodu budovy. Příčinou toho byla jejich degradace vlhkostí a pravděpodobně i krystalizačními tlaky vodorozpustných solí. Tentýž rok byl proveden stavebně-technický průzkum budovy.

Fasáda navíc během oprav v uplynulých desetiletích ztratila mnoho detailů, byla např. použita naprosto nevhodná omítka. Totéž se týkalo i okenních a dveřních výplní.

ODKAZ
Modernizace železničního uzlu Žilina - stav prací v květnu 2024

Stavebně-technický průzkum prokázal, že v dřevěných konstrukcích stropů je výskyt neaktivní dřevomorky, v případě ocelových konstrukcí nespalných stropů velice špatný stav ocelových nosníků – tento stav se týkal nejvíce přístavby budovy, kterou bylo (v případě rekonstrukce) doporučeno zbourat. Špatný stav také vykazovaly i některé nosníky stropu nad 1. přízemním podlažím (1. PP – přízemí) ve středové části objektu. Průzkum dále prokázal značnou vlhkost zdiva nosných konstrukcí v tomto podlaží,
k čemuž přispívá zvýšená hladina spodní vody, která se nachází těsně pod podlahou 1.PP. Tento stav byl z dlouhodobého hlediska zcela nevyhovující. V nadzemních podlažích se pak zvýšená vlhkost zdiva objevovala pouze lokálně.

(Půdorysy a řezy budovy v poznámce pod článkem).

Chodov - demolice výpravní budovy; duben 2024
Chodov - nákladové nádraží
Chodov - nový odbavovací objekt, podchod, nástupiště

Stručně z historie

 • 19. září 1870 – zahájení dopravy (bez zvláštních slavností),
 • výstavbu a provoz trati financovala a provozovala soukromá společnost Buštěhradská dráha (BEB – Buschtehrader Eisenbahn),
 • autorem unifikované podoby stanic byl vrchní projektant BEB Ing. arch. Josef Chvála,
 • vedle staniční budovy vyrostl též objekt nákladového nádraží,
 • 30. září 1882 zahájení dopravy na trati Chodov – Nová Role,
 • původně tu stály dvě přijímací budovy – jedna pro trať Cheb – Karlovy Vary a druhá pro trať Nová Role – Chodov,
 • vlečka k uhelným dolům firmy S.D. Starck
 • 1889 – vlečka k dolu Richard,
 • 1903 – vlečka k nákladové rampě dolu Poldi,
 • 1911 – rozšíření stanice o jednu hlavní kolej, výstavba nových pracovních kolejí, nové staniční rampy a ložné koleje pro popelní skládku,
 • 1912 – rekonstrukce zabezpečovacího zařízení,
 • 1917 – kolej a rampa pro výpomocný důl Richard,
 • 1920 – vlečka do sklárny,
 • 1926 – zavedeno elektrické osvětlení stanice,
 • 1935-36 – obnovovací práce na budovách stanice a železničním svršku,
 • 1937 – rekonstrukce nástupiště a vjezdové koleje trati Chodov – Nová Role,
 • 1945 – budovy i kolejiště ve špatném stavu, za okupace takřka nulové investice, část kolejistě demontována a odvezena, stejně tak vlečky do zrušených dolů,
 • 1. června 1983 – zahájení elektrického provozu v úseku Sokolov – Karlovy Vary (25 kV, 50 Hz AC),
 • 2014 – oprava únosnosti železničního spodku trati Karlovy Vary – Chodov, 1. traťová kolej km 186,614–186,794 (odkaz),
 • 2016-18 – modernizace trati Chodov – Nové Sedlo u Lokte, peronizace a modernizace žst. Chodov (odkaz 1odkaz 2, odkaz 3),
 • 2023-24 – stavba nového odbavovacího objektu (odkaz),
 • 2024 – demolice původní výpravní budovy.

(další méně či více významné historické milníky uvítáme)


Poznámka

Studie – varianta č. 1: 

uvažovala s rekonstrukcí stávající budovy. Studie obsahovala posouzení stávajících dispozic stávající výpravní budovy z hlediska provozně dispozičního, včetně identifikace jednotlivých prostor z hlediska požadavků jejich uživatelů. Součástí byl návrh rekonstrukce budovy, odborný odhad nákladů rekonstrukce i provozních nákladů po rekonstrukci. Výkresová dokumentace bude obsahovala všechny půdorysy s vyznačeným stávajícím a nově navrhovaným využitím, pohledy na všechny fasády objektu.

Studie – varianta č. 2: 

navrhovala výstavbu nové výpravní budovy na jiném místě, ve vhodnější poloze k novému podchodu k nástupištím. Studie byla zaměřena na dispozičně provozní řešení nové budovy a jejího nejbližšího okolí ze strany přednádraží a především ve vazbě na navazující prostory a objekty stanice.
Dále bylo součásti studie posouzení využitelnosti nové výpravní budovy ve výhledovém stavu stanice a možností využití novými uživateli, nebo jako prostorových rezerv. Předpokládal se jen nejnutnější rozsah služeb – prodej jízdenek, čekárna a WC pro cestující, místnost pro ostrahu, místnost pro úklid a technické zázemí. Studie obsahovala hmotové řešení objektu a provozně-dispoziční schéma. Součástí této varianty byla demolice stávající výpravní budovy a úprava plochy po této demolici.

Půdorys 1. PP

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Půdorys 3. NP

Řez A-A

Řez B-B


Prameny:

 • Národní archiv Praha, fond Sbírka staničních kronik – Chodov, inv.č. 401, ka. 21
 • fotografie Petr Cikryt (se svolením autora)

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře