Hostivař – Vršovice: dopravní omezení, demolice a výstavba mostů

Praha-Eden (vizualizace: SŽDC s.o.)
Praha-Zahradní Město (vizualizace: SŽDC)

Dopravní omezení městské hromadné a individuální automobilové dopravy v hlavním městě v souvislosti se stavbou „Optimalizace trati Praha-Hostivař – Praha hl.n., 2.část“:

 

 

Ulice „U Vršovického hřbitova“ – silniční podjezd pod seřaďovacím nádražím:

 • částečná uzavírka – od 15.7. do 30.11.2018 v úseku pod mostem. Bude ponechán obousměrný provoz s jízdními pruhy v šířce 2 x 3 m (dopravní režim 1+1). Pro chodce bude vymezen koridor v šířce 1,5 m
 • úplná uzavírka – od 15.7. (22.00 hod.) do 20.7.2018 (05.00 hod.) – demontáž nosné konstrukce mostu
 • úplná uzavírka – od 28.8. (22.00 hod.) do 1.9.2018 (05.00 hod.) – montáž nosné konstrukce mostu
 • úplná uzavírka – od 1.9. (22.00 hod.) do 2.9.2018 (05.00 hod.) – demontáž nosné konstrukce mostu
 • úplná uzavírka – od 23.9. (22.00 hod.) do 27.9.2018 (05.00 hod.) – montáž nosné konstrukce mostu

Ulice „V Korytech“ – silniční podjezd pod seřaďovacím nádražím:

 • úplná uzavírka – od 28.7. (00.00 hod.) do 29.7.2018 (24.00 hod.) – demontáž nosné konstrukce mostu
 • částečná uzavírka – od 30.7. (00.00 hod.) do 3.8.2018 (24.00 hod.) – bourání opěr mostu. Průjezd vozidel umožněn jedním jízdním pruhem v šířce 3 m, provoz bude řízen semafory. Pro chodce bude vymezen koridor v šířce 1,5 m
 • úplná uzavírka – od 4.8. (00.00 hod.) do 5.8.2018 (24.00 hod.) – demontáž nosné konstrukce mostu
 • částečná uzavírka – od 6.8. (00.00 hod.) do 12.8.2018 (24.00 hod.) – bourání opěr mostu. Průjezd vozidel umožněn jedním jízdním pruhem v šířce 3 m, provoz bude řízen semafory. Pro chodce bude vymezen koridor v šířce 1,5 m
 • úplná uzavírka – od 28.9. (00.00 hod.) do 30.9.2018 (24.00 hod.) – montáž nosníků mostu a armatury

Výluky a omezení provozu jsou řazeny dle data konání. Změny vyhrazeny.

Zásadní železniční změny, dotčené stavbou „Optimalizace trati Praha-Hostivař – Praha hl.n., 2.část“:

 • od 1.7.2018 až do prosince roku 2020 nemožná jízda vlaků z Odb.Záběhlice směr Praha-Vršovice vjezd.n. a opačně
 • výluky 1.traťové koleje trati č. 221 Benešov u Prahy – Praha: denní 7., 8., 17., 18. a 19.7.2018 (vždy od 8.55 do 14.20 hod.), nepřetržitá ve dnech 25. (od 8.20 hod.) až 27.8.2018 (do 09.00 hod.). Provoz veden obousměrně po 2.traťové koleji. O nepřetržité výluce dojde k přepojení nákladiště Strašnice do 1.traťové koleje trati č. 221. Vybrané rychlíkové spoje ze směru od Benešova u Prahy ve dnech výluk mimořádně zastaví v Praze-Hostivaři, vybrané osobní a spěšné vlaky z téhož směru budou ve dny výluk vedeny po odklonové trase přes Malešice a Libeň mimo zastávky Vršovice a Strašnice (viz výpis na konci článku).
 • od 2.9.2018 dojde ke zrušení části staničních kolejí v železničních stanicích Praha-Vršovice vjezd.n. (staniční koleje č.1 až 9), Praha-Vršovice čekací koleje (staniční kolej č.104), Praha-Vršovice odj.n. (staniční koleje č. T2 až T22, pokračování výluky) a Praha-Vršovice os.n. (staniční kolej č.17c)
 • v září 2018 bude provedena výstavba kabelovodu a to bez původně plánované provizorní přeložky traťové koleje do Praha ONJ (přeložka nebude realizována)
ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Most „severní“ v ulici „V Korytech“

Stávající jednopolový železniční most se nachází nad ulicí „V Korytech“, v katastrálním území Vršovic, v km 8,295 trati Praha-Libeň – Praha-Vršovice os.n. a převádí dnes již jen dvě koleje zmíněné tratě. Zbylé koleje na mostě v podobě zhlaví někdejších čekacích kolejí seřaďovacího nádraží bylo sneseno postupně v průběhu od roku 2003. Nosnou konstrukci mostu tvoří plnostěnné ocelové nýtované nosníky o rozpětí 10,92 m se žlabinami a průběžným štěrkovým ložem. Most sestává celkem ze tří nosných konstrukcí s celkem 34 nosníky, umístěnými na tangenciálních ložiskách. Opěry mostu jsou kamenné (žulové) a plošně založené, svahová křídla mostu jsou též kamenná a šikmá. Celková délka mostu činí 15,20 m, délka přemostění je 10 m, výška mostu 5,8 m, šířka mostu 42,6 m. Komunikace pod mostem propojuje městské části Strašnice (vlevo trati) a Záběhlice.

Nový most budou tvořit dvě samostatné dvoukolejné nosné konstrukce (NK), každá o jednom poli a šířce 11,9 m, ležící vedle sebe s mezerou 0,75 m. Nové nosné konstrukce budou železobetonové deskové se zabetonovanými nosníky, uložené na ozubech. V každé NK bude 15 nosníků. Opěry budou rozepřené, svahová křídla rovnoběžná, obé rovněž ze železobetonu. Celková délka mostu bude 41,15 m, délka přemostění 20 m, výška mostu 6,46 m, šířka mostu 24,55 m. Po novém mostě budou převedeny čtyři nové koleje (dvě v každé NK) č. 101, 102, 201 a 202 s povolenou traťovou rychlostí V=120 km/h.

Proběhlo-li již řádné vypořádání pozemků, nutných pro rozšíření profilu, bude mít rekonstruovaná komunikace pod mostem nově šířku 11,5 m, bude zde jeden chodník šířky 2,75 m, pruh pro cyklisty šířky 4 m a druhý chodník o šířce 1,5 m. Podjezdná výška mostu bude zvýšena o 10, resp. s rezervou o 15 cm (pův. podj. v. 4,4 m). Pokud ale k vypořádání pozemků dosud nedošlo, zůstane šířkové prostorové uspořádání i výškové řešení stejné jako před modernizací.

Stručný postup prací:

 • odstranění kolejového lože
 • odstranění stávajících nosných konstrukcí dle etapizace provádění
 • odbourání opěr
 • provedení nové spodní stavby
 • provedení nové NK
 • provedení (úprava) komunikace pod mostem
 • provedení nutných terénních úprav

Most „Slavie“ v ulici „U Vršovického hřbitova“

Stávající jednootvorový železniční most se nachází nad ulicí „U Vršovického hřbitova“, na pomezí katastrálního území Vršovic a Strašnic, v km 181,532 trati Benešov u Prahy – Praha hl.n. Nosná konstrukce (NK) – v podélném směru prostý nosník – sestává ze 7 samostatných částí s celkem 63 nosníky. Hlavní nosníky jsou plnostěnné, nýtované, délky 15,52 m, výšky 0,85 m a ve vzdálenosti v příčném řezu 1,3 m. V jednotlivých samostatných částech mají nosníky v příčném směru příhradové ztužení. Všechny spoje jsou nýtované. Mostovka je tvořena ocelovými žlabinami. Nosné konstrukce jsou mezi sebou vzájemně zakryty betonovými panely a překryty průběžným kolejovým ložem. Přechody mezi jednotlivými konstrukcemi byly původně řešeny jako zasypané světlíky s zapažením v úrovni dolních pásnic nosníků. V roce 1998 byla provedena z důvodů havarijního stavu těchto světlíků jejich demontáž a nahrazení betonovými prefabrikáty. Ty jsou uloženy na horní pásnici ocelových nosníků a překryty izolací. V první části mostu je dolní pásnice prvního nosníku lokálně zdeformována po nárazu silničního vozidla. Naražené a mírně zdeformované jsou dolní pásnice dalších pěti nosníků (zleva). V těchto místech poruch jsou také ustřiženy hlavy nýtů. NK je uložena na tangenciálních ložiskách (pohyblivá – hostivařská opěra, pevná – vršovická opěra). Po mostě bylo dříve převedeno 15 kolejí (odjezdové skupiny seřaďovacího nádraží a dvou tratí). Opěry mostu i svahová křídla jsou kamenné, doplněné na rubu betonem. Celková délka mostu je 22,5 m, délka přemostění 14 m, výška mostu se pohybuje v rozmezí od 5,767 do 7,686 m, šířka mostu 76,12 m.

ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni

Nový most bude sestaven z trojice dvoukolejných mostů o jednom otvoru. Nosnou konstrukci bude nově tvořit rozpěráková konstrukce se zabetonovanými nosníky s průběžným kolejovým ložem s celkem 43 nosníky. Opěry budou zachovány, rekonstruovány a doplněny novým úložným prahem ze železobetonu, svahová křídla budou rovněž zachována, rekonstruována a doplněna na rubu betonem s novými železobetonovými římsami. Délka mostu bude nově 26,53 m, délka přemostění zůstane 14 m, výška mostu bude nově v rozmezí 6,417 až 7,153 m, šířka mostu 11,68 až 13,48 m. Po trojici nových mostů budou převedeny koleje č. 205a + 207a, 201 + 202 a 101 + 102 s povolenou traťovou rychlostí V=100 km/h. Prostorové uspořádání pod mostem se nezmění. Dojde k zvýšení podjezdné výšky na 4,80+0,15m rezerva.

Stručný postup prací:

 • odstranění kolejového lože
 • odstranění stávajících nosných konstrukcí
 • odbourání závěrné zídky úložného prahu, části dříku opěry a křídel
 • vybetonování nového úložného prahu
 • provedení odvodnění za rubem úložného prahu
 • provedení nové nosné konstrukce
 • provedení nových říms na křídlech opěr
 • omytí a hloubkové přespárování dříků opěr
 • provedení nutných terénních úprav

Odklony a mimořádná zastavení při výlukách 1.traťové koleje ve dnech 7., 8., 17., 18.7.2018 a 25. až 27.8.2018

Denní výluky ve dnech 7., 8., 17. a 18.7.2018:
R mimořádně zastavující v žst. Praha-Hostivař – 724, 722, 720, 718, 716.
Os vlaky vedené odklonem přes Malešice a Libeň – 9114, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540.

Nepřetržitá výluka ve dnech 25. až 27.8.2018:
R mimořádně zastavující v žst. Praha-Hostivař – 732 až 700.
Os a Sp vlaky vedené odklonem přes Malešice a Libeň – 2502 až 2572,  9100 až 9148 a 1830.

 


Zdroje:
SŽDC s.o., MěÚ Praha 10

Upozorni mě
Upozornit na
guest
10 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Miro
Miro
11.3.2019 15:02

Dočtu se někde jak to bude s mostem u Švehlovy?? Jezdí tudy mraky aut a tramvaje, ale nikde nevidím info kdy se bude most bourat a bude to tedy celý uzavřený…

kasme
30.8.2018 21:37

Drobné změny termínů „U Vršovického hřbitova“

od pondělí 27. srpna 2018 (vždy od 21.00 hodin) do soboty 1. září 2018 (vždy do 4.30 hodin), dále od soboty 1. září 2018 (od 23.00 hodin) do neděle 2. září 2018 (do 4.30 hodin)
a od neděle 23. září 2018 (vždy od 21.00 hodin) do čtvrtka 27. září 2018 (vždy do 4.30 hodin)

a odkazy na další kasmetiště

https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/180830/

Karel
Karel
Reakce na  simba
1.8.2018 12:51

V tom vedru to je velky vykon. Těch projitych kilometrů. Díky Kasme za ty fotky. Pravda, lehký popis by nevadil.

kasme
30.7.2018 13:29

FOTO: od odbočky Záběhlice až k osobnímu https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/180729/

kasme
18.7.2018 13:37

FOTO: příprava na demontáž NK mostu Slávie https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/180716/

FOTO: od odbočky Záběhlice ke Slávii https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/180717/

JG
JG
11.7.2018 14:11

http://www.metro.cz/zahradni-mesto-i-eden-nova-zeleznice-potesi-fandy-fotbalu-pmn-/praha.aspx?c=A180710_153920_metro-praha_hyr

Zde se lze dočíst překvapující zprávu, že optimalizace trati Hostivař-Vršovice je vlastně stavbou VRT:-)