Konec elektromechaniky v Dobříši

Dobříš, výpravní budova (Autor: koridory.cz)

Po čtyřiačtyřiceti letech, ve středu 30. září 2020, byla v železniční stanici Dobříš ukončena obsluha staničního zabezpečovacího zařízení pomocí elektromechanického stavědlového přístroje. Aparát z roku 1976 byl demontován a odvezen do Prahy-Libně. Momentálně není v Dobříši žádné zabezpečovací zařízení, neboť na trati je od 1. srpna 2020 zavedena výluka (prodloužená nyní až do neděle 25. října 2020).

Původní aparát bude nahrazen elektronickým stavědlem s jednotným obslužným pracovištěm, s přípravou pro budoucí doplnění zařízení pro dálkovou obsluhu, což znamená, že dopravní služba v Dobříši se zatím rušit nebude.

Dobříšská větev trati č. 210 tzv. Posázavského pacifiku prochází modernizací již několik let a to i přesto, že ji v minulosti několikrát hrozilo zastavení provozu i likvidace, ale také dostavba a přestavba, např. v souvislosti se zamýšlenou stavbou hlavní dráhy Plzeň – Brno.

Nynější, již několik let trvající modernizační práce, souvisí v budoucnu s převedením řízení dopravy na centrální dispečerské pracoviště v Praze.

Železniční stanice Dobříš prošla ve své historii technologickým pokrokem několikrát, na přelomu let 2016-17 prošla revitalizací i výpravní budova (viz odkaz).

Nyní tedy dochází i na modernizaci technologického vybavení stanice jako takového. Železniční stanice Dobříš tak čeká:

 • nové staniční zabezpečovací zařízení
 • nové informační a rozhlasové zařízení pro cestující
 • nově zřízený protipožární a kamerový systém a elektrický ohřev výměn
 • úpravy rozvodů nízkého napětí

V rámci stavby proběhne oprava starého nevyhovujícího a dosluhujícího zabezpečovacího zařízení za nové. Pro toto zařízení bude zřízeno nové napájení s ohřevem výměn a proběhne úprava sdělovacího zařízení.

Staniční zabezpečovací zařízení

V železniční stanici Dobříš bylo až do 30.9.2020 elektromechanické zabezpečovací zařízení druhé kategorie (stavědlový přístroj s releovým vybavovačem a s kolejovou deskou s tlačítky a kontrolními žárovkami, tzv. ústřední stavědlo) z r. 1976 se světelnými návěstidly a vzájemnou vazbou na přejezdové zabezpečovací zařízení. Zařízení prodělalo několik rekonstrukcí, při nichž byly zřizovány nové kabelové trasy (náhrada kolejových obvodů počítači náprav, výstavba přejezdu K a přejezdů v traťovém úseku).

ODKAZ
Práce na modernizaci trati ze Sudoměřic do Votic jsou v plném proudu

Ústředně stavěny byly pouze výhybky č. 15, 16 a 17 (s elektromotorickými přestavníky), místně z pomocného stavědla PSt1 přes závislost v DK pak výkolejky AVk1 a AVk2 (rovněž elmotor. přestavníky). Ostatní výhybky a výkolejky jsou obsluhovány ručně (výhybky č. 1, 2, 9 a 10 jsou zabezpečeny výměnovými zámky a ve vlakových cestách jsou elektricky drženy pomocí elektromagnetických zámků, stejně jako výkolejka Vk1). Pro zjišťování volnosti jsou v obvodu stanice použity úseky s počítači náprav AZF Frauscher. Kontrolní a ovládací prvky všech přejezdových zabezpečovacích zařízení v traťovém úseku Dobříš – Malá Hraštice a v obvodu stanice (celkem 10 přejezdů) jsou rovněž umístěny v dopravní kanceláři na jednotném obslužném pracovišti (JOP).

Všechna návěstidla budou nová. Posunuto bude návěstidlo L2 a rovněž vjezdové návěstidlo a jeho předvěst na zábrzdnou vzdálenost 400 m, což nebylo dosud dodrženo. Seřaďovací návěstidlo Se2 bude vysunuto před přejezd. Stanice bude nově vybavena VNPN (výstrahou při nedovoleném projetí návěstidla) s akustickou signalizací.

Výhybky budou přečíslovány. Výhybky č. 7, 9 a 10 a výkolejky AVk1 a AVk2 budou vybaveny novými elektromotorickými přestavníky. Výhybky č. 1, 2, 6 a 8 a výkolejka Vk1 budou opatřeny výměnovými zámky, výhybka č. 6 navíc odtlačným zámkem. Výsledné klíče od výhybek a výkolejky budou vkládány do elektromagnetického zámku (EMZ) v kolejišti. EMZ pro výhybky č. 1 a 2 budou umístěny u námezníku výhybky č. 4. Výhybky č. 3, 4 a 5 budou nezabezpečené.

Stávající počítače náprav budou ponechány a budou doplněny dalšími ve staničních dopravních kolejích a v úseku mezi výkolejkami AVk1 a AVk2.

Stávající staniční zabezpečovací zařízení tedy již bylo demontováno. Snesena byla i dosavadní světelná návěstidla. Stávající zařízení bude nahrazeno novým zabezpečovacím zařízením třetí kategorie s jednotným obslužným pracovištěm (JOP), umístěným v dopravní kanceláři a vnitřním zařízením v mimo výpravní budovu zřízeném novém technologickém domku. Do nového pracoviště JOP budou začleněny stávající indikace a ovládání přejezdů z tratě Dobříš – Vrané nad Vltavou včetně staničního přejezdu v km 0,116.

Přejezd v km 0,116 je vybaven hybridním PZZ typu „K“ s celými (dvojitými) závorami kategorie PZS 3ZBI z roku 2016. Zařízení PZZ je umístěno v technologickém domku vedle výpravní budovy.

ODKAZ
Konec "mechanik" v Sepekově se přiblížil

Vlečka č. 1028 „Agrozet“ je dnes navázána na staniční zařízení pomocí dvou výkolejek, které současně kryjí přejezd. Ovládány jsou z pomocného stavědla u přejezdu pomocí elektromotorických přestavníků. Tento stav zůstane zachován i v novém zařízení. K venkovním prvkům bude položena nová kabelizace. Kromě oblasti přejezdu bude veškerá kabelizace na drážním pozemku. Výkopové práce budou prováděny ve stanici a dále do tratě až do železničního km 0,775.

Elektrický ohřev výměn (EOV)

Nově budou ve stanici vyhřívány tři výhybky a to č. 15, 16 a 17.

Plánek kolejiště žst. Dobříš

Modernizace zabezpečovacího zařízení v žst. Dobříš

(za zaslané fotografie děkujeme)

Výlukové jízdní řády:

VJŘ platný od 1.9. do 23.10.2020 (pracovní dny)
VJŘ platný od 5.9. do 25.10.2020 (víkendy, svátky)


Výluka Dobříš – Odb. Skochovice (1.8. – 25.10.2020) :

 • souvislá výměna štěrkového lože v km 12,411 – 13,000 a v km 16,692 – 18,270,
 • oprava nástupiště u 1. koleje Malá Hraštice,
 • oprava přejezdu v km 10,822 (P5749),
 • výměna vadných kolejnic, vadných pražců a upevňovadel,
 • oprava BK, GPK, odvodnění,
 • oprava propustku v km 22,110 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí,
 • oprava propustku v km 26,039 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí,
 • opravy mostu v km 19,857 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí, zajištění a oprava jámy pod mostem,
 • oprava mostu v km 23,038 NK – oprava mostu vložením nové ocelové konstrukce s průběžným štěrkovým ložem (ocelová konstrukce se stlačenou stavební výškou, mostovka z plechu) na upravenou spodní stavbu(nové železobetonové dříky opěr včetně nových prefabrikovaných úložných prahů a křídel), zřízení nového SVI objektu,
 • oprava mostu v km 29,319 – oprava mostu v 1. poli vložením nové ocelové konstrukce na upravenou spodní stavbu, v 2. až 5. poli oprava ocelové konstrukce mostu – výměna poškozených prvků, kompletní výměna mostnic a žel. svršku, kompletní obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce objektu.

V termínu 21.9. – 23.9.2020 proběhla v traťovém úseku Dobříš – Mníšek pod Brdy rekonstrukce přejezdů P5735 v km 1,820 a P5751 v km 12,846:

 • přejezd P5735 v km 1,820 je nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3ZBI s celými závorami. Na přejezdu budou osazeny tři stojany výstražníků. Výstražníky A, B budou doplněny celými závorovými břevny, 
 • přejezd P5751 v km 12,486 je nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3SBI. Na přejezdu jsou osazeny dva stojany výstražníků (A, B). Výstražník A bude se dvěma světlovými deskami.

V termínu 5.10. – 9.10.2020 nepřetržitě proběhne aktivace přejezdového zabezpečovacího zařízení u P5735 v km 1,820 a P5751 v km 12,846. 

Další výluky:

Sanace skal bude probíhat ve dnech od 21.10. do 25.11.2020, kvůli čemuž budou dvě nepřetržité výluky:

 • Jílové u Prahy – Davle (21.10. – 25.11.2020)
 • Davle – Odb. Skochovice (2. – 15.11.2020)

 

7 komentářů

  • Ano, autor použil poněkud zavádějící formulaci pro zařízení RZZ-DRS. Vycházel pravděpodobně z Technické zprávy, kterou jsem nečetl, ale je možné, že v ní je i tento pojem uveden.
   Samozřejmě že bude použito RZZ-DRS, stejný typ je již používán ve všech stanicích na trati Čerčany (mimo) – Praha Braník a je tedy samozřejmé, že pro zachování jednotného zařízení bude i v Dobříši a dalších stanicích na těchto tratích s traťovou rychlostí do 100km/h.
   Zařízení je sice typu RZZ, ale je ovládáno elektronicky (dálkově) přes TEDIS, i tím by se dala informace o „elektronickém“ zařízení vysvětlit.

   • Ok, takto rozepsané to beru. Nesedělo mi zkratkovité označení „elektronické“. Ale chápu, že pro kohokoliv mimo obor to může být pod rozlišovací úroveň. I dnes se běžně ETB označuje milně jako elektronické stavědlo, stejně jako jsem to zažil i u jejich předchůdců (ETS i RZZ AŽD88).

    Po ukončení této stavby bude na této trati na DRS čekat již pouze Hraštice.

     • Také jsem to tak slyšel, resp. údajně se zvažují i varianty RDP Vrané a později CDP a nebo rovnou na CDP. Vše asi záleží na aktuálních finančních a projekčně-stavebních možnostech.

 1. Elektromechanické zab. zař. tam nebylo. Pouze mechanické zab. zař. typu ústřední stavědlo se samočinným závěrem. Je to patrné i z fotek z dopravní kanceláře. To že už je tam modernější typ samočinného závěru na reléovém principu na tom nic nemění. Poloha výhybek je ve VC kontrolována pouze mechanicky.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*