Konec elektromechaniky v Dobříši

Dobříš, výpravní budova (Autor: koridory.cz)

Po čtyřiačtyřiceti letech, ve středu 30. září 2020, byla v železniční stanici Dobříš ukončena obsluha staničního zabezpečovacího zařízení pomocí elektromechanického stavědlového přístroje. Aparát z roku 1976 byl demontován a odvezen do Prahy-Libně. Momentálně není v Dobříši žádné zabezpečovací zařízení, neboť na trati je od 1. srpna 2020 zavedena výluka (prodloužená nyní až do neděle 25. října 2020).

Původní aparát bude nahrazen elektronickým stavědlem s jednotným obslužným pracovištěm, s přípravou pro budoucí doplnění zařízení pro dálkovou obsluhu, což znamená, že dopravní služba v Dobříši se zatím rušit nebude.

Dobříšská větev trati č. 210 tzv. Posázavského pacifiku prochází modernizací již několik let a to i přesto, že ji v minulosti několikrát hrozilo zastavení provozu i likvidace, ale také dostavba a přestavba, např. v souvislosti se zamýšlenou stavbou hlavní dráhy Plzeň – Brno.

Nynější, již několik let trvající modernizační práce, souvisí v budoucnu s převedením řízení dopravy na centrální dispečerské pracoviště v Praze.

Železniční stanice Dobříš prošla ve své historii technologickým pokrokem několikrát, na přelomu let 2016-17 prošla revitalizací i výpravní budova (viz odkaz).

Nyní tedy dochází i na modernizaci technologického vybavení stanice jako takového. Železniční stanice Dobříš tak čeká:

 • nové staniční zabezpečovací zařízení
 • nové informační a rozhlasové zařízení pro cestující
 • nově zřízený protipožární a kamerový systém a elektrický ohřev výměn
 • úpravy rozvodů nízkého napětí

V rámci stavby proběhne oprava starého nevyhovujícího a dosluhujícího zabezpečovacího zařízení za nové. Pro toto zařízení bude zřízeno nové napájení s ohřevem výměn a proběhne úprava sdělovacího zařízení.

Staniční zabezpečovací zařízení

V železniční stanici Dobříš bylo až do 30.9.2020 elektromechanické zabezpečovací zařízení druhé kategorie (stavědlový přístroj s releovým vybavovačem a s kolejovou deskou s tlačítky a kontrolními žárovkami, tzv. ústřední stavědlo) z r. 1976 se světelnými návěstidly a vzájemnou vazbou na přejezdové zabezpečovací zařízení. Zařízení prodělalo několik rekonstrukcí, při nichž byly zřizovány nové kabelové trasy (náhrada kolejových obvodů počítači náprav, výstavba přejezdu K a přejezdů v traťovém úseku).

ODKAZ
Modernizace Jižní spojky zahájena

Ústředně stavěny byly pouze výhybky č. 15, 16 a 17 (s elektromotorickými přestavníky), místně z pomocného stavědla PSt1 přes závislost v DK pak výkolejky AVk1 a AVk2 (rovněž elmotor. přestavníky). Ostatní výhybky a výkolejky jsou obsluhovány ručně (výhybky č. 1, 2, 9 a 10 jsou zabezpečeny výměnovými zámky a ve vlakových cestách jsou elektricky drženy pomocí elektromagnetických zámků, stejně jako výkolejka Vk1). Pro zjišťování volnosti jsou v obvodu stanice použity úseky s počítači náprav AZF Frauscher. Kontrolní a ovládací prvky všech přejezdových zabezpečovacích zařízení v traťovém úseku Dobříš – Malá Hraštice a v obvodu stanice (celkem 10 přejezdů) jsou rovněž umístěny v dopravní kanceláři na jednotném obslužném pracovišti (JOP).

Všechna návěstidla budou nová. Posunuto bude návěstidlo L2 a rovněž vjezdové návěstidlo a jeho předvěst na zábrzdnou vzdálenost 400 m, což nebylo dosud dodrženo. Seřaďovací návěstidlo Se2 bude vysunuto před přejezd. Stanice bude nově vybavena VNPN (výstrahou při nedovoleném projetí návěstidla) s akustickou signalizací.

Výhybky budou přečíslovány. Výhybky č. 7, 9 a 10 a výkolejky AVk1 a AVk2 budou vybaveny novými elektromotorickými přestavníky. Výhybky č. 1, 2, 6 a 8 a výkolejka Vk1 budou opatřeny výměnovými zámky, výhybka č. 6 navíc odtlačným zámkem. Výsledné klíče od výhybek a výkolejky budou vkládány do elektromagnetického zámku (EMZ) v kolejišti. EMZ pro výhybky č. 1 a 2 budou umístěny u námezníku výhybky č. 4. Výhybky č. 3, 4 a 5 budou nezabezpečené.

Stávající počítače náprav budou ponechány a budou doplněny dalšími ve staničních dopravních kolejích a v úseku mezi výkolejkami AVk1 a AVk2.

Stávající staniční zabezpečovací zařízení tedy již bylo demontováno. Snesena byla i dosavadní světelná návěstidla. Stávající zařízení bude nahrazeno novým zabezpečovacím zařízením třetí kategorie s jednotným obslužným pracovištěm (JOP), umístěným v dopravní kanceláři a vnitřním zařízením v mimo výpravní budovu zřízeném novém technologickém domku. Do nového pracoviště JOP budou začleněny stávající indikace a ovládání přejezdů z tratě Dobříš – Vrané nad Vltavou včetně staničního přejezdu v km 0,116.

Přejezd v km 0,116 je vybaven hybridním PZZ typu „K“ s celými (dvojitými) závorami kategorie PZS 3ZBI z roku 2016. Zařízení PZZ je umístěno v technologickém domku vedle výpravní budovy.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Vlečka č. 1028 „Agrozet“ je dnes navázána na staniční zařízení pomocí dvou výkolejek, které současně kryjí přejezd. Ovládány jsou z pomocného stavědla u přejezdu pomocí elektromotorických přestavníků. Tento stav zůstane zachován i v novém zařízení. K venkovním prvkům bude položena nová kabelizace. Kromě oblasti přejezdu bude veškerá kabelizace na drážním pozemku. Výkopové práce budou prováděny ve stanici a dále do tratě až do železničního km 0,775.

Elektrický ohřev výměn (EOV)

Nově budou ve stanici vyhřívány tři výhybky a to č. 15, 16 a 17.

Plánek kolejiště žst. Dobříš

Modernizace zabezpečovacího zařízení v žst. Dobříš

(za zaslané fotografie děkujeme)

Výlukové jízdní řády:

VJŘ platný od 1.9. do 23.10.2020 (pracovní dny)
VJŘ platný od 5.9. do 25.10.2020 (víkendy, svátky)


Výluka Dobříš – Odb. Skochovice (1.8. – 25.10.2020) :

 • souvislá výměna štěrkového lože v km 12,411 – 13,000 a v km 16,692 – 18,270,
 • oprava nástupiště u 1. koleje Malá Hraštice,
 • oprava přejezdu v km 10,822 (P5749),
 • výměna vadných kolejnic, vadných pražců a upevňovadel,
 • oprava BK, GPK, odvodnění,
 • oprava propustku v km 22,110 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí,
 • oprava propustku v km 26,039 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí,
 • opravy mostu v km 19,857 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí, zajištění a oprava jámy pod mostem,
 • oprava mostu v km 23,038 NK – oprava mostu vložením nové ocelové konstrukce s průběžným štěrkovým ložem (ocelová konstrukce se stlačenou stavební výškou, mostovka z plechu) na upravenou spodní stavbu(nové železobetonové dříky opěr včetně nových prefabrikovaných úložných prahů a křídel), zřízení nového SVI objektu,
 • oprava mostu v km 29,319 – oprava mostu v 1. poli vložením nové ocelové konstrukce na upravenou spodní stavbu, v 2. až 5. poli oprava ocelové konstrukce mostu – výměna poškozených prvků, kompletní výměna mostnic a žel. svršku, kompletní obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce objektu.

V termínu 21.9. – 23.9.2020 proběhla v traťovém úseku Dobříš – Mníšek pod Brdy rekonstrukce přejezdů P5735 v km 1,820 a P5751 v km 12,846:

 • přejezd P5735 v km 1,820 je nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3ZBI s celými závorami. Na přejezdu budou osazeny tři stojany výstražníků. Výstražníky A, B budou doplněny celými závorovými břevny, 
 • přejezd P5751 v km 12,486 je nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3SBI. Na přejezdu jsou osazeny dva stojany výstražníků (A, B). Výstražník A bude se dvěma světlovými deskami.

V termínu 5.10. – 9.10.2020 nepřetržitě proběhne aktivace přejezdového zabezpečovacího zařízení u P5735 v km 1,820 a P5751 v km 12,846. 

Další výluky:

Sanace skal bude probíhat ve dnech od 21.10. do 25.11.2020, kvůli čemuž budou dvě nepřetržité výluky:

 • Jílové u Prahy – Davle (21.10. – 25.11.2020)
 • Davle – Odb. Skochovice (2. – 15.11.2020)

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
7 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
JirkaPivo
JirkaPivo
5.10.2020 11:39

Elektromechanické zab. zař. tam nebylo. Pouze mechanické zab. zař. typu ústřední stavědlo se samočinným závěrem. Je to patrné i z fotek z dopravní kanceláře. To že už je tam modernější typ samočinného závěru na reléovém principu na tom nic nemění. Poloha výhybek je ve VC kontrolována pouze mechanicky.

Antonín Němeček
Antonín Němeček
4.10.2020 16:28

Informace o elektronickém stavědle není pravdivá. Bude instalováno DRS.

mirekk
Admin
Reakce na  Antonín Němeček
4.10.2020 18:35

Ano, autor použil poněkud zavádějící formulaci pro zařízení RZZ-DRS. Vycházel pravděpodobně z Technické zprávy, kterou jsem nečetl, ale je možné, že v ní je i tento pojem uveden.
Samozřejmě že bude použito RZZ-DRS, stejný typ je již používán ve všech stanicích na trati Čerčany (mimo) – Praha Braník a je tedy samozřejmé, že pro zachování jednotného zařízení bude i v Dobříši a dalších stanicích na těchto tratích s traťovou rychlostí do 100km/h.
Zařízení je sice typu RZZ, ale je ovládáno elektronicky (dálkově) přes TEDIS, i tím by se dala informace o „elektronickém“ zařízení vysvětlit.

Antonín Němeček
Antonín Němeček
Reakce na  mirekk
5.10.2020 12:08

Ok, takto rozepsané to beru. Nesedělo mi zkratkovité označení „elektronické“. Ale chápu, že pro kohokoliv mimo obor to může být pod rozlišovací úroveň. I dnes se běžně ETB označuje milně jako elektronické stavědlo, stejně jako jsem to zažil i u jejich předchůdců (ETS i RZZ AŽD88).

Po ukončení této stavby bude na této trati na DRS čekat již pouze Hraštice.

mirekk
Admin
Reakce na  Antonín Němeček
5.10.2020 12:38

Hraštice by podle mých informací měla být poté ovládaná z Dobříše a pak, jednou, všechno z CML Praha

Antonín Němeček
Antonín Němeček
Reakce na  mirekk
5.10.2020 15:11

Také jsem to tak slyšel, resp. údajně se zvažují i varianty RDP Vrané a později CDP a nebo rovnou na CDP. Vše asi záleží na aktuálních finančních a projekčně-stavebních možnostech.

Vlada
Vlada
1.10.2020 10:05

Pokrok nezastavis…