Sudoměřice – Votice: poslední hradlo na trati skončí s jarní výlukou

Zastávka a hradlo Mezno (ex Miličín) v km 98,434.

(Aktualizace 28.1.2019)

O výlukách v prvních třech měsících roku 2019 kvůli stavbě „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ už jsme informovali zde. Protože došlo k jejich drobným časovým úpravám, k oznámení dalších termínů v časovém období do července 2019, přinášíme zpřesněné informace. V článku se rovněž dočtete stručný přehled vybraných stavebních prací, které by měly být při výlukách provedeny (za případná doplnění a upřesnění předem děkujeme).

Přehled výluk:

Leden 2019

 • nepřetržitě ze soboty na neděli 19./20. a 26./27.1. (vždy od sobotních 11:20 hodin do nedělních 14:30 hodin)
 • denně od pondělí do čtvrtka 21., 22., 23., 24. a 31.1. (vždy od 8:15 hod. do 15:40 hod.)

Náhradní autobusová doprava (NAD):

 • Os v úseku Heřmaničky – Olbramovice a opačně
 • Ex/R v úseku Chotoviny – Olbramovice a opačně

Zastávky NAD za Os vlaky:

 • Heřmaničky, žst. / Votice, rozc. k žst. (u Marily) / Votice, kino / Olbramovice, žst. Výlukové jízdní řády nejsou ustanoveny. Autobusy budou oproti jízdní době (jízdnímu řádu) vlaků dojíždět se zpožděním 5 – 10 minut.

Únor 2019

 • nepřetržitě ze soboty na neděli 2./3., 9./10., 16./17. a 23./24.2. (vždy od sobotních 11:20 hodin do nedělních 14:30 hodin)
 • denně od pondělí do čtvrtka 4., 5., 6., 7., 18., 19., 20. a 21.2. (vždy od 8:15 hod. do 15:40 hod.)

Náhradní autobusová doprava (NAD):

 • Os v úseku Heřmaničky – Olbramovice a opačně
 • Ex/R v úseku Chotoviny – Olbramovice a opačně

Zastávky NAD za Os vlaky:

 • Heřmaničky, žst. / Votice, rozc. k žst. (u Marily) / Votice, kino / Olbramovice, žst. Výlukové jízdní řády nejsou ustanoveny. Autobusy budou oproti jízdní době (jízdnímu řádu) vlaků dojíždět se zpožděním 5 – 10 minut.

Ve dnech 11., 12., 13., 14. a 15.2. však probíhá výluka v traťovém úseku České Budějovice – Ševětín – Veselí nad Lužnicí (výlukový jízdní řád ke stažení zde).

Březen – duben 2019

 • nepřetržitě ze soboty na neděli 2./3., 9./10., 16./17. a 23./24.3. (vždy od sobotních 11:15 hodin do nedělních 14:45 hodin)
 • denně od pondělí do čtvrtka 4., 5., 6., 7., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27. a 28.3. (vždy od 8:15 hod. do 15:40 hod.)
 • 30. března 2019 v 8:15 hodin pak začne osmadvacetidenní nepřetržitá výluka, která potrvá až do 26. dubna 2019, 15:40 hod.

Náhradní autobusová doprava (NAD):

 • Os v úseku Tábor – Benešov u Prahy a opačně
 • Ex/R v úseku Chotoviny – Olbramovice a opačně

Červen 2019

 • nepřetržitě ze soboty na neděli 8./9., 15./16. a 22./23.6. (vždy od sobotních 11:20 hodin do nedělních 14:30 hodin)
 • denně od pondělí do čtvrtka 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19. a 20.6. (vždy od 8:15 hod. do 15:40 hod.)

Náhradní autobusová doprava (NAD):

 • Os v úseku Heřmaničky – Olbramovice a opačně
 • Ex/R v úseku Chotoviny – Olbramovice a opačně

Zastávky NAD za Os vlaky:

 • Heřmaničky, žst. / Votice, rozc. k žst. (u Marily) / Votice, kino / Olbramovice, žst. Výlukové jízdní řády nejsou ustanoveny. Autobusy budou oproti jízdní době (jízdnímu řádu) vlaků dojíždět se zpožděním 5 – 10 minut.

Přehled vybraných prací při výlukách:

Tunel Deboreč – severní portál před zahájením ražby v prosinci 2018 (foto: OHL ŽS).

Na stavbě probíhá technologická zimní přestávka. Výjimkou jsou některé zemní práce, vrtání pilot a ražba tunelu Deboreč. Zahájení ostatních prací závisí na počasí (kterému ale momentálně vládne paní zima pevnou rukou).

Během všech výluk budou prováděny trhací a těžební práce v Nazdickém zářezu (km 110,7 až 111,7), v únoru k nim přibude stavba stožáru trakčního vedení a budou prováděny úpravy trakčního vedení v místech provizorních propojení (viz dále v textu).

Svahy Nazdického zářezu jsou velmi nestabilní, zejména pak v km 114,271 u vjezdového návěstidla „L“ do žst. Olbramovice – obvod Votice a hrozí zde při trhacích a těžebních pracích jeho zřícení na návěstidlo. Proto je požadováno zpevnění svahu v těchto místech (toto místo je problémové již od ukončení stavby „Modernizace trati Votice – Benešov“ a padání kamenů ze svahů „na hlavy“ udržujícího personálu v okolí nejen návěstidla, ale i výhybky č. 101XP jsou běžnou záležitostí).

Přehled vybraných prací při čtyřtýdenní nepřetržité výluce v měsíci březnu:

      Chotoviny – Odbočka Sudoměřice

Ve druhé traťové koleji (2.TK) v km 93,845 je nyní umístěna návěstní lávka s oddílovým návěstidlem autobloku ve směru do Chotovin. Tato lávka bude zrušena a návěstidlo nahrazeno stožárovým. Toto stožárové návěstidlo zde bude jen po dobu stavby. S ohledem na viditelnost tohoto návěstidla ve směru do Tábora při jízdě vlaku po druhé (nesprávné) traťové koleji zde bude po dobu trvání tohoto provizorního stavu snížena cestovní rychlost vlaku na 80 km/h.

Čtěte také  Modernizace seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice v letech 1960 - 2000

Odbočka Sudoměřice – Střezimíř

Pro umožnění jízd pracovních vlaků na novou stavební (budoucí traťovou) kolej bude do kolejiště Odbočky Sudoměřice vložena provizorní výhybka č. 2. Jízdy na stávající traťovou kolej ve směru od/do Střezimíře, budou umožněny při jejím přestavení „do odbočky“, přímým směrem jízdy na novou kolej. Výhybka bude zapojena do stávajícího provizorního staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) Odbočky Sudoměřice a ovládaná z jednotného obslužného pracoviště (JOP) žst. Chotoviny (zde bude následně upraven software).

Protože vložením této výhybky dojde ke zkrácení vzdálenosti mezi krajní výhybkou a vjezdovým návěstidlem „S“, bude toto návěstidlo posunuto o 84 m směrem do tratě a nově přeznačeno na „1S“. Předvěst tohoto návěstidla zůstane v původní poloze a bude přeznačena na „Př1S“. Pro boční ochranu jízdních cest ze stavby do Odbočky Sudoměřice přes nově vloženou výhybku bude ve stavební koleji (v přímém směru nové výhybky č. 2) osazena výkolejka, dálkově ovládaná z JOP Chotoviny, před ní bude na stavební koleji nově zřízeno vjezdové návěstidlo „S“ a 400 m před ním (zábrzdná vzdálenost) bude místo předvěsti osazena návěst „Tabulka s křížem“. V souvislosti s úpravami polohy a nově zřízeným návěstidlem budou posunuty  a nově zřízeny i počítače náprav.

Mezi dopravnami Odb. Sudoměřice a Střezimíř je v současnosti traťový úsek rozdělen hradlem Mezno na dva prostorové oddíly. Zrušením Hr. Mezno bude mezi stanicemi jen jeden oddíl. Budou provedeny úpravy traťového zabezpečovacího zařízení jak v Odb. Sudoměřice, tak i v žst. Střezimíř. Se zrušením Hr. Mezno souvisí i další úprava v km 99,190 (u obce Mezno), kde je úrovňový přejezd, zabezpečený světelným přejezdovým zařízením bez závor. Dosud jsou jeho kontrolní a ovládací prvky na Hr. Mezno, během výluky budou přesunuty do dopravní kanceláře ve Střezimíři. A také zde budou instalovány nové počítače náprav pro ovládání tohoto přejezdu (dosud je tento přejezd ovládán kolejovými obvody). Všechny kolejové obvody mezi Hr. Mezno a Střezimíří budou nahrazeny počítači náprav.

Na hradle Mezno bude po zahájení výluky v sobotu 30.března 2019 ukončena dopravní služba a objekty zastávky (hradlo z roku 1950 s výdejnou jízdenek a čekárnou z r. 2001 a patrová obytná a služební budova z r. 1963) budou srovnány se zemí. Zdemolován bude rovněž kamenný nadjezd nad stávající tratí v km 105,355 (u strážního domku č. 74 před ješetickou stanicí).

Mostní provizorium v km 112,379 (zdroj: SŽDC/SUDOP).

Do km 112,379 (za žst. Heřmaničky nad potokem Mastník v místě křížení staré a nové trati) má být vloženo mostní provizorium o délce 60 m, neboť nová trať povede níže než stávající. Pod ochranou mostního provizoria se následně odtěží část stávajícího tělesa a následně se zrealizuje nové rozšíření vyztuženého náspu v prostoru stávajícího mostu. Na mostním provizoriu bude povolená rychlost vlaků pouze 40 km/h. V km 96,130 (za Odb.Sudoměřice), 98,500 – 98,695 (zast. Mezno) a 99,800 (u obce Mezno) dojde k provizorním kolejovým propojením.

Heřmaničky - Votice: most v km 112,379

Plány do budoucna

Zatímco od započetí stavby probíhaly a ještě chvíli probíhat budou stavební práce (vyjma zemních) na velkých umělých stavbách (mostních estakádách a tunelech), na jaře 2019 započnou tyto práce i na menších umělých stavbách (tj. menších mostech, propustech a silničních nadjezdech). Na pomezí konce roku 2019 a začátku roku 2020 by měly být ukončeny největší zemní práce a proběhne konsolidace (sedání) zemních těles. Na jaře 2020 mají být dokončeny i ostatní zemní práce a proběhnout konsolidace velkých náspů. Na jaře 2021 se počítá s položením jedné traťové koleje a na podzim s položením i koleje druhé. Se zprovozněním obou kolejí se počítá do konce roku 2021 – pokud půjde vše dobře, což záleží především na zahájení ražby tunelu Mezno, kde se řešily určité technologické problémy. Veškeré stavební práce by měly být ukončeny do poloviny roku 2022. Přebytkovost materiálu, který se při stavbě nevyužije, bude činit 230 – 250 tisíc m³ zeminy. Tento materiál je určen na zásypy zářezů původní trati po jejím provozním opuštění.

(mirekk – díky za spolupráci, vstřícnost a trpělivost)


 

8 komentářů

 1. Před 2ma lety se tu psalo o propustku na původní trati co již byl v havarijním stavu, takže ho nově zrekonstruovali na 2 koleje.
  Ten propustek půjde znovu využít?

 2. Ještě k tomu mostu nad potokem Mastník – znamená to, že ten původní kamenný most bude zachován? Nějak to není z toto popisu úplně jasné.
  Píšete, že niveleta nové trati bude níže, nicméně na mostě je poměrně vysoký násep, takže by to mohlo vyjít…

  • Bude k tomu samostatný článek, až to bude aktuální, ale most z větší části zůstane. Budou odbourány jen některé jeho části. Niveleta nové koleje by měla být níže přibližně o 2 m (pokud tato informace stále platí). Podle výšky estakád kolem Heřmaniček to ale tak vůbec nevypadá, spíše naopak.

   • Protože včera není dnes a kočka není pes. A pravá ruka neví co dělá levá. Takže to, že je to teď někde uvedeno, neznamená, že to za týden tak nakonec bude – viz ty změny na TaSu – most se montoval přímo nad D3, nevysouval, první metry Sudotunelu se nerazily, ale uplácaly pod „želvou“, vodu nečekali atd.
    Pronájem provizoria není levná záležitost a tak nakonec bude všechno jinak. Udělá se tam lanovka. Ale vážně, prostě to bude jinak, taky v to provizorium moc nevěřím, i když jako šotozáležitost by to byla skvělá věc.
    O tom, že „soudruzi“ mají milion webů ve stylu „Достижений Народного Хозяйства“, ale s informační výpovědí „nula, prd, nic“ raději nemluvě.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*