Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (září 2011)

Zdroj: EUROVIA

Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice.

Po celé trati stále, v současnosti převážně v obvodu železniční stanice Olbramovice a na traťových úsecích Votice – Olbramovice a Tomice – Bystřice pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost pokračování výstavby.

Práce na železničním spodku probíhají v současnosti na přeložce trati k nově budovaným tunelům v úseku Votice – Olbramovice, zejména v návaznosti na dokončované mostní objekty a v oblasti meziportálí mezi Votickým a Olbramovickým tunelem. V prostoru železniční stanice Olbramovice probíhá zmíněná rekonstrukce liché kolejové skupiny, plánovaná postupně dle etapizace do 25/11/2011. Práce na traťových úsecích probíhají rovněž mezi stanicemi Olbramovice a Bystřice. Pokračují zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním. Obnažené svahy po zemních pracích jsou ohumusovávány a zasíťovávány. V části úseku Olbramovice – Tomice probíhá zřízení železničního svršku na budované souběžné koleji. V části úseku Tomice – Bystřice, kde je provoz veden již po nově vybudované koleji probíhá výstavba sousední koleje.

V prostoru nového mostního objektu nad osadou Srbice došlo k výstavbě protihlukové zdi v návaznosti na protihlukové valy.

U celkem pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a čtyř ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.
U Votického tunelu probíhají sanační práce a probíhají práce firem podílejících se na vybavení tunelu – zřizováním závěsů pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení tunelu.
V Olbramovickém tunelu dále pokračují a v Zahradnickém tunelu začínají práce firem podílejících se na vybavení tunelu – zřizováním závěsů pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení tunelu. V Tomickém tunelu probíhá betonáž spádových betonů, středové drenáže, pokládka a betonáž multikanálů, betonáž chodníků a zpětné zásypy portálových úseků. V Tomickém tunelu II probíhá betonáž sekundárního ostění.
Probíhá výstavba technologických objektů u Zahradnického tunelu.

ODKAZ
Stavební práce na Jižní spojce začnou s prázdninami. Správa železnic získala další peníze z CEF

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Jsou dokončovány práce na výstavbě nového železničního mostu přes silnici I/18 zásypem křídel pro možnost navázání železničním náspem na nové přeložce. V obvodu železniční stanice Olbramovice je rozšiřovaný mostní objekt zcela přestavován, jeho část v liché kolejové skupině je dokončována. Mostní objekt železniční přeložky na úseku Tomice – Bystřice je dokončován, u sousedícího silničního probíhají práce na zakládání. Nové trubní propustky jsou zřizovány na přeložkách trati, kdy je však třeba dbát na řádné založení vlivem zastižení odlišných geologických podmínek oproti projektu. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, popřípadě výstavba nových opěr, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí.

V následujícím období budou, kromě ostatních prací, nadále pokračovat práce ve výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice, pokládkou kolejí, dokončováním prací 1. etapy.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.
V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

______________________________________________________________________________________________

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře